Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

88 356 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2014, 06:21

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Chuyên đề thực tập Mục lục . Danh mục các từ viết tắt 3 Danh mục sơ đồ bảng, biểu 4 Lời mở đầu……………….…………… …… ……… …………….….………6 Phần I:Tổng quan về Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán……………………………………………………………………………….8 1.1.Lịch sử hình thành quá trình phát triển của AASC ……… ……… … 8 1.2. Các dịch vụ cung cấp của AASC.……… ……………… ………………… 9 1.3.Thị trường khách hàng của AASC….………………………………….… 12 1.4.Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lí của AASC.………………………. … 15 1.5. Khái quát về hoạt động kiểm toán của Công ty…………………………… 20 1.5.1. Quy trình kiểm toán chung tại Công ty AASC……………………………20 1.5.2.Quy trình kiểm soát chất lượng tại Công ty AASC……………………… 26 Phần II. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại AASC………… ………………… ………………….…….29 2.1. Giới thiệu về khách hàng kiểm toán… ………………………………….… 29 2.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty AASC…….…………… ………………… ………………31 Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 1 Chuyên đề thực tập 2.2.1. Khái quát về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty AASC……………………………………………………………………….… 31 2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán………………………………………………… 31 2.2.2.1. Kí kết hợp đồng kiểm toán……………………………………………………33 2.2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể…………………………………………….34 2.2.2.3. Đánh giá tính trọng yếu rủi ro trong kiểm toán khoản mục doanh thu trên BCTC……………………………………………………………………………… 2.2.2.4. Thu thập thông tin về hệ thống kế toán đánh giá HTKSNB………… 36 2.2.3.Thực hiện kiểm toán ……………………………………………………… 42 2.2.3.1. Thực hiện thủ tục phân tích………………………………………………… 42 2.2.3.2. Thực hiện kiểm tra chi tiết……………………………………………………47 2.2.4. Kết thúc kiểm toán………………………………………………………. 55 Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty Dịch vụ vấn tài chính kế toán kiểm toán……. …………………………………………………………………….….65 3.1. Nhận xét, đánh giá về quy trình kiểm toán tại AASC……… ……….…… 65 3.1.1. Ưu điểm…………………….……… ……………………………… ….65 3.1.2. Một số hạn chế trong công tác kiểm toán tại AASC……………… ….…66 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán tại Công ty AASC… 70 3.2.1.Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán…………………………………………70 3.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán……………………………………………73 3.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán…………………………………………… 76 Kết luận…… ….…………………… ……………………………………… 77 Danh mục tài liệu tham khảo………….…… ……………………………….78 Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 2 Chuyên đề thực tập Danh mục các từ viết tắt Bảng cân đối kế toán BCĐKT Báo cáo tài chính BCTC Báo các kết quả kinh doanh BCKQKD Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCLCTT Doanh nghiệp DN Doanh nghiệp Nhà Nước DNNN Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ DTBH&CC DV Giá trị gia tăng GTGT Hệ thống kiểm soát nội bộ HTKSNB Kiểm toán nội bộ KTNB Kiểm toán viên KTV Sản xuất kinh doanh SXKD Vật liệu nổ công nghiệp VLNCN Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 3 Chuyên đề thực tập Danh mục Sơ đồ bảng biểu Bảng 1: Kết quả kinh doanh của AASC từ năm 2001 đến nay………….………14 Bảng 2: Bảng số liệu chính sách nhân sự của AASC…………………….…. … 16 Bảng 3: Mức trọng yếu với các khoản mục được quy định tai AASC……… 35 Bảng 4: Bảng ước lượng mức trọng yếu đối với khoản mục doanh thu… … ….35 Bảng 5: Bảng tổng hợp kế hoạch kiểm toán khoản mục doanh thu…… …… 38 Bảng 6: Sổ Chữ T TK 3387 Công ty Cổ phần 14-9 …………………………… 53 Bảng 7: Tổng hợp các sai sót cần điều chỉnh tại công ty Xuất nhập khẩu HL… 57 SƠ Đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của AASC.……….…… …………………….19 Sơ đồ 2: Quy trình kiểm toán tại công ty AASC…………….… …………….20 Biểu 1: Thu thập thông tin cơ bản về khách hàng tại AASC 21 Biểu 2: Mẫu giấy soát xét của AASC ………………………………… 28 Biểu 3: Đánh giá HTKSNB tại Công ty Xuất nhập khẩu HL………………… 37 Biểu 4: Chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tại AASC…………………………………………………………………… 39 Biểu 5: Thực hiện thủ tục phân tích tại Công ty Cổ phần 14-9……………… 43 Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 4 Chuyên đề thực tập Biểu 6: Thực hiện thủ tục phân tích Tại Công ty Xuất nhập khẩu HL…………44 Biểu 8: Thực hiện tổng hợp đối ứng tại Công ty Xuất nhập khẩu HL………….45 Biểu 9: Thực hiện kiểm tra chi tiết tại Công ty Cổ phần 14-9 …………………49 Biểu 10: Thực hiện kiểm tra chi tiết tại Công ty Xuất nhập khẩu HL………….50 Biểu 11 :Kiểm tra việc trình bày doanh thu tại Công ty Cổ phần 14-9 ……… 54 Biểu 13 : Trích thư quản lí của Công ty Cổ phần 14-9…………………………55 Biểu 14: Trích thư quản lí gửi cho công ty Xuất nhập khẩu HL ………………58 Biểu 15: Trang kết luận kiểm toán của Công ty Cổ phần 14-9……………… 60 Biểu 16:Trang kết luận kiểm toán của Công ty Xuất nhập khẩu HL………… 61 Biểu 17: Biểu thuyết minh chênh lệch sau kiểm toán………………………….62 Lưu đồ 1: Lưu đồ đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ………………………… 72 Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 5 Chuyên đề thực tập Lời mở đầu Sau khi đổi mới đất nước, yêu cầu về xây dựng phát triển nền kinh tế được Đảng Nhà nước đặt lên hàng đầu. Mọi đường lối chủ trương lúc này đều hướng tới xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, tự chủ độc lập làm tiền đề để củng cố ổn định về chính trị. Trong đó, kế toán được xác định là một công cụ quan trọng để quản lí nền kinh tế, muốn có một hệ thống kế toán trong sạch, vững mạnh thì chúng ta phải không ngừng phát triển hoàn thiện công tác kiểm toán. Sớm nhận thức được điều đó, năm 1991 Bộ Tài chính đã ra quyết định cho phép thành lập các công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực kế toán kiểm toán. Hoạt động kiểm toán là một loại hình rất mới mẻ ở Việt Nam, tuy gặp rất nhiều khó nhăn thách thức từ những chuyển đổi của nền cơ chế thị trường nhưng kiểm toán Việt Nam đã phát triển hết sức nhanh chóng. Trong vòng 16 năm qua, Việt Nam đã có trên 150 Công ty Kiểm toán được thành lập với nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Đây là thành tựu to lớn cũng là kết quả tất yếu của những nỗ lực về cải cách nền kinh tế, hệ thống pháp luật cũng như môi trường pháp lí về kiểm toán của Chính phủ Việt Nam. Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) là một trong những Công ty Kiểm toán được thành lập đầu tiên ở nước ta. Là một doanh nghiệp Nhà nước ra đời từ rất sớm, AASC có được những lợi thế riêng trong Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 6 Chuyên đề thực tập những năm đầu phát triển của mình. Nhưng trong điều kiện hiện nay, trước sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty Kiểm toán nước ngoài trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa, các Công ty kiểm toán trong nước nói chung AASC nói riêng đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Tuy không còn sự hỗ trợ đặc biệt từ Nhà nước, nhưng AASC vẫn không ngừng phát triển, những đóng góp của công ty cho nền kinh tế ngân sách Nhà nước ngày càng tăng. Đây chính là lí do em chọn AASC làm nơi thực tập nghiên cứu cho Chuyên đề thực tập của mình. Khoản mục Doanh thu nói chung Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ nói riêng luôn là chỉ tiêu được quan tâm hàng đầu trên BCTC, các kết luận về tính trung thực hợp lí của khoản mục doanh thu sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả SXKD của DN, đặc biệt là đối với các DN SX. Các hoạt động kiểm toán khác như kiểm toán hoạt động bán hàng- thu tiền, kiểm toán chi phí giá vốn hàng bán,… đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là khẳng định doanh thu đạt được có chính xác hợp lí hay không, đây là cơ sở để ra các quyết định quản lí của chủ DN những người quan tâm khác. Chính vì vậy, em đã chọn kiểm toán khoản mục doanh thu làm trọng tâm cho Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề thực tập của em có tiêu đề là “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trên Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán”, nội dung gồm có 3 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán. Phần II: Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán. Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 7 Chuyên đề thực tập Phần I: Tổng quan về Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán 1.1.Lịch sử hình thành quá trình phát triển của công ty dịch vụ vấn Tài chính kế toán kiểm toán (AASC) Sau khi tiến hành đổi mới đất nước, Đảng Chính phủ ra sức xây dựng, phát triển nền kinh tế về mọi mặt. Cùng với sự phát triển đó là sự ra đời hoàn thiện của các văn bản Luật Kế toán, Luật Kiểm toán; các chính sách quy định khác có liên quan làm cơ sở pháp lí động lực phát triển cho hoạt động tài chính, kế toán kiểm toán của nền kinh tế thị trường non trẻ tại Việt Nam. Trước những yêu cầu của nền kinh tế mới chuyển đổi nhu cầu cầu tất yếu về kiểm toán độc lập, ngày 13/05/1991, Bộ Tài Chính đã ra quyết định số 164TC/QĐ/TCCB thành lập Công ty Dịch vụ vấn kế toán. Trong giai đoạn này, chức năng chủ yếu của Công tycung cấp các dịch vụ về kế toán. Sau 2 năm hoạt động, nhận thấy sự liên hệ mật thiết giữa hoạt động kế toán kiểm toán, những yêu cầu về đổi mới hệ thống quản lí cũng như những đòi hỏi về đa dạng hóa loại hình hoạt động, ngày 14/09/1993, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 639TC/QĐ/TCCB đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán, với tên giao dịch chính thức là AASC. Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 8 Chuyên đề thực tập Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của hoạt động kiểm toán, AASC đã không ngừng mở rộng quy mô. Ngoài Văn phòng chính được đặt tại Số 1-Lê Phụng Hiểu-Hà Nội, công ty còn mở các chi nhánh tại khắp mọi miền đất nước: chi nhánh tại Thanh Hóa, Quảng Ninh, Vũng Tàu chi nhánh lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4/2005, AASC chính thức trở thành Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Ngày 29/07/2005, AASC chính thức gia nhập INPACT quốc tế trở thành đại diện của tổ chức kiểm toán danh tiếng này tại Việt Nam. Đến nay, công ty đã khẳng định được vị thế của mình trong thị trường kiểm toán, trở thành một trong hai công ty kiểm toán lớn nhất ở Việt Nam, là một trong sáu công ty kiểm toán ở Việt Nam được Ngân hàng thế giới (WB) chấp thuận kiểm toán các dự án lớn do tổ chức này tài trợ. Có thể nói, trong hơn 15 năm qua, công ty đã có những bước phát triển lớn lao, tạo được niềm tin cho khách hàng trong việc cung cấp những dịch vụ kiểm toán với chất lượng tốt nhất. Do những thành tích to lớn đã đóng góp vào nền kinh tế nói chung nghành kiểm toán nói riêng, ngày 15/08/2001 Chủ tịch nước đã có Quyết định số 586KT/CT tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba cho AASC. Đến ngày 27/07/2001 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 922QĐ/TTg tặng thưởng Cờ thi đua Bằng khen cho cho nhiều cá nhân tập thể. Đến nay, AASC là công ty kiểm toán duy nhất tại Việt Nam được hai lần nhận phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước trao tặng. 1.2. Các dịch vụ cung cấp của AASC Khi mới thành lập, hoạt động của công ty chỉ giới hạn trong phạm vi kế toán. Đến nay, công ty đã phát triển với rất nhiều loại hình dịch vụ, thị trường được mở rộng từ Bắc vào Nam. Phương châm của công ty là đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu với mục tiêu là cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, những Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 9 Chuyên đề thực tập thông tin đáng tin cậy nhất làm cơ sở giúp khách hàng đưa ra các quyết định quản lí tối ưu. Sau hơn 15 năm hoạt động, công ty có khả năng cung cấp các dịch vụ chất lượng: Dịch vụ kiểm toán: Đây là dịch vụ chủ yếu được cung cấp, đóng góp nhiều nhất vào doanh thu của toàn công ty. Dịch vụ này được thực hiện bởi các kiểm toán viên giàu kinh nghiệm, có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực trình độ chuyên môn cao, đảm bảo mang đến cho khách hàng chất lượng kiểm toán tốt nhất. Các loại hình dịch vụ kiểm toáncông ty cung cấp: o Kiểm toán BCTC thường niên của các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp các tổ chức kinh tế xã hội. o Kiểm toán hoạt động các chương trình dự án. o Kiểm toán quyết toán vốn đầu xây dựng cơ bản. o Kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước phục vụ cổ phần hóa. o Kiểm toán doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán. o Kiểm toán xác định vốn góp liên doanh giá trị doanh nghiệp. o Kiểm toán quyết toán tỉ lệ nội địa hóa. o Kiểm toán tài liệu kế toán, tài chính. o Kiểm toán tuân thủ luật định. Các hoạt động kiểm toán của AASC đều tuân thủ theo đúng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũng như chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận. Dịch vụ kế toán. Nguyễn Thị Mai Linh Kiểm toán 45A 10 [...]... mỗi giai đoạn của quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu cũng khác nhau Do hạn chế về thời gian, em chỉ xin tìm hiểu về kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trên Báo cáo tài chính tại AASC 2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán Đây được coi là một trong những bước công việc quan trọng nhất trong quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu Trong giai đoạn này, kiểm toán viên sẽ thu thập những... thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ vấn tài chính kế toán kiểm toán 2.1 Giới thiệu về khách hàng kiểm toán Để tìm hiểu toàn diện về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty AASC, em đã lựa chọn 2 khách hàng có những đặc điểm kinh doanh khác nhau để tìm hiểu phân tích, đó là Công ty Cổ phần 14-9 Công ty Xuất nhập khẩu HL Công ty Cổ phần 14-9 là đơn vị được... khách hàng cũng như phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty Quy trình kiểm toán tại công ty AASC gồm 5 bước: Sơ đồ 2: Quy trình kiểm toán tại công ty AASC Khảo sát, đánh giá khách hàng Kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Lập kế hoạch kiểm toán chương trình kiểm toán Thực hiện kiểm toán Soát xét chất lượng phát hành báo cáo kiểm toán Bước 1: Khảo sát đánh giá khách hàng Nguyễn Thị Mai Linh 45A Kiểm. .. loại, thu c trừ sâu, trừ cỏ, xi măng đèn, máy nổ phụ tùng máy thủy, hóa chất, ngư lưới cụ, hạt nhựa, sợi dệt +Hàng tiêu dùng thiết yếu Nguyễn Thị Mai Linh 45A Kiểm toán Chuyên đề thực tập 33 2.2 Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty AASC 2.2.1 Khái quát về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty AASC Quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu. .. vào tổng doanh thu của toàn công ty Phòng Kiểm toán xây dựng cơ bản: là bộ phận duy nhất trong toàn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo quy t toán vốn đầu xây dựng cơ bản hoặc các hạng mục công trình hoàn thành Phòng vấn Kiểm toán: nhiệm vụ của phòng là thực hiện vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp… tiến hành... tài chính o Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, tổ chức công tác kế toán Dịch vụ vấn: Do sự thay đổi của môi trường kinh doanh cả trong ngoài nước, dịch vụ vấn cùng ngày càng phất triển, đóng góp không nhỏ vào doanh thu của toàn công ty Đến nay, công ty đã cung cấp cho khách hàng những dịch vụ vấn sau: o vấn thu : Lập kế hoạch thu , xác định thu thu nhập cá nhân, xây dựng cơ cấu kinh doanh. .. với mục đích tính thu o vấn thực hiện các quy định của pháp luật o vấn tài chính, quản trị kinh doanh, đầu o vấn quy t toán tài chính quy t toán vốn đầu o vấn cổ phần hóa, sát nhập giải thể o Hướng dẫn thủ tục đăng kí kinh doanh o Soạn thảo các phương án đầu Các dịch vụ vấn trên của công ty vẫn đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam, đồng thời mang đến cho khách hàng. .. 5: Phát hành Báo cáo kiểm toán Giai đoạn này bao gồm 2 công việc: o Soát xét lại công việc kiểm toán đã thực hiện o Phát hành Báo cáo kiểm toán Tùy thu c vào đặc điểm của từng khách hàng, mà công ty thiết kế chương trình kiểm toán cho phù hợp 1.5.2 Quy trình kiểm soát chất lượng tại Công ty AASC Kiểm soát chất lượng nhằm kiểm tra xem cuộc kiểm toán có tuân thủ theo đúng chuẩn mực kiểm toán hay không,... các dịch vụ chuyên môn, tuân thủ theo các chế độ, chuẩn mực kế toán kiểm toán, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch cũng như uy tín của công ty Phòng Kiểm toán các ngành sản xuất vật chất: nhiệm vụ của phòng là thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính các nghành sản xuất vật chất, cung cấp dịch vụ vấn, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Phòng Kiểm toán các ngành thương mại dịch vụ: Nhiệm vụ. .. Các công trình lớn phức tạp mà công ty tiến hành kiểm toán gồm có: o Công trình đường dây tải điện 500KV Bắc- Nam o Công trình APATIT Lào Cai o Công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình o Các công trình của Văn phòng Chính Phủ, Bộ Quốc Phòng… Ngoài dịch vụ kiểm toán, công ty còn chú trọng mở rộng thị trường cho nhiều loại hình dịch vụ khác như: dịch vụ kế toán, thuChính vì vậy, công ty đã . Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Và Kiểm toán. Phần II: Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm. em có tiêu đề là Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán , nội dung gồm. tập Phần I: Tổng quan về Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Và Kiểm toán 1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Sau khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay