Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện

93 543 3
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2014, 06:30

Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp 1 Học viện Ngân hàng LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài: “Kiểm toán khoản mục Thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) thực hiện” là của riêng em. Mọi thông tin số liệu sử dụng trong chuyên đề được trích xuất thực tế từ tài liệu em được tiếp cận trực tiếp trong thời gian thực tập tại công ty, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này! Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 2 Học viện Ngân hàng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AASC Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC TNHH Trách nhiệm hữu hạn GTGT Giá trị gia tăng VAT Value Added Tax (Thuế Giá trị gia tăng) SXKD Sản xuất kinh doanh BCTC Báo cáo tài chính KTV Kiểm toán viên TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn KSNB Kiểm soát nội bộ VNĐ Việt Nam Đồng DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Error: Reference source not found Bảng 1.2: Các mục tiêu kiểm toán: Error: Reference source not found Bảng 2.1: Thủ tục kiểm toán khoản mục thuế GTGT đầu ra – TK 3331 Error: Reference source not found Bảng 2.2: Tổng hợp phát sinh tài khoản – TK 133 Error: Reference source not found Bảng 2.3: Tổng hợp đối ứng tài khoản – TK 133 Error: Reference source not found Bảng 2.4: Tổng hợp số liệu thuế GTGT đầu vào công ty ABC Error: Reference source not found Sơ đồ 2.5: Sơ đồ kiểm tra chi tiết thuế GTGT đầu vào: Error: Reference source not found Bảng 2.6: Kiểm tra chi tiết thuế GTGT đầu vào công ty ABC Error: Reference source not found Bảng 2.7: Tổng hợp phát sinh tài khoản – TK 3331 Error: Reference source not found Bảng 2.8: Tổng hợp số liệu từ tờ khai thuế GTGT đầu ra . Error: Reference source not found Bảng 2.9: Tổng hợp số thuế phải nộp Error: Reference source not found Bảng 2.10: Kết luận kiểm toán – TK 3331 Error: Reference source not found Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 3 Học viện Ngân hàng Bảng 3.1: Trích Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng với khoản mục thuế Giá trị gia tăng Error: Reference source not found Bảng 3.2: Phân tổ cho khoản mục kiểm toán Error: Reference source not found MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 3 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIỂM TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3 1.1. Lý luận chung về Thuế Giá trị gia tăng: 3 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của Thuế Giá trị gia tăng: 3 1.1.2. Căn cứ phương pháp tính thuế: 4 1.1.3. Vai trò của thuế GTGT: 8 1.1.4. Hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa dịch vụ: 8 1.1.5. Hạch toán kế toán khoản mục Thuế Giá trị gia tăng: 10 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 12 1.1.6. Đăng ký, khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế: 12 1.2. Nội dung kiểm toán Thuế GTGT trong kiểm toán Báo cáo tài chính: 15 1.2.1. Mục tiêu của kiểm toán Thuế GTGT: 15 Bảng 1.2: Các mục tiêu kiểm toán: 15 1.2.2. Một số sai phạm thường gặp đối với khoản mục Thuế GTGT làm ảnh hưởng đến kiểm toán Báo cáo tài chính: 16 1.2.3. Quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC: 17 CHƯƠNG 2 28 Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 4 Học viện Ngân hàng THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN (AASC) 28 2.1. Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC: 29 2.1.1. Giới thiệu chung: 29 2.1.2. Thành công của AASC: 30 2.1.3. Dịch vụ của AASC: 30 2.1.4. Kết quả kinh doanh của AASC trong 5 năm gần đây: 31 2.1.5. Đội ngũ nhân viên: 32 2.1.6. Mô hình tổ chức: 33 2.2. Quy trình kiểm toán khoản mục Thuế Giá trị gia tăng tại Công ty AASC: 34 2.2.1. Mục tiêu: 34 2.2.2. Thủ tục kiểm toán: 34 Bảng 2.1: Thủ tục kiểm toán khoản mục thuế GTGT đầu ra – TK 3331 36 2.3. Thực hành kiểm toán Thuế GTGT trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện tại khách hàng Công ty Cổ phần ABC: 40 2.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán: 40 2.3.2. Thực hiện kiểm toán: 44 Bảng 2.2: Tổng hợp phát sinh tài khoản – TK 133 45 Bảng 2.3: Tổng hợp đối ứng tài khoản – TK 133 46 Bảng 2.4: Tổng hợp số liệu thuế GTGT đầu vào công ty ABC 47 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ kiểm tra chi tiết thuế GTGT đầu vào: 48 Bảng 2.6: Kiểm tra chi tiết thuế GTGT đầu vào công ty ABC 50 Bảng 2.7: Tổng hợp phát sinh tài khoản – TK 3331 52 Bảng 2.8: Tổng hợp số liệu từ tờ khai thuế GTGT đầu ra 53 Bảng 2.9: Tổng hợp số thuế phải nộp 54 Bảng 2.10: Kết luận kiểm toán – TK 3331 56 2.3.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán: 56 2.3.4. Kiểm soát chất lượng kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán thực hiện: 58 Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 5 Học viện Ngân hàng 2.4. Nhận xét về thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC: 59 2.4.1. Ưu điểm: 59 2.4.2 Những hạn chế: 61 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế: 66 CHƯƠNG 3 67 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN 67 3.1. Sự cần thiết phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán thực hiện: 67 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do AASC thực hiện: 67 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế Giá trị gia tăng: 69 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán thực hiện: 70 3.2.1. Hoàn thiện phương pháp đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng trong kiểm toán thuế Giá trị gia tăng: 71 Bảng 3.1: Trích Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng với khoản mục thuế Giá trị gia tăng 72 3.2.2. Hoàn thiện việc thực hiện thủ tục phân tích trong kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng: 74 3.2.3. Hoàn thiện phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng: 78 Bảng 3.2: Phân tổ cho khoản mục kiểm toán 80 3.2.4. Hoàn thiện việc ghi chép trên giấy tờ làm việc của kiểm toán viên khi kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng: 81 3.2.5. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nói chung khoản mục thuế Giá trị gia tăng nói riêng: 83 3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán thực hiện: 83 Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 6 Học viện Ngân hàng KẾT LUẬN 85 Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 1 Học viện Ngân hàng LỜI MỞ ĐẦU Kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới 1986 đến nay, Việt Nam luôn luôn là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới. Để đạt được điều đódo những chính sách đúng đắn của Đảng Nhà nước đã mở cửa ra bên ngoài, tạo điều kiện cho việc mở rộng số lượng doanh nghiệp sản xuất cả về loại hình lẫn quy mô. Song song với đó là dòng tiền đầu nước ngoài đổ về ngày càng lớn. Các quan hệ kinh tế diễn ra ngày càng nhiều phức tạp, đòi hỏi phải có sự quản lý của người quản lý Nhà nước. Thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước không chỉ là trách nhiệm của tất cả các thành phần trong nền kinh tế mà còn là công cụ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên trên thực tế rất nhiều tổ chức tìm cách trốn tránh nghĩa vụ này thông qua hành vi gian lận, trốn thuế. Do đó cần có sự thanh tra kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ này một thường xuyên triệt để của các cơ quan kiểm sát, kiểm toán. Kiểm toán Thuế trong đóKiểm toán Thuế Giá trị gia tăng là một nội dung quan trọng của công việc này. Hoạt động kiểm toán ở nước ta mặc dù mới chỉ xuất hiện gần 20 năm nhưng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng góp phần không nhỏ vào việc lành mạnh hóa các hoạt động kinh tế, trợ giúp đắc lực cho công tác quản lý của nhà nước, đồng thời tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư. Trong thời gian thực tập tại phòng Kiểm toán 2 – Công ty TNHH vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC), nhận thấy tầm quan trọng của khoản mục Thuế Giá trị gia tăng được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị Kiểm toán viên nên em đã chọn đề tài: Kiểm toán khoản mục Thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) thực hiện cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề gồm 3 phần chính: - Chương 1: Lý luận chung về Thuế Giá trị gia tăng Kiểm toán Thuế Giá trị gia tăng trong Kiểm toán Báo cáo tài chính. - Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục Thuế Giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) - Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Thuế Giá trị gia tăng do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) thực hiện. Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 2 Học viện Ngân hàng Để hoàn thành chuyên đề này em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị Kiểm toán viên phòng Kiểm toán 2 cũng như toàn thể cán bộ nhân viên công ty trong thời gian thực tập. Tuy nhiên do sự hạn chế về kiến thức thời gian nên chuyên đề không tránh khỏi sai sót, em rất mong sẽ nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo, các anh chị trong công ty để chuyên đề được hoàn thiện hơn, qua đó để em tích lũy thêm kiến thức phục vụ cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo các anh chị trong Công ty! Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 3 Học viện Ngân hàng CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIỂM TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. Lý luận chung về Thuế Giá trị gia tăng: 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của Thuế Giá trị gia tăng: 1.1.1.1. Khái niệm: Thuế GTGT là loại thuế tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT trong tiếng Anh là Value Added Tax (VAT) Giá trị gia tăng là phần giá trị mới tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Cho dù các khâu của quá trình sản xuất có nhiều đến đâu thì tổng phần thuế GTGT đánh trên mỗi giai đoạn đúng bằng số thuế tính trên giá bán của người tiêu dùng. 1.1.1.2. Đặc điểm của Thuế GTGT: - Thuế GTGT là sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn. Nếu chia các đối tượng chịu thuế trong nền kinh tế ra thành: các hoạt động tạo ra thu nhập, các hoạt động tiêu dùng số thu nhập đã tạo ra các đối tượng khác thì chỉ riêng thuế GTGT đã bao quát hết mảng đối tượng thứ hai: tiêu dùng thu nhập đã có. Do diện chịu thuế rộng nên thuế GTGT đã góp phần tăng thu Ngân sách là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước. Do thuế GTGT có ý nghĩa rất lớn đối với Ngân sách nhà nước nên công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc khai nộp thuế GTGT của các Doanh nghiệp là một công tác quan trọng trong quá trình thực hiện quản lý Nhà nước về kinh tế, trong đó không thể không nói tới vai trò của kiểm toán Báo cáo tài chính: Hỗ trợ các cơ quan thuế thông qua việc khẳng định tính trung thực hợp lý của các khoản thuế phải nộp. - Thuế GTGT có tính trung lập kinh tế cao. Xét trong nội bộ nền kinh tế, thuế GTGT đánh vào khâu tiêu dùng cuối cùng, không đánh vào sản xuất. Các doanh nghiệp sản xuất chỉ là khâu trung gian, thu thuế hộ Nhà nước, rồi nộp vào Kho bạc Nhà nước. Chính vì thế mà thuế GTGT khắc phục được nhược điểm “ thuế đánh trùng lên thuế ” của Thuế Doanh thu, tạo nên mặt bằng cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề với Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 4 Học viện Ngân hàng nhau, từ đó đã thúc đẩy các doanh nghiệp tích cực tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý dây chuyền công nghệ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Chính vì vậy mà thuế GTGT cũng đã góp phần làm lành mạnh hoá môi trường hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo sự công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. - Thuế GTGT là một loại thuế gián thu. Đối tượng nộp thuế là người cung cấp hàng hóa dịch vụ nhưng người chịu thuế lại là người tiêu dùng cuối cùng. - Thuế GTGT có tính chất lũy thoái so với thu nhập. Khi mua cùng một hàng hóa thì người có thu nhập cao sẽ chịu gánh nặng thuế ít hơn người có thu nhập thấp do số thuế phải nộp là như nhau. 1.1.2. Căn cứ phương pháp tính thuế: 1.1.2.1. Căn cứ tính thuế: Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế thuế suất a) Giá tính thuế: Giá tính thuế được quy định như sau: - Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; - Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu; - Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này; - Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế giá trị gia tăng; Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế giá trị gia tăng; Trường hợp thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được để cho thuê lại, giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước ngoài; Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 [...]... KHOẢN MỤC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN (AASC) Nguyễn Thành Trung Lớp KTDN.D – K.11 Chuyên đề tốt nghiệp 29 Học viện Ngân hàng 2.1 Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC: 2.1.1 Giới thiệu chung: Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ vấn Tài. .. khi kí kết hợp đồng kiểm toán, công ty kiểm toán các KTV tiến hành kiểm toán BCTC theo yêu cầu của khách hàng Là một phần trong quy trình kiểm toán BCTC, kiểm toán thuế GTGT cũng tuân theo các bước của kiểm toán BCTC với 3 phần: - Lập kế hoạch, thiết kế phương pháp kiểm toán thuế GTGT - Thực hiện kiểm toán thuế GTGT - Kết thúc kiểm toán, hoàn thiện công bố báo cáo 1.2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán: ... chưa có thuế giá trị gia tăng; - Đối với hàng hoá, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toángiá đã có thuế giá trị gia tăng thì giá tính thuế được xác định theo công thức sau: Giá chưa có thuế giá trị gia tăng = Giá thanh toán 1 + thuế suất của hàng hoá, dịch vụ (%) - Giá tính thuế đối với hàng hoá, dịch vụ nêu trên bao gồm cả khoản phụ thu phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được... Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) - Bộ Tài chính được thành lập ngày 13/05/1991 theo Quyết định số 164 TC/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính AASC là Công ty Kế toán Kiểm toán được thành lập duy nhất giữ vững truyền thống sinh ra trưởng thành từ Bộ Tài chính - Việt Nam thực hiện các dịch vụ về kiểm toán, vấn tài chính kế toán thuế Hiện nay, AASC có trụ sở chính đặt tại Hà Nội,... chủ yếu do kiểm toán độc lập kiểm toán nhà nước thực hiện Trong phạm vi của bài viết này chỉ nghiên cứu quy trình kiểm toán thuế GTGT do các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Mặt khác do kiểm toán thuế GTGT là một phần của kiểm toán BCTC nên quy trình kiểm toán thuế GTGT cũng tuân theo trình tự thực hiện các bước của kiểm toán BCTC 1.2.2 Một số sai phạm thường gặp đối với khoản mục Thuế GTGT làm... Giá trị gia tăng của Thuế suất thuế Số thuế GTGT = hàng hóa, dịch vụ x GTGT của hàng phải nộp chịu thuế bán ra (1) hóa, dịch vụ đó GTGT của hàng hóa, dịch vụ = Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra - Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào ng ứng (2) (1): Giá thanh toán hàng hóa dịch vụ bán ra bao gồm cả thuế GTGT các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên mua phải trả (2): Giá thanh toán. .. phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng hoá đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm; - Đối với gia công hàng hoá là giá gia công chưa có thuế giá trị gia tăng; - Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng Trường hợp xây dựng, lắp... pháp luật 1.2 Nội dung kiểm toán Thuế GTGT trong kiểm toán Báo cáo tài chính: 1.2.1 Mục tiêu của kiểm toán Thuế GTGT: - Mục tiêu tổng quát: Các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, các khoản thuế GTGT đầu ra khoản thuế GTGT phải nộp vào NSNN phải được phản ánh một cách trung thực, hợp lý, hợp pháp Nghĩa là: các số liệu nghiệp vụ phải được ghi đúng nội dung, bản chất, giá trị thực tế phát sinh,... dụng thuế suất thuế GTGT chưa đúng với mặt hàng bán ra, tính toán sai giá tính thuế; • Chưa hạch toán số thuế phải nộp bổ sung trong năm, nộp báo cáo quyết toán thuế GTGT cho cơ quan thuế không đúng theo quy định về thời gian hình thức quy định; • Nhầm lẫn giữa hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT với hàng hóa dịch vụ chịu mức thuế suất 0%; • … 1.2.3 Quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán. .. Để kiểm toán thuế GTGT, ngoài việc quan tâm đến các tài khoản chính như tài khoản thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp, KTV còn phải quan tâm đến các tài khoản liên quan như: tài khoản doanh thu, chi phí, tài sản, (làm căn cứ cho việc tính thuế GTGT) các tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (phần nộp thuế) Vì kiểm toán BCTC mang tính chất ngoại kiểm nên kiểm toán thuế GTGT cũng chủ yếu do . trị gia tăng và Kiểm toán Thuế Giá trị gia tăng trong Kiểm toán Báo cáo tài chính. - Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục Thuế Giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế. hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện: 70 3.2.1. Hoàn thiện. xin cam đoan đề tài: Kiểm toán khoản mục Thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện là của riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện, Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện, Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện, LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KIỂM TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Bảng 1.2: Các mục tiêu kiểm toán:, THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC), Bảng 2.1: Thủ tục kiểm toán khoản mục thuế GTGT đầu ra – TK 3331, Bảng 2.10: Kết luận kiểm toán – TK 3331, MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN, Bảng 3.1: Trích Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng với khoản mục thuế Giá trị gia tăng, Bảng 3.2: Phân tổ cho khoản mục kiểm toán

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay