nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã đak nhau, huyện bù đăng, tỉnh bình phước

80 898 4
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2014, 15:59

nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã đak nhau, huyện bù đăng, tỉnh bình phước [...]... trình PCSR m t cách th c t , c th hơn, chúng tôi liên quan xu t ti n hành n m c s t rét t i ng th i qua ó óng góp thêm ý ki n có tài: Nghiên c u th c tr ng các y u t ak Nhau, huy n ăng, t nh Bình Phư c” M c tiêu: 1) Xác nh t l m c SR c a c ng ng dân cư t i ak Nhau, huy n ăng, t nh Bình Phư c 2) Mô t m t s y u t liên quan c u n m c SR c a ngư i dân t i nghiên 3 Chương 1 T NG QUAN 1.1 Di... thách th c ak Nhau là m t mi n núi thu c vùng s t rét lưu hành (SRLH) n ng c a t nh Bình Phư c, h i các c trưng v tình hình SR, v a bàn 2 v di bi n ng dân vào vùng SR, hơn n a ây là i m l n KSTSR kháng thu c i u tr u tiên phát hi n c hi u hi n nay [36] V i mong mu n ư c tìm hi u t t c các thông tin v tình hình b nh s t rét (BNSR, KSTSR, mu i SR…) các y u t kinh t , h i, hi u bi t tham... ngư i/ êm [19] 1.5.3 Nghiên c u v các y u t nguy cơ trong b nh SR Năm 1962, ng Văn Ng CS ã nghiên c u phân vùng SR mi n B c phân thành 7 vùng Năm 1987, Vũ Th Phan ã phân vùng SR Vi t Nam thành 5 vùng [16] - Các y u t th i ti t: i u ki n th i ti t có nh hư ng l n ns t nt i phát tri n c a các vector SR ngay c c a KSTSR Ba y u t : nhi t m, lư ng mưa thư ng có m i liên quan tr c ti p , n... trùng TP.HCM tham kh o các m u i u tra c a các nghiên c u trư c g m: + 07 câu v nguyên nhân b nh SR + 05 câu v thái cách phòng ch ng b nh SR + 06 câu v th c hành c a ngư i dân 2.7 Phân tích, x lý s li u S li u ư c qu n lý phân tích trên ph n m m EPI INFO 6.04 2.8 Sai s có th g p cách h n ch h n ch sai sót, t t c các cán b tham gia nghiên c u u ư ct p hu n, giao nhi m v c th ư c giám sát... t vong, Gia M p (huy n Gia M p) là 158 trư ng h p ak Nhau (huy n ăng) là 101 ngư i m c SR [35] c i m tình hình c a ak Nhau ak Nhau là m t n m phía B c huy n ăng, có 8 thôn 11.295 nhân kh u v i 17 dân t c khác nhau bao g m: Dân t c Kinh, b n dân t c khác như M’nông, Tày, Dao, Nùng, Mư ng a (S′tiêng) 8 Dân s ng b ng ngh nông nghi p là ch y u: 60% s ng nh vào thu ho ch... I TƯ NG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 2.1.1 a i m, i tư ng, th i gian nghiên c u a i m nghiên c u ak Nhau là m t n m phía B c huy n ăng, có 8 thôn 11.295 a (S′tiêng) nhân kh u v i 17 dân t c khác nhau bao g m: Dân t c Kinh, b n dân t c khác như M’nông, Tày, Dao, Nùng, Mư ng Dân s ng b ng ngh nông nghi p là ch y u: 60% s ng nh vào thu ho ch i u, 10% cây cao su 15% cây c (s n) có ư... t i m t Qu ng Bình, m t Bình Thu n, Lê Khánh Thu n CS khi nghiên c u can thi p v PCSR cho th y T i Sơn Tr ch có t l SRLS 3,3%, KSTSR là 4,8%; t i Bình Tân có t l SRLS 6,8%, KSTSR là 8,0% [26] Năm 2001, nghiên c u t i Tây Nguyên cho th y: T l BNSR chung 5,06%; trong ó Ê ê k L k 1,5%, Xê ăng Kon Tum là 1,95%, Ba na Gia Lai là 11,96% [28] Năm 2002, nghiên c u t i 27 xã, huy n Di Linh cho k... r ng làm r y t i huy n Tuy c t nh k 16 Hình 2.1 B n hành chính t nh Bình Phư c 17 2.1.2 i tư ng nghiên c u - C ng ng dân cư ak Nhau, huy n ăng - Qu n th mu i Anopheles 2.1.3 Th i gian nghiên c u: Tháng 6/2010 n tháng 6/2011 2.2 Phương pháp nghiên c u: 2.2.1 Thi t k nghiên c u: Nghiên c u c t ngang mô t - Mô t t l hi n m c s t rét (BNSR, KSTSR) - Mô t ki n th c, thái - Xác , th c hành c a ngư... nh ng ngư i ào ãi vàng, á quý vì i tư ng này không ch m i c a mu i, t nh ng h i vào vùng SR lưu hành mà còn t o ra nhi u ào b g y ãi qu ng - Tr em, ngư i già y u, ph n có thai cho con [14] 1.4.2 Y u t nguy cơ: 1.4.2.1 Theo góc khách quan ch quan Các y u t môi trư ng t nhiên như sinh con ngư i như thói quen, t p quán, ho t a c nh, th i ti t; các y u t do ng kinh t - h i; các y u t n i sinh,... y ra [38] 1.3 Tình hình s t rét Bình Phư c: Bình Phư c là t nh mi n núi, biên gi i n m Nam b , phía ông giáp t nh Lâm ng phía Tây c a vùng ông ng Nai, phía Tây giáp t nh Tây Ninh Campuchia, phía Nam giáp t nh Bình Dương, phía B c giáp t nh k Nông Campuchia Là t nh n m trong vùng mang i c n xích c trưng khí h u nhi t o gió mùa, có 2 mùa rõ r t: mùa mưa mùa khô Bình Phư c ư c tái l p t năm . trình PCSR một cách thực tế, cụ thể hơn, chúng tôi ñề xuất tiến hành ñề tài: Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan ñến mắc sốt rét tại xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước . Mục. 1) Xác ñịnh tỷ lệ mắc SR của cộng ñồng dân cư tại xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. 2) Mô tả một số yếu tố liên quan ñến mắc SR của người dân tại xã nghiên cứu. . chống sốt rét của người dân. 54 4.3.5. Thực hành về phòng chống sốt rét. 54 KẾT LUẬN 1. Tỷ lệ mắc sốt rét ở người dân tại xã nghiên cứu. 56 2. Một số yếu tố nguy cơ ñến mắc sốt rét ở xã nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã đak nhau, huyện bù đăng, tỉnh bình phước, nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã đak nhau, huyện bù đăng, tỉnh bình phước, nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã đak nhau, huyện bù đăng, tỉnh bình phước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay