Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 TS. Nguyễn Văn Sơn

47 837 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 08:37

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 TS. Nguyễn Văn Sơn 1 THUY THUY Ế Ế T V T V À À CH CH Í Í NH S NH S Á Á CH THƯƠNG M CH THƯƠNG M Ạ Ạ I QU I QU Ố Ố C T C T Ế Ế CHƯƠNG CHƯƠNG 4 4 THUY THUY Ế Ế T V T V Ề Ề L L Ợ Ợ I TH I TH Ế Ế C C Ạ Ạ NH TRANH NH TRANH Tiến sĩ NGUYỄN VĂN SƠN KHOA KINH TẾ – ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH 2 M M ụ ụ c tiêu c tiêu 1. Nắm được những nội dung cơ bản của lợi thế cạnh tranh. 2. Phân biệt rõ lợi thế so sánh với lợi thế cạnh tranh. 3 Nh Nh ữ ữ ng n ng n ộ ộ i dung ch i dung ch í í nh nh 1. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 2. Lợi thế cạnh tranh của ngành. 3. Lợi thế cạnh tranh của quốc gia. 4 1. 1. L L ợ ợ i th i th ế ế c c ạ ạ nh tranh c nh tranh c ủ ủ a a doanh nghi doanh nghi ệ ệ p p  Khái niệm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.  Phân biệt lợi thế so sánh với lợi thế cạnh tranh.  Các trường hợp biểu hiện lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.  Biện pháp nâng cao duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.  Ý nghĩa nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 5 Kh Kh á á i ni i ni ệ ệ m l m l ợ ợ i th i th ế ế c c ạ ạ nh tranh nh tranh c c ủ ủ a doanh nghi a doanh nghi ệ ệ p p  Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp gắn liền với lợi thế cạnh tranh của sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh.  Hai nhân tố hợp thành là:  Chất lượng;  Giá cả sản phẩm. 6 Kh Kh á á i ni i ni ệ ệ m l m l ợ ợ i th i th ế ế c c ạ ạ nh tranh nh tranh c c ủ ủ a doanh nghi a doanh nghi ệ ệ p p  Đólàlợi thế bên trong của nền kinh tế, biểu hiện qua qui mô lợi suất kinh tế của doanh nghiệp.  Được xem xét trong mối tương quan giữa các doanh nghiệp cùng ngành để tranh giành thị trường trên cả hai phạm vi thị trường nội địa thị trường thế giới. 7 Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp L L ợ ợ i th i th ế ế c c ạ ạ nh tranh nh tranh c c ủ ủ a doanh nghi a doanh nghi ệ ệ p p Phân bi Phân bi ệ ệ t l t l ợ ợ i th i th ế ế so s so s á á nh v nh v ớ ớ i i l l ợ ợ i th i th ế ế c c ạ ạ nh tranh nh tranh Chất lượng sản phẩm Ch Ch ấ ấ t lư t lư ợ ợ ng ng s s ả ả n ph n ph ẩ ẩ m m Giá cả sản phẩm Gi Gi á á c c ả ả s s ả ả n ph n ph ẩ ẩ m m G = ZTB + LN (ZSX + CPTT) 8 Phân bi Phân bi ệ ệ t l t l ợ ợ i th i th ế ế so s so s á á nh v nh v ớ ớ i i l l ợ ợ i th i th ế ế c c ạ ạ nh tranh nh tranh  Thực chất, lợi thế cạnh tranh phụ thuộc vào: chất lượng; giá thành sản xuất; chi phí tiêu thụ; chính sách lợi nhuận của doanh nghiệp.  Còn biểu hiện của lợi thế so sánh là sản phẩm có: chất lượng tốt giá thành hạ.  Khoảng cách từ lợi thế so sánh đến lợi thế cạnh tranh là kiểm soát chi phí tiêu thụ chính sách lợi nhuận hợp để có giá cả cạnh tranh. 9 Phân bi Phân bi ệ ệ t l t l ợ ợ i th i th ế ế so s so s á á nh v nh v ớ ớ i i l l ợ ợ i th i th ế ế c c ạ ạ nh tranh nh tranh  Lưu ý quan trọng:  Lợi thế so sánh chỉ là điều kiện cần; còn phải bảo đảm điều kiện đủ (kiểm soát chi phí tiêu thụ chính sách lợi nhuận hợp lý) mới có được lợi thế cạnh tranh.  Trong thực tế, có nhiều trường hợp sản phẩm có lợi thế so sánh cao hơn nhưng lợi thế cạnh tranh lại kém hơn (do doanh nghiệp không đảm bảo được điều kiện đủ nói trên). 10 C C á á c trư c trư ờ ờ ng h ng h ợ ợ p bi p bi ể ể u hi u hi ệ ệ n l n l ợ ợ i th i th ế ế c c ạ ạ nh tranh c nh tranh c ủ ủ a doanh nghi a doanh nghi ệ ệ p p Cao hơn Bằng Thấp hơn Ch Ch ấ ấ t lư t lư ợ ợ ng ng Cao hơnBằng Thấp hơn Gi Gi á á c c ả ả 1 3 2 5 4 [...]... quản nhà nước, là cơ sở để: Xây dựng chính sách công nghiệp Xây dựng môi trường phát triển phù hợp cho các ngành kinh tế mũi nhọn 24 3 Lợi thế cạnh tranh của quốc gia Khái niệm lợi thế cạnh tranh của quốc gia Lợi thế cạnh tranh quốc gia theo mô hình kim cương của Micheal Porter Lợi thế cạnh tranh quốc gia theo mô hình của WEF (World Economic Forum) Ý nghĩa nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của quốc. .. sản xuất; Thể chế, chính sách kinh tế – xã hội; Thu nhập, qui mô thị trường, mãi lực… 27 Khái niệm lợi thế cạnh tranh của quốc gia Được xem xét trong mối tương quan với các quốc gia khác để: Cạnh tranh thu hút nguồn lực đầu tư quốc tế (vốn, công nghệ, know-how, chất xám) Thiết lập các quan hệ thị trường quốc tế thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nội địa… 28 Lợi thế cạnh tranh quốc gia theo mô hình... sơ đồ minh họa sau đây) 34 Lợi thế cạnh tranh quốc gia theo mô hình của WEF 1 1 2 2 3 3 Thể chế Thể chế 8 8 7 7 Cơ ssởhạ ttầng Cơ ở hạ ầng Phát minh Phát minh ssángchế áng chế Năng lực Năng lực cạnh tranh cạnh tranh quốc gia quốc gia Môi trường Môi trường kinh doanh kinh doanh 6 6 Phát triển Phát triển công nghệ công nghệ Môi trường Môi trường kinh ttếvĩ mô kinh ế vĩ mô 4 4 Y ttế giáo Y ế giáo dục...Biện pháp nâng cao duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Đầu tư cải tiến kỹ thuật, học tập kinh nghiệm (Learnning by Doing), nâng cao qui mô lợi suất kinh tế (Economic Scale)… để nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm Cải tiến quản lý, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường để tiết kiệm chi phí nói chung chi phí tiêu thụ nói riêng 11 Ý nghĩa nghiên... thị trường thị trường 35 Thể chế Xem xét, đánh giá qua các yếu tố sau: Thể chế công: quyền sở hữu trí tuệ; đạo đức tham nhũng; tình trạng kém hiệu quả của luật pháp; tình trạng quan liêu của cơ quan chính phủ; an ninh chính trị kinh tế Khu vực tư nhân: đạo đức kinh doanh; cơ chế quản doanh nghiệp… 36 ... tăng thâm nhập ngành của các công ty mới Sản phẩm hay dịch vụ thay thế Vị thế giao kèo với các nhà cung ứng Vị thế giao kèo với người mua Sức mạnh cạnh tranh của các công ty trong ngành 17 Các nhân tố biểu hiện lợi thế cạnh tranh của ngành Ngoài ra, khi đánh giá lợi thế cạnh tranh của ngành còn phải tính đến: Dự báo chu kỳ sống của sản phẩm Trình độ công nghệ, khả năng giảm chi phí đầu vào Chính sách. .. tranh quốc gia theo mô hình kim cương của M Porter Chiến lược, Chiến lược, ccấutrúc ttính ấu trúc ính ccạnhtranh ccủa ạnh tranh ủa ccáccông ty ác công ty Các yếu ttố Các yếu ố thâm dụng thâm dụng Các điều kiện Các điều kiện về nhu ccầu về nhu ầu Các ngành Các ngành công nghiệp liên công nghiệp liên kết bổ trợ kết bổ trợ Tiến sĩ Micheal Porter, Giáo sư Đại học Harvard công bố năm 1990 Mô hình... phẩm trở lại thị trường của quốc gia đi đầu 21 Đánh giá lợi thế cạnh tranh của ngành theo chu kỳ sống sản phẩm (Product Life-Cycle) Cuối cùng, quốc gia đi đầu chuyển từ vị thế nhà xuất khẩu thành nhà nhập khẩu do: Sản xuất được phân bố ngày càng tập trung vào những nơi có chi phí thấp Ngay cả ngành hàng tương ứng ở một số nước đang phát triển cũng có thời cơ tham gia sản xuất cạnh tranh xuất khẩu (nhờ... lược kinh doanh tương tự nhau Để phân biệt các nhóm chiến lược, dựa vào giá cả bề rộng (về chủng loại, qui cách chất lượng) của dòng sản phẩm 14 Khái niệm lợi thế cạnh tranh của ngành Đó là lợi thế bên ngoài của nền kinh tế, biểu hiện qua qui mô của ngành hàng Được xem xét trong mối tương quan giữa các ngành hàng tương ứng của các quốc gia khác nhau để tranh giành thị trường trên phạm vi thế giới... của ngành hàng tương ứng giữa các quốc gia 20 Đánh giá lợi thế cạnh tranh của ngành theo chu kỳ sống sản phẩm (Product Life-Cycle) Trong khi đó, ngành hàng tương ứng ở các quốc gia công nghiệp nhập khẩu sản phẩm sẽ có phản ứng tích cực: Trước hết, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa bằng cách gia tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu tại chỗ (giảm nhập khẩu) Dựa vào ưu thế chi phí rẻ, tiến đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 TS. Nguyễn Văn Sơn, Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 TS. Nguyễn Văn Sơn, Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 4 TS. Nguyễn Văn Sơn, Lợi thế cạnh tranh quốc gia theo mô hình kim cương của M. Porter

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay