Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội

88 340 1

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 13:57

Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội [...]...Chuyên đề tốt nghiệp Ở phòng kế toán, kế toán chi tiết tài sản cố định được thực hiện trên thẻ tài sản cố định (mẫu 02 - TSCĐ / BB) Các bước tiến hạch toán bao gồm: - Đánh số liệu cho tài sản cố định - Kế toán TSCĐ lập thẻ tài sản cố định và vào sổ chi tiết TSCĐ theo từng đối tượng Mỗi khi tài sản cố định tăng thêm, doanh nghiệp phải thành lập ban nghiệm thu, kiểm nhận tài sản cố định Ban này... rõ các căn cứ làm thay đổi thời gian sử dụng 35 Chuyên đề tốt nghiệp • Đối với TSCĐ vô hình, doanh nghiệp tự xác định thời gian sử dụng TSCĐ vô hình trong khoảng thời gian từ 05 năm đến 40 năm 2.2 Hạch toán khấu hao tài sản cố định 2.2.1 Tài khoản sử dụng Để theo dõi tình hình hiện có, biến động tăng ( giảm) khấu hao, kế toán sử dụng TK: 214 - Hao mòn tài sản cố định Bên nợ: Phản ánh giá trị hao mòn... chuyển bốc dỡ Phòng kỹ thuật giữ lại để làm căn cứ tổ chức hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết TSCĐ Căn cứ vào hồ sơ, phòng kế toán mở thẻ để hạch toán chi tiết TSCĐ theo mẫu thống nhất Thẻ tài sản cố định được lập một bản và để tại phòng kế toán để theo dõi, phản ánh tài sản phát sinh trong quá trình sử dụng, toàn bộ thẻ TSCĐ được bảo quản tập trung tại hòm thẻ trong đó chia làm nhiều ngăn để xắp... đơn vị sử dụng và số hiệu tài sản Mỗi nhóm này được lập chung cho toàn doanh nghiệp một quyển vào cho từng đơn vị sử dụng TSCĐ mỗi nơi một quyển để theo dõi 2 Hệ thống kế toán áp dụng trong hạchtoán TSCĐ Việc tổ chức bộ sổ kế toán từ chứng từ gốc đến báo cáo tổng hợp là quy trình tính nguyên tắc nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò kế toán trong quản lý... trêntừng loại sổ phải phù hợp với năng lực và trình độ quản lý, trình độ kế toán để thuận lợi cho việc ghi chép, đối chiếu, kiểm tra và tổng hợp kế toán - Tổ chức hệ thống sổ kế toán phảit đảm bảo tính khoa học tiết kiệm - Mỗi đơn vị kế toán chỉ được mở một hệ thống sổ kế toán chính thức theo một trong các hình thức sổ đã quy định - Bắt đầu niên độ kế toán phải mở sổ kế toán mới, hết kỳ hoặc niên độ... chưa ghi sổ) Nếu tài sản cố định đó đang sử dụng, cần trích bổ sung khấu hao Nợ các TK liên quan ( TK: 627, 641,642) TK: 2141 Nếu tài sản cố định thừa là đơn vị khác thì báo cho chủ tài sản biết Trong khi chờ xử lý, căn cứ vào biên bản kiểm kê, kế toán ghi: Nợ TK 002 – Giá trị tài sản thừa Nếu không xác định thừa là đơn vị khác thài báo cho quan chủ quản cấp trên và quan tài chính cung cấp... diện đơn vị giao tài sản cố định (lập biên bản giao nhận tài sản cố định) Biên bản này lập cho từng đối tượng tài sản cố định với những tài sản cố định cùng loại, giao nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì thể lập chung một biên bản Sau đó phòng kế toán phải sao cho mỗi đối tượng một bản để lưu vào hồ sơ riêng Hồ sơ đó bao gồm biên bản nhận TSCĐ các biên bản sao tài liệu kỹ thuật,... Thời gian sử dụng của từng tài sản cố định của doanh nghiệp được xác định thống nhất trong năm tài chính Trường hợp các yếu tố tác động ( như việc nâng cấp hay tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ ) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn thời gian sử dụng đã xác định trước đó của TSCĐ, doanh nghiệp tiến hành xác định lại thời gian sử dụng của TSCĐ theo các quy định trên đây tại thời điểm hoàn thành nghiệp... theo thiết kế; - Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ TSCĐ, tình trạng thực tế của tài sản) ; - Tuổi thọ kinh tế của TSCĐ; - Riêng đối với TSCĐ còn mới (chưa qua sử dụng) , TSCĐ đã qua sử dụng mà giá trị thực tế còn từ 90% trở lên (so với giá bán của tài sản cố định cùng loại hoặc của loại tài sản tương đương trên thị trường); doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian sử dụng TSCĐ... tính theo công suất thiết kế đơn vị sản lượng 2.1.3 Thời gian sử dụng của TSCĐ Thời hạn sử dụng TSCĐ là thời gian doanh nghiệp dẹ kiến sử dụng tài sản cố định vào hoạt động kinh doanh trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế – kỹ thuật của TSCĐ và các yếu tố khcs liên quan đến sự hoạt động của TSCĐ • Đối với TSCĐ hữu hình, thể xác định thời gian sử dụng TSCĐ theo các tiêu chuẩn 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội, Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội, Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội, Tài sản cố định và vai trò , vị trí của TSCĐ trong sản xuất kinh doanh. Đặc điểm, Tài sản cố định hữu hình: Là những TLLĐ chủ yếu được biểu hiện Tài sản cố định vơ hình: Là những tài sản khơng có hình thái vật, TSCĐ thuê ngoài: là TS đi thuê để sử dụng trong một thời gian nhất TSCĐ đang dùng: là TSCĐ mà doanh nghiệp đang sử dụng cho TSCĐ chưa cần dùng: là những TSCĐ cần thiết cho kinh doanh hay TSCĐ phúc lợi: là những TSCĐ của doanh nghiệp dùng cho nhu cầu, Đánh giá TSCĐ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC KẾ TỐN, Hệ thống kế toán áp dụng trong hạchtoán TSCĐ, Hạch toán khấu hao tài sản cố định 1. Tài khoản sử dụng, Tài sản cố định thuê tài chính, Thuê cho thuê TSCĐ hoạt động, Tổ chức bộ máy quản lý của BĐHN, Đánh giá chung về cơng tác quản lý và hạch tốn TSCĐ tại BĐHN, Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác hạch tốn TSCĐ trong doanh nghiệp., Thực hiện hạch tốn TSCĐ theo đúng chế độ kế tốn quy định Tăng cường quản lý và tổ chức sổ kế tốn có hiệu quả, Cải thiện cơ cấu TSCĐ Khẩn trương trong việc đầu tư đổi mới TSCĐ Tăng cường nguồn vốn đầu tư TSCĐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay