Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển động cơ bước

53 522 1
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2014, 10:46

Lời nói đầuHiện nay nghành kỹ thuật điện –điện tử đóng vai trò rất quan trọng trong thực tiễn ứng dụng cuộc sống .bộ môn công nghệ điện –điện tử được đưa vào giảng dạy rộng rãi ở các trường đại học kỹ thuật trong cả nước ,tuy nhiên những ứng dụng của kỹ thuật điện –điện tử vẫn chưa được khai thác triệt để trong nước .và một trong những ứng dụng quan trọng đó là ứng dụng của điều khiển động cơ bước ,nó sử dụng rộng rãi đặc biệt là trong các nghành kĩ thuật như tự động hóa ,điều khiển robot . trong quá trình tham gia học tập tại trường ĐHSPKT Hưng Yên được sự chỉ đạo của nhà trường của khoa điện –điện tử ,đặc biệt là sự chỉ đạo ,hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo BÙI VĂN DÂN giao cho đề tài đồ án môn học :” Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển động cơ bước”.Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu đến nay chúng em đã hoàn thành đề tài của mình.Nội dung đề tài thực hiện gồm những phần sau :1.Sử dụng các linh kiện điện tử cơ bản2.Hiển thị tốc độ quay thông qua led đơn3.Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch4.Có điều khiển thay đổi tốc độVới kiến thức còn hạn chế ,kinh nghiện chưa tích lũy được nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót .Rất mong được sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của thầy giáo ,cô giáo và các bạn để đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn . Chúng em xin chân thành cảm ơn Nhóm sinh viên thực hiện Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Ngyễn Thị liênNhận xét của giáo viên hướng dẫn Giáo viên Bùi Văn DânMỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................................................2Nhận xét của giáo viên ................................................................................................................3MỞ ĐẦUĐặt vấn đề ....................................................................................................................................5Mục tiêu chọn đề tài ....................................................................................................................6Kế hoạch thực hiện đề tài ............................................................................................................6CHƯƠNG 1 : LÝ THUYẾT TỔNG QUAN1.1. Các ngiên cứu về động cơ bước………………………………………………....................71.2.Lý thuyết tổng quan về động cơ bước……………………………………………………....81.3.Các linh kiện trong mạch……………………………………………………………………21 1.3.1. Điện trở..............................................................................................................................211.3.2.Biến trở ...............................................................................................................................231.3.3. Tụ điện................................................................................................................................261.3.4.Diode.................................................................................................... ............................. 271.3.5. IC 7805..............................................................................................................................331.3.6.IC NE555............................................................................................................................341.3.7.LED ....................................................................................................................................351.3.8.TRANSISTOR....................................................................................................................371.3.9.IC7402.................................................................................................................................351.3.10.IC74194………………………………………………………………………………….371.3.11.PC817……………………………………………………………………………………38CHƯƠNG 2:THIẾT KẾ THI CÔNG2.1.Thiết kế cơ khí………………………………………………………………………………392.2.Thiết kế và tính toán cho mạch điều khiển………………………………………………….412.2.1.Sơ đồ khối…………………………………………………………………………………412.2.2.Sơ đồ nguyên lý chi tiết…………………….…………………………………………….422.2.4.Tính toán các linh kiện và công suất của mạch…………………………………………...462.3.Lụa chọn các linh kiện trong mạch…………………………………………………………54 KẾT QUẢ……………………………………………………………………………………...49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................................51TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………….52DANH MỤC HÌNH ẢNHHìnhTên hìnhTrang1Một động bước72Hình dạng thực tế một số loại điện trở173Hình dạng thực tế của biến trở194Hình dạng thực tế của tụ gốm,hóa205Ký hiệu và hình dáng của Diode bán dẫn.216Diode cầu trong mạch chỉnh lưu điện xoay chiều227Hình dạng thực tế của IC 7805238Hình dạng thực tế của IC555249Đèn chiếu sáng sử dụng các LED phát ánh sáng trắng2910IC 741943211Sơ đồ nguyên lý của toàn mạch3612Sơ đồ nguyên lí khối nguồn +5v3713Mạch xử lí tín hiệu4314Mạch khuếch đại44   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường ĐHSP Kỹ Thuật Hưng yên   !"#$!%& '  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC (Điện tử công suất & truyền động điện) DATH-I-2012- ĐTK9LC.1 08 tuần () "* Nghiên cứu, thiết kế hình điều khiển động bước +!,-.- /-* ,012( 345 6 7 8(!9-. 9-1:,(3 ;<=4(!34> ? @ 1A (!% =()-26 .(B 8(! +!,-/ " "* C D  C  E5'F --GHIJHK ;<L5MG ' D * NO?P3 QO+ R- KO+ RPS N GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên   Lời nói đầu ."2T -U (( (=' VW 9-   D RX ,0-!L8O4!(( (Y('"5,.!$Z (2T -U  5>[ \X,0%2T -U ( ( '](Y2   (6 >O'"!  \X,09- (=1"X,0%()-26(!34>[=L,0!$(J4 1"  "2& -U  D(!=[()-264 O 9- <  UM  (YLD^(%" %2(( [(J4 1"LD^([>,] D CM% /. BÙI VĂN DÂN () "(*” Nghiên cứu, thiết kế hình điều khiển động bước”.- !  <6-'"X-(C._:($" "() "%<O +!,-() " D\M/L-* NO,012( 345 QO6 P 8(!9-. 9-1:,(3 KO? @ 1A (!% IO=()-26 .(B 8(! `>2C XVC[2 @1a.(Y)-2 2b C-L= OcW (YLD_M(d(==MA2C% /.['"4 (6() "%_:(Y" 3O Chúng em xin chân thành cảm ơn ! +=L' D ?P3 + R- +.RP1 Q GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên   Nhận xét của giáo viên hướng dẫn e' Bùi Văn Dân K GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên .O".f fgf   MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Q +U#h %'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK MỞ ĐẦU J 'W()OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi ;0 -() "OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOj C D() "OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOj CHƯƠNG 1 : LÝ THUYẾT TỔNG QUAN NONOX-')(!34>ffffffffffffffffffOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOk NOQOSA  C  B9-')(!34>ffffffffffffffffffffOOOOl NOKO12 ffffffffffffffffffffffffffQN NOKONO ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQN NOKOQOEC ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQK NOKOKO0(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQj NOKOIOm,:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQk NOKOiOnkloiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKK NOKOjOn+piiiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKI NOKOkOSpmOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKi NOKOlOcH+nqcOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKk NOKOrOnkIoQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKi NOKONoOnkINrIfffffffffffffffffffffffffffffffOKk NOKONNOlNkffffffffffffffffffffffffffffffffKl CHƯƠNG 2:THIẾT KẾ THI CÔNG QONOC 2C32@ffffffffffffffffffffffffffffffKr QOQOC 2C'" @ ()-26fffffffffffffffffffOIN QOQONO3(28fffffffffffffffffffffffffffffffIN QOQOQO3( 1A C ffffffffOfffffffffffffffffOIQ QOQOIO@ 12'"L-W %ffffffffffffffffOOOIj QOKOS012 ffffffffffffffffffffffiI KẾT QUẢ…………………………………………………………………………………… 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiN TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………….52 DANH MỤC HÌNH ẢNH I GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên   < <  N ;! (!4> k Q <, D C! L81( Z Nk K <, D C%4C Z Nr I <, D C% 08[= Qo i A-'"<,%m,:4,]O QN j m,:/- ^1-(#.)- QQ k <, D C%nkloi QK l <, D C%niii QI r sC-LL,0SpmM L t Qr No nkINrI KQ NN 3( 1A% " Kj NQ 3( 1@28-ui' Kk NK ;#1@ @- IK NI ;2-C( II MỞ ĐẦU i GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên   1.Đặt vấn đề : +"..v'>LDM  6%M( [X,0')(!3 4>"."(YM,0)-  D C[(J4  " D(!='" ()-264 O()-26 6(!2T -U L8[(!34>1"! 3W- WM"(J4 \--4Z== 6 D - "1(,> ,L8O1(!34>(YL,0"."!$  8 D (![()-26#'")- C 4P( 2[B4U 1" 1&'DL-*()- 264 [()-261UM <  C 4P[()-26.,UMW. ,:1['['[`"a ()-26@# /\(!3= 6( (Y(!@# :(_.-/-5')1D'" 8(!O!34>1"! \LD1D 8 (6(MX(Y\.-/- '>25g 6 (!@#(C w4> U@1"'4>OJ4 '()-26 4> (YX,0MB4C #@M[".M0'0 'L5#-W  .O `<'U.'X-'" C 2C()-26(!34>['>'()- 26(!39-.9-.U[9-. -U9-.Y[_M_ 6-! M/"(=')X,0%(!34>  D RO YLD(A%2((  '"LD_M(d % W.>,]Ev`gm?_: D() "*x+X-[ C 2C <()-26(!34>yO  C 2C')<()-26M5 b$(Y! L8.-/-')W 1Y[ GTf 2. Mục tiêu của đề tài. *Mục đích*+X-[ C 2C<()-26(!34>O *Yêu cầu: <6- 1A[Xg'" ,0%(!34>O <6-(YXg[ ,0%12 C 4P( O " "L5MG1"()-26(!34>*g 8[5 8[(5 )-fO `8(/- MvYM. cs1 L' D[(('> D"'"25g1"' : =O 3.Yêu cầu công nghệ và giới hạn của đề tài: )-26 8(!%(!34>O z_ Hc2Z(!5 8O uzq+N(!3N9-.O uzq+Q(!3Q9-.O j GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên   uzq+K(!3K9-.O z_ q5K(!3()-,wO z t <(!3(5)-O 4.Cấu trúc tổng quan đề tài -9- < UMs1 '"X-  _:($ @1-T(Y )-'82C X9-A4-Ov'>L0>,] U <% /.[ 2'"44s((C._:($" "() "".'>!,- L-* Chương 1: MỞ ĐẦU* 3".=($M? @'"-11A,1D() "[0 - X-'"M' D() " Chương 2: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN* 3".V 5($ <4".! 29- 2C X19- (C!,-X-%() "[X- '"">[2C X1A  C 345')(!34>O Chương 2: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 3". <4".! 0 6 C 2C @  <()- 26O@  C 2CM/32-<[@  C 2C28-- WM[@  C 2C28L-W O KẾT QUẢ THẢO LUẬN +!,- 3". <4".')\<($( (YO KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ <4".2C 9-5( (Y'"\2CP>M  6 CM :%() " CHƯƠNG 1:LÝ THUYẾT TỔNG QUAN 1.1.TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG BƯỚC.[1] 1.1.1.Các ứng dụng về động bước ()-26 6(!2T -U L8[(!34>1"! 3W-WM "(J4 \--4Z== 6 D - "1(,>,L8O !34>(YX,0)- "D(![_(YX ,0  C 4P/()-26@#O`@,0*)-264 [()-26 k GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên   -D 9-[()-26(P'P 9- t[(6-264t [ 40 - 2@ "9-L [()-261UM <  C 4P t  [()-263W-1M3'")- .4.OOO . @[(!34>(YL,01B(&X[B (&)[.OOO 1.1.2.Hình vẽ sản phẩm thực tế Hình 1.1.1 dạng thực tế của đông bước −3MM()-26* +mvnL8*kISNrI +mv+piiifO {)-26(!34>* mvnL8* −|-(6* +mR C 2C[()-26f ++)--12'wM5O +mR26 [L\O −+Y(6* +mVbO +=44Z)-12O l GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên   +=#(P(Y %N#-O +^()-26(!34>1bO 1.2 .LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG BƯỚC. !34>1"! 1(!3(= 1A'"X,024 '>(L8 (!3(  O_ DW 1"! (!3(4!,v(64C (B @-()-26,>,#-(2C CM- "  6(!=9-.J 6(!% =25g8(P '"'P @/ C O `)W- [(!34>= 6(Y1" BYM%1(!3*(!3 ! )-2 CM#_'"(!3(4!5 8L-W bO 1.2.1 Hoạt động !34>29-. :3C  [_9-. : w4> =(!@#W ')J ()-26O_1"'4! 6 ( ( @-()-26'"L   : X D'"!  /L8W (POBL8 =9-.%  3X'>L81/ 6[a)-9-.'" 8(! 9-.% M0 -!'" X D 6(B'" /L8 6(BO 1.2.2 Ứng dụng ()-26 6(!2T -U L8[(!34>1"! 3W-WM"(J 4 \--4Z== 6 D - "1(,>,L8O !34>(YX,0)- "D(![_(YX,0  C 4P/()-26@#O`@,0*)-264 [()-26 -D 9-[()-26(P'P 9- t[(6-264t [4 0 - 2@ "9-L [()-261UM <  C 4Pt   [()-263W-1M3'")- .4.OOO . @[(!34>(YL,01B(&X[B (&)[ máy in NOQOKO?1'"W- * −e> -* +!34>(Y1"1[?'&-'"4C w Z}a=1 (!3~YM\[=224 <'>(!3?'&-•O +C-W ($ (!3[4']= 6M?4 1(!3".4€ 5"2/WM(_O!3?'&-,= W24,v .#.• %_[ 2(!34C w Z < ,#. D,}J,v5 W._a=\W•4ZLD5 w @  •OEa= 6M?4 1(!3".4€2CO!3 r GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên   4C w Z =KW-['>! ,?.')-[ 2(=[(!3? '&- =W-M?4 [=J2=_  - ?O+_  - ? (Y,v (!3?'&-(3DO +!34>MM_')=9-.O(!32hW 9-.ro(!~4>[ 2(=(!3?'&-#1A 9-.NOl(!(CoOkQ(! ~4>O`>! 4!()-26[/-C 1(!3?'&-'"~ YM()-= 6.ZC(!4>['"! '"4!()-26= 6()-26 M?4>b3.V1"'4>O8'>5(!3?'&-J (!34C w Z[C-^! W-%(!3(Y2@[ }Z2 5•LF5. (C! =8(P'"L-(=\ Z=(=(C2: #t'Y 9-  P: #t\}1, 9-:•%(!3O −!34C w Z* ++C- %4=K-!,?.[(Y8 46-(<NON['>! (/- 8- W 5-![ <=t‚1"! (!34C w ZOL,0[ ,?.8-}• (Y8'"D,3%-'"-!(Y2@ : X D1 0O +mW- UM <NON1" %(!34C w Z9-.Ko(!~4>Oc  (!3".=Ig'"L  =jD[~-!9-W9-D(8,O -!N(Y2@([gƒ% 4P_ '"DNO+C-,V9--!N4P t '"(=,V9--!Q[ LF9-.Ko(! :)-2('"gLF _ '"DQO Hình1.1.2 !34C w Z +69-.(!3".! 1 0[_ ^/WM(1 01-?M K-!O:1(J [ 45,>(?.N=&1"=,V((9- -!['"-~()-26L-LF9-.(!3 :)-2(QI4>JQ 'V* -!N*NooNooNooNooNooNooNooNooN No GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên [...]... như với động đơn cực điên thế thấp 13 GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên Trường Đại Học SPKT Hưng Yên Khoa Điện – Điện Tử Đồ án môn học ĐTCS_TĐĐ 1.2.2 Các mạch điều khiển động bước bản − Động biến từ trở : Bộ điều khiển điển hình của động bước biến từ trở dựa theo nguyên tắc như trên hình 1.5: Hình 1.1.5 điều khiển điển hình của động bước biến... rất nhiều − Động hỗn hợp và nam châm vĩnh cửu đơn cực : +Bộ điều khiển điển hình động bước đơn cực thay đổi theo sơ đồ trên hình 1.1.6 + Trên hình 1.1.6, hộp biểu diễn các công tắc và một bộ điều khiển (không thể hiện trên hình) chịu trách nhiệm cung cấp tín hiệu điều khiển đóng mở công tắc vào thời điểm thích hợp để quay động Bộ điều khiển thường là máy tính hay một mạch điều khiển lập trình... Phần Điều khiển mức trung bình trong tài liệu này sẽ cung cấp chi tiết về phương pháp tạo ra những dãy tín hiệu điều khiển như vậy, còn phần Các mạch điều khiển nói về mạch đóng ngắt các mạch điện cần thiết để điều khiển các mấu động từ các dãy điều khiển trên + Vị trí bước được tạo ra bởi hai chuỗi trên không giống nhau; kết quả, kết hợp 2 chuỗi trên cho phép điều khiển nửa bước, với việc dừng động. .. này giống như trong động nam châm vĩnh cửu đơn cực, ở mức độ lý thuyết, và rằng ở mức độ mạch đóng ngắt cầu H, hệ thống điều khiển cho hai loại động này là giống nhau + Chú ý khác là rất nhiều chip điều khiển cầu H một đầu vào điều khiển đầu ra và một đầu khác để điều khiển hướng loại chip cầu H kể trên, dãy điều khiển dưới đây sẽ quay động giống như dãy điều khiển nêu phía trên :... bên trái động Rotor là một nam châm vĩnh cửu với 6 cực, 3 Nam và 3 Bắc, xếp xen kẽ trên vòng tròn + Để xử lý góc bước ở mức độ cao hơn, rotor phải nhiều cực đối xứng hơn Động 30 độ mỗi bước trong hình là một trong những thiết kế động nam châm vĩnh cửu thông dụng nhất, mặc dù động bước 15 độ và 7.5 độ là khá lớn Người ta cũng đã tạo ra được động nam châm vĩnh cửu với mỗi bước là... Tử Đồ án môn học ĐTCS_TĐĐ Cuộn 2: 0100100100100100100100100 Cuộn 3: 0010010010010010010010010 thời gian ‐‐> +Phần Điều khiển mức trung bình cung cấp chi tiết về phương pháp tạo ra các dãy tín hiệu điều khiển như vậy, và phần Các mạch điều khiển bàn về việc đóng ngắt dòng điện qua các cuộn để điều khiển động từ các chuỗi như thế Hình dạng động được tả trong hình 1.1, quay 30 độ mỗi bước, dùng... thân động thì đơn giản hơn, nhưng mạch điều khiển để đảo cực mỗi cặp cực trong động thì phức tạp hơn Minh hoạ ở hình 1.3 chỉ ra cách nối động cơ, trong khi đó phần rotor ở đây giống y như ở hình 1.2 12 GVHD : Bùi Văn Dân SVTH : Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Liên Trường Đại Học SPKT Hưng Yên Khoa Điện – Điện Tử Đồ án môn học ĐTCS_TĐĐ Hình 1.1.4 Động hai cực + Mạch điều khiển cho động. .. trở + Trên hình 1.1.5, các hộp ký hiệu cho công tắc, bộ điều khiển (controller ‐ không thể hiện trên hình) chịu trách nhiệm cung cấp tín hiệu điều khiển đóng mở công tắc tại từng thời điểm thích hợp để quay động Trong nhiều trường hợp, chúng ta phải thiết kế bộ điều khiển, thể là một máy tính hoặc một mạch điều khiển giao tiếp lập trình được, với phần mềm trực tiếp phát tín hiệu điều khiển đóng... mấu lần lượt nối đất để đảo chiều từ trường tạo bởi cuộn đó Hình 1.1.3 Động đơn cực + Sự khác nhau giữa hai loại động nam châm vĩnh cửu đơn cực và động hỗn hợp đơn cực không thể nói rõ trong nội dung tóm tắt của tài liệu này Từ đây, khi khảo sát động đơn cực, chúng ta chỉ khảo sát động nam châm vĩnh cửu, việc điều khiển động hỗn hợp đơn cực hoàn toàn tương tự Mấu 1 nằm ở cực trên và... điều khiển cho động đòi hỏi một mạch điều khiển cầu H cho mỗi mấu; điều này sẽ được bàn chi tiết trong phần Các mạch điều khiển Tóm lại, một cầu H cho phép cực của nguồn áp đến mỗi đầu của mấu được điều khiển một cách độc lập Các dãy điều khiển cho mỗi bước đơn của loại động này được nêu bên dưới, dùng + và ‐ để đại diện cho các cực của nguồn áp được áp vào mỗi đầu của động cơ: Đầu 1a + - - - . yên   !"#$!%& '  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC (Điện tử công suất & truyền động điện) DATH-I-2012- ĐTK9LC.1 08 tuần () "*
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển động cơ bước, Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển động cơ bước, Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển động cơ bước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay