Tổng hợp bài tập hữu cơ trong đề thi đại học các năm

16 7,088 330
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2014, 10:46

. TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG – BÀI TẬP HỮU CƠ TRỌNG ĐIỂM HIDROCACBON TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC –CAO ĐẲNG (2007-2012) 2007 Câu 1: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo. 2). AXIT CABOXYLIC TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG TỪ (2007-2012) Câu 1: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO 3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức. axit acrylic. C. axit ađipic. D. axit fomic ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG TỪ 2007-2012 Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp bài tập hữu cơ trong đề thi đại học các năm, Tổng hợp bài tập hữu cơ trong đề thi đại học các năm, Tổng hợp bài tập hữu cơ trong đề thi đại học các năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn