Bàn về hoàn thiện Bảng cân đối kế toán trong các Doanh nghiệp VN

26 539 3

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,098 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 10:23

Bàn về hoàn thiện Bảng cân đối kế toán trong các Doanh nghiệp VN [...]... Cơ sở lý luận về Bảng cân đối kế toán và hệ thống thông tin tài chính từ Bảng cân đối kế toán 3 I Khái niệm về Bảng cân đối kế toán và vai trò của Bảng cân đối kế toán trong phân tích tài chính doanh nghiệp 3 1 Khái niệm về Bảng cân đối kế toán 3 2 Vai trò của Bảng cân đối kế toán trong phân tích tài chính doanh nghiệp 3 II Nội dung Bảng cân đối kế toán ... mực kế toán quốc tế và Việt Nam về Bảng cân đối kế toán 10 1 Chuẩn mực kế toán quốc tế về Bảng cân đối kế toán 10 2 Chuẩn mực kế toán Việt Nam về Bảng cân đối kế toán 12 Phần 2: Thực trạng về Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 14 I Thực trạng chế độ kế toán Việt Nam qua một số thời kỳ về lập, sử dụng Bảng cân đối kế toán 14 II Trực trạng Bảng cân. .. phức tạp nhưng hiện nay các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán chưa đủ đáp ứng cho những yêu cầu phản ánh các mối quan hệ trên II Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về Bảng cân đối kế toán Để góp phần hoàn thiện bảng cân đối kế toán nên bổ sung thêm vào bảng cân đối kế toán hiện hành một số chỉ tiêu: Chỉ tiêu “Phải thu vốn gọi chưa góp của cổ đông” Trong tương lai gần khi... cân đối kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 17 Phần 3: Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện Bảng cân đối kế toán và thông tin tài chính từ Bảng cân đối kế toán 19 I Đánh giá khái quát 19 1 Về hệ thống tài khoản 19 2 Về nội dung phản ánh 20 II Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về Bảng cân đối kế toán. .. học KẾT LUẬN Trên đây, qua bài viết em đã phân tích và đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Em hy vọng bài viết trên sẽ góp phần cải thiện các thông tin trên bảng cân đối kế toán nhằm tăng tính trung thực, và trở nên đáng tin cậy hơn đối với các đối tượng quan tâm, đồng thời tạo thuận lợi cho việc lập và phân tích các bảng cân đối kế toán. .. khoản kế toán, gây khó khăn cho việc lập các Báo cáo tài chính nói chung và Bảng cân đối kế toán nói riêng Nên cần hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với yêu cầu thực tế trong xu hướng hội nhập của kế toán Việt Nam với khu vực và thế giới Hiện nay hầu hết các nghiên cứu về hệ thống kế toán chỉ chủ yếu tập trung vào hoàn thiện cách hạch toán, kết cấu, tên gọi của tài khoản hay cải tiến cách... thuộc vào những quy định của các chuẩn mực kế toán và cũng tùy thuộc vào quy mô, tính chất và chức năng của giá trị các khoản mục Phần 2: Thực trạng về Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay I Thực trạng chế độ kế toán Việt Nam qua một số thời kỳ về lập, sử dụng Bảng cân đối kế toán Trong từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế, hệ thống kế toán đã có những bước phát triển phù hợp,... học Các khoản mục bổ sung, các tiêu đề và số cộng chi tiết cần phải được trình bày trong Bảng cân đối kế toán khi một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc khi việc trình bày đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của doanh nghiệp Cách thức trình bày các yếu tố thông tin trên Bảng cân đối kế toán áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp sẽ được quy định trong. .. và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành dể có những thay đổi phù hợp Tuy nhiên, với các DN Nhà nước, các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán và các DN khác tự nguyện còn có hệ thống BCTC giữa niên độ, trong đó có Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Phần 3: Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện Bảng cân đối kế toán và thông tin tài chính từ Bảng cân đối kế toán I Đánh giá khái quát 1 Về. .. II Trực trạng Bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Bảng cân đối kế toán có vai trò hết sức quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp nào, không những phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết tình trạng tài sản và vốn của doanh nghiệp mà còn là minh chứng thuyết phục cho một dự án vay vốn khi doanh nghiệp trình lên ngân hàng, và đồng thời cũng là căn cứ đáng tin cậy để các đối tác xem xét 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về hoàn thiện Bảng cân đối kế toán trong các Doanh nghiệp VN, Bàn về hoàn thiện Bảng cân đối kế toán trong các Doanh nghiệp VN, Bàn về hoàn thiện Bảng cân đối kế toán trong các Doanh nghiệp VN, Nội dung Bảng cân đối kế toán, Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Hàng tồn kho 140 Tài sản ngắn hạn khác 150 Tài sản cố định 220, Vốn chủ sở hữu 410 V.22 Nguồn kinh phí và quỹ khác 430, Trực trạng Bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn