phân tích đánh giá tổng hàm lượng thủy ngân trong một số loài nghêu, sò và vẹm thuộc bờ biển đà nẵng bằng phương pháp chiết trắc quang phân tử uv-vis

54 678 2

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2014, 17:59

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài L     .  ,  là nhóm             .  khi         loài   : “Phân tích đánh giá tổng hàm lƣợng thủy ngân trong một số loài nghêu, vẹm thuộc bờ biển Đà Nẵng bằng phƣơng pháp chiết trắc quang phân tử UV-VIS”. 2. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài  hàm          CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Vài nét về bãi biển Đà Nẵng [18]   , nó                         khai thác 150.000   Ngoài ra,           1.2. lƣợc về một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ có giá trị kinh tế ở Việt Nam [12, 21, 22, 23] 1.2.1. Đặc điểm cấu tạo sinh lý C  kéo dài  .  . -lam              1.2.2. Vai trò giá trị kinh tế   L                 c 3-5 lí L gian.   C   nung vôi. LM   1.2.3. Giới thiệu về một số loài nghêu, vẹm 1.2.3.1. huyết Tên tiếng Anh : Blood Cookle, Arca Cuneata Reeve, Granular Ark Tên khoa học : Andara granosa (Linné, 1758)     - -                      Đặc điểm hình thái :   g   c có  -60 mm, cao 40- 50mm. Vùng phân bố :     1.2.3.2. lông Tên tiếng Anh : Hakf - crenate Ark Tên khoa học: Anadara subcrenata             - -10m. Đặc điểm hình thái :           -    Vùng phân bố :               Hình 1.2. lông Hình 1.1. huyết Hình 1.4. Nghêu lụa 1.2.3.3. Vẹm xanh Tên tiếng Anh : Green Mussel Tên khoa học : Perna viridis (LinnÐ, 1758)    loài                  i     Đặc điểm hình thái :           Vùng phân bố :  Nam  Khánh Hoà 1.2.3.4. Nghêu lụa Tên tiếng Anh : Undulating Venus Tên khoa học: Paphia undulata Đặc điểm hình thái :                        c   Hình 1.3 Vẹm xanh Hình 1.5. Nghêu dầu Hình 1.6. Nghêu trắng Vùng phân bố:  n cát.  1.2.3.5. Nghêu dầu Tên tiếng Anh : Asiatic Hard Clam Tên khoa học: Meretrix meretrix LinnÐ, 1758         - bù -4 cm, dùng   -30 0 - Đặc điểm hình thái :                  Cá  Vùng phân bố :                 Giang. 1.2.3.6. Nghêu trắng Tên Tiếng Anh: Lyrate asiatic hard clam Tên khoa học: Meretrix lyrata                   -50mm, cao 40--35mm.                 1.3. Sự tồn tại kim loại nặng trong nhuyễn thể hai mảnh vỏ [3, 7, 24]          , sò     tro G     ác kim a viridis) m Nha Phu (Khánh Hòa): 0.03-0.21ppm -1.13ppm Pb, 0.54-1.81ppm Cu. Nn  trong     Seville cho g  -0.59mg/kg. Nhìn chung,   là   1.4. Thuỷ ngân dƣ lƣợng của nó trong môi trƣờng [2, 17, 19, 20] 1.4.1. Giới thiệu về thuỷ ngân    Hg                        chu sa. Hình 1.7. Thuỷ ngân 1.4.1.1. Lịch sử                                500 TCN    khác. Hg là               Hydrargyrum, Latinh hoá Hy Hydrargyros   Mercury   .       , Hg(NO 3 ) 2  2    ân nên t 1941,    1.4.1.2. Tính chất các dạng tồn tại  kim  vàng, nhôm    Telua    .   và cadmiumoxi hóa      - Họ thuỷ ngân vô cơ:        - Họ thuỷ ngân hữu cơ:       cacbon  1.4.1.3. Vai trò ứng dụng    là: -  -   -     - -38,8344  -90). -  -    -  [...]... xây dựng quy trình phân tích thủy ngân trong nghêu, vẹm bằng phương pháp chiết trắc quang đithizon Áp dụng quy trình này chúng tôi tiến hành phân tích hàm lượng thủy ngân trong một số loài nghêu, vẹm thuộc bờ biển thành phố Đà Nẵng 2.10 Phân tích đánh giá tổng hàm lƣợng thủy ngân trong một số loài nghêu, vẹm thuộc bờ biển Đà Nẵng 2.10.1 Địa điểm lấy mẫu Dọc bờ biển Nam Ô, Thanh Bình,... bền trong 2 tuần 2.3 Nội dung cần nghiên cứu - Nghiên cứu các điều kiện tối ưu vô cơ hóa mẫu - Nghiên cứu các điều kiện tối ưu xác định tổng hàm lượng thủy ngân trong nghêu, vẹm bằng phương pháp chiết trắc quang đithizon - Xây dựng đường chuẩn xác định thủy ngân - Xác định hiệu suất thu hồi của phương pháp - Xác định sai số thống kê của phương pháp - Xây dựng quy trình phân tích tổng hàm lượng thủy. .. điều kiện tối ƣu xác định tổng hàm lƣợng thủy ngân trong nghêu, vẹm bằng phƣơng pháp chiết trắc quang đithizon 2.5.1 Quy trình chiết thủy ngân Mẫu sau khi vô cơ hóa thì tiến hành chiết trắc quang đithizon theo tiêu chuẩn TCVN 4580 – 88 [11] Quy trình chiết thủy ngân theo TCVN 4580-88: Cho vào phễu chiết phần dung dịch sau khi vô cơ hóa mẫu, thêm vào 10ml CHCl3, lắc kỹ để phân lớp Tách bỏ lớp CHCl3... hành phân tích trên 2 mẫu giả, mỗi mẫu 50ml Hg2+ đã biết chính xác nồng độ Tiến hành chiết thủy ngân sử dụng các điều kiện tối ưu đã khảo sát ở mục 2 5 Mỗi mẫu làm 5 lần Từ đó tính sai số thống kê của phương pháp 2.9 Quy trình phân tích thủy ngân trong nghêu, vẹm Trên cơ sở kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu để vô cơ hóa mẫu xác định thủy ngân trong nghêu, vẹm như ở mục 2.4 2.5,... tích tổng hàm lượng thủy ngân trong nghêu, vẹm bằng phương pháp chiết trắc quang đithizon - Áp dụng quy trình phân tích một số mẫu nghêu, vẹmbờ biển Đà Nẵng 2.4 Thực nghiệm nghiên cứu các điều kiện tối ƣu vô cơ hóa mẫu 2.4.1 Quy trình vô cơ hóa mẫu Thông qua tìm hiểu tài liệu để thực hiện vô cơ hóa mẫu phù hợp với phòng thí nghiệm, chúng tôi sử dụng phương pháp vô cơ hóa mẫu ướt Sơ... triển vọng trong việc nghiên cứu các phương pháp tự động để kiểm tra Cũng cần lưu ý tính bách khoa, đa dạng của các phương pháp chiết trắc quang Các phương pháp chiết trắc quang hiệu quả dựa trên sự chiết các phức chelat có thể nghiên cứu cho phần lớn các nguyên tố 1.7 Phƣơng pháp trắc quang phân tử UV – VIS [9] 1.7.1 Cơ sở lý thuyết của phƣơng phápsở lý thuyết của phương pháp trắc quan phân tử là định... ra lượng Hg2+ cần xác định 1.6.2 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa Lôi cuốn thủy ngân bằng một dòng khí xác định nó ở dạng hơi đơn nguyên tử bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ở bước sóng 253,7nm 1.6.3 Phƣơng pháp chiết trắc quang phân tử UV- VIS bằng dithizon 1.6.3.1 Giới thiệu về đithizon (điphenylthiocacbazon) Công thức phân tử: C13H12N4S, khối lượng phân tử. .. nhất thường dùng để chiết Hiện nay, chiết đithizonat là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để tách định lượng vết của các kim loại Phương pháp này tiện lợi để xác định các lượng kim loại trong giới hạn từ 0 1 đến 200 microgam 1.6.3.2 Ƣu điểm của phƣơng pháp chiết trắc quang So với các phương pháp trắc quang thông thường thì phương pháp chiết trắc quang có độ nhạy hơn Độ nhạy trong phần lớn trường... thủy ngân đithizonat ở bước sóng λmax= 490nm Từ đó đánh giá hiệu suất thu hồi của phương pháp 2.8 Đánh giá sai số thống kê của phƣơng pháp Thực tế, trong quá trình ta phân tích luôn mắc phải các sai số trong quá trình cân, đo thể tích cũng như trong các giai đoạn phân tích Điều đó sẽ quyết định độ chính xác của phép phân tích Thông thường, khi tiến hành thí nghiệm chúng ta thường tiến hành một số thí... mẫu thử bằng cách chiếu tia cực tím trong vòng 10 phút để phá hủy các chất hữu cơ các hợp chất hữu cơ - thủy ngân để chuyển toàn bộ thủy ngân thành dạng thủy ngân (II) Khử thủy ngân (II) đến thủy ngân kim loại bằng thiếc (II) clorua 1.5.3 Phƣơng pháp vô cơ hóa bằng pemanganat – pesunfat Vô vơ hóa phần mẫu thử bằng kali pemanganat kali pesunfat ở nhiệt độ 950oc để chuyển toàn bộ thủy ngân thành .   loài   : Phân tích đánh giá tổng hàm lƣợng thủy ngân trong một số loài nghêu, sò và vẹm thuộc bờ biển Đà Nẵng bằng phƣơng. bằng phƣơng pháp chiết trắc quang phân tử UV-VIS . 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài   hàm .   253,7nm. 1.6.3. Phƣơng pháp chiết trắc quang phân tử UV- VIS bằng dithizon 1.6.3.1. Giới thiệu về đithizon (điphenylthiocacbazon) Công thức phân tử: C 13 H 12 N 4 6.32
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích đánh giá tổng hàm lượng thủy ngân trong một số loài nghêu, sò và vẹm thuộc bờ biển đà nẵng bằng phương pháp chiết trắc quang phân tử uv-vis, phân tích đánh giá tổng hàm lượng thủy ngân trong một số loài nghêu, sò và vẹm thuộc bờ biển đà nẵng bằng phương pháp chiết trắc quang phân tử uv-vis, phân tích đánh giá tổng hàm lượng thủy ngân trong một số loài nghêu, sò và vẹm thuộc bờ biển đà nẵng bằng phương pháp chiết trắc quang phân tử uv-vis

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay