chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện ia grai tỉnh gia lai

77 1,001 13
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2014, 18:35

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn    1.Tính cấp thiết của đề tài 1 2.Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 2 2.1.Mục tiêu của đề tài 2 2.2.Nhiệm vụ của đề tài 3 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4.Phương pháp nghiên cứu 3 5.Đóng góp của đề tài 4 6.Kết cấu đề tài 4  !"#$%& 1.1. Những vấn đề chung về cấu kinh tế cấu kinh tế ngành nông nghiệp 5 1.1.1. Khái niệm 5 1.1.2. Tính tất yếu khách quan của chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp 7 1.1.3. Vai trò của chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp 9 1.1.4. Nội dung của chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp 10 1.1.4.1. cấu kinh tế theo ngành 10 1.1.4.2. cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ 10 1.1.4.3. cấu theo thành phần kinh tế 11 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp 12 1.1.5.1. Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên 12 1.1.5.2. Nhóm nhân tố về kinh tế xã hội 12 1.1.5.3. Nhóm nhân tố về tổ chức kỹ thuật 12 1.1.6. Chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp 13 1.1.6.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh 13 1.1.6.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế 14 1.1.6.3. Tỷ suất sản phẩm hàng hóa 15 1.1.6.4. Một số chỉ tiêu khác 15 1.2. Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp ở một số nước trên thế giới, trong nước và bài học kinh nghiệm 15 1.2.1. Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở một số nước trên thế giới 15 1.2.1.1. Kinh nghiệm của Thái Lan 15 1.2.1.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 16 Đinh Thị Hương Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn 1.2.2. Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp trong nước 17 1.2.2.1. Kinh nghiệm của huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 17 1.2.2.2. Kinh nghiệm của huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông 18 1.2.3. Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp rút ra cho huyện Ia Grai 20 '()!"#'' $%&%*(*+,**'' 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 22 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 22 2.1.1.1. Vị trí địa lý 22 2.1.1.2. Điều kiện tự nhiên 23 2.1.1.3. Tài nguyên 24 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 25 2.1.2.1. Dân số, lao động và việc làm 25 2.1.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 26 2.1.2.3. Tình hình phát triển kinh tếhuyện Ia Grai 27 2.1.2.4. sở hạ tầng-Giáo dục – văn hóa – y tế 28 2.1.3. Đánh giá địa bàn nghiên cứu 30 2.1.3.1. Thuận lợi 30 2.1.3.2. Khó khăn 31 2.2. Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệphuyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 31 2.2.1 Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế của huyện Ia Grai 31 2.2.2. Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp của huyện Ia Grai 33 2.2.3. Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệphuyện Ia Grai 36 2.2.3.1. cấu kinh tế ngành trồng trọt 36 2.2.3.2. cấu kinh tế ngành chăn nuôi 39 2.2.3.3. cấu kinh tế ngành lâm nghiệp 41 2.2.3.4. cấu kinh tế ngành thủy sản 42 2.2.4 Tình hình biến động về năng lực sản xuất và kết quả sản xuất ở phạm vi hộ trên địa bàn nghiên 43 2.2.4.1. Năng lực sản xuất ở phạm vi hộ trên địa bàn nghiên cứu. .43 2.2.4.2. Kết quả sản xuất 45 2.3. Đánh giá chung về chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệphuyện Ia Grai 47 2.3.1. Những thành tựu đạt được 47 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 48 -&./&0&12 !"#$%&12 Đinh Thị Hương Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn %*(*+,**12 3.1. Phương hướng chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệphuyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 49 3.2. Mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệphuyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 50 3.2.1. Mục tiêu chung 50 3.2.2. Mục tiêu riêng 51 3.3. Giải pháp chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệphuyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 52 3.3.1. Quy hoạch, bố trí lại cấu ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên môn hóa 52 3.3.2. Giải pháp về đất đai 53 3.3.3. Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư 54 3.3.4. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất 55 3.3.5. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp 57 3.3.6. Đẩy mạnh công tác khuyến nông 57 3.3.7. Mở rộng thị trường nông sản 59 "#"#34 1. Kết luận 60 2. Kiến nghị 61 Đinh Thị Hương Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn *5/5 5678'9:7;<=78>?@A78BC;DEFGHI:7F<F9'4''3 5678''JDCHK78L7G7M78NOPQN;GEI>67- 5678'-JDCH89R;<S>67THC;78L7G;<U78;<V;-W 5678'1JDCH@9:7;XDG89YZ;<U78DRDOZ=9DPI-W 5678' JDCH89R;<S>67THC;78L7GDG[77HM9-2 5678'3\O]^7889F>_D+89FD`Q14 5678'aJDCHK78L7GOPQ78G9:b1 5678'WRD>67bGcQDGEIdHDEF78L7GOPQ78G9:b1' 5678'2JDCHK78L7G;GEI>671' 5678'49:7;XDG+>67O]^78DEF78L7G;GEI>671- 5678'e7GGe7G7[78OfD>67THC;DEFDRDGg;<h7BSFiL778G9h7DjH11 5678''67O]^78;GHGZ=DGDEFGgB9kH;<F1 5678'-Gl78mGnmG[7;<Z78oHR;<e7G>67THC;13 QLDRDGgB]^DB9kH;<F8pbbG6913 Đinh Thị Hương Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn *05q 59rHBU'e7GGe7G>?@A78BC;DEFGHI:7F<F97[Q'4''1 59rHBU''KDRD78L7GDEFGHI:7F<F9;Gs9me'44Wt'4'- 59rHBU'-JDCHKDRD78L7GDEFGHI:7F<F9;Gs9me'44Wt'4'-' 59rHBU'167O]^78;GHGZ=DGDEFGgB9kH;<F1 Đinh Thị Hương Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn u/ Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi đã nhận được nhiều sự động viên, giúp đỡ quý báu. Trước hết tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn – Tiến sĩ Hà Xuân Vấn, trưởng khoa Kinh Tế Chính Trị đã tận tình dành nhiều thời gian, công sức trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu trường đại học Kinh Tế Huế, khoa Kinh Tế Chính Trị cùng toàn thể các thầy giáo đã tạo mọi điều kiện để tôi thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán bộ các quan, đơn vị của huyện Ia Grai đặc biệt là phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ia Grai. Chính sự giúp đỡ nhiệt tình của quý quan dã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công tác khảo sát thực tế điều tra, thu thập số liệu. Tuy đã nổ lực rất nhiều nhưng do kiến thức và thời gian còn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy giáo, những người quan tâm góp ý chân thành để khóa luận tốt nghiệp này được hoàn thiện hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! Đinh Thị Hương Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn *#v CNH, HĐH : công nghiệp hóa, hiện đại hóa. KT – XH : Kinh tế - xã hội. CDCCKT : Chuyển dịch cấu kinh tế. CCKT : cấu kinh tế. GTSX : Giá trị sản xuất. CN : công nghiệp DTTS : Dân tộc thiểu số Đinh Thị Hương Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn  X7GDCb;G9d;DEFBk;L9 Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất bản của xã hội cung cấp nhiều loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, là thị trường rộng lớn của nền kinh tế, cung cấp nguồn nhân lực và tạo nên tích luỹ ban đầu cho sự ngiệp phát triển của đất nước. Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, nông nghịêp đóng vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế. Hầu hết các nước phải dựa vào sản xuất nông nghiệp để tạo sản lượng lương thực, thực phẩm cần thiết đủ để nuôi sống dân tộc mình và tạo nền tảng cho các ngành, các hoạt động kinh tế khác phát triển. Nhận thức được điều này, từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, nông nghiệp đã được xác định là mặt trận kinh tế hàng đầu. Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến phát triển nông nghiệpnông thôn, coi đây là một lĩnh vực tính chiến lược đối với sự phát triển KT – XH của đất nước. Nước ta vốn là một nước sản xuất nông nghiệp với trên 80% dân số sống ở nông thôn, số lao động trong nông nghiệp chiếm 70%, sáng tạo ra 68% tổng giá trị kinh tế nông thôn, năng suất khai thác ruộng đất và năng suất lao động còn thấp.Để giải quyết những vấn đề này thì thực hiện CDCCKT nông nghiệp ý nghĩa vô cùng quan trọng với nước ta. CDCCKT nông nghiệp nhằm tạo dựng một ngành nông nghiệp cấu kinh tế hợp lý, qua đó phát huy mọi tiềm năng sản xuất, phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người nông dân. Do đó, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp trên phạm vi cả nước cũng như với từng địa phương là rất cần thiết. Huyện Ia Grai là một huyện miền núi , biên giới nằm trên cao nguyên Bazan Pleiku, cách thành phố Pleiku về phía Tây theo tỉnh lộ 664 khoảng 20km. Là một huyện mới thành lập (năm 1996), nền kinh tế của huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hơn 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (Ja Rai) sống thưa thớt rải rác ở các buôn làng xa xôi hẻo lánh. Đời sống của nông dân còn khó khăn, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Trong những năm qua, vấn đề tăng cường quản lý Nhà nước để phục vụ CDCCKT nông nghiệp tại huyện luôn được quan tâm Đinh Thị Hương Trang 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Ia Grai còn chậm, cấu nông nghiệp còn bất hợp lý, trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao, tình trạng độc canh cây lương thực vẫn tồn tại trong khi đó nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi và thuỷ sản chưa được khai thác tốt. Thực trạng này đòi hỏi việc nghiên cứu quá trình CDCCKT nông nghiệphuyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để đánh giá đúng thực trạng và từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình CDCCKT nông nghiệp nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế nông nghiệp nói chung cũng như góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển KT – XH nói riêng của huyện. Về CDCCKT ngành nông nghiệp đã nhiều công trình nghiên cứu, những bài viết đề cập đến như: - Chuyển dịch cấu và xu thế phát triển của kinh tế Nông nghiệp Việt Nam theo hướng CNH, HĐH từ thế kỉ XX đến thế kỉ XXI, Lê Quốc Sử, năm 2001. - Luận văn thạc sĩ: Chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Dương trong thời kì CNH, HĐH của Nguyễn Thị Ngọc Ánh, năm 2008.s - Đề tài khoa học cấp bộ: “Nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế”của PGS.TS Hoàng Hữu Hòa, năm 2000. - Đề tài khoa học cấp bộ: “Tiến trình và giải pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay” của TS.Nguyễn Xuân Khoát, năm 2000. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Ia Grai chưa công trình nào nghiên cứu về vấn đề CDCCKT ngành nông nghiệp, mà chỉ đề cấp đến trong nội dung một số báo cáo, bài viết nhưng chưa mang tính tổng thể, chưa sự đánh giá một cách tổng quát, đầy đủ về thực trạng CDCCKT ngành nông nghiệp của địa phương. Từ những lý do nêu trên, em đã chọn đề tài “Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai” làm khoá luận tốt nghiệp của mình. 'AD;9hHwL7G9:QwADEFBk;L9 'AD;9hHDEFBk;L9 * Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng CDCCKT ngành nông nghiệp của huyện Iagrai từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp của huyện phù hợp theo hướng CNH, HĐH. Đinh Thị Hương Trang 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hà Xuân Vấn * Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận và thực tiễn về CDCCKT ngành nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH. - Thực trạng CDCCKT ngành nông nghiệp huyện Ia Grai trong 5 năm qua. - Đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính khả thi nhằm CDCCKT nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH ở huyện Iagrai đến năm 2020. ''G9:QwADEFBk;L9 Nghiên cứu lý luận của vấn đề CDCCKT như: khái niệm, đặc điểm, tính chất, nội dung, vị trí, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp… Hệ thống hóa sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn về CDCCKT ngành nông nghiệp ở một số nước và nước ta. Từ đó rút ra những vấn đề tính phương pháp luận cho việc nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệphuyện Ia Grai. Trên sở số liệu thứ cấp và sơ cấp để đánh giá thực trạng và hiệu quả của sự CDCCKT ngành nông nghiệp huyện Ia Grai trong 5 năm qua, tử dsdó rút ra được những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra. Xác định tiềm năng và những nhân tố ảnh hưởng tới sự CDCCKT nông nghiệphuyện Ia Grai trong những năm tới. Đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh quá trình CDCCKT ngành nông nghiệp huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai theo mục tiêu xác định. -\9;]^78wLbG=Qw978G9h7DjH * Đối tượng nghiên cứu của đề tài Là vấn đề cấu kinh tế ngành nông nghiệp, CDCCKT ngành nông nghiệphuyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. * Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. - Về thời gian: Giai đoạn 2008 – 2012 và những giải pháp trên năm 2020. 1&G]J78bGRb78G9h7DjH Để làm rõ đối tượng nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phương pháp luận xuyên suốt là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để xem xét, phân tích vấn đề một cách khoa học, khách quan. Đinh Thị Hương Trang 3 [...]... kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: sơ lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệphuyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2008 – 2012 Chương 3: Phương hướng, mục tiêu và những giải pháp chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệphuyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai Đinh Thị Hương Trang 4 Khóa luận tốt nghiệp. .. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Xuân Vấn CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆPHUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý Ia Graihuyện miền núi biên giới, nằm trên cao nguyên Bazan Pleiku, cách thành phố Pleiku về phía Tây theo tỉnh lộ 664 khoảng 20km, huyện Ia Grai được... trình độ công nghệ cao 1.1.6 Chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp phải nhằm đạt tới mục tiêu hiệu quả kinh tế Hiệu quả kinh tế được đo lường bằng sự so sánh giữa kết quả sản xuất kinh doanh với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó Trên sở đó, hiệu quả của chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp được thể hiện cụ thể qua hệ thống các nhóm... sống của nông dân và góp phần tích luỹ nông thôn cả nước, là sở kinh tế xã hội để chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, phát triển sản xuất hàng hoá và bền vững 1.2.2 Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp trong nước 1.2.2.1 Kinh nghiệm của huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh đã thực hiện CDCCKT ngành nông nghiệp với việc thực hiện chính sách “Tam nông Thành... gia đình tại 3 xã của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 5.Đóng góp của đề tài - Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng quá trình CDCCKT ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai - Đề tài nêu phương hướng tiến hành CDCCKT phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội đưa ra những giải pháp khả thi để CDCCKT ngành nông nghiệp của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 6.Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu,... phần kinh tế Hiện nay, CCKT nông nghiệp đang dần chuyển dịch theo hướng tích cực, việc thay đổi tỷ lệ của các ngành, các mối quan hệ của hệ thống kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo sự giao lưu kinh tế giữa các vùng, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân góp phần xứng đáng vào pa\hát triển nông nghiệp nông thôn và sự nghiệp CNH, HHĐH đất nước * Chuyển dịch cấu kinh tế nông. .. kinh tế nông nghiệp với gần 80% dân cư lao động nông nghiệp, lực lượng sản xuất vốn dĩ lạc hậu Đặc trưng này cũng phản ánh tính khó khăn phức tạp của quá trình chuyển dịch đó, vì đây cũng xem như xác lập lại trật tự kinh tế mới trong nông nghiệp Mặt khác CDCCKT nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là một tiến trình đồng bộ bao gồm: CDCCKT ngành nông nghiệp, cấu thành phần kinh tế, cấu vùng kinh. .. Hà Xuân Vấn CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung về cấu kinh tế cấu kinh tế ngành nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm * cấu: là một phạm trù triết học dùng để biểu thị bên trong, tỷ lệ và mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thàmh hệ thống cấu được biểu hiện như là tập hợp những mối quan hệ liên kết hữu cơ, các yếu tố khác nhau... trấn: Ia Kha - Các xã: Ia Chía, Ia Dêr, Ia Hrung, Ia Bă, Ia Krai, Ia O, Ia Pếch, Ia Sao, Ia Tô, Ia Yok, Ia Grăng, Ia Khai Ia Grai vị trí liền kề với thành phố Pleiku và cửa khẩu Đức Cơ, nên thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng giao thông đối ngoại còn hạn chế Trong tương lai sau khi tỉnh lộ 664 được nâng cấp để phục vụ các công trình thủy điện Sê San 3A, Sê San 4 và sự hợp tác phát triển kinh. .. tế trong nông nghiệp những chuyển biến manh mẽ theo hướng phát huy hiệu quả của các thành phần kinh tế 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp 1.1.5.1 Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên Những nhân tố về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng rất lớn đến cấu kinh tếchuyển dịch cấu kinh tế, nhất là đối với các nước trình độ công nghiệp hóa còn thấp như nước . dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 31 2.2.1 Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Ia Grai 31 2.2.2. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. vấn đề cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp, CDCCKT ngành nông nghiệp ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. * Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. - Về thời gian: Giai đoạn. sau: Chương 1: Cơ sơ lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện ia grai tỉnh gia lai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện ia grai tỉnh gia lai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện ia grai tỉnh gia lai, CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NGÀNH NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI, Ở HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay