đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động tại công ty tnhh thương mại vận tải san hiền

92 869 7
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2014, 18:37

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠIVẬN TẢI SAN HIỀN Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Cẩm Anh Lớp: K44 – Marketing Niên khóa: 2010 - 2014 PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn Huế, tháng 05 năm 2014 i Để hoàn thành được đề tài luận văn tốt nghiệp này, ngoài nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ của các thầy cô, bạn bè và các anh chị nhân viên tại Công ty TNHH thương mạivận tải San Hiền Huế! Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán bộ giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tôi trong quá trình hoàn thành đề tài này. Thực sự, đó là những ý kiến đóng góp hết sức quý báu. Đặc biệt tôi xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn – người đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tiếp theo, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động của Công ty TNHH thương mạivận tải San Hiền. Đặc biệt, cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới quý Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành kỳ thực tập và hoành thành luận văn này. Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn bạn bè, người thân- những người luôn đứng đằng sau tôi để cổ vũ, động viên, và tạo điều kiện để cho tôi có thể hoàn thành nghiên cứu này một cách tốt nhất có thể. Cuối cùng, mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết mình của bản thân trong việc thực hiện luận văn này, bài luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Kính mong sự góp ý và giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo và các bạn để khóa luận được hoàn thiện hơn! Một lần nữa, tôi xin ghi nhận tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó. Huế, tháng 4 năm 2014 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Cẩm Anh ii iii MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 10 1. Lý do chọn đề tài 10 2. Mục tiêu nghiên cứu 11 2.2. Mục tiêu chung 11 2.3. Mục tiêu nghiên cứu 11 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 11 4. Phương pháp nghiên cứu 12 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 16 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 16 1.1. Khái niệm sự thỏa mãn, sự cam kết gắn của nhân viên với tổ chức 16 1.1.1. Sự thỏa mãn của nhân viên tại nơi làm việc 16 1.1.2. Sự cam kết gắn của nhân viên với tổ chức 17 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn của nhân viên với tổ chức 17 1.3. Các nghiên cứu liên quan đến sự cam kết gắn của nhân viên với tổ chức 19 1.4. Mô hình nghiên cứu của đề tài 23 1.4.1. Bản chất công việc 24 1.4.2. Cơ hội đào tạo và thăng tiến 25 1.4.3. Lãnh đạo 26 1.4.4. Đồng nghiệp 27 1.4.5. Điều kiện làm việc 28 1.4.6. Tiền lương 29 1.4.7. Phúc lợi 30 Chương 2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠIVẬN TẢI SAN HIỀN 31 2.1. Tổng quan về công ty TNHH thương mạivận tải San Hiền 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31 2.1.2. Chức năng và ngành nghề kinh doanh 32 2.1.3. Bộ máy quản lý của công ty 35 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất tại công ty 37 2.2. Tình hình nhân sự và các nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên tại công ty TNHH TM&VT San Hiền 39 2.2.1. Tình hình nhân sự tại công ty San Hiền qua 3 năm (2011 - 2013) 39 2.2.2. Cơ cấu nhân sự của nhà hàng theo kết quả điều tra 40 2.2.3. Kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha 44 2.2.4. Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA 44 2.2.5. Điều chỉnh thang đo 48 2.2.6. Kiểm định các yếu tố của mô hình 50 2.2.7. Phân tích hồi quy 50 2.2.8. Kiểm định sự khác biệt về mức độ cam kết gắn theo đặc điểm cá nhân 56 2.2.9. Thống kê về mức độ cam kết gắn và mức độ hài lòng theo từng nhóm yếu tố của người lao động tại công ty San Hiền 59 iv 2.3. Đánh giá chung 60 Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ CAM KẾT GẮN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI CÔNG TY SAN HIỀN 62 3.1. Về yếu tố “Tiền lương” 63 3.2. Về yếu tố “Phúc lợi” 64 3.3. Yếu tố “Tính chất công việc” 64 3.4. Yếu tố “Điều kiện làm việc” 65 3.5. Yếu tố “Đồng nghiệp” 66 3.6. Yếu tố “Lãnh đạo” 67 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 1. Kết luận 69 2. Kiến nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 73 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Giải nghĩa TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn TM&VT : Thương mạivận tải BHYT : Bảo hiểm y tế BHXH : Bảo hiểm xã hội LN : Lợi nhuận DT : Doanh thu HĐKD : Hoạt động kinh doanh TNDN : Thu nhập doanh nghiệp CCDV : Cung cấp dịch vụ QLDN : Quản lý doanh nghiệp vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý công ty 35 DANH MỤC MÔ HÌNH Mô hình 1: Mô hình nghiên cứu lý thuyết 24 Mô hình 2: Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 49 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu lao động theo giới tính 40 Biểu đồ 2: Cơ cấu lao động theo tuổi 41 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các yếu tố trong bậc thang nhu cầu của Maslow 22 Bảng 2. Tình hình kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 2011-2013 37 Đơn vị tính: Triệu đồng 37 37 Bảng 3: Tình hình lao động công ty San Hiền (2011 - 2013) 39 Bảng 4: Cơ cấu lao động phân trình độ học vấn 41 Bảng 5: Cơ cấu lao động theo bộ phận chuyên môn 42 Bảng 6: Cơ cấu lao động theo thời gian làm việc 42 Bảng 7: Cơ cấu lao động theo thu nhập trung bình hằng tháng 43 Bảng 8: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha 44 Bảng 9: Kiểm định KMO and Bartlett's ( Kết quả EFA) 45 Bảng 10: Hệ số tải các nhân tố mới được rút trích 46 Bảng 11: Kết quả EFA lần 2: Thang đo sự cam kết gắn với tổ chức 48 Bảng 12: Kiểm định đa cộng tuyến 51 Bảng 13: Phân tích ANOVA 53 Bảng 14: Hệ số xác định sự phù hợp của mô hình 54 Bảng 15: Hệ số của phương trình hồi quy 54 Bảng 16: Thống kê mức độ cam kết gắn trung bình theo “Giới tính” 56 Bảng 17: Thống kê mức độ cam kết gắn trung bình theo “Trình độ học vấn”56 Bảng 18: Thống kê mức độ cam kết trung bình theo biến “Tuổi” 57 Bảng 19: Thống kê mức độ cam kết gắn trung bình theo “Bộ phận chuyên môn” 58 Bảng 20: Thống kê mức độ cam kết gắn trung bình theo “Thu nhập TB hằng tháng” 58 Bảng 21: Mức độ cam kết gắn với tổ chức 59 Bảng 22: Mức độ hài lòng theo nhóm nhân tố “Phúc lợi” 59 Bảng 23: Mức độ hài lòng theo nhóm nhân tố “Tiền lương” 60 viii ix Khóa luận tốt nghiệp đại học PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trong điều kiện toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới hiện nay, cạnh tranh luôn là một quy luật tất yếu của bất kỳ một nền kinh tế thị trường nào. Khi càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế thì cạnh tranh sẽ càng khốc liệt hơn. Trước sự cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường, giành được phần thắng về mình thì doanh nghiệp đó phải huy động hết nguồn lực vốn có của mình. Nếu như trước đây, vốn là đầu vào vững chắc, công nghệ là công cụ canh tranh đắc lực thì giờ đây nguồn nhân lực được đánh giá là một lợi thế cạnh tranh hiệu quả nhất. Người lao động được xem như tài sản, nguồn lực vô cùng quý giá quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp nắm trong tay một đội ngũ nhân viên giỏi, nhiệt huyết với nghề được xem là thành công hơn so với một doanh nghiệp cùng có điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất nhưng đội ngũ nhân viên lại thiếu năng lực. Doanh nghiệp không chỉ chú trọng hơn đến vấn đề tuyển dụng, đào tạo mà một vấn đề rất được quan tâm hiện nay trong công tác quản trị nhân sự đó là làm thế nào để giữ chân nhân viên của mình. Với sự cạnh tranh về tiền lương, chế độ ưu đãi, điều kiện làm việc giữa các doanh nghiệp thì việc giữ chân nhân viên và ổn định tình hình nhân sự cho doanh nghiệp là một việc không hề dễ dàng. Như vậy, ngoài công tác tuyển mộ, tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp còn cần phải chú ý đến việc giữ chân nhân tài, tránh hiện tượng “chảy máu chất xám”, nhân viên nhảy việc sang công ty khác. Điều kiện hiện tại đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp chính là việc nhận dạng được các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên, tìm ra được yếu tố cơ bản nhất khiến nhân viên gắn với tổ chức, từ đó có những biện pháp tác động thích hợp để giữ chân những nhân viên then chốt ở lại với tổ chức. Công tác quản trị nhân lực cũng luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty TNHH thương mạivận tải San Hiền đến sự thỏa mãn của nhân viên với công việc, cũng như sự hài lòng chung của họ với công ty là vô cùng cần thiết. GVHD: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Anh 10 [...]...Khóa luận tốt nghiệp đại học Vì vậy đây là lý do để em chọn đề tài “ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI &VẬN TẢI SAN HIỀN ” 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Câu hỏi nghiên cứu - Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết gắn với tổ chức của người lao động là gì? - Các yếu tố đó tác động đến sự cam kết gắn với tổ chức của người lao động như... thống hóa lý luận về nhân lực, sự thỏa mãn và sự cam kết gắn của người lao động với tổ chức Mục Tiêu 2: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn của người lao động với tổ chức tại công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền Mục tiêu 3: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự cam kết gắn của người lao động, từ đó nhận dạng yếu tố ảnh hưởng chủ yếu nhất và cần được quan tâm nhất... nghiệp ảnh hưởng đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên H5: Điều kiện làm việc ảnh hưởng đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên H6: Tiền lương ảnh hưởng đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên H7: Phúc lợi ảnh hưởng đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 30 SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Anh Khóa luận tốt nghiệp đại học Chương 2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG... và cam kết gắn với tổ chức của người lao động như thế nào? 2.2 Mục tiêu chung Tìm hiểu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết gắn với tổ chức của người lao động tại công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền Từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để nâng cao lòng trung thành cũng như cam kết gắn với tổ chức của người lao động 2.3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu 1: Hệ thống hóa lý luận về nhân. .. HƯỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠIVẬN TẢI SAN HIỀN 2.1 Tổng quan về công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty được thành lập bởi một doanh nhân, hiện nay là Giám đốc công ty Ban đầu công ty chỉ là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động với quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Huế Lĩnh vực hoạt động. .. như sự cam kết gắn với tổ chức của người lao động tại công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết của người lao động tại công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền 3.2 Phạm vi nghiên cứu GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 11 SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Anh Khóa luận tốt nghiệp đại học - Số liệu thứ cấp: thu thập các số... BHYT, BHXH Công ty có chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép hợp lý Chính sách phúc lợi thể hiện sự quan tâm của công ty với nhân viên  Giả thuyết nghiên cứu dựa trên mô hình H1: Bản chất công việc ảnh hưởng đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên H2: Cơ hội đào tạo và thăng tiến ảnh hưởng đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên H3: Lãnh đạo ảnh hưởng đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên... tác động nhiều nhưng giới tính, tuổi tác và thu nhập có tác động đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên Một khi những nhà quản trị của doanh nghiệp xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp mình, họ sẽ có những tác động tích cực đến nhân viên của họ, làm tăng mối quan hệ gắn của nhân viên với tổ chức 1.3 Các nghiên cứu liên quan đến sự cam kết gắn của nhân. .. Khóa luận tốt nghiệp đại học 1.1.2 Sự cam kết gắn của nhân viên với tổ chức Quan niệm về cam kết gắn với tổ chức và sự ảnh hưởng của đến các kết quả của tổ chức được giới thiệu bởi nhiều nhà nghiên cứu hành vi tổ chức trên thế giới Allen và Meyer (1990) đã định nghĩa cam kết gắn với tổ chức là một trạng thái tâm lý mà biểu thị mối quan hệ của nhân viên với tổ chức, liên hệ mật thiết đến quyết... độ cao sự cam kết gắn với tổ chức sẽ hài lòng hơn với công việc của họ, sẽ ít lần rời bỏ công việc và ít khi rời khỏi tổ chức Những nhân viên có sự cam kết gắn mạnh mẽ với tổ chức để tiếp tục công việc trong tổ chức bởi vì họ muốn làm như vậy (Ghani et al., 2004) Nghiên cứu của Rajendran Muthuveloo và Raduan Che Rose (2005) đã tìm thấy kết quả chỉ ra rằng cam kết gắn với tổ chức ảnh hưởng quan . và cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động như thế nào? 2.2. Mục tiêu chung Tìm hiểu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động tại công ty TNHH thương. 30 Chương 2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAN HIỀN 31 2.1. Tổng quan về công ty TNHH thương mại và vận tải San Hiền 31 2.1.1 Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức 17 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức 17 1.3. Các nghiên cứu liên quan đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động tại công ty tnhh thương mại vận tải san hiền, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động tại công ty tnhh thương mại vận tải san hiền, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động tại công ty tnhh thương mại vận tải san hiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay