TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ NĂM HỌC 2013 -2014

58 565 4
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2014, 07:46

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 Giáo viên: Nguyễn Gia Thiện 2013 Nhà sách Lovebook sƣu tầm và giới thiệu 1/1/2013 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 LOVEBOOK.VN | 2 Mục lục PHẦN I: NHIỆT HỌC 3 I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 3 II - PHẦN BÀI TẬP. 4 PHẦN II: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC - VẬN TỐC 10 I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10 II - BÀI TẬP VẬN DỤNG. 12 PHẦN III: CÔNG, CÔNG SUẤT - ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG 20 I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 20 II - BÀI TẬP ÁP DỤNG: 21 PHẦN IV: ÁP SUẤT - ÁP SUẤT CHẤT LỎNG 27 I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 27 II - BÀI TẬP ÁP DỤNG: 28 PHẦN V: ĐIỆN HỌC 36 I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 36 II - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƢU Ý KHI GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN: 38 III/ BÀI TẬP ÁP DỤNG: 41 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 LOVEBOOK.VN | 3 PHẦN I: NHIỆT HỌC I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 1/ Nguyên lý truyền nhiệt: Nếu chỉ có hai vật trao đổi nhiệt thì: - Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. - Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. -Nhiệt lƣợng của vật này tỏa ra bằng nhiệt lƣợng của vật khi thu vào. 2/ Công thức nhiệt lượng: - Nhiệt lƣợng của một vật thu vào để nóng lên: Q = mc∆t (với ∆t = t 2 - t 1. Nhiệt độ cuối trừ nhiệt độ đầu ) - Nhiệt lƣợng của một vật tỏa ra để lạnh đi: Q = mc∆t (với ∆t = t 1 - t 2. Nhiệt độ đầu trừ nhiệt độ cuối) - Nhiệt lƣợng tỏa ra và thu của các chất khi chuyển thể: + Sự nóng chảy - Đông đặc: Q = mλ (λ là nhiệt nóng chảy) + Sự hóa hơi - Ngƣng tụ: Q = mL (L là nhiệt hóa hơi) - Nhiệt lƣợng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy: Q = mq (q năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu) - Nhiệt lƣợng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua: Q = I 2 Rt 3/ Phương trình cân bằng nhiệt: Q tỏa ra = Q thu vào 4/ Hiệu suất của động cơ nhiệt: H = %100 tp ích Q Q 5/ Một số biểu thức liên quan: - Khối lƣợng riêng: D = V m - Trọng lƣợng riêng: d = V P - Biểu thức liên hệ giữa khối lƣợng và trọng lƣợng: P = 10m - Biểu thức liên hệ giữa khối lƣợng riêng và trọng lƣợng riêng: d = 10D TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 LOVEBOOK.VN | 4 II - PHẦN BÀI TẬP. Bài 1: Ngƣời ta thả một thỏi đồng 0,4kg ở nhiệt độ 80 0 C vào 0,25kg nƣớc ở nhiệt độ 18 0 C. Hãy xác định nhiệt độ khi cân bằng nhiệt. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k của nƣớc là 4200J/Kg.K. Hƣớng dẫn giải: - Nhiệt lƣợng do miếng đồng tỏa ra để nguội đi từ 80 0 C xuống t 0 C: Q 1 = m 1 .C 1 .(t 1 - t) = 0,4. 380. (80 - t) (J) - Nhiệt lƣợng nƣớc thu vào để nóng lên từ 18 0 C đến t 0 C: Q 2 = m 2 .C 2 .(t - t 2 ) = 0,25. 4200. (t - 18) (J) Theo phƣơng trình cân bằng nhiệt: Q 1 = Q 2 0,4. 380. (80 - t) = 0,25. 4200. (t - 18) t ≈ 26 0 C Vậy nhiệt độ xảy ra cân bằng là 26 0 C. Bài 2: Trộn lẫn rƣợu và nƣớc ngƣời ta thu đƣợc hỗn hợp nặng 140g ở nhiệt độ 36 0 C. Tính khối lƣợng của nƣớc và khối lƣợng của rƣợu đã trộn. Biết rằng ban đầu rƣợu có nhiệt độ 19 0 C và nƣớc có nhiệt độ 100 0 C, cho biết nhiệt dung riêng của nƣớc là 4200J/Kg.K, của rƣợu là 2500J/Kg.k. Hƣớng dẫn giải: - Theo bài ra ta biết tổng khối lƣợng của nƣớc và rƣợu là 140 m 1 + m 2 = m m 1 = m - m 2 (1) - Nhiệt lƣợng do nƣớc tỏa ra: Q 1 = m 1 . C 1 (t 1 - t) - Nhiệt lƣợng rƣợu thu vào: Q 2 = m 2 . C 2 (t - t 2 ) - Theo PTCB nhiệt: Q 1 = Q 2 m 1 . C 1 (t 1 - t) = m 2 . C 2 (t - t 2 ) m 1 4200(100 - 36) = m 2 2500 (36 - 19) 268800 m 1 = 42500 m 2 42500 268800 1 2 m m (2) - Thay (1) vào (2) ta đƣợc: 268800 (m - m 2 ) = 42500 m 2 37632 - 268800 m 2 = 42500 m 2 311300 m 2 = 37632 m 2 = 0,12 (Kg) - Thay m 2 vào pt (1) ta đƣợc: (1) m 1 = 0,14 - 0,12 = 0,02 (Kg) Vậy ta phải pha trộn là 0,02Kg nƣớc vào 0,12Kg. rƣợu để thu đƣợc hỗn hợp nặng 0,14Kg ở 36 0 C. TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 LOVEBOOK.VN | 5 Bài 3: Ngƣời ta đổ m 1 (Kg) nƣớc ở nhiệt độ 60 0 C vào m 2 (Kg) nƣớc đá ở nhiệt độ -5 0 C. Khi có cân bằng nhiệt lƣợng nƣớc thu đƣợc là 50Kg và có nhiệt độ là 25 0 C . Tính khối lƣợng của nƣớc đá và nƣớc ban đầu. Cho nhiệt dung riêng của nƣớc đá là 2100J/Kg.k. (Giải tƣơng tự bài số 2) Bài 4: Ngƣời ta dẫn 0,2 Kg hơi nƣớc ở nhiệt độ 100 0 C vào một bình chứa 1,5 Kg nƣớc đang ở nhiệt độ 15 0 C. Tính nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp và tổng khối lƣợng khi xảy ra cân bằng nhiệt. Biết nhiệt hóa hơi của nƣớc L =2,3.10 6 J/kg, c n = 4200 J/kg.K. Hƣớng dẫn giải: Nhiệt lƣợng tỏa ra khi 0,2 Kg hơi nƣớc ở 100 0 C ngƣng tụ thành nƣớc ở 100 0 C Q 1 = m 1 . L = 0,2 . 2,3.10 6 = 460000 (J) Nhiệt lƣợng tỏa ra khi 0,2Kg nƣớc ở 100 0 C thành nƣớc ở t 0 C Q 2 = m 1 .C. (t 1 - t) = 0,2. 4200 (100 - t) Nhiệt lƣợng thu vào khi 1,5Kg nƣớc ở 15 0 C thành nƣớc ở t 0 C Q 3 = m 2 .C. (t - t 2 ) = 1,5. 4200 (t - 15) Áp dụng phƣơng trình cân bằng nhiệt: Q 1 + Q 2 = Q 3 460000 + 0,2. 4200 (100 - t) = 1,5. 4200 (t - 15) 6780t = 638500 t ≈ 94 0 C Tổng khối lƣợng khi xảy ra cân bằng nhiệt. m = m 1 + m 2 = 0,2 + 1,5 = 1,7(Kg) Bài 5: Có ba chất lỏng không tác dụng hóa học với nhau và đƣợc trộn lẫn vào nhau trong một nhiệt lƣợng kế. chúng có khối lƣợng lần lƣợt là m 1 =1kg, m 2 = 10kg, m 3 =5kg, có nhiệt dung riêng lần lƣợt là C 1 = 2000J/Kg.K, C 2 = 4000J/Kg.K, C 3 = 2000J/Kg.K và có nhiệt độ là t 1 = 6 0 C, t 2 = -40 0 C, t 3 = 60 0 C. a/ Hãy xác định nhiệt độ của hỗn hợp khi xãy ra cân bằng. b/ Tính nhiệt lƣợng cần thiết để hỗn hợp đƣợc nóng lên thêm 6 0 C. Biết rằng khi trao đổi nhiệt không có chất nào bị hóa hơi hay đông đặc. Hƣớng dẫn giải: a/ Giả sử rằng, thoạt đầu ta trộn hai chất có nhiệt độ thấp hơn với nhau ta thu đƣợc một hỗn hợp ở nhiệt độ t < t 3 ta có pt cân bằng nhiệt: m 1 C 1 (t 1 - t) = m 2 C 2 (t - t 2 ) 2211 222111 CmCm tCmtCm t (1) Sau đó ta đem hỗn hợp trên trôn với chất thứ 3 ta thu đƣợc hỗn hợp 3 chất ở nhiệt độ t' (t < t' < t 3 ) ta có phƣơng trình cân bằng nhiệt: (m 1 C 1 + m 2 C 2 )(t' - t) = m 3 C 3 (t 3 - t') (2) Từ (1) và (2) ta có: TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 LOVEBOOK.VN | 6 332211 333222111 ' CmCmCm tCmtCmtCm t Thay số vào ta tính đƣợc t' ≈ -19 0 C b/ Nhiệt lƣợng cần thiết để nâng nhiệt độ của hỗn hợp lên 6 0 C: Q = (m 1 C 1 + m 2 C 2 + m 3 C 3 ) (t 4 - t') = 1300000(J) Bài 6: Một thỏi nƣớc đá có khối lƣợng 200g ở -10 0 C. a/ Tính nhiệt lƣợng cần cung cấp để nƣớc đá biến thành hơi hoàn toàn ở 100 0 C. b/ Nếu bỏ thỏi nƣớc đá trên vào một xô nƣớc bằng nhôm ở 20 0 C. Sau khi cân bằng nhiệt ta thấy trong xô còn lại một cục nƣớc đá có khối lƣợng 50g. tính lƣợng nƣớc đã có trong xô lúc đầu. Biết xô có khối lƣợng 100g, c đ = 1800J/kg.k, λ = 3,4.10 5 J/kg, c n = 4200 J/kg.K, c nh = 880J/kg.k, L =2,3.10 6 J/kg . Hƣớng dẫn giải: a/ Nhiệt lƣợng nƣớc đá thu vào để tăng nhiệt độ từ -10 0 C đến 0 0 C Q 1 = m 1 C 1 (t 2 - t 1 ) = 3600(J) Nhiệt lƣợng nƣớc đá thu vào để nóng chảy hoàn toàn ở 0 0 C Q 2 = m 1 .λ = 68000 (J) Nhiệt lƣợng nƣớc thu vào để tăng nhiệt độ từ 0 0 C đến 100 0 C Q 3 = m 1 C 2 (t 3 - t 2 ) = 84000(J) Nhiệt lƣợng nƣớc thu vào để hóa hơi hoàn toàn ở 100 0 C Q 4 = m 1 .L = 460000(J) Nhiệt lƣợng cần cung cấp trong suốt quá trình: Q = Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 = 615600(J) b/ Gọi m' là lƣợng nƣớc đá đã tan: m' = 200 - 50 = 150g = 0,15Kg Do nƣớc đá tan không hết nên nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là 0 0 C. Nhiệt lƣợng mà m' (Kg) nƣớc đá thu vào để nóng chảy: Q' = m'λ = 51000 (J) Nhiệt lƣợng do m'' Kg nƣớc và xô nhôm tỏa ra để giảm xuống từ 20 0 C đến 0 0 C Q" = (m"C 2 + m nh C nh )(20 - 0) Áp dụng phƣơng trình cân bằng nhiệt: Q" = Q' + Q 1 hay: (m"C 2 + m nh C nh )(20 - 0) = 51000 + 3600 m" = 0,629 (Kg) Bài 7: Khi thực hành trong phòng thí nghiệm, một học sinh cho một luồng hơi nƣớc ở 100 0 C ngƣng tụ trong một nhiệt lƣợng kế chứa 0,35kg nƣớc ở 10 0 C. Kết quả là nhiệt độ của nƣớc tăng lên 42 0 C và khối lƣợng nƣớc trong nhhiệt kế tăng thêm 0,020kg. Hãy tính nhiệt hóa hơi của nƣớc trong thí nghiệm này? Biết nhiệt dung riêng và nhiệt hoa hơi của nƣớc là c n = 4200 J/kg.K, L =2,3.10 6 J/kg TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 LOVEBOOK.VN | 7 Hƣớng dẫn giải: Nhiệt lƣợng mà 0,35kg nƣớc thu vào: Q Thu vào = m.C.(t 2 - t 1 ) ≈ 46900(J) Nhiệt lƣợng mà 0,020Kg hơi nƣớc ở 100 0 C ngƣng tụ thành nƣớc Q 1 = m.L = 0,020L Nhiệt lƣợng mà 0,020Kg nƣớc ở 100 0 C tỏa ra khi hạ xuống còn 42 0 C Q 2 = m'.C.(t 3 - t 2 ) ≈ 4860(J) Theo phƣơng trình cân bằng nhiệt: Q Thu vào = Q 1 + Q 2 hay: 46900 = 0,020L + 4860 L = 21.10 5 (J/Kg) Bài 8: Có hai bình cách nhiệt, bình thứ nhất chứa 2Kg nƣớc ở 20 0 C, bình thứ hai chứa 4Kg nƣớc ở 60 0 C. Ngƣời ta rót một ca nƣớc từ bình 1 vào bình 2. Khi bình 2 đã cân bằng nhiệt thì ngƣời ta lại rót một ca nƣớc từ bình 2 sang bình 1 để lƣợng nƣớc trong hai bình nhƣ lúc đầu. Nhiệt độ ở bình 1 sau khi cân bằng là 21,95 0 C. a/ Xác định lƣợng nƣớc đã rót ở mỗi lần và nhiệt độ cân bằng ở bình 2. b/ Nếu tiếp tục thực hiện lần thứ hai, tìm nhiệt độ cân bằng ở mỗi bình. Hƣớng dẫn giải: a/ Giả sử khi rót lƣợng nƣớc m từ bình 1 sang bình 2, nhiệt độ cân bằng của bình 2 là t nên ta có phƣơng trình cân bằng: m.(t - t 1 ) = m 2 .(t 2 - t) (1) Tƣơng tự lần rót tiếp theo nhiệt độ cân bằng ở bình 1 là t' = 21,95 0 C và lƣợng nƣớc trong bình 1 lúc này chỉ còn (m 1 - m) nên ta có phƣơng trình cân bằng: m.(t - t') = (m 1 - m).(t' - t 1 ) (2) Từ (1) và (2) ta có pt sau: m 2 .(t 2 - t) = m 1 .(t' - t 1 ) 2 122 ' m tttm t (3) Thay (3) vào (2) tính toán ta rút phƣơng trình sau: 11122 121 ' '. ttmttm ttmm m (4) Thay số vào (3) và (4) ta tìm đƣợc: t = 59 0 C và m = 0,1 Kg. b/ Lúc này nhiệt độ của bình 1 và bình 2 lần lƣợt là 21,95 0 C và 59 0 C bây giờ ta thực hiện rót 0,1Kg nƣớc từ bình 1 sang bình 2 thì ta có thể viết đƣợc phƣơng trình sau: m.(T 2 - t') = m 2 .(t - T 2 ) TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 LOVEBOOK.VN | 8 C mm tmtm T 0 2 21 2 12,58 ' Bây giờ ta tiếp tục rót từ bình 2 sang bình 1 ta cũng dễ dàng viết đƣợc phƣơng trình sau: m.(T 1 - T 2 ) = (m 1 - m).(t - T 1 ) C m tmmmT T 0 1 12 1 76,23 ')( Bài 9: Bếp điện có ghi 220V-800W đƣợc nối với hiệu điện thế 220V đƣợc dùng để đun sôi 2lít nƣớc ở 20 0 C. Biết hiệu suất của bếp H = 80% và nhiệt dung riêng của nƣớc là 4200J/kg.K. a/ Tính thời gian đun sôi nƣớc và điện năng tiêu thụ của bếp ra Kwh. b/ Biết cuộn dây có đƣờng kính d = 0,2mm, điện trở suất m 7 10.5 đƣợc quấn trên một lõi bằng sứ cách điện hình trụ tròn có đƣờng kính D = 2cm. Tính số vòng dây của bếp điện trên. Hƣớng dẫn giải: a/ Gọi Q là nhiệt lƣợng mà nƣớc thu vào để nóng lên từ 20 0 C đến 100 0 : Q = m.C.∆t Gọi Q' là nhiệt lƣợng do dòng điện tỏa ra trên dây đốt nóng Q' = R.I 2 .t = P. t Theo bài ra ta có: s HP tCm t tP tCm Q Q H 1050 . . ' Điện năng tiêu thụ của bếp: A = P. t = 233,33 (Wh) = 0,233 (Kwh) b/ Điện trở của dây: 22 4 4 d Dn d Dn S l R (1) Mặt khác: P U R 2 (2) Từ (1) và (2) ta có: P U d Dn 2 2 4 Vòng DP dU n 5,60 4 22 Bài 10: Cầu chì trong mạch điện có tiết diện S = 0,1mm 2 , ở nhiệt độ 27 0 C. Biết rằng khi đoản mạch thì cƣờng độ dòng điện qua dây chì là I = 10A. Hỏi sau bao lâu thì dây chì đứt? Bỏ qua sụ tỏa nhiệt ra môi trƣờng xung quanh và sự thay đổi điện trở, kích thƣớc dây chì theo nhiệt độ. cho biết nhiệt dung riêng, điện trỏe suất, khối lƣợng riêng, nhiệt nóng chảy và nhiệt độ nóng chảy của chì lần lƣợt là: C = 120J/kg.K; m 6 10.22,0 ; D = 11300kg/m 3 ; kgJ /25000 ; t c =327 0 C. Hƣớng dẫn giải: Gọi Q là nhiệt lƣợng do dòng điện I tỏa ra trong thời gian t, ta có: Q = R.I 2 .t = tI S l 2 ( Với l là chiều dài dây chì) Gọi Q' là nhiệt lƣợng do dây chì thu vào để tăng nhiệt độ từ 27 0 C đến nhiệt độ nóng chảy t c = 327 0 C và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy, ta có Q' = m.C.∆t + mλ = m(C.∆t + λ) = DlS(C.∆t + λ) với (m = D.V = DlS) TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 LOVEBOOK.VN | 9 Do không có sự mất mát nhiệt nên: Q = Q' hay: tI S l 2 = DlS(C.∆t + λ) stC I DS t 31,0. 2 2 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 LOVEBOOK.VN | 10 PHẦN II: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC - VẬN TỐC I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. VẬN TỐC LÀ MỘT ĐẠI LƢỢNG VÉC - TƠ: a. Thế nào là một đại lƣợng véc – tơ: - Một đại lƣợng vừa có độ lớn, vừa có phƣơng và chiều là một đại lượng vec tơ. b. Vận tốc có phải là một đại lƣợng véc – tơ không: - Vận tốc lầ một đại lƣợng véc – tơ, vì: + Vận tốc có phƣơng, chiều là phƣơng và chiều chuyển động của vật. + Vận tốc có độ lớn, xác định bằng công thức: v = t s . c. Ký hiệu của véc – tơ vận tốc: v (đọc là véc – tơ “vê” hoặc véc – tơ vận tốc ) 2. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG CHUYỂN ĐỘNG TƢƠNG ĐỐI: a. Công thức tổng quát tính vận tốc trong chuyển động tương đối : v 13 = v 12 + v 23 v = v 1 + v 2 Trong đó: + v 13 (hoặc v ) là véc tơ vận tốc của vật thứ 1 so với vật thứ 3 + v 13 (hoặc v) là vận tốc của vật thứ 1 so với vật thứ 3 + v 12 (hoặc v 1 ) là véc tơ vận tốc của vật thứ 1 so với vật thứ 2 + v 12 (hoặc v 1 ) là vận tốc của vật thứ 1 so với vật thứ 2 + v 23 (hoặc v 2 ) là véc tơ vận tốc của vật thứ 2 so với vật thứ 3 + v 23 (hoặc v 2 ) là vận tốc của vật thứ 2 so với vật thứ 3 b. Một số công thức tính vận tốc tương đối cụ thể: b.1. Chuyển động của thuyền, canô, xuồng trên sông, hồ, biển: Bờ sông ( vật thứ 3) Nƣớc (vật thứ 2) Thuyền, canô (vật thứ 1) * KHI THUYỀN, CA NÔ XUỒNG CHUYỂN ĐỘNG XUÔI DÒNG: Vận tốc của thuyền, canô so với bờ đƣợc tính bằng 1 trong 2 cặp công thức sau: v cb = v c + v n <=> t ABS )( = v c + v n ( Với t là thời gian khi canô đi xuôi dòng ) [...]... luôn cách đều hai ngƣời đầu nên họ phải gặp nhau tại điểm G cách B 150km lúc 9 giờ Nghĩa là thời gian ngƣời đi xe đạp đi là: t = 9 - 7 = 2giờ Quãng đƣờng đi đƣợc là: DG = GB - DB = 150 - 125 = 25 km LOVEBOOK.VN | 18 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 Vận tốc của ngƣời đi xe đạp là V3 = DG t 25 12,5km / h 2 LOVEBOOK.VN | 19 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 PHẦN III: CÔNG,... - S2 ) *Hơn nữa: p = d ( H – h ) (1) (2) LOVEBOOK.VN | 34 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 Từ (1) và (2) ta có:10m = d ( H – h ) (S1 – S2 ) H–h= *Thay số ta có: H = 0,2 + 10m d(S1 S2 ) 10.3,6 10000(0,1 0,01) H h 10m d(S1 S2 ) 0,2 0,04 0,24(m) 24cm LOVEBOOK.VN | 35 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 PHẦN V: ĐIỆN HỌC I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 1/ Định luật ôm: 1MΩ = 1000 000... LOVEBOOK.VN | 11 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 Tàu (vật thứ 3) Tàu thứ 2 (vật thứ 3) Đƣờng ray ( vật thứ 2) Đƣờng ray ( vật thứ 2) Xe ( vật thứ 1) tàu thứ 1 ( vật thứ 1) * KHI HAI VẬT CHUYỂN ĐỘNG NGƢỢC CHIỀU: vxt = vx + vt Trong đó: + vxt là vận tốc của xe so với tàu + vxđ (hoặc vx) là vận tốc của xe so với đƣờng ray + vtđ (hoặc vt) là vận tốc của tàu so với đƣờng * KHI HAI VẬT CHUYỂN... palăng không cho lợi về công LOVEBOOK.VN | 24 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 Bài 9: Cho hệ giống nhƣ hình vẽ vật m1 có khối lƣợng 10Kg, vật m2 có khối lƣợng 6Kg Cho khoảng cách AB = 20cm Tính chiều dài của thanh OB để hệ cân bằng F' B A O 2 1 P2 = F2 P Hƣớng dẫn giải: 1 = F1 - Trọng lƣợng của vật m1: P1 = F1 = 10.m1 = 100N - Trọng lƣợng của vật m2: P2 = F2 = 10.m2 = 60N - Do vật m1... 25 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 Lực tác dụng vào đầu B: F2 F1 OA OB 30 N Vậy để thanh AB cân bằng thì phải treo vào đầu B vật m2 = 3Kg b/ Ta có: OB = 60cm OA AB OB 160 60 100cm Áp dụng hệ thức cân bằng của đòn bảy, để thanh AB cân bằng thì lực tác dụng vào đầu A: F' F2 l 2 l1 F2 OB OA 30 60 100 18 N Vậy vật m1 = 1,8Kg tức là vật m1 phải bớt đi 7,2Kg LOVEBOOK.VN | 26 TÀI LIỆU ÔN THI. .. CÔNG SUẤT - ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 1/ Công cơ học: - Một lực tác dụng lên vật chuyển dời theo phƣơng của lực thì lực đó đã thực hiện một công cơ học ( gọi tắt là công) - Công thức tính công cơ học: A = F.S Trong đó: A: Công cơ học (J) F: Lực tác dụng (N) S: Quãng đƣờng vật dich chuyển (m) 2/ Công suất: - Công suất đƣợc xác định bằng công thực hiện đƣợc trong một đơn vị thời gian - Tông... hp - Khối lƣợng của ròng rọc động: A' hp 10 m'.h Ahp h 4 1000 ( J ) m' b/ Công có ích dùng để kéo vật là 10 ( Kg ) A = F2 l = 22800(J) - Công hao phí do ma sát: 10 h A1 = 20000(J) - Công toàn phần kéo vật lúc nay: A' hp Ahp = A - A1 = 2800(J) LOVEBOOK.VN | 22 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 - Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng: Ahp Fms l - Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng: A1 100%... đơn vị thời gian - Tông thức tính công suất: P A t Trong đó: A: Công cơ học (J) P: Công suất (W) t: Thời gian thực hiện công (s) 3/ Máy cơ đơn giản: RÒNG RỌC CỐ ĐỊNH RÒNG RỌC ĐỘNG ĐÒN BẢY MẶT PHẲNG NGHIÊNG LOVEBOOK.VN | 20 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 l1  F S2 h2 S1 h1  P của lực: CHUNG SUẤT CÓ ÍCH TÍNH CHẤT Atp = F.S2 HIỆU Aich = P.S1 T.PHẦN F=P CÔNG LỰC đổi phƣơng chiều h Biến... lợi hai lần về lực, nên lực kéo khi vật đã lên khỏi mặt nƣớc: F 1b/ Khi vật còn ở dƣới nƣớc thì thể tích chiếm chỗ: V P 2 P d 2670( N ) 5340 89000 0,06 m 3 LOVEBOOK.VN | 23 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 - Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật: FA= V.d0 = 0,06.10000 = 600(N) - Lực do dây treo tác dụng lên vật: P1 = P - FA = 5340 - 600 = 4740 (N) - Lực kéo vật khi còn trong nƣớc: F P1 2 2370(... lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hƣớng + Xác định độ lớn của lực: Xác định diện tích của pittông lớn, pittông nhỏ + Đổi đơn vị thích hợp F f S s F f S s f Fs S s fS F S Fs f 4/ Áp suất khí quyển: LOVEBOOK.VN | 27 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014 - Do không khí có trọng lƣợng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất chịu tác dụng của áp suất khí quyển Giống nhƣ áp suất chất lỏng áp suất này . src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA+MAAAWtCAIAAAAGZBahAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAgAElEQVR42uzdT2iT9x/A8SeuKoiSnAY6pBnb3JBJM0U2dunjLoMhVdlBtAdTGDq2SyrbwSE0XjpwyB6QHSZjS5DOwRhNtXcTdthhWBMGMkQwZdAydnkCRRDE/A79/eT3E/3Z/30SX69TqEmafL4pvPP4zZMgAAAAkifVbrdNAQAAkmaDEQAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSZzHm5ubOnTtnDvy3Wq02MTFhDgCg1FkfU1NTH3/88Ztvvnnjxg3TYP5tWxRFb7zxxqlTp1544QUDAQClzlprNBoDAwP79u27f//+b7/9dvXq1c56/MPDw474rqzp6elz587t3LlzbGzs22+//fPPPw8ePGgsAKDUWTtjY2P79+//4IMP3nvvvZmZmR9++GH79u2d+ETy+Xyr1bKgyzc5OTkwMLBnz57Z2dlKpfL777/39/cbCwAkRI8RdL25ubkLFy6USqXNmzefOXPmxIkTHf10stlsHMf5fH58fNziLlm5XP7yyy/v37+fz+cvX76cTqfNBACSJtVut02hW83Ozl66dOmbb7555513Tp482R1bGqanp7PZbBAExWJxZGTEKi/hJXHp0qUdO3YUCoXBwUEzAQClzlqr1WphGAZBcO3atS7bdnzkyJFKpdKVT21tXhKlUqnT/2sFAJ4HLxSLRVPoStlsdmBgYMeOHWfPnv3111+DIHjllVc2btzYBU9t+/btpVIpCILJycl33313/hA7C39JnD9//qeffkqlUq+//vqmTZtMBgCSyTH17je/Tz2Koi1btoyOjibtYOrLL7/cbDb//XJMPfkF+f9/Hsfx+m6zTqVSK3hva/MnWS6Xv/jii3v37hUKhUKhYJ86ACh11tPY2FgURTMzM0ePHv38888TcuKXqampRV1/Zmbms88+u337dhAEg4ODw8PDe/futbhLMzk5eenSpWq1GoZh13ySAQCUOp2qVqtduHDh2rVr+Xz+zJkzu3bt6qAH32g0wjCM4zgMwyiK+vr6LOjyTU9PR1FUKpVeffXVs2fPHjp0yEwAIAmcT/2509/ff/Xq1Rs3bmzevHnv3r0DAwOdlelBEERRdP36dZm+Unp7e7/++uu//vprcHDwk08+eemllyYnJ40FANadY+rPtfkt7B1xrsP5TM/lcqVSqbe319qtnlqtFsexI+sAoNTh2W7fvv32228XCgUnUAcAnh++o7RrNRqNQqGwkGtev3494c9lcnKyUqn4ovs1e0nk83knXAcApc5qefHFF48fP94dz+X06dMWdC1fEnv27DEuAFh3dr8AAEASOfcLAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFJnZU1NTRkCAABKPUFqtdrAwMC+ffuMAgCA1S31RqPRarWM8pmmpqYOHDgQhuGuXbuazWZCHlWr1Wo0GlYHACBpUu12e5l3ceTIkSAIxsfHTfOJ7t27NzY29uOPP/79999Hjx49efLk9u3bk/PwGo1GLper1+t9fX0WCwAgOVbgmHoul6tUKhMTE6b5mFarVS6XX3vttdHR0Xw+f+vWrZGRkURlehAE84Gez+etFwBAF5b6fOrZRPHI7Ozs6dOnd+7c+csvv3z//fd37949ceJEYh/t/DH1oaEhCwcA0FWlfujQoWw2G8dxPp+fm5t7zgc6PT09NDS0Y8eOe/fu/fHHH1evXn3//fcT/pgLhUIQBKVSqVwu+5MAAOieUg/+s3eiXq8fP37cTOc/LTozM9MpD/jw4cOZTGZ+HScnJ60gAEASPOETpeVyebFnJonjOIqiIAhSqVR/f3+lUkmn08l6nqnUkm+7hA/dzs7OfvXVV999992+ffs++uijwcHBNXumS1i+IAgqlUq9Xg+CYNu2bRcvXkzyXh0AgOe31A8cOLDYe2k2m/N1OF/q169fN9kgCFqtVqlUOn/+/KZNm4rF4ocffrh169bV/qVLWL4gCKrV6vyFbdu2Xb58+dChQ5YPACBxpb5YExMT+Xw+juNsNnvx4sWDBw8a63+bm5u7cOFCFEVbtmwZHR1N2uHqVquVz+crlUoQBPl8fnR0NGlnpwEAUOpLUS6X5zepF4vFQqGQtE0vier1iYmJKIpmZmaGhoY+/fTTJARxq9UKw7Ber+dyuSiK+vv7rRQAQDeU+nym53K5Uqnke3MWqFarFYvFarW6/P/NWKlMLxaLIyMjlgYAoEtKfT7TRd7STE1N7d27d90zPQgC77IAALqq1Gu12uHDhyuViv0SHeqtt96a3/FiwxIAQDL1LO1mMzMzzWZT5D3xPcz8sepU6t/vgp52YR13vzQajWKx6AQvAABJllr33dJdZm5u7vbt2wu55vrufgEAQKkDAACLtsEIAABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApW4EAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUjcCAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAYMF6Hl1KpVLG8Rxqt9uGAACQQCmhBgAACWT3CwAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAgGTrMYKFS6VSy7+TdrttkgAAPDs+hSMAACSQ3S8AAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqXerVqtVq9XMwRIDAEqdZInjOAzDcrlsFJYYAOhQqXa7bQpdaXh4uFQqNZvNdDptGpYYAOg4PUbQQVlWr9cXfv04juM4zufz4+PjpmeJAQClzmrJZDJhGC7qJmEYRlF05cqVY8eOGaAlBgCUOqtiZGRkaTc8derU7t27+/r6zNASAwAdxD717rd///47d+5Uq1Ul9//+ElKp5d/Jev01ddASP3jwYOPGjZ07agBYS46pd7lWq7V169ZMJpPJZEyjK8uvs5a4p6dHZAPAAjlLYzebmJjIZrNhGN69e7e3t9dALDEA0EEcU+8AjUYjjuPF3iqKomazadOLJQYAlDqrotVq5XK5p/1rKvXUTxoUi0Un77PEAEDnsvsl6dLpdPvpHj58+NhPoijKZDLVanXJJxLBEgMASeCYelcZGhqq1+u+tNISAwBdwDH17tFoNHK53M2bNzWcJQYAuoDzqQMAQBI5pg4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAIBSBwAApQ4AAKycHiOAFVEul0ul0jOvFkVRX1+fcQEASh3WSDabDcPwmVfLZDJmBQAsRKrdbpsCXezWrVs///zzQjr7xIkTxgUAJIdj6qyiBw8ebNy4cY1/6WNvPv/5559qtfrMW+VyOaUOACSKY+oAAJBEzv0CK+PcuXOpp9iwYcOjy7VazawAgIVwTB1WxvT0dLPZfObVcrlcOp02LgBAqQMAQEey+wUAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAECpAwCAUgcAANas1FutVq1WM0oAAEhWqcdxHIZhuVw2TQAAWCmpdru9/HsZHh4ulUrNZjOdTpspAAAsX8/Tyrtery/8XuI4juM4n8+Pj4+bKQAArFapZzKZMAwXdUdhGEZRdOXKlWPHjhkrAACsSqmPjIws7e5OnTq1e/fuvr4+kwUAgOVYmX3qj+zfv//OnTvValWsAwDAcqzk+dRbrdbWrVszmUwmkzFZAABIRKlPT. src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA+MAAAWtCAIAAAAGZBahAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAgAElEQVR42uzdT2iT9x/A8SeuKoiSnAY6pBnb3JBJM0U2dunjLoMhVdlBtAdTGDq2SyrbwSE0XjpwyB6QHSZjS5DOwRhNtXcTdthhWBMGMkQwZdAydnkCRRDE/A79/eT3E/3Z/30SX69TqEmafL4pvPP4zZMgAAAAkifVbrdNAQAAkmaDEQAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSZzHm5ubOnTtnDvy3Wq02MTFhDgCg1FkfU1NTH3/88Ztvvnnjxg3TYP5tWxRFb7zxxqlTp1544QUDAQClzlprNBoDAwP79u27f//+b7/9dvXq1c56/MPDw474rqzp6elz587t3LlzbGzs22+//fPPPw8ePGgsAKDUWTtjY2P79+//4IMP3nvvvZmZmR9++GH79u2d+ETy+Xyr1bKgyzc5OTkwMLBnz57Z2dlKpfL777/39/cbCwAkRI8RdL25ubkLFy6USqXNmzefOXPmxIkTHf10stlsHMf5fH58fNziLlm5XP7yyy/v37+fz+cvX76cTqfNBACSJtVut02hW83Ozl66dOmbb7555513Tp482R1bGqanp7PZbBAExWJxZGTEKi/hJXHp0qUdO3YUCoXBwUEzAQClzlqr1WphGAZBcO3atS7bdnzkyJFKpdKVT21tXhKlUqnT/2sFAJ4HLxSLRVPoStlsdmBgYMeOHWfPnv3111+DIHjllVc2btzYBU9t+/btpVIpCILJycl33313/hA7C39JnD9//qeffkqlUq+//vqmTZtMBgCSyTH17je/Tz2Koi1btoyOjibtYOrLL7/cbDb//XJMPfkF+f9/Hsfx+m6zTqVSK3hva/MnWS6Xv/jii3v37hUKhUKhYJ86ACh11tPY2FgURTMzM0ePHv38888TcuKXqampRV1/Zmbms88+u337dhAEg4ODw8PDe/futbhLMzk5eenSpWq1GoZh13ySAQCUOp2qVqtduHDh2rVr+Xz+zJkzu3bt6qAH32g0wjCM4zgMwyiK+vr6LOjyTU9PR1FUKpVeffXVs2fPHjp0yEwAIAmcT/2509/ff/Xq1Rs3bmzevHnv3r0DAwOdlelBEERRdP36dZm+Unp7e7/++uu//vprcHDwk08+eemllyYnJ40FANadY+rPtfkt7B1xrsP5TM/lcqVSqbe319qtnlqtFsexI+sAoNTh2W7fvv32228XCgUnUAcAnh++o7RrNRqNQqGwkGtev3494c9lcnKyUqn4ovs1e0nk83knXAcApc5qefHFF48fP94dz+X06dMWdC1fEnv27DEuAFh3dr8AAEASOfcLAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFJnZU1NTRkCAABKPUFqtdrAwMC+ffuMAgCA1S31RqPRarWM8pmmpqYOHDgQhuGuXbuazWZCHlWr1Wo0GlYHACBpUu12e5l3ceTIkSAIxsfHTfOJ7t27NzY29uOPP/79999Hjx49efLk9u3bk/PwGo1GLper1+t9fX0WCwAgOVbgmHoul6tUKhMTE6b5mFarVS6XX3vttdHR0Xw+f+vWrZGRkURlehAE84Gez+etFwBAF5b6fOrZRPHI7Ozs6dOnd+7c+csvv3z//fd37949ceJEYh/t/DH1oaEhCwcA0FWlfujQoWw2G8dxPp+fm5t7zgc6PT09NDS0Y8eOe/fu/fHHH1evXn3//fcT/pgLhUIQBKVSqVwu+5MAAOieUg/+s3eiXq8fP37cTOc/LTozM9MpD/jw4cOZTGZ+HScnJ60gAEASPOETpeVyebFnJonjOIqiIAhSqVR/f3+lUkmn08l6nqnUkm+7hA/dzs7OfvXVV999992+ffs++uijwcHBNXumS1i+IAgqlUq9Xg+CYNu2bRcvXkzyXh0AgOe31A8cOLDYe2k2m/N1OF/q169fN9kgCFqtVqlUOn/+/KZNm4rF4ocffrh169bV/qVLWL4gCKrV6vyFbdu2Xb58+dChQ5YPACBxpb5YExMT+Xw+juNsNnvx4sWDBw8a63+bm5u7cOFCFEVbtmwZHR1N2uHqVquVz+crlUoQBPl8fnR0NGlnpwEAUOpLUS6X5zepF4vFQqGQtE0vier1iYmJKIpmZmaGhoY+/fTTJARxq9UKw7Ber+dyuSiK+vv7rRQAQDeU+nym53K5Uqnke3MWqFarFYvFarW6/P/NWKlMLxaLIyMjlgYAoEtKfT7TRd7STE1N7d27d90zPQgC77IAALqq1Gu12uHDhyuViv0SHeqtt96a3/FiwxIAQDL1LO1mMzMzzWZT5D3xPcz8sepU6t/vgp52YR13vzQajWKx6AQvAABJllr33dJdZm5u7vbt2wu55vrufgEAQKkDAACLtsEIAABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApW4EAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUjcCAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAYMF6Hl1KpVLG8Rxqt9uGAACQQCmhBgAACWT3CwAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAgGTrMYKFS6VSy7+TdrttkgAAPDs+hSMAACSQ3S8AAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqXerVqtVq9XMwRIDAEqdZInjOAzDcrlsFJYYAOhQqXa7bQpdaXh4uFQqNZvNdDptGpYYAOg4PUbQQVlWr9cXfv04juM4zufz4+PjpmeJAQClzmrJZDJhGC7qJmEYRlF05cqVY8eOGaAlBgCUOqtiZGRkaTc8derU7t27+/r6zNASAwAdxD717rd///47d+5Uq1Ul9//+ElKp5d/Jev01ddASP3jwYOPGjZ07agBYS46pd7lWq7V169ZMJpPJZEyjK8uvs5a4p6dHZAPAAjlLYzebmJjIZrNhGN69e7e3t9dALDEA0EEcU+8AjUYjjuPF3iqKomazadOLJQYAlDqrotVq5XK5p/1rKvXUTxoUi0Un77PEAEDnsvsl6dLpdPvpHj58+NhPoijKZDLVanXJJxLBEgMASeCYelcZGhqq1+u+tNISAwBdwDH17tFoNHK53M2bNzWcJQYAuoDzqQMAQBI5pg4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAIBSBwAApQ4AAKycHiOAFVEul0ul0jOvFkVRX1+fcQEASh3WSDabDcPwmVfLZDJmBQAsRKrdbpsCXezWrVs///zzQjr7xIkTxgUAJIdj6qyiBw8ebNy4cY1/6WNvPv/5559qtfrMW+VyOaUOACSKY+oAAJBEzv0CK+PcuXOpp9iwYcOjy7VazawAgIVwTB1WxvT0dLPZfObVcrlcOp02LgBAqQMAQEey+wUAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAECpAwCAUgcAANas1FutVq1WM0oAAEhWqcdxHIZhuVw2TQAAWCmpdru9/HsZHh4ulUrNZjOdTpspAAAsX8/Tyrtery/8XuI4juM4n8+Pj4+bKQAArFapZzKZMAwXdUdhGEZRdOXKlWPHjhkrAACsSqmPjIws7e5OnTq1e/fuvr4+kwUAgOVYmX3qj+zfv//OnTvValWsAwDAcqzk+dRbrdbWrVszmUwmkzFZAABIRKlPT. src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA+MAAAWtCAIAAAAGZBahAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAgAElEQVR42uzdT2iT9x/A8SeuKoiSnAY6pBnb3JBJM0U2dunjLoMhVdlBtAdTGDq2SyrbwSE0XjpwyB6QHSZjS5DOwRhNtXcTdthhWBMGMkQwZdAydnkCRRDE/A79/eT3E/3Z/30SX69TqEmafL4pvPP4zZMgAAAAkifVbrdNAQAAkmaDEQAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSZzHm5ubOnTtnDvy3Wq02MTFhDgCg1FkfU1NTH3/88Ztvvnnjxg3TYP5tWxRFb7zxxqlTp1544QUDAQClzlprNBoDAwP79u27f//+b7/9dvXq1c56/MPDw474rqzp6elz587t3LlzbGzs22+//fPPPw8ePGgsAKDUWTtjY2P79+//4IMP3nvvvZmZmR9++GH79u2d+ETy+Xyr1bKgyzc5OTkwMLBnz57Z2dlKpfL777/39/cbCwAkRI8RdL25ubkLFy6USqXNmzefOXPmxIkTHf10stlsHMf5fH58fNziLlm5XP7yyy/v37+fz+cvX76cTqfNBACSJtVut02hW83Ozl66dOmbb7555513Tp482R1bGqanp7PZbBAExWJxZGTEKi/hJXHp0qUdO3YUCoXBwUEzAQClzlqr1WphGAZBcO3atS7bdnzkyJFKpdKVT21tXhKlUqnT/2sFAJ4HLxSLRVPoStlsdmBgYMeOHWfPnv3111+DIHjllVc2btzYBU9t+/btpVIpCILJycl33313/hA7C39JnD9//qeffkqlUq+//vqmTZtMBgCSyTH17je/Tz2Koi1btoyOjibtYOrLL7/cbDb//XJMPfkF+f9/Hsfx+m6zTqVSK3hva/MnWS6Xv/jii3v37hUKhUKhYJ86ACh11tPY2FgURTMzM0ePHv38888TcuKXqampRV1/Zmbms88+u337dhAEg4ODw8PDe/futbhLMzk5eenSpWq1GoZh13ySAQCUOp2qVqtduHDh2rVr+Xz+zJkzu3bt6qAH32g0wjCM4zgMwyiK+vr6LOjyTU9PR1FUKpVeffXVs2fPHjp0yEwAIAmcT/2509/ff/Xq1Rs3bmzevHnv3r0DAwOdlelBEERRdP36dZm+Unp7e7/++uu//vprcHDwk08+eemllyYnJ40FANadY+rPtfkt7B1xrsP5TM/lcqVSqbe319qtnlqtFsexI+sAoNTh2W7fvv32228XCgUnUAcAnh++o7RrNRqNQqGwkGtev3494c9lcnKyUqn4ovs1e0nk83knXAcApc5qefHFF48fP94dz+X06dMWdC1fEnv27DEuAFh3dr8AAEASOfcLAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFJnZU1NTRkCAABKPUFqtdrAwMC+ffuMAgCA1S31RqPRarWM8pmmpqYOHDgQhuGuXbuazWZCHlWr1Wo0GlYHACBpUu12e5l3ceTIkSAIxsfHTfOJ7t27NzY29uOPP/79999Hjx49efLk9u3bk/PwGo1GLper1+t9fX0WCwAgOVbgmHoul6tUKhMTE6b5mFarVS6XX3vttdHR0Xw+f+vWrZGRkURlehAE84Gez+etFwBAF5b6fOrZRPHI7Ozs6dOnd+7c+csvv3z//fd37949ceJEYh/t/DH1oaEhCwcA0FWlfujQoWw2G8dxPp+fm5t7zgc6PT09NDS0Y8eOe/fu/fHHH1evXn3//fcT/pgLhUIQBKVSqVwu+5MAAOieUg/+s3eiXq8fP37cTOc/LTozM9MpD/jw4cOZTGZ+HScnJ60gAEASPOETpeVyebFnJonjOIqiIAhSqVR/f3+lUkmn08l6nqnUkm+7hA/dzs7OfvXVV999992+ffs++uijwcHBNXumS1i+IAgqlUq9Xg+CYNu2bRcvXkzyXh0AgOe31A8cOLDYe2k2m/N1OF/q169fN9kgCFqtVqlUOn/+/KZNm4rF4ocffrh169bV/qVLWL4gCKrV6vyFbdu2Xb58+dChQ5YPACBxpb5YExMT+Xw+juNsNnvx4sWDBw8a63+bm5u7cOFCFEVbtmwZHR1N2uHqVquVz+crlUoQBPl8fnR0NGlnpwEAUOpLUS6X5zepF4vFQqGQtE0vier1iYmJKIpmZmaGhoY+/fTTJARxq9UKw7Ber+dyuSiK+vv7rRQAQDeU+nym53K5Uqnke3MWqFarFYvFarW6/P/NWKlMLxaLIyMjlgYAoEtKfT7TRd7STE1N7d27d90zPQgC77IAALqq1Gu12uHDhyuViv0SHeqtt96a3/FiwxIAQDL1LO1mMzMzzWZT5D3xPcz8sepU6t/vgp52YR13vzQajWKx6AQvAABJllr33dJdZm5u7vbt2wu55vrufgEAQKkDAACLtsEIAABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApW4EAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUjcCAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAYMF6Hl1KpVLG8Rxqt9uGAACQQCmhBgAACWT3CwAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAgGTrMYKFS6VSy7+TdrttkgAAPDs+hSMAACSQ3S8AAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAAKHUAAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAAlDoAACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwAASh0AAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqXerVqtVq9XMwRIDAEqdZInjOAzDcrlsFJYYAOhQqXa7bQpdaXh4uFQqNZvNdDptGpYYAOg4PUbQQVlWr9cXfv04juM4zufz4+PjpmeJAQClzmrJZDJhGC7qJmEYRlF05cqVY8eOGaAlBgCUOqtiZGRkaTc8derU7t27+/r6zNASAwAdxD717rd///47d+5Uq1Ul9//+ElKp5d/Jev01ddASP3jwYOPGjZ07agBYS46pd7lWq7V169ZMJpPJZEyjK8uvs5a4p6dHZAPAAjlLYzebmJjIZrNhGN69e7e3t9dALDEA0EEcU+8AjUYjjuPF3iqKomazadOLJQYAlDqrotVq5XK5p/1rKvXUTxoUi0Un77PEAEDnsvsl6dLpdPvpHj58+NhPoijKZDLVanXJJxLBEgMASeCYelcZGhqq1+u+tNISAwBdwDH17tFoNHK53M2bNzWcJQYAuoDzqQMAQBI5pg4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAIBSBwAApQ4AAKycHiOAFVEul0ul0jOvFkVRX1+fcQEASh3WSDabDcPwmVfLZDJmBQAsRKrdbpsCXezWrVs///zzQjr7xIkTxgUAJIdj6qyiBw8ebNy4cY1/6WNvPv/5559qtfrMW+VyOaUOACSKY+oAAJBEzv0CK+PcuXOpp9iwYcOjy7VazawAgIVwTB1WxvT0dLPZfObVcrlcOp02LgBAqQMAQEey+wUAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQAApQ4AAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACAUgcAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABAqQMAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AACg1AEAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAABQ6gAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAAAodQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAACUOgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAABKHQAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAAClDgAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAIBSBwAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAECpAwCAUgcAAJQ6AAAodQAAQKkDAIBSBwAAlDoAAKDUAQBAqQMAAEodAACUOgAAoNQBAECpAwAASh0AAFDqAACg1AEAAKUOAABKHQAAUOoAAKDUAQAApQ4AACh1AABQ6gAAgFIHAAClDgAAKHUAAECpAwCAUgcAANas1FutVq1WM0oAAEhWqcdxHIZhuVw2TQAAWCmpdru9/HsZHh4ulUrNZjOdTpspAAAsX8/Tyrtery/8XuI4juM4n8+Pj4+bKQAArFapZzKZMAwXdUdhGEZRdOXKlWPHjhkrAACsSqmPjIws7e5OnTq1e/fuvr4+kwUAgOVYmX3qj+zfv//OnTvValWsAwDAcqzk+dRbrdbWrVszmUwmkzFZAABIRKlPT
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ NĂM HỌC 2013 -2014, TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ NĂM HỌC 2013 -2014, TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ NĂM HỌC 2013 -2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay