khảo sát trực khuẩn gram âm sinh men tại bệnh viện tu huế

8 507 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2014, 00:16

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản Số 1 * 2008 Nghiên cứu Y học Vi sinh 1 KHẢO SÁT TRỰC KHUẨN GRAM ÂM SINH MEN - LACTAMASE PHỔ MỞ RỘNG PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Mai Văn Tuấn*, Nguyễn Thanh Bảo* TÓM TẮT Mở đầu: Hiện nay, sự xuất hiện các chủng trực khuẩn gram âm sinh men ( β -lactamase) phổ mở rộng (ESBL) đang được xem như một vấn đề cấp thiết của ngành y tế toàn cầu, đặc biệt là các chủng gây nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV). Tỷ lệ VK sinh ESBL cũng như mức độ đề kháng kháng sinh của chúng thường khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực và nơi nghiên cứu. Mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ trực khuẩn gram âm sinh ESBL trong NKBV và nhiễm khuẩn cộng đồng (NKCĐ) tại Bệnh viện trung ương Huế; (2) Đánh giá mức độ đề kháng kháng sinh của các VK sinh ESBL phân lập được. Phương pháp: Từ tháng 10 đến tháng 12/2006, khảo sát tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL từ 214 trực khuẩn gram âm phân lập tại Bệnh viện trung ương Huế bằng phương pháp Javier. Thực hiện kháng sinh đồ thường quy theo phương pháp Kirby-Bauer đối với các chủng vi khuẩn phân lập được Kết quả: Tỷ lệ sinh ESBL là 30,4% (65/214 chủng); Số lượng chủng sinh ESBL phân lập nhiều nhất là: E. coli (27 chủng), K. pneumoniae (15 chủng) và P. aeruginosa (12 chủng); Tỷ lệ VK sinh ESBL gây NKBV là 64,6%(42/65 chủng); VK sinh ESBL phân lập được nhiều nhất ở: mủ (44,61%), nước tiểu (23,07%), máu và đàm (10,77%); Các khoa phòng có tỷ lệ phân lập vi khuẩn sinh ESBL cao là: các khoa Ngoại (49,22%) và khoa CCHS (23,07%); Các chủng sinh ESBL đề kháng với các kháng sinh cao hơn nhiều so với chủng không sinh ESBL. Kết luận: Đối với E. coli và K. pneumoniae: Các chủng sinh ESBL đề kháng với các kháng sinh cao hơn nhiều so với chủng không sinh ESBL (trên 70%). Chỉ còn Imipenem và Amoxicillin/acid Clavulanic là nhạy cảm tốt với K. pneumoniae (tỷ lệ nhạy lần lượt là 100% và 80%). Cả hai nhóm VK sinh ESBL gây NKBV và nhóm gây NKCĐ đều có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao. SUMMARY AN INVESTIGATION OF ESBL-PRODUCING GRAM NEGATIVE BACILLE AT HUE CENTRAL HOSPITAL Mai Van Tuan, Nguyen Thanh Bao * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 – Supplement of No 1 - 2008: 150 - 156 Background: Nowadays, the emergence of extended-spectrum β -lactamase (ESBL) – producing gram negative bacille is considered a critical medical issue, espeially in nosocomial infection. The rate of ESBL- producing bacteria as well as the antibiotic resistance vary regionally. Objectives: (1) To investigate the prevalence of ESBL-producing bacille detected from cases of nosocomial and community infections; (2) To study the antibiotic resistance of detected species. Method: FROM 10/2006 to 12/2006, we carried out a survey of the prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamse producing bacteria among 214 Gram-Negative Bacilli isolated at Hue central hospital. The Antibiotics Sensitivity Test (AST) was performed for detected species. Results: Sixty five of the 214 isolated (30.4%) were ESBL producers; ESBL were mainly produced by E. * B ộ môn Vi Sinh – B ệnh viện Trung ương Hu ế. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản Số 1 * 2008 Nghiên cứu Y học Vi sinh 2 coli (27 strains), K. pneumoniae (15 strains) and P. aeruginosa (12 strains); The prevalence of ESBL producing bacteria responsible for nosocomial infection was 64.6% (42/65 strains); A high percentage of pus (44.61%), urine (23.07%), blood and sputum (10.77%) isolates produced ESBL; The department with high frequency of ESBL producing bacteria: the surgical departments (49.22%) and Intensive Care Unit (23.07%); The frequency of antibiotic-resistant ESBL (+) bacteria was higer than ESBL (-) bacteria. Conclusion: For E. coli and K. pneumoniae: ESBL-producing species yielded stronger antibiotics resistance than that of non-ESBL-producing species ( > 70%). Imipenem and Amoxicilline/clavulanique acid give the good effect on K. pneumoniae (100% and 80% respectively). ESBL-producing pathogens causing nosocomial infection and community acquired infection show high antibiotics resistance. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, sự đề kháng kháng sinh của các trực khuẩn gram âm đối với các kháng sinh nhóm β-lactamase bằng cách sinh men β- lactamase phổ mở rộng (ESBL) đang được xem như một vấn đề cấp thiết của ngành y tế toàn cầu, đặc biệt là các vi khuẩn gram âm sinh ESBL gây nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV). Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng của các vi khuẩn (VK) sinh ESBL. Tỷ lệ VK sinh ESBL cũng như mức độ đề kháng kháng sinh của chúng thường khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực và nơi nghiên cứu (2,6,9,11) . Theo thông báo của Bộ Y tế năm 2003, VK đường ruột sinh ESBL là nguyên nhân của 30- 50% các trường hợp NKBV (2) . Tại Thừa Thiên Huế, chưa có có nhiều nghiên cứu về VK sinh ESBL, vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm: - Xác định tỷ lệ trực khuẩn gram âm sinh ESBL trong NKBV và nhiễm khuẩn cộng đồng (NKCĐ) tại Bệnh viện trung ương Huế. - Đánh giá mức độ đề kháng kháng sinh của các VK sinh ESBL phân lập được. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu - Các trực khuẩn gram âm được phân lập tại khoa Vi Sinh, Bệnh viện trung ương Huế từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2006. - Chẩn đoán nhiễm khuẩn bệnh viện: là nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian nằm viện và là hậu quả của tình trạng nằm viện: các triệu chứng khởi phát sau nhập viện 48 giờ, hoặc bệnh nhân có tiền sử nằm viện 2 tuần trước đó, hoặc bệnh nhân được chuyển đến từ bệnh viện khác và VK phân lập được phù hợp với các tác nhân từ bệnh viện. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Phương pháp mô tả cắt ngang (cross sectional study). Biến số nghiên cứu + Chủng loại vi khuẩn. + Vị trí phân lập vi khuẩn. + Tính sinh ESBL: có hay không. + Vi khuẩn sinh ESBL từ bệnh viện hay từ cộng đồng. + Kết quả kháng sinh đồ của các chủng sinh ESBL. - Cỡ mẫu: n=(Z 2 (1- α /2) x 2 d p.q )=195,9≈196 mẫu. Trong đó: p=0,15;=0,05; d=0,05. - Kỹ thuật nuôi cấy, phân lập và định danh VK theo thường quy của Tổ chức Y tế thế giới. Thực hiện kháng sinh đồ theo hướng dẫn của NCCLS (17) . - Phát hiện ESBL theo phương pháp do Jarlier mô tả với khoảng cách giữa đĩa Amoxicillin/acid Clavulanic (AMC) và đĩa Cephalosporin thế hệ 3 là 30mm (từ trung tâm đến trung tâm) (15) . Nếu nghi ngờ, sẽ thu hẹp khoảng cách xuống còn 20mm. Thử nghiệm dương tính (VK sinh ESBL) khi có sự tăng kích thước vùng vô khuẩn của đĩa Cephalosporin thế Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản Số 1 * 2008 Nghiên cứu Y học Vi sinh 3 hệ 3 về phía đĩa AMC hoặc có vùng vô khuẩn giữa các đĩa nói trên. KẾT QUẢ Tỷ lệ các trực khuẩn gram âm sinh ESBL Đặc điểm chung của trực khuẩn gram âm sinh ESBL - Số chủng trực khuẩn gram âm được thử: 214 chủng. Tỷ lệ các VK gram âm trong tổng số các VK phân lập được trong giai đoạn nghiên cứu: 214/445 = 48,1%. - Số chủng sinh ESBL: 65 chủng. Tỷ lệ ESBL (+): 30,4%. Trong đó: NKBV là 42 chủng (19,6%), NKCĐ là 23 chủng (10,8%). Tỷ lệ các loại vi khuẩn sinh ESBL: Bảng 1. Tỷ lệ các loại vi khuẩn sinh ESBL Vi khuẩn Số lượng ESBL (+) % % từng loại VK Escherichia coli 62 27 41,5 43,5 P. aeruginosa 58 12 18,5 20,7 Klebsiella pneumoniae 28 15 23,1 53,6 Shigella flexneri 25 0 0 Aci. baumannii 12 3 4,6 25,0 Proteus mirabilis 7 5 7,7 71,4 Enterobacter cloacae 6 3 4,6 50,0 Pseudomonas spp. 6 0 0 Vi khuẩn khác 10 0 0 Tổng cộng 214 65 100% Tỷ lệ các loại vi khuẩn sinh ESBL ở bệnh viện và cộng đồng: Bảng 2. Tỷ lệ các loại vi khuẩn sinh ESBL ở NKBV và NKCĐ VK Bệnh viện Cộng đồng Klebsiella pneumoniae 12 3 Pseudomonas aeruginosa 11 1 Escherichia coli 10 17 Proteus mirabilis 5 0 Acinetobacter baumannii 3 0 Enterobacter cloacae 1 2 Tổng cộng 42 (64,6%) 23 (35,4%) Tỷ lệ các trực khuẩn gram âm sinh ESBL theo loại mẫu nghiệm và theo khoa phòng Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL theo các loại mẫu nghiệm Bảng 3. Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL theo các loại mẫu nghiệm ESBL (+) Loại mẫu nghiệm (n) (%) ESBL (-) (n) Tổng cộng (n) Mủ 29 (K.ngoại: 22) 44,61 56 85 Nước tiểu 15 (ng 6:7; ng 4:2) 23,07 20 35 Máu 7 10,77 21 28 Đàm 7 10,77 13 20 Dịch khác 2 3,08 1 3 Dịch màng bụng 1 1,54 3 4 Dịch não tủy 1 1,54 1 2 Dịch ối 1 1,54 1 2 Dịch niệu đạo 1 1,54 0 1 Sản dịch 1 1,54 0 1 Phân 0 0 29 29 Loại khác 0 0 4 4 Tổng cộng 65 100% 149 214 Phân bố vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV, NKCĐ theo mẫu nghiệm: Bảng 4. Phân bố vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV, NKCĐ theo mẫu nghiệm Mẫu nghiệm NKBV NKCĐ Mủ 22 7 Đàm 7 1 Máu 6 1 Nước tiểu 4 11 Loại dịch khác 3 3 Tổng cộng 42 23 Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL theo các khoa phòng Bảng 5. Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL theo các khoa phòng ESBL (+) Khoa (n) (%) ESBL (-) (n) Tổng cộng (n) Các khoa Ngoại 32 49,22 54 86 Cấp cứu hồi sức 15 23,07 18 33 Huy ết học lâm sàng 4 6,15 2 6 Sản 3 4,62 2 5 Nội thận - CXK 3 4,62 3 6 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản Số 1 * 2008 Nghiên cứu Y học Vi sinh 4 ESBL (+) Khoa (n) (%) ESBL (-) (n) Tổng cộng (n) Nội tổng hợp - LK 2 3,08 1 3 Nội tim mạch 1 1,54 3 4 Nội TK - NT - HH 1 1,54 2 3 Truyền nhiễm 1 1,54 6 7 Da liễu 1 1,54 3 4 Ung bướu 1 1,54 0 1 Nhi cấp cứu 1 1,54 0 1 Nhi lây 0 0 26 26 Khoa khác 0 0 29 29 Tổng cộng 65 100% 149 214 Phân bố vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV, NKCĐ theo khoa Bảng 6. Phân bố vi khuẩn sinh ESBL theo khoa Khoa NKBV NKCĐ Cấp cứu hồi sức (p<0,05) 13 2 Ngoại CTCH - Bỏng 5 1 Ngoại dịch vụ 4 1 Ngoại tổng hợp 4 2 Ngoại thần kinh 3 0 Ngoại tiết niệu 3 5 Ngoại tiêu hoá 1 0 Ngoại nhi - cấp cứu bụng 0 3 Huyết học lâm sàng 4 0 Sản 2 1 Nội thận - cơ xương khớp 0 3 Khoa khác 3 5 Tổng cộng 42 23 Tỷ lệ đề kháng kháng sinh của các trực khuẩn gram âm sinh ESBL Tỷ lệ kháng kháng sinh của E. coli Bảng 7. Tỷ lệ kháng kháng sinh của E. coli ESBL(+) và ESBL(-) Tần số khảo sát Tỷ lệ đề kháng (%) Kháng sinh ESBL (+) ESBL (-) ESBL (+) ESBL (-) p Amoxicillin/ A. clavulanic 26 34 19,2 11,8 Amikacin 26 35 2,6.9 8,6 Ampicillin 26 33 100,0 54,5 Cefotaxime 15 15 100,0 0,0 <0,05 Ceftazidime 26 34 65,4 8,8 <0,05 Cephalothin 25 34 100,0 17,6 <0,05 Chloramphenicol 25 33 52,0 39,4 Ciprofloxacin 26 34 92,3 35,3 <0,05 Gentamicin 26 35 73,1 22,9 <0,05 Tần số khảo sát Tỷ lệ đề kháng (%) Kháng sinh ESBL (+) ESBL (-) ESBL (+) ESBL (-) p Imipenem 26 35 0,0 0,0 Tetracycline 20 29 80,0 58,6 Bactrim 26 35 88,5 57,1 Tỷ lệ kháng kháng sinh của K. pneumoniae: Bảng.8. Tỷ lệ kháng kháng sinh của K.pneumoniae ESBL(+) và (-) Tần số khảo sát (n) Tỷ lệ đề kháng (%) Kháng sinh ESBL (+) ESBL (-) ESBL (+) ESBL (-) p Amoxicillin/A. clavulanic 15 13 20,0 15,4 Amikacin 15 13 73,3 15,4 Ceftazidime 15 13 93,3 23,1 0,05 Cephalothin 14 13 92,8 30,8 Chloramphenicol 15 12 86,6 33,3 Ciprofloxacin 15 13 93,3 23,1 0,05 Gentamicin 15 12 86,6 25,0 Imipenem 15 13 0,0 0,0 Tetracycline 13 13 100,0 30,8 Bactrim 15 13 93,3 30,8 Tỷ lệ kháng kháng sinh của VK sinh ESBL gây NKBV và NKCĐ: Bảng 9. Tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV và NKCĐ NKBV NKCĐ Kháng sinh n R (%) n R (%) p Amoxicillin/Clavulanic acid 42 35,7 23 26,1 Amikacin 42 81,0 23 8,7 <0,01 Cefotaxime 19 100,0 12 91,7 Ceftazidime 41 95,1 23 52,2 Cephalothin 41 100,0 22 95,5 Ciprofloxacin 42 83,3 23 82,6 Gentamicin 42 95,2 23 60,9 Imipenem 42 2,4 23 0,0 Tetracycline 37 97,3 18 77,8 Bactrim 42 92,9 23 87,0 BÀN LUẬN Về tỷ lệ các trực khuẩn gram âm sinh ESBL Tỷ lệ sinh ESBL Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ trực khuẩn gram âm sinh ESBL là 30,4%. Ở TP. Hồ Chí Minh, tác giả Nguyễn Việt Lan (1999) nghiên cứu VK đường ruột sinh ESBL tại bệnh viện Chợ Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản Số 1 * 2008 Nghiên cứu Y học Vi sinh 5 Rẫy, có 4,3% E. coli và 4,7% K.pneumoniae sinh ESBL. Tại bệnh viện Thống Nhất (2005) đã phát hiện 17,8% VK sinh ESBL, tại bệnh viện Bình Dân (2006) thì tỷ lệ VK đường ruột sinh ESBL là 14,7%. Với Nguyễn Thị Yến Xuân (2004), tỷ lệ VK sinh ESBL ở các bệnh nhân được chẩn đoán NKBV là 41%, tỷ lệ này cao do nghiên cứu chỉ tập trung ở các bệnh nhân bị NKBV (145,113,14) . Ở miền Bắc, Chu Thị Nga (2006) nghiên cứu tỷ lệ sinh ESBL ở bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng là 30% (4) . Ở miền Trung, theo Nguyễn Thị Ngọc Huệ tại Bệnh viện đa khoa Bình Định (2004), tỷ lệ sinh ESBL chung là 22% (12) . Như vậy kết quả của chúng tôi cao hơn nhiều so với một số tác giả ở TP. Hồ Chí Minh, tương đương với kết quả tại Hải Phòng. Loại vi khuẩn sinh ESBL Các nghiên cứu trong nước cho thấy E. coli, K. pneumoniae chiếm tỷ lệ cao trong các VK sinh ESBL (BV Thống Nhất: K. pneumoniae (18%), E. coli (17,7%) (9) ; BV bệnh nhiệt đới, tỷ lệ E. coli sinh ESBL là 37,9%, K.pneumoniae là 17,2%, P.aeruginosa là 8,6% (10) ). Các nghiên cứu của các tác giả khác cũng ghi nhận tỷ lệ sinh ESBL cao ở hai loại VK này (4,5,12,14) . Các nghiên cứu ở các nước trên thế giới đều ghi nhận tỷ lệ cao E. coli, K. pneumoniae sinh ESBL (Thái Lan-2006: E. coli là 26,3% K.pneumoniae là 21%; Pháp-2004: E. aerogenes đứng đầu (36,3%), tiếp đến là K. pneumoniae (18,8%), E. coli (16,2%)). Bên cạnh E. coli và K. pneumoniae, nhiều tác giả cũng ghi nhận Proteus mirabilis, E. cloacae sinh ESBL (1,9,16) . Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 6 loại trực khuẩn gram âm sinh ESBL là E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, P. mirabilis, E. cloacae và A. baumannii. Trong đó đứng đầu là E. coli (41,5%), K. pneumoniae (23,1%) và P. aeruginosa (18,5%). Vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV và NKCĐ: Tỷ lệ VK sinh ESBL gây NKBV ở nghiên cứu của chúng tôi là 64,6%, NKCĐ là 35,4%. Trong NKBV, các VK sinh ESBL chủ yếu là K. pneumoniae, P. aeruginosa và E. coli. Trong khi đó, ở NKCĐ vi khuẩn sinh ESBL chủ yếu là E. coli. Theo Hoàng Kim Tuyến, hai tác nhân chiếm ưu thế trong số các VK đường ruột sinh ESBL gây NKBV là K. pneumoniae (54,3%) và E. coli (32,6%)(9). Tác giả Nguyễn Thị Yến Xuân ghi nhận E. coli (37,9%), các Klebsiella (36,2%) và các Pseudomonas (17,2%) là các VK đường ruột sinh ESBL hàng đầu gây NKBV (11) . Về tỷ lệ các trực khuẩn gram âm sinh ESBL theo loại mẫu nghiệm và theo khoa phòng Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL theo loại mẫu nghiệm Kết quả của chúng tôi cho thấy VK sinh ESBL ở BVTW Huế thường có trong mủ (44,61%), nước tiểu (23,07%), đàm và máu (cùng 10,77%). Theo Chu Thị Nga, VK sinh ESBL gặp nhiều nhất ở mủ (34,9%), đàm, dịch hút phế quản (31,3%), nước tiểu (15,7%), máu (13,3%)… Theo Bộ Y Tế (2003), VK sinh ESBL là những VK chính gây nhiễm trùng đường tiểu (>50%), nhiễm khuẩn máu (5-20%), nhiễm khuẩn vết mổ (10- 20%). Ở các nghiên cứu khác, như ở bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), tỷ lệ E. coli và K. pneumoniae sinh ESBL gặp nhiều nhất là ở đàm (50%), nước tiểu (34,6%). Ở bệnh viện Bệnh nhiệt đới (2004) thì VK gram âm sinh ESBL thường gặp ở nhiễm trùng đường tiểu (42,1%), nhiễm khuẩn hô hấp (dịch rửa phế quản) là 47,4% và các nhiễm trùng khác (nhiễm trùng máu và dịch báng) là 10,5% (1,4,5,11) . Phân bố vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV, NKCĐ theo mẫu nghiệm Theo kết quả của chúng tôi, VK sinh ESBL gây NKCĐ thường có ở nước tiểu. Còn vi khuẩn sinh ESBL (+) gây NKBV thường phân lập được từ mủ và đàm. Điều này cũng phù hợp với nhiều tác giả, ghi nhận vị trí nhiễm khuẩn bệnh viện thường là nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm trùng đường tiểu và nhiễm trùng máu (9,17) . Tỷ lệ VK sinh ESBL tại BVTW Huế thường gặp ở các khoa Ngoại và CCHS, mà mẫu nghiệm thường gặp ở các khoa này là mủ vết thương và đàm. Trong khi đó, tại Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản Số 1 * 2008 Nghiên cứu Y học Vi sinh 6 bệnh viện Bệnh nhiệt đới (2004), các VK gram âm sinh ESBL gây NKBV thường được phân lập từ bệnh phẩm hô hấp và nước tiểu (11) . Có lẽ do đặc điểm riêng của bệnh viện Bệnh nhiệt đới là mẫu bệnh phẩm phần lớn đến từ bệnh truyền nhiễm, nên không có bệnh phẩm mủ vết mổ. Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL theo các khoa phòng Theo nghiên cứu của chúng tôi, các VK sinh ESBL tập trung chủ yếu ở các khoa Ngoại (49,22%) và khoa CCHS (23,07%). Tác giả Chu Thị Nga ở Hải Phòng cũng đưa ra tỷ lệ ở khoa CCHS là 46,9%, ở các khoa Ngoại là 42,3% (4) . Theo Paterson D.L. và cộng sự (2005), các VK sinh ESBL thường tập trung ở ICU và có thể lây lan đến các khoa phòng khác trong bệnh viện. Các khoa phòng bị ảnh hưởng gồm phẫu thuật thần kinh, bỏng, thận, sản phụ khoa, huyết học và ung bướu, lão khoa. Đường lây lan chủ yếu là từ bàn tay của nhân viên y tế. Nhiều tác giả đã ghi nhận nguy cơ cao bị nhiễm VK sinh ESBL là nằm ở ICU, có phẫu thuật gần đây, có dụng cụ xâm nhập (sonde tiểu, catheter tĩnh mạch…), sử dụng Cephalosporin thế hệ 3 (18) . Phân bố vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV, NKCĐ theo khoa phòng Các vi khuẩn sinh ESBL gây NKCĐ thường có ở hầu hết các khoa lâm sàng. Còn vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV thường phân lập được từ các khoa Ngoại và CCHS. Theo Phạm Lê Tuấn (2006) NKBV thường tập trung cao ở khoa CCHS (25,8%), khoa Nhi (16,0%), khoa Ngoại (12,9%) (9) . Tác giả Vũ Thị Kim Cương ghi nhận tỷ lệ NKBV cao nhất ở khoa CCHS (12,9%) (17) . Về tỷ lệ đề kháng kháng sinh của các trực khuẩn gram âm sinh ESBL Các chủng E. coli sinh ESBL ở BVTW Huế có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao hơn nhiều so với các VK không sinh ESBL, nhất là với các Cephalosporin, Ciprofloxacin và Gentamicin (p<0,05). Tác giả Chu Thị Nga ghi nhận mức độ đề kháng cao của E. coli sinh ESBL với cefotaxime (90,7%), ciprofloxacin (68,3%) và Gentamicin (82,5%). Theo Nguyễn Thị Yến Xuân, E. coli ESBL (+) đề kháng với AMC là 59,1%, CAZ là 42,9%, Ceftriaxone là 95,2% và Ofloxacin là 73,7%. Các kháng sinh còn nhạy cảm tốt là Amikacin, Tazocin, Imipenem (4,11) . Đối với K. pneumoniae, các chủng sinh ESBL đề kháng mức độ cao với các loại kháng sinh (>70%), chỉ có imipenem và AMC còn nhạy cảm (0% và 20% đề kháng). Trong khi đó, các chủng K. pneumoniae sinh ESBL có tỷ lệ kháng thấp hơn được ghi nhận ở bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng)(AK: 29,2%, CAZ: 57,1%, CIP: 58,6%) và ở bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP. HCM)(AK: 30%, CAZ: 57,1%, ofloxacin: 33,3%) (4,11) . KẾT LUẬN Tỷ lệ các trực khuẩn gram âm sinh ESBL - Tỷ lệ trực khuẩn gram âm sinh ESBL là 30,4% (65/214 chủng). - Số lượng chủng sinh ESBL phân lập nhiều nhất là: E. coli (27 chủng), K. pneumoniae (15 chủng) và P. aeruginosa (12 chủng). - VK có tỷ lệ sinh ESBL cao nhất là P. mirabilis(71,4%), tiếp đến là K. pneu-moniae (53,6%), E. coli (43,5%) và P. aeruginosa (20,7%). - Tỷ lệ VK sinh ESBL gây NKBV là 64,6%, NKCĐ là 35,4%. - Loại VK sinh ESBL gây NKBV thường gặp là K. pneumoniae, P. aeruginosa và E. coli. Đối với NKCĐ, thường phân lập được E. coli sinh ESBL. - VK sinh ESBL phân lập được nhiều nhất ở: mủ (44,61%), nước tiểu (23,07%), máu và đàm (10,77%). - Các khoa phòng có tỷ lệ phân lập vi khuẩn sinh ESBL cao là: các khoa Ngoại (49,22%) và khoa CCHS (23,07%). - Phần lớn các VK sinh ESBL gây NKBV được phân lập từ các bệnh phẩm mủ (22/42 chủng), đàm (7/42 chủng) và máu (6/42 chủng). Trong khi đó, với NKCĐ thường phân lập VK sinh ESBL từ nước tiểu (11/23 chủng). - Các khoa Ngoại và khoa CCHS là những nơi có tỷ lệ phân lập VK sinh ESBL gây NKBV cao (34/42 chủng). Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản Số 1 * 2008 Nghiên cứu Y học Vi sinh 7 Tỷ lệ đề kháng kháng sinh của trực khuẩn gram âm sinh ESBL * Đối với E. coli: Các chủng sinh ESBL đề kháng với các kháng sinh cao hơn nhiều so với chủng không sinh ESBL. Đối với các kháng sinh nhóm Cephalosporin, Ciprofloxacin và Gentamicin, sự khác biệt trong đề kháng là có ý nghĩa thống kê (p<0,05). * Đối với K. pneumoniae: tỷ lệ đề kháng với các kháng sinh của các chủng sinh ESBL cao hơn nhiều so với chủng không sinh ESBL (trên 70%). Chỉ còn Imipenem và Amoxicillin/acid Clavulanic là nhạy cảm tốt với các chủng VK này (tỷ lệ nhạy lần lượt là 100% và 80%). * Cả hai nhóm VK sinh ESBL gây NKBV và nhóm gây NKCĐ đều có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao. Riêng Amikacin, nhóm gây NKBV có tỷ lệ đề kháng cao hơn (p<0,01). TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Anucha Apisarnthanarak, Linda M. Mundy (2006). “Prevalence, Treatment, and Ơutcome of Infection Due to Extended-Spectrum Beta-Lactamse-Producing Microorganisms.” Infection Control and Hospital Epidemiology 27(3): 326-327. 2. Bộ Y Tế (2003), Tài liệu hướng dẫn quy trình chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhà xuất bản Y học Hà Nội, tập I, trang 33-53. 3. Bradford, P. A. (2001). "Extended-Spectrum β-Lactamases in the 21st Century: Chracterization, Epidemiology, and Detection of This Important Resistance Threat." Clinical Microbiology Reviews 14(4): 933-951. 4. Chu Thị Nga, Nguyễn Thị Thông và cộng sự (2006), « Tỷ lệ sinh ESBL ở các chủng Klebsiella, E. coli và Enterobacter phân lập tại bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng từ 1/7/2005 đến 31/6/2006 ». Báo cáo Hội nghị tổng kết Chống nhiễm khuẩn bệnh viện năm 2006 - Vụ điều trị, Bộ Y tế, trang 66- 72. 5. Gaynes R., Jonathan R. Edwards (2005). “ Overview of Nosocomial Infections Caused by Gram-Negative Bacilli.” Clinical Infectious Diseases 41:848-54. 6. Gomersall, C. (2006). "Extended-spectrum β-lactamases." 14th Congress of Asia Pacific Association of Critical Care Medicine, Beijing, China. 7. Hoàng Kim Tuyến, Đặng Mỹ Hương, Thái Hữu Duyên, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2005), « Phát hiện sớm ESBLs và hiệu quả lâm sàng », Báo cáo khoa học Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh. 8. Jarlier V., Nicolas M., Fournier G., Philippon A. (1988). "Extended broad-spectrum β-lactamases conferring transferable resistance to newer β-lactam agents in Enterobacteriaceae: hosital prevalence and susceptibility patterns." Rev Infect Dis. 10(4): 867-78. 9. Lavigne J.P., N. B., Catherine Chanal, Aba mahamat, Sylvie Michaux-Charachon, Albert Sotto (2004). "Molecular Epidemiology of Enterobacteriaceae Isolates Producing Etended-Sectrum Beta-Lactamases in a French Hospital." Journal of Clinical Microbiology 42(8): 3805- 3808. 10. Lưu Thị Vũ Nga, Lê Văn Phủng (2005), « Cải tiến kỹ thuật phát hiện men β -lactamases phổ rộng”, Tài liệu Hội nghị tổng kết Hoạt động theo dõi sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại Việt Nam (ASTS) năm 2004, trang 64- 70. 11. Nguyễn Thị Ngọc Huệ và cộng sự (2004), « Kết quả giám sát tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây bệnh phân lập được tại bệnh viện đa khoa Bình Định năm 2002-2004 », Tài liệu Hội nghị tổng kết Hoạt động theo dõi sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại Việt Nam (ASTS) năm 2004, trang 86. 12. Nguyễn Thị Yến Xuân (2004), Khảo sát yếu tố nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện do vi khuẩn sinh men β-lactamases phổ mở rộng tại bệnh viện Nhiệt đới từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 2 năm 2004, Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ nội trú, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 13. NCCLS (2005). "Performance standards for antimicrobial susceptibility testing." Approved standard M 100-S15. Wayne, Pennsylvania. 25 (10): 35. 14. Nguyễn Việt Lan, Võ Thị Chi Mai, Trần Thị Thanh Nga (2000), « Khảo sát vi khuẩn đường ruột tiết men β -lactamases phổ mở rộng tại bệnh viện Chợ Rẫy”, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, phụ bản 1, tập 4. 15. Paterson D.L., Robert A. Bonomo (2005). “Extended- Spectrum Beta-Lactamases: a Clinical Update.” Clinical Microbiology Reviews 18(4): 657-686. 16. Perilli M.,B. Segatore, M.R.De Massis, M.L.Riccio, C.Bianchi, A.Zollo, G.M.Rossolini, G. Amicosante (2000)."TEM-72,a New Extended-Spectrum Beta- Lactamases Detected in P. mirabilis and M. morganii in Italy." Antimicrobial Agents and Chemotherapy 44(9): 2537-2539. 17. Phạm Lê Tuấn và cộng sự (2006), « Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện tại một số bệnh viện thuộc sở y tế thành phố Hà Nội », Báo cáo Hội nghị tổng kết Chống nhiễm khuẩn bệnh viện năm 2006 - Vụ điều trị, Bộ Y tế, trang 5-14. 18. Vũ Thị Kim Cương (2007), Khảo sát tình hình kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện tại bệnh viện Thống Nhất từ 15/10/2004 đến 30/6/2005, Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản Số 1 * 2008 Nghiên cứu Y học Vi sinh 8 . gram âm sinh ESBL Tỷ lệ sinh ESBL Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ trực khuẩn gram âm sinh ESBL là 30,4%. Ở TP. Hồ Chí Minh, tác giả Nguyễn Việt Lan (1999) nghiên cứu VK đường ruột sinh. học Vi sinh 7 Tỷ lệ đề kháng kháng sinh của trực khuẩn gram âm sinh ESBL * Đối với E. coli: Các chủng sinh ESBL đề kháng với các kháng sinh cao hơn nhiều so với chủng không sinh ESBL tỷ lệ đề kháng kháng sinh của các trực khuẩn gram âm sinh ESBL Các chủng E. coli sinh ESBL ở BVTW Huế có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao hơn nhiều so với các VK không sinh ESBL, nhất là với
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát trực khuẩn gram âm sinh men tại bệnh viện tu huế, khảo sát trực khuẩn gram âm sinh men tại bệnh viện tu huế, khảo sát trực khuẩn gram âm sinh men tại bệnh viện tu huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay