đề khảo sát chất lượng luyện thi đại học lần 1 năm học 2012- 2013 môn tiếng anh - thuận thành số 1

8 376 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2014, 16:21

. http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn Trang 1/ 8 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD-ĐT BẮC NINH Trường THPT Thuận Thành số 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LUYỆN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 012 - 2 013 MÔN TIẾNG. C C B 8 A A A A 9 C C D D 10 A B C D 11 C C B A 12 A A D D 13 A D A C 14 A A C B 15 A B A C 16 C C D D 17 D D B C 18 C C C B 19 A D D D 20 B A C B 21 C B D D 22 D A C D 23 A B. HẾT www.DeThiThuDaiHoc.com Website http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn Trang 7/8 - Mã đề thi 13 2 Câu h?i Mã ?? 13 2 Mã ?? 209 Mã ?? 357 Mã ?? 485 1 C D A A 2 B A A A 3
- Xem thêm -

Xem thêm: đề khảo sát chất lượng luyện thi đại học lần 1 năm học 2012- 2013 môn tiếng anh - thuận thành số 1, đề khảo sát chất lượng luyện thi đại học lần 1 năm học 2012- 2013 môn tiếng anh - thuận thành số 1, đề khảo sát chất lượng luyện thi đại học lần 1 năm học 2012- 2013 môn tiếng anh - thuận thành số 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay