Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định

129 543 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 13:40

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        PHÙNG HỮU QUÂN TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ðỒNG TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NỘI ðỒNG TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ðỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.31.10 Người hưỡng dẫn khoa học: GS.TS. PHẠM VÂN ðÌNH Hà Nội - 2010 ii Tr ư ờng ð ại h ọc N ô ng nghi ệp H à N ội - Lu ận v ă n th ạc s ĩ khoa h ọc kinh t ế … … … … … … … … … … … . LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2011 Tác giả Phùng Hữu Quân iii Tr ư ờng ð ại h ọc N ô ng nghi ệp H à N ội - Lu ận v ă n th ạc s ĩ khoa h ọc kinh t ế … … … … … … … … … … … . LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn này, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình của các tổ chức và cá nhân. Tôi xin chân thành cảm ơn những tổ chức, cá nhân ñó. Trước tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến GS.TS Phạm Vân ðình, người thày ñã hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Viện Sau ñại học, Khoa Kinh tế và PTNT, Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách ñã giúp ñỡ và tạo ñiều kiện về mọi mặt ñể tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Giao Thuỷ, Phòng NN&PTNT, Phòng Thống kê, Phòng Tài nguyên và môi trường, Công ty KTCTTL huyện, UBND, HTX nông nghiệp và nhân dân 2 xã Hoành Sơn và Giao Hà ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho quá trình nghiên cứu thực tế của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn những người thân và bạn bè ñã chia sẻ những khó khăn, ñộng viên tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Phùng Hữu Quân iv Tr ư ờng ð ại h ọc N ô ng nghi ệp H à N ội - Lu ận v ă n th ạc s ĩ khoa h ọc kinh t ế … … … … … … … … … … … . DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CN ðVT HTX HTXDV HTXDVNN KTCTTL NN PIM PTNT PTSX QLN TNHH UBND Công nghiệp ðơn vị tính Hợp tác xã Hợp tác xã dịch vụ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Nông nghiệp Pim Phát triển nông thôn Phát triển sản xuất Quản lý nước Trách nhiệm hữu hạn Uỷ ban nhân dân v Tr ư ờng ð ại h ọc N ô ng nghi ệp H à N ội - Lu ận v ă n th ạc s ĩ khoa h ọc kinh t ế … … … … … … … … … … … . DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 Bảng 4.10 Phân loại công trình thuỷ lợi ở Việt Nam Các nội dung tham gia theo nhóm và giai ñoạn Số lượng các LID phân theo diện tích Tình hình dân số và lao ñộng của huyện Giao Thủy qua 3 năm 2007 – 2009 Tình hình ñất ñai và sử dụng ñất ñai huyện Giao Thủy qua 3 năm 2007 – 2009 Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Giao Thủy qua 3 năm 2007 – 2009 Tỷ lệ giá trị ñóng góp của cộng ñồng theo quy mô công trình và các giai ñoạn quản lý ðặc ñiểm kinh tế - kỹ thuật của hai công trình nghiên cứu Tình hình tham gia của cộng ñồng trong xác ñịnh nhu cầu, khảo sát thiết kế công trình Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả tham gia của cộng ñồng trong xác ñịnh nhu cầu, khảo sát thiết kế hai công trình nghiên cứu Tình hình tham gia của cộng ñồng trong xây dựng công trình Một số chỉ tiêu thực hiện trong xây dựng công trình Tình hình tham gia của cộng ñồng trong quản lý kênh Hoành Lộ 2 Hoành Sơn Mức thu thuỷ lợi phí theo quy ñịnh của UBND tỉnh Tình hình phân bổ thuỷ lợi phí công trình Một số chỉ tiêu thực hiện thuỷ lợi phí ở ba công trình 13 18 32 47 49 52 66 68 75 76 78 79 83 84 85 87 vi Tr ư ờng ð ại h ọc N ô ng nghi ệp H à N ội - Lu ận v ă n th ạc s ĩ khoa h ọc kinh t ế … … … … … … … … … … … . Bảng 4.11 Bảng 4.12 Bảng 4.13 Tình hình duy tu, bảo dưỡng ở hai công trình Tình hình tham gia của cộng ñồng trong phân phối nước Một số chỉ tiêu ñánh giá tác ñộng tham gia của cộng ñồng 89 93 95 vii Tr ư ờng ð ại h ọc N ô ng nghi ệp H à N ội - Lu ận v ă n th ạc s ĩ khoa h ọc kinh t ế … … … … … … … … … … … . DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ Trang Sơ ñồ 4.1 Sơ ñồ 4.2 Sơ ñồ 4.3 Sơ ñồ 4.4 Sơ ñồ 4.5 Sơ ñồ 4.6 Sơ ñồ 4.7 Sơ ñồ 4.8 Sơ ñồ 4.9 Sơ ñồ 4.10 Sơ ñồ 4.11 Sơ ñồ 4.12 Mô hình nhà nước quản lý công trình thuỷ lợi lớn Mô hình nhân dân quản lý công trình thuỷ lợi nội ñồng Sự tham gia của cộng ñồng trong quản lý và sử dụng các công trình thuỷ lợi của huyện Sơ ñồ mạng lưới công trình thuỷ lợi của huyện ðặc ñiểm trong sử dụng công trình thuỷ lợi Cây vấn ñề về nguyên nhân cộng ñồng không tham gia xác ñịnh nhu cầu, khảo sát thiết kế công trình Vai trò tham gia của cộng ñồng trong khảo sát thiết kế công trình kênh Hoành Lộ 2 Hoành Sơn Cây vấn ñề về cơ sở tham gia của cộng ñồng trong xác ñịnh nhu cầu, khảo sát thiết kế kênh Hoành Lộ 2 Hoành Sơn Tổ chức bộ máy quản lý kênh Mỹ Tho 6 Giao Hà Tổ chức bộ máy quản lý kênh Hoành Lộ 2 Hoành Sơn Kế hoạch tưới tiêu kênh Mỹ Tho 6 Giao Hà Kế hoạch tưới tiêu kênh Hoành Lộ 2 Hoành Sơn 61 62 63 64 65 71 73 74 81 82 91 92 viii Tr ư ờng ð ại h ọc N ô ng nghi ệp H à N ội - Lu ận v ă n th ạc s ĩ khoa h ọc kinh t ế … … … … … … … … … … … . DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ Trang ðồ thị 4.1 Sơ ñồ 4.2 Ý kiến của người dân về mức thu nộp thuỷ lợi phí Ý kiến của người dân về tình hình cung cấp nước ñầy ñủ, kịp thời 87 94 ix Tr ư ờng ð ại h ọc N ô ng nghi ệp H à N ội - Lu ận v ă n th ạc s ĩ khoa h ọc kinh t ế … … … … … … … … … … … . MỤC LỤC Trang 1. ðặt vấn ñề 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 3 1.2.1 Mục tiêu chung 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 4 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 4 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng cường sự tham gia của cộng ñồng trong quản lý và sử dụng các công trình thuỷ lợi 5 2.1 Cơ sở lý luận 5 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản 5 2.1.2 Vai trò của thuỷ lợi nội ñồng 7 2.1.3. Sự tham gia của cộng ñồng trong quản lý, sử dụng các công trình thuỷ lợi nội ñồng 14 2.2 Cơ sở thực tiễn 27 2.2.1 Sự tham gia của cộng ñồng trong quản lý và sử dụng công trình thuỷ lợi của một số nước trên thế giới 27 2.2.2 Sự tham gia của cộng ñồng trong quản lý và sử dụng công trình thuỷ lợi ở Việt Nam 34 2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 41 3. ðặc ñiểm ñịa bàn và phương pháp nghiên cứu 44 3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam ðịnh 44 3.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 44 x Tr ư ờng ð ại h ọc N ô ng nghi ệp H à N ội - Lu ận v ă n th ạc s ĩ khoa h ọc kinh t ế … … … … … … … … … … … . 3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 46 3.2 Phương pháp nghiên cứu 54 3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 54 3.2.2 Phưong pháp thu thập số liệu 54 3.2.3 Phương pháp phân tích 54 3.3 Một số chỉ tiêu phân tích 57 3.3.1 Chỉ tiêu ñánh giá sự tham gia của cộng ñồng 57 3.3.2 Chỉ tiêu ñánh giá kết quả tham gia 57 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 59 4.1 Thực trạng tham gia của cộng ñồng trong quản lý và sử dụng các công trình thuỷ lợi nội ñồng trên ñịa bàn huyện Giao Thuỷ 59 4.1.1 ðặc ñiểm của quá trình phát triển thuỷ lợi ở huyện Giao Thuỷ 59 4.1.2 Sự tham gia của cộng ñồng ñịa phương trong quản lý và sử dụng hai công trình nghiên cứu 67 4.2 Giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng ñồng trong quản lý và sử dụng các công trình thuỷ lợi nội ñồng trên ñịa bàn huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam ðịnh 94 4.2.1 Quan ñiểm 94 4.2.2 ðịnh hướng 96 4.2.3 Mục tiêu 97 4.2.4 Giải pháp 98 5. Kết luận 105 5.1 Kết luận 105 5.2 Kiến nghị 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 [...]... v s tham gia c a c ng ñ ng trong qu n lý và s d ng các công trình thu l i n i ñ ng; - ðánh giá th c tr ng tham gia c a c ng ñ ng trong qu n lý và s d ng công trình thu l i n i ñ ng trên ñ a bàn huy n Giao Thu , t nh Nam ð nh; - ð xu t ñ nh hư ng và các gi i pháp ch y u nh m tăng cư ng s tham gia c a c ng ñ ng trong qu n lý và s d ng công trình thu l i n i ñ ng trên ñ a bàn huy n Giao Thu , t nh Nam. .. Tăng cư ng s tham gia c a c ng ñ ng trong qu n lý và s d ng các công trình thu l i n i ñ ng trên ñ a bàn huy n Giao Thu , t nh Nam ð nh” 1.2 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u ñánh giá th c tr ng, ñ xu t các gi i pháp ch y u nh m tăng cư ng s tham gia c a c ng ñ ng trong qu n lý và s d ng công trình thu l i n i ñ ng trên ñ a bàn huy n Giao Thu , t nh Nam ð nh 1.2.2 M c tiêu... ng tham gia c a c ng ñ ng trong qu n lý và s d ng công trình thu l i n i ñ ng và ñ xu t nh ng gi i pháp tăng cư ng s tham c a c ng ñ ng trong qu n lý và s d ng công trình thu l i n i ñ ng trên ñ a bàn huy n Giao Thu 2 CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V TĂNG CƯ NG Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 4 S THAM GIA C A C NG ð NG TRONG QU N LÝ VÀ S D NG CÁC CÔNG TRÌNH... lý các công trình thu l i, ñ ng th i ti n hành chuy n giao qu n lý m t ph n các công trình thu l i c a Nhà nư c cho c ng ñ ng nh ng ngư i hư ng l i Mô hình chuy n giao qu n lý (IMT) ngày càng ñư c áp d ng ph bi n trên nhi u nư c ñã cho th y hi u qu c a mô hình là r t tri n v ng Ngày nay ñã có nhi u nư c tham gia vào chương trình chuy n giao qu n lý thu l i trên th gi i Lý do các nư c chuy n giao s... Chuy n giao qu n lý các công trình thu l i nh cho các t ch c c a c ng ñ ng như h i dùng nư c, HTX dùng nư c… C ng ñ ng hư ng l i công trình thu l i tham gia vào qu n lý và s d ng công trình trên nguyên t c dân ch : Dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra 2.1.3.4 Công c ñ huy ñ ng s tham gia c a c ng ñ ng trong qu n lý và s d ng công trình thu l i n i ñ ng * Khái quát l ch s phát tri n các công c Cu... trung gian: phát hi n các nhu c u, cung c p ti n v n ho c thu th p các thông tin ph n h i… B ng 2.2 Các n i dung tham gia theo nhóm và giai ño n Các giai ño n Quy t ñ nh ñ u tư Th c thi d án Chia s l i ích ðánh giá d án Ti n trình c a các ho t ñ ng Ngo i biên th y u Công c trung gian H tr và tham v n cho Xác ñ nh nhu c u, ngư i khác phát tri n các thông tin Lao ñ ng trên cương v làm Tham gia ñóng góp công. .. ng trong qu n lý và s d ng công trình thu l i n i ñ ng a N i dung tham gia Xu hư ng chuy n giao qu n lý h th ng công trình hi n nay ñã th c s t o ra cho c ng ñ ng kh năng ñư c tham gia nhi u hơn vào ti n trình phát tri n thu l i Nó không ch là s m r ng v m c ñ , n i dung tham gia mà còn v ph m vi, tính ch t c ng ñ ng theo m t xu hư ng m : xu hư ng xã h i hoá công tác thu l i Trong xu hư ng này có th... chung trong qu n lý và s d ng công Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 1 trình thu l i là tăng cư ng s tham gia c a c ng ñ ng, chuy n giao qu n lý công trình cho cơ s m t cách phù h p ñ b o ñ m g n trách nhi m và l i ích c a ngư i s d ng nư c v i h th ng công trình m t cách hi u qu nh t Giao thu là m t huy n thu n nông c a t nh Nam ð nh M y năm qua, tình hình... không gian ð tài ti n hành nghiên c u trên ñ a bàn huy n Giao Thu , trong ñó các ñi m nghiên c u ñư c ti n hành t i xã Hoành Sơn (c m thu nông C n Gi a qu n lý) và xã Giao Hà (c m thu nông C n Nh t qu n lý) 1.3.2.2 V th i gian ð tài ti n hành nghiên c u theo s li u ñi u tra th c t năm 2010 và s li u liên quan trong th i gian 3 năm (2007 - 2009) 1.3.2.3 V n i dung ð tài t p trung nghiên c u th c tr ng tham. .. 1.1 Tính c p thi t c a ñ tài nghiên c u Trong s n xu t nông nghi p, thu l i luôn ñư c coi là biên pháp hàng ñ u trong các bi n pháp thâm canh tăng năng su t cây tr ng [4] Vi t Nam, Chính ph ñã ñ u tư m t lư ng l n ngân sách vào vi c xây d ng các công trình thu l i v a và nh và giao các công trình này cho các Công ty Khai thác công trình thu l i qu n lý ñ v n hành công trình và cung c p nư c cho nông dân, . Giao Thuỷ, tỉnh Nam ðịnh; - ðề xuất ñịnh hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự tham gia của cộng ñồng trong quản lý và sử dụng công trình thuỷ lợi nội ñồng trên ñịa bàn huyện Giao. thiết kế hai công trình nghiên cứu Tình hình tham gia của cộng ñồng trong xây dựng công trình Một số chỉ tiêu thực hiện trong xây dựng công trình Tình hình tham gia của cộng ñồng trong quản. ñồng trên ñịa bàn huyện Giao Thuỷ 59 4.1.1 ðặc ñiểm của quá trình phát triển thuỷ lợi ở huyện Giao Thuỷ 59 4.1.2 Sự tham gia của cộng ñồng ñịa phương trong quản lý và sử dụng hai công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định, Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định, Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay