câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - tòa án

18 560 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2014, 08:42

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - tòa án Câu 1. Cơ quan nào sau đây có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh : a. Phòng đăng kí kinh doanh trong sở kế hoạch và đầu tư. b. Phòng đăng kí kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. c. Phòng tài chính kế toán thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. d. cả 3 Câu 2. Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh: a. Điều lệ công ty. b. Sổ đỏ c. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh d. a và b Câu 3. Chọn câu sai a. Công ty đối nhân là một loại hình công ty kinh doanh mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ, quen biết, tin cậy lẫn nhau. b. Các thành viên của công ty đối nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty. c. Các thành viên của công ty đối vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ. d. Công ty đối nhân luôn được công nhận là pháp nhận. Câu 4. Loại công ty nào bắt buộc tất cả các thành viên phải có chứng chỉ hành nghề : a. Công ty TNHH 1&2 thành viên b. Công ty hợp danh c. Công ty cổ phần d. b,c đúng. Câu 5. Sau khi toà án ra quyết định công nhận phiên hoà giảI thành ,người khởi kiện có quyền kháng nghị theo thủ tục nào sau đây. a. Thủ tục phúc thẩm. b. Theo thủ tục giám đốc thẩm c. Thủ tục tái thẩm d. Không có quyền kháng nghị. Câu 6. Các loại hình doanh nghiệp nào sau đây có thể chuyển đổi cho nhau: a. Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên b. Công ty cổ phần và công ty TNHH c. Công ty nhà nước và công ty TNHH 1 thành viên d. a,b đúng e. a,b,c đúng Câu 7. Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế được kí kết giữa các bên sau đây : a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhân c. Pháp nhân và cá nhân có đăng kí kinh doanh d. a,b đúng e. b,c đúng Câu 8.Tòa án trả lại đơn kiện khi xảy ra trường hợp nào sau đây: a. Người khởi kiện không đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền khởi kiện. b. Hết thời hạn thông báo mà người khởi kiện không đến toà án làm thủ tục thụ lý vụ án trừ trường hợp có lý do chính đáng c. Vụ án đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà mà toà án chưa chấp nhận yêu cầu do chưa đủ điều kiện khởi kiện. d.a,b đúng e. cả 3 đều đúng Câu 9. Mỗi công ty chỉ có thể có nhiều nhất bao nhiêu con dấu: a. 1 b. 2 c. 3 d. Tùy ý Câu 10:người nào sau đây có quyền kí 1 hợp đồng mà ko cần người đại diện theo pháp luật: a. dưới 6 tuổi b.6  15 tuổi c.15 18 tuổi d.18 tuổi trở lên e. c và d Câu 11. Đối tượng nào sau đây không có tư cách trở thành thành viên của công ty : a. Chi tiền để mua tài sản cho công ty b. Góp vốn để thành lập công ty c. Mua phần góp vốn của thành viên công ty d. Hưởng thừa kế từ người để lại di sản là thành viên công ty Câu 12. Loại hình công ty nào sau đây không được giảm vốn điều lệ. a. Công ty TNHH 1 thành viên b. Công ty TNHH 2 thành viên c. Công ty CP d. Công ty hợp danh Câu 13. Theo điều 17, Bộ luật tố tụng dân sự, bộ phận nào được quyền tham gia xét xử nhiều lần trong 1 vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm a. Hội đồng thẩm phán toà àn nhân dân tối cao. b. UB thẩm phán toà án nhân dân cấp tỉnh. c. a,b đúng. d. a,b sai. Câu 14. Hạng mục nào sau đây không thuộc thẩm quyền của hội thẩm nhân dân. a. Nghiên cứu hồ sơ trước khi mở phiên toà b. Báo cáo danh sách những người được triệu tập đến phiên toà c. Đề nghị chánh án toà án nhân dân, thẩm phán ra các quyết định cần thiết thuộc thẩm quyền d. Tham gia xét xử vụ án Câu 15. Tên công ty nào sau đây kh được chấp thuận để thành lập công ty a. 2aha! b. hitler c. Đảng xinh d. Vô danh e. Tất cả. Câu 16. Một công ty TNHH mới thành lập với 100% vốn nhà nước, nếu muốn giữ lại chữ “nhà nước” trong tên công ty, ta nên chọn phương án nào: a. Công ty TNHH 1 thành viên nhà nước b. Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên c. a, b đều đúng. d. a, b đều sai Câu 17. Hồ sơ đăng kí kinh doanh như thế nào được coi là hợp lệ: a. Có đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của luật Doanh nghiệp. b. Các giấy tờ có ND được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. c. Phải đảm bảo tính chính xác và trung thực của hồ sơ. d. a,b đúng e. a,b,c đúng Câu 18. Năm 2005, VN có những văn bản <cú hiệu lực> điều chỉnh “hợp đồng kinh tế” là : a. Bộ luật dân sự 2005. b. Bộ luật thương mại 2005. c. Pháp lệnh hợp đồng KT 1989 d. a,b đúng Câu 19. Bộ luật dân sự năm 2005 phân biệt điểm khác nhau giữa hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế là : a. Mục đích. b. Chủ thể. c. Tính hàng hoá tiền Tệ. d. Không có sự phân biệt. Câu 20. Loại cổ đông nào sau đây có quyền biểu quyết. a. Cổ đông phổ thông b. Cổ đông phổ thông và cổ đông giã cổ phần ưu đãi biểu quyết. c. Cổ đông phổ thông và cổ đông giữ cổ phần ưu đãI hoàn lại d. b,c đúng. Câu 21. Thời hạn xét sử vụ án sơ thẩn được tính từ ngày a. Tòa án tiến hành hòa giải nhưng không thành b. Tòa án tiến hành hòa giảI nhưng không thành, tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử. c. 7 ngày sau khi tòa án mở phiên hòa giảI nhưng không thành, tòa án quyết định đưa vụ án ra xét sử d.Tòa án thụ lý vụ án Câu 22. Điểm cơ bản bản khác nhau trong hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự là: a. Tính hàng hoá tiền Tệ b Mục đích c. Chủ thể. d. b, c đúng e. a,b,c đúng, Câu 23: Trường hợp nào sau đây có thể được gọi là “ thương nhân ” : a.Công ty trách nhiệm hữa hạn 1 thành viên c. kinh doanh qua mạng b.Chủ doanh nghiệp d. b và c e. cả 3 Câu 24. Thời hạn kháng nghị đối với bản án của toà án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là : a. 7 ngày b. 15 ngày c. 30 ngày. d. đáp án khác Câu 25. Theo quy định của pháp luật, đối tượng nào sau đây có quyền triệu tập đại hội cổ đông: a. Hội đồng quản trị b. Nhóm cổ đông c. Nhóm cổ đông trong trường hợp nhất định d. a và b e. a và c Câu 26. Đối tượng nào sau đây không có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật a. Đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan tổ chức khác có liên quan . b. Chánh án toà án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao c. Chánh án toà án nhân dân cấp tỉnh d. b Câu 27. Loại hàng hóa tài sản nào sau đây không được sử dụng để cầm đồ a. Sổ đỏ b. CMND c. Bằng tốt nghiệp d. Tất cả Câu 28. Năm 2005, VN có những văn bản điều chỉnh “hợp đồng kinh tế “ nào. a. Bộ luật dân sự 2005. b. Bộ luật thương mại 2005. c. Pháp lệnh hợp đồng KT 1989 d. a,b đúng Câu 29. Hoạt động nào sau đây ko được coi là hoạt động kinh doanh : a.Mua bán cổ phiếu c.Quyên góp từ thiện b. Gửi tiết kiệm d. Cả ba Câu 30. Theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2004, TAND cấp huyện có quyền giải quyết các tranh chấp về: a. Kinh doanh thương mại phát sinh từ hoạt động mua bán hàng hoá. b. Mua bán hàng hoá, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá. c. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và quyền chuyển giao công nghệ d. a,b,c đúng Đáp án Câu1:d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu10 :e Câu11 :a Câu12 :a Câu13 :c Câu14 :b Câu15 :e Câu16 :d Câu17 :d Câu18 :c Câu19 :a Câu20 :b Câu21 :d Câu22 :d Câu23 :e Câu24 :b Câu25 :e Câu26 :a Câu27 :a Câu28 :c Câu29 :d Câu30 :a Câu 23: Toà án các cấp nào có quyền giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án kinh tế mà bản án đó cú hiệu lực phỏp luệt của toà ỏn cấp dưới bị kháng nghị: a. Toà án cấp huyện, Toà kinh tế toà án nhân dân cấp tỉnh, toà kinh tế toà án nhân dân tối cao. b. UBNDỷ ban thẩm phán toà án nhân dân cấp tỉnh, toà phúc thẩm toà án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao. c. Toà án cấp huyện, Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, Hội đồng thẩm phán toà án toà án nhân dân tối cao. d. Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, toà kinh tế toà án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao. Câu 24: Khi nhận đơn khởi kiện, tũa ỏn phải: a. Thụ lý vụ ỏn b. Ghi vào sổ nhận đơn c. Yêu cầu nộp tiền tạm ứng án phí d. Tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ Câu 25: Toà có quyền ra quyết định tạm đỡnh chỉ giải quyết vụ ỏn khi: a. Đương sự là cá nhân đó chết ma quyền và nghĩa vụ của họ chưa được kế thừa. b. Người khởi kiện không có quyền khởi kiện. c. Nguyên đơn đó được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. d. Các đương sự đó tự thoả thuận và khụng yờu cầu toà ỏn tiếp tục giải quyết vụ ỏn. Câu 26: Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm: a. 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân b. 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân c. 3 thẩm phán d. 3 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân Câu 27: Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là: a. Chánh án toà án nhân dân cấp huyện b. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp huyện c. Đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức d. Chánh án toà án nhân dân cấp tỉnh Câu 28: Kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, toà án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên toà để giám đốc thẩm vụ án trong thời hạn: a. 4 tháng b. 5 tháng c. 6 tháng d. 7 tháng Câu 29 : Căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm: a. Có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng. b. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. c. Kết luận trong bản án, quyết định khơng phù hợp với những tỡnh tiết khỏch quan của vụ ỏn. 1. Chaựnh aựn TANN toỏi cao do : a) Chuỷ tũch nửụực boồ nhieọm , min nhieọm , caựch chửực b) Quoỏc hoọi bầu ra , min nhieọm vaứ baừi nhieọm theo kieỏn nghũ cuỷa nhãn dãn c) Quoỏc hoọi bầu ra , min nhieọm vaứ baừi nhieọm theo ủề nghũ cuỷa chuỷ tũch nửụực (X) d) Nhãn dãn bầu ra , min nhieọm , baừi nhieọm 2. Coự maỏy nguyẽn taộc cụ baỷn trong giaỷi quyeỏt tranh chaỏp kinh doanh thửụng mái tái Toaứ aựn : a) 3 b) 4 c) 5 (X) d) 6 3. Hoọi ủồng xeựt xửỷ phuực thaồm gồm : a) 1 thaồm phaựn vaứ 2 hoọi thaồm nhãn dãn b) 2 thaồm phaựn vaứ 3 hoọi thaồm nhãn dãn c) 3 thaồm phaựn (X) d) Cãu a hoaởc b 4. Baỷn aựn quyeỏt ủũnh cuỷa Toaứ aựn coự hieọu lửùc PL chổ coự theồ bũ khaựng nghũ theo thuỷ túc Giaựm ủoỏc thaồm khi: a) Coự vi phám nghiẽm tróng trong thuỷ túc toỏ túng b) Keỏt luaọn trong baỷn aựn , quyeỏt ủũnh khõng phuứ hụùp vụựi nhửừng tỡnh tieỏt khaựch quan cuỷa vú aựn c) Coự sai lầm nghiẽm tróng trong vieọc aựp dúng PL d) 1 trong 3 trửụứng hụùp trẽn (X) 5. Thụứi hán khaựng caựo ủoỏi vụựi baỷn aựn cuỷa Toaứ aựn sụ thaồm keồ tửứ ngaứy tuyẽn aựn laứ : a) 10 ngaứy b) 15 ngaứy (X) c) 1 thaựng d) 1 naờm 6. Caờn cửự naứo sau ủãy laứ cụ sụỷ ủeồ khaựng nghũ thuỷ túc giaựm ủoỏc thaồm : a) Coự sai lầm trong vieọc aựp dúng phaựp luaọt (X) b) Keỏt luaọn trong baỷn aựn traựi phsap luaọt c) Thaồm phaựn coỏ yự laứm sai leọch hồ sụ vú aựn d) Cụ sụỷ chửựng minh cuỷa ngửụứi giaựm ủũnh , phiẽn dũch khõng ủuựng 7. Thaồm quyền cuỷa hoọi ủồng taựi thaồm : a) Huyỷ baỷn aựn ủang thửùc hieọn ủeồ xeựt xửỷ sụ thaồm lái b) Khõng chaỏp nhaọn khaựng nghũ c) ẹỡnh chổ giaỷi quyeỏt vú aựn d) Caỷ 3 cãu ủuựng ( X) 8. ẹoỏi vụựi khaựng caựo quaự hán ụỷ Toaứ aựn phuực thaồm a) Chaộc chaộn khõng chaỏp nhaọn vỡ quaự hán b) Hoọi ủồng do toaứ phuực thaồm laọp xem xeựt khaựng caựo (X) c) Toaứ aựn sụ thaồm seừ xem xeựt khaựng caựo d) Toaứ phuự thaồm seừ nhaọn ủụn trửùc tieỏp tửứ ngửụứi khaựng caựo 9. Cụ quan tieỏn haứnh toỏ túng : a) Toaứ aựn vaứ vieọn kieồm saựt nhãn dãn (X) b) Hoọi thaồm nhãn dãn c) Toồ thaồm phaựn d) Taỏt caỷ ủều ủuựng 10. Tiền tám ửựng aựn phớ : a) Tiền phớ giaựm ủũnh b) Tiền phớ ủũnh giaự c) Tiền phớ ngửụứi laứm chửựng , phiẽn dũch, luaọt sử d) Taỏt caỷ ủều sai(X) [...]... c Câu 21: Yếu tố nào giúp phân biệt tranh chấp kinh tế với các tranh chấp khác: a Yếu tố vật chất b Lợi ích kinh tế c a và b d a hoặc b Câu 22: Ở địa phương, tũa kinh tế đựơc tổ chức ở: a Cấp huyện b Cấp tỉnh c Cấp tỉnh và cấp huyện d Câu trả lời khác Cõu 23: Tũa kinh tế đựơc tổ chức ở mấy cấp: a 2 b 3 c 4 d 5 Câu 24: Điều kiện về thời gian công tác thực tiễn để một ngừơi được bổ nhiệm làm thẩm phán...16)Ngày 01/01/2005 Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Bộ Luật tố tụng dân sự Thuật ngữ nào đó được sử dụng thay cho thuật ngữ”Tranh chấp kinh tế ? a/Tranh chấp kinh doanh c/Tranh chấp thương mại b/Tranh chấp Kinh t - Thương mại d/Tranh chấp Kinh doanh-Thương mại 17)Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh-thương mại là vấn đề do ai định đoạt? a/Tũa ỏn nhõn dõn c/Trọng tài thương mại... từ ngày tuyên án a) 7 ngày b) 15 ngày c) 20 ngày d) 21 ngày 9 Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm kể từ ngày người có thẩm quyeàn kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị là a) 3 tháng b) 6 tháng c) 9 tháng d) 12 tháng 10 Thời hạn chủ thể có quyền được khởi kiện đối với vụ án kinh tế là a) 1 năm b) 2 năm c) 3 năm d) Khác Câu 16: Tũa ỏn thực hiện chế độ bao nhiêu cấp xét xử a) 1 cấp: thụ lí đơn... nhõn dõn tối cao Đáp án : câu D Câu 19: Chọn đáp án đúng a) Cơ cấu tổ chức của Tũa ỏn nhõn dõn cấp huyện khụng cú bộ mỏy giỳp việc b) Tũa kinh tế chỉ được tổ chức ở 2 cấp: trung ương và địa phương c) Phiên xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự không cần Hội thẩm nhân dân tham gia d) Nhõn viờn tũa ỏn khụng phải là cụng chức Nhà nước Đáp án : câu B Câu 20: Cơ quan giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại... nhõn dõn và hội đồng thẩm phán c/Hội đồng thẩm phán và viện kiểm sát nhân dân d/ Tũa ỏn nhõn dõn và viện kiểm sỏt nhõn dõn 22)Toà kinh tế chỉ dược tổ chức ở mấy cấp độ? a/2 b/3 c/4 d/5 23)Bản án kinh tế sơ thẩm của tũa ỏn chưa có hiệu lực thi hành trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày được tuyên: a/10 ngày b/15 ngày c/20 ngày d/30 ngày 24)Tổng số thành viên hội đồng thẩm phán không quá bao nhiêu người?... tố nào trong nội dung tranh chấp là đặc điểm riêng giúp phân biệt giữa tranh chấp kinh tế và các loại tranh chấp khác? a/Vật chất,tinh thần c/Vật chất và lợi ích kinh tế b/Lợi nhuận d/Lợi ích và thương mại 19)Tranh chấp kinh doanh-thương mại về cơ bản có mấy dấu hiệu đặc trưng? a/3 b/4 c/5 d/6 20)Tranh chấp kinh doanh-thương mại là tranh chấp mang yếu tố: a/Vật chất và giá trị tinh thần c/Vật chất... tũa ỏn cấp tỉnh b) Tũa phỳc thẩm tũa ỏn nhõn dõn tối cao c) Tũa kinh tế tũa ỏn nhõn dân tối cao d) Hội đồng thẩm phán tũan ỏn nhõn dõn tối cao Đáp án : câu D Câu 21: Các chủ thể tiến hành tố tụng gồm: a) Người tiến hành tối tụng b) Người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng c) Cả a và b đều đúng d) Cả a và b đều sai Đáp án : câu B ... mở phiên tũa b Chuẩn bị các công tác nghiệp vụ c Đề nghị chánh án tũa ỏn, thẩm phỏn ra quyết định d Tham gia xét xử các vụ án dân sự Câu 27: Xét xử sơ thẩm những tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nứơc ngoài là thuộc thẩm quyền của: a Tũa ỏn nhõn dõn cấp huyện b Toà án nhân dân cấp tỉnh c Tũa ỏn nhõn dõn tối cao d Tùy trường hợp Câu 28: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc đặc thù của... nhà nước Câu 17: Cơ cấu tổ chức của tũa ỏn nhõn dõn cấp huyện gồm cú: a Ủy ban thẩm phán b Bộ máy giúp việc c Cỏc tũa chuyờn trỏch d Cả a, b, c Cõu 18: Nhiệm kỳ của thẩm phỏn tũa ỏn nhõn dõn tối cao, chỏnh ỏn và thẩm phỏn TAND địa phương là: a 4 năm b 5 năm c 6 năm d 7 năm Câu 19: Ngừơi tiến hành tố tụng nào do chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức: a Chánh án TAND tối cao, thẩm phán TAND tối... kiện b) 2 cấp: sơ thẩm, phúc thẩm c) 3 cấp: sơ thẩm, phúc thẩm và tái phúc thẩm d) Cả 3 đều sai Đáp án : câu B Câu 17: Tũa ỏn giải quyết tranh chấp theo nguyờn tắc nào a) Xét xử tập thể, quyết định theo đa số b) í kiến thẩm phỏn lónh đạo c) Ý kiến Hội Đồng Nhân Dân lónh đạo d) Cả 3 đều đúng Đáp án : câu A Câu 18: Tũa ỏn nhõn dõn cú mấy cấp a) 2 cấp: cấp tỉnh, cấp thành phố b) 2 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh . đúng Đáp án Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d Câu1 8 :c Câu1 9 :a Câu2 0 :b Câu2 1 :d Câu2 2. :b Câu2 1 :d Câu2 2 :d Câu2 3 :e Câu2 4 :b Câu2 5 :e Câu2 6 :a Câu2 7 :a Câu2 8 :c Câu2 9 :d Câu3 0 :a Câu 23: Toà án các cấp nào có quyền giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án kinh tế mà bản án đó cú hiệu lực. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - tòa án Câu 1. Cơ quan nào sau đây có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh : a. Phòng đăng kí kinh doanh trong sở kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - tòa án, câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - tòa án, câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - tòa án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn