Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank

33 655 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2014, 18:23

Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TECHCOMBANK Nhóm 10 – Lớp TCDN Đêm 4 DANH SÁCH NHÓM 10 1. Lê Thị Kim Anh 2. Nguyễn Thị Tường Vy 3. Nguyễn Thị Minh Tuyên 4. Nguyễn Thị Hải Linh 5. Lê Ngọc Phú Thuận 6. Tăng Khánh Phong K t c u bài thuy t trình I. S l  c v ngân hàng Techcombank II. Phân tích BCTC ngân hàng Techcombank 1. Phân tích tài s n n 2. Phân tích tài s n có 3. Các t l   m b o an toàn 4. Hi u qu ho t   ng III. Nh n xét S l  c v ngân hàng TechcombankNgân hàng th  ng m i c ph n K th  ng Vi t Nam (Techcombank) ra   i ngày 27 tháng 9 n m 1993  Hi n nay, t ng tài s n   t trên 175.862 t   ng, v n  i u l h n 8.800 t   ng  M ng l  i h n 300 chi nhánh, phòng giao d ch trên 44 t nh và thành ph trong c n  c Thành tựu  Techcombank còn là ngân hàng   u tiên và duy nh t    c Financial Insights t ng danh hi u Ngân hàng d n   u v gi i pháp và  ng d ng công ngh .  N m 2011, Techcombank vinh d là doanh nghi p x p v trí th 2 trong Top 200 Doanh nghi p t nhân  óng thu thu nh p l n nh t c a V1000  Theo b ng x p h ng    c công b vào ngày 3/10/2012 c a The Asian Banker, Ngân hàng Techcombank  ã vinh d    c trao t ng gi i th  ng “Ngân hàng m nh nh t Vi t Nam - Strongest Bank in Vietnam”. Phân tích tài s n n Cơ cấu tài sản nợ của ngân hàng Techcombank S T T Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Số tiền (ngàn tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (ngàn tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (ngàn tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (ngàn tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (ngàn tỷ đồng) Tỷ trọng (%) 1 Tiền gửi huy động 47,813 81% 70,054 76% 102,750 68% 126,836 70% 126,383 70% 2 Vốn đi vay 3,536 6% 11,608 13% 28,698 19% 36,356 20% 34,700 19% 3 Tái sản nợ khác 2,123 4% 3,595 4% 9,452 6% 4,827 3% 5,560 3% 4 Vốn và các quỹ 5,625 10% 7,323 8% 9,389 6% 12,511 7% 13,289 7% Tổng nguồn vốn 59,098 100 92,581 100 150,291 100 180,531 100 179,933 100 Nguồn: BCTC qua các năm của ngân hàng TCB Bi u   : T c   t ng tr  ng tài s n và huy   ng c a TCB Phân tích tài s n n Phân tích tài s n n T c   t ng tr  ng tài s n So sánh v i các ngân hàng khác So sánh v i các ngân hàng khác So sánh v i các ngân hàng khác T c   t ng tr  ng ti n g i huy   ng 2.Phân tích tài sản có [...]...a Phân tích tăng trưởng tín dụng Năm 2009 mức tăng truởng tín dụng đạt đỉnh nhưng sau đó giảm dần, tuy nhiên dư nợ tín dụng ngày càng tăng b Phân tích tình hình cho vay và kinh doanh chứng khoán b Phân tích tình hình cho vay và kinh doanh chứng khoán Nguồn vốn ngân hàng được phân bổ và đầu tư vào nhiều lĩnh vực với mục tiêu sinh lợi và phòng... c Phân tíchcấu nợ Tỷ lệ nợ của nhóm 1 của Techcombank luôn ở mức trên 90%, điều này cho thấy rủi ro tín dụng ở mức thấp và khả năng thu hồi vốn cao - Techcombank chú trọng vào cho vay ngắn hạn tuy nhiên tỷ lệ nợ trung và dài hạn có xu hướng tăng So sánh với các Ngân hàng khác  Techcombank  Sacombank  ACB  Eximbank  Tổng tài sản trên 100.000 tỷ  Vốn chủ sở hữu trên 9.000 tỷ  Nhóm 1: Nhóm Ngân. .. mô qua các năm Tốc độ tăng trưởng của ngân hàng 4 Phân tích hiệu quả hoạt động và tăng trưởng quy mô qua các năm  Các tỉ số phản ảnh khả năng sinh lời 4 Phân tích hiệu quả hoạt động và tăng trưởng quy mô qua các năm Chênh lệch lãi suất bình quân   Chênh lệch lãi suất  bình quân Năm  2008 Năm  2009 Năm  2010 Năm  2011 Năm  2012 2.14% 2.29% 1.78% 2.33% 2.29% 4 Phân tích hiệu quả hoạt động và tăng trưởng... trưởng quy mô qua các năm Các tỉ số phản ảnh khả năng sinh lời 4 Phân tích hiệu quả hoạt động và tăng trưởng quy mô qua các năm   EPS (VNĐ) ROE ROA Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2,293 2,902 700 21.07% 23.21% 22.08% 25.21% 5.76% 1.99% 2,453 1.84% 2,990 1.38% 1.75% 0.43% So sánh với các ngân hàng khác ROE So sánh với các ngân hàng khác ROA Nhận xét  Có những bước phát triển nhảy vọt về quy... 9.000 tỷ  Nhóm 1: Nhóm Ngân hàng có quy mô lớn Tốc độ tăng trưởng tín dụng Tỉ lệ nợ nhóm 1 (đủ tiêu chuẩn) Tỉ lệ nợ ngắn hạn Tỉ lệ nợ trung hạn Tỉ lệ nợ dài hạn Tỉ lệ đầu tư và kinh doanh chứng khoán /Tổng nguồn vốn Tỉ lệ cho vay khách hàng/ Tổng nguồn vốn Tỉ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động 3 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu So sánh CAR các ngân hang giai đoạn 2008-2012 4 Phân tích hiệu quả hoạt động và . Thuận 6. Tăng Khánh Phong K t c u bài thuy t trình I. S l  c v ngân hàng Techcombank II. Phân tích BCTC ngân hàng Techcombank 1. Phân tích tài s n n 2. Phân tích tài s n có 3. Các t l. Hi u qu ho t   ng III. Nh n xét S l  c v ngân hàng Techcombank  Ngân hàng th  ng m i c ph n K th  ng Vi t Nam (Techcombank) ra   i ngày 27 tháng 9 n m 1993  Hi n nay,. c Thành tựu  Techcombank còn là ngân hàng   u tiên và duy nh t    c Financial Insights t ng danh hi u Ngân hàng d n   u v gi i pháp và  ng d ng công ngh .  N m 2011, Techcombank
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank, Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank, Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank, c. Phân tích cơ cấu nợ, Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, Phân tích hiệu quả hoạt động và tăng trưởng quy mô qua các năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay