Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

89 2,217 5
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2014, 19:17

. cứu 4.1. Đối tượng, nội dung nghiên cứu - Đối tượng, nội dung nghiên cứu: Các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn NSNN. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn Thành phố. hoạch TP Đông Hà, cùng các báo cáo liên quan đến công tác quản lý dự án GTĐB trên địa bàn TP, các giáo trình, luận văn, sách báo, internet…có liên quan. Với các phương pháp chuyên gia, chuyên. Kế hoạch TP Đông Hà, cùng các báo cáo liên quan đến công tác quản lý dự án GTĐB trên địa bàn TP, các giáo trình, luận văn, sách báo, internet…có liên quan. Với các phương pháp chuyên gia, chuyên khảo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị, Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị, Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị, Kết cấu của khóa luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn