Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn

110 406 1

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 09:58

Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn [...]... 3388 - Tổng giá thanh toán - Phản ánh giá gốc của hàng bán bị trả lại Nợ TK 155 - Thành phẩm (nhập kho thành phẩm) Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (gửi tại kho ngời mua) Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh (nếu hàng bị trả lại không thể bán đợc hoặc sửa chữa đợc) Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 4 Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ các khoản giảm trừ doanh thu để xác định doanh thu thuần của hoạt động bán. .. hóa, thành phẩm đã gửi - Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã cho khách hàng hoặc gửi đại lý, ký gửi đợc chấp nhận thanh toán - Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách - Trị giá hàng hóa, thành phẩm hàng nhng cha đợc thanh toán dịch đã gửi đi bán bị khách hàng - Kết chuyển cuối kỳ trị giá hàng hóa, trả lại thành phẩm đã gửi đi bán đợc khách - Kết chuyển đầu kỳ trị giá hàng hàng chấp nhận thanh toán hóa, thành. .. kỳ kết chuyển giá gốc hàng bán để xác định kết quả kinh doanh (5) Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả kinh doanh Dơng Mỹ Hải TK 131 33 Lớp K40 A15 TK 641 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp c Kế toán bên nhận đại lý ký gửi - Khi nhận hàng để bán, căn cứ vào giá trị trong hợp đồng kinh tế, kế toán ghi: Nợ TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi - Khi xuất bán hàng hoặc trả lại không bán. .. khẩu - Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoặc thuế GTGT tính theo phơng pháp hóa, bất động sản cung cấp trực tiếp phải nộp của hàng bán trong kỳ dịch vụ của doanh nghiệp thực kế toán hiện trong kỳ hạch toán - Chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng đã bán kết chuyển cuối kỳ - Trị giá hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ - Kết chuyển doanh thu thuần hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ vào TK 911 - Xác định. .. động bán hàng cung cấp dịch vụ vào TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh TK 512 - DTNB cuối kỳ không có số d TK 512 đợc chia thành 3 tài khoản cấp 2 TK 5121 - Doanh thu bán hàng hóa TK 5122 - Doanh thu bán các thành phẩm TK 5123 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: - Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ đợc thực hiện nh quy định đối với doanh thu bán hàng. .. hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng Có TK 521 - Chiết khấu thơng mại Có TK 531 - Doanh thu bán hàng bị trả lại Dơng Mỹ Hải 27 Lớp K40 A15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Có TK 532 - Giảm giá hàng bán 5 Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần của hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh... có hiệu quả, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp Cụ thể kế toán thành phẩm bán hàng có những nhiệm vụ cơ bản sau: - Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ cả về giá trị số lợng hàng bán trên tổng số trên từng mặt hàng, từng địa điểm bán hàng, từng phơng thức bán hàng - Tính toán phản ánh chính xác tổng giá thanh toán của hàng bán ra... toán TK 531 - Hàng bán bị trả lại cuối kỳ không có số d * Tài khoản 532 - Giảm giá hàng bán: Dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế, thực tế phát sinh trong kỳ kế toán Kết cấu nội dung phản ánh của TK 532 - GIảm giá hàng bán TK 532 - Giảm giá hàng bán Giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho Kết chuyển các khoản giảm giá ngời mua hàng hàng bán vào bên nợ TK 511 DTBH & CCDV hoặc TK 512 - Doanh thu... toán cũng phải nhanh gọn Vì vậy, doanh nghiệp phải áp dụng linh hoạt các phơng thức thanh toán tùy theo từng thơng vụ, phơng thức bán hàng để đảm bảo thu tiền nhanh chóng đầy đủ nhất 1.5 Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng xác định kết quả kinh doanh Kế toán thành phẩm, bán hàng là một bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, do đó nó cũng mang nhiệm vụ chung của kế toán là thu nhập, xử lý và. .. bán hàng để tập hợp kết chuyển các chi phí thực tế phát sinh trong hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ b Tài khoản kế toán sử dụng: TK 641 - Chi phí bán hàng * Công dụng, kết cấu nội dung TK 641 - Chi phí bán hàng TK 641 - Chi phí bán hàng Tập hợp chi phí phát sinh liên quan đến - Các khoản ghi giảm CFBH quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, - Kết chuyển CFBH vào TK 911 Dơng Mỹ 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn, Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn, Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn, Khái niệm thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng, Các phơng thức bán và các phơng thức thanh toán, Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, Chứng từ, kế toán và các phơng pháp kế toán chi tiết thành phẩm, Kế toán tổng hợp thành phẩm Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phơng thức bán, Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh của công ty, Đánh giá công tác tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay