32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học .

24 1,402 8
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2014, 21:39

32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học . Giúp các bạn học sinh có định hướng được các dạng bài tập có thể có khi vào phòng thi nhằm đem lại kết quả cao nhất cho các thí sinh. 32 bài toán đã khái quát 1 cách cụ thể nhất [...] .. . bi cụng thc: n n 1 N 2 Bi toỏn 32 Cu to ht nhõn + Kớch thc (bỏn kớnh) ca ht nhõn: 1 R 1, 2.1 0 15 A 3 m ; vi A l s khi ca ht nhõn + Mt khi lng (khi lng riờng)ht nhõn m D X Vi m X v V: khi lng v th tớch ht nhõn V + Mt in tớch ht nhõn Q Vi Q l in tớch (ch gm cỏc prụtụn q V 21 Nguyn Vn Dõn Long An - 0975733056 4 R 3 l th tớch ht nhõn 3 V= Bi toỏn 33 Phúng x ti hai thi im N0 N0 t1 0 t 1 N1 N 0 ( 1.. . Chú ý: + Chú ý phân biệt hiệu suất của MBA H hiệu suất tải đi n H ' + Khi cần truyền tải đi n ở khoảng cách l thì ta phải cần sợi dây dẫn có chiều dài 2l Bi toỏn 24 Nng lng ca mch dao ng Năng l-ợng đi n tr-ờng: 2 1 1 q2 Q0 1 Wtt Cu2 cos2 t L I 02 i 2 2 2 2 C 2C Năng l-ợng từ tr-ờng: 1 1 1 2 Wdt Li 2 LI 0 sin2 t C U 02 u 2 2 2 2 Năng l-ợng đi n từ: 16 Nguyn Vn Dõn Long An - 097573305 6.. . nghe to nht v s l nỳt nu õm nghe bộ nht Bi toỏn 21 in lng qua mch v ốn sỏng tt + Thi gian ốn sỏng v tt Thi gian ốn tt lt i - U0 Thi gian ốn sỏng trong ẵ T Ugh 0 Ugh Thi gian ốn tt lt v + U0 u = U0cos(t + ) Thi gian ốn sỏng trong ẵ T 13 Nguyn Vn Dõn Long An - 0975733056 + in lng chuyn qua tit din ca dõy dn trong khong thi gian t t t1 n t 2 : t2 t2 t1 t1 q dq idt Bi toỏn 22 17 dng bi tp khú v dũng .. . n 2 r0 Vi r0 5, 3.1 0 11 m : l bỏn kớnh Bo ( qu o K) + Mi liờn h gia cỏc bc súng v tn s ca cỏc vch quang ph ca nguyờn t hirụ: Thớ d 31 = 32 + 21 1 1 1 f 31 f 32 f 21 31 32 21 + Nng lng electron trong nguyờn t hirụ: 13, 6 En (eV ) Vi n N*: lng t s n2 + Nng lng ion húa hydro (t trng thỏi c bn) Wcung cp = E - E1 + ng nng electron trờn qu o 13, 6 (eV ) n2 W = ẵ mv2 = En Chỳ ý: Khi nguyờn t trng .. . = m v, B R + Nếu vận tốc ban đầu vuông góc với cảm ứng từ: Êlectron chuyển động tròn đều với bán kính R mv0 max m.v ; bỏn kớnh cc i: Rmax eB eB Ghi chỳ: Quóng ng electron i ra xa nht khi nú bt ra khi kim loi tớnh bng nh lý ng nng 1 2 mv0max eE s 2 Bi toỏn 31 Quang ph hidro + Khi nguyên tử đang ở mức năng l-ợng cao chuyn xuống mức năng l-ợng thấp thì phát ra photon, ng-ợc lại chuyển từ mức năng .. . trờn t in UCmax 2 R 2 + ZL ỏp ZC = , Khi ú ZL U CMax 2 U R2 Z L v R 2 2 2 2 U CMax U 2 U R U L ; U CMax U LU CMax U 2 0 Dng 8: Hi vi giỏ tr no ca L thỡ in ỏp hiu dng trờn t in ULmax 2 R 2 + ZC ỏp ZL = , Khi ú ZC U LMax 2 U R 2 ZC 2 2 2 2 2 2 v U LMax U U R UC ; U LMax UCU LMax U 0 R (vuụng pha nhau) 2 ỏp p dng cụng thc tan 1.tan2 = -1 Dng 10: Hi khi cho dũng in khụng i trong mch RLC .. . nhng v trớ trựng nhau ba bc x b Cỏc võn ti ca hai bc x trựng nhau xt1 = xt2 1 2 1 k2 2 k1 1 1 (k1 ).i1 (k 2 ).i 2 2 2 1 1 k1 2 A(n 2 ) A 2 1 B k 1 B(n 1 ) 2 2 2 1 1 V trớ trựng: xt = A(n )i1 B(n )i 2 Vi n N 2 2 c Võn sỏng ca bc x trựng võn ti ca bc x kia 1 k1.i1 (k 2 ).i 2 2 1 k1 A(n 2 ) k1 2 A 1 1 B k 1 B(n 1 ) k2 2 2 2 2 Gi s: xs1 = xt2 1 1 V trớ trựng :.. . khi : 12 tn s f f1 f 2 Dng 9: Hi iu kin 1, 2 lch pha nhau Dng 12: Giỏ tr = ? thỡ IMax URmax; PMax cũn ULCMin 1 ỏp : khi (cng hng) LC Dng 13: Hi: Hai giỏ tr ca : P 1 P 2 ỏp 12 02 Dng 14: Hi Hai giỏ tr ca L : PL1 PL2 ỏp L1 L2 2 2 C0 Dng 15: Hi Hai giỏ tr ca C : PC1 PC2 ỏp 1 1 2 2 C1 C2 L0 Dng 16: Hi Hai giỏ tr ca R : PR1 PR2 15 Nguyn Vn Dõn Long An - 0975733056 U2 P Dng 17: Hi khi. .. U0 2 T/12 T/8 U0 2 2 U0 3 2 +U0 T/6 T/8 T/6 T/12 Ghi chỳ: - Hai ln liờn tip Wt = Wtt l T/4 - Khi q cc i thỡ u cc i cũn khi ú i cc tiu (bng 0) v ngc li Bi toỏn 26 Tỏn sc t mụi trng ny sang mụi trng khỏc * Nu dựng ỏnh sỏng n sc thỡ: + Mu n sc khụng thay i (vỡ f khụng i) + Bc súng n sc thay i 17 Nguyn Vn Dõn Long An - 0975733056 Vn tc v bc súng ca ỏnh sỏng trong mụi trng cú chit sut n: c ' ; v ; n n trong .. . thuc vo R thỡ ỏp: Khi ú ZL = 2 ZC ỏp R1R2 = ( Z L Z C ) 2 v R1 + R2= Bi toỏn 23 Truyền tải đi n năng P, U : l cụng sut v in ỏp ni truyn i, P' , U ' : l cụng sut v in ỏp nhn c ni tiờu th; I: l cng dũng in trờn dõy, R: l in tr tng cng ca dõy dn truyn ti + Độ giảm thế trên dây dẫn: U U U ' IR vi I = P U + Công suất hao phí trên đ-ờng dây: P2 R U 2 cos 2 P ' P P + Hiệu suất tải đi n: H ' , P P . Liên hệ giữa đi n tích cực đại và đi n áp cực đại: 00 CUQ  - Liên hệ giữa đi n tích cực đại và dòng đi n cực đại: 00 QI   - Biểu thức độc lập thời gian giữa đi n tích và dòng đi n: 2 2 22 0  i qQ. Bài toán 12. Dao động hệ vật dưới lò xo + Vật m 1 chuyển động vận tốc v va chạm và dính vào m 2 đang gắn vào lò xo, ta dùng ĐLBT động lượng tìm v hệ = 1 12 mv mm và tùy đề bài. đường dài nhất và ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian t với 2 0 T t  Nguyên tắc: + Vật đi được quãng đường -A - x 0 O x 0 +A dài nhất khi li độ đi m đầu và đi m cuối có giá
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học ., 32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học ., 32 bài toán vật lí hay và khó khi đi thi đại học .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay