Bài giảng Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào

100 847 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2014, 21:39

Bài giảng Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào LOGO www.themegallery.com Chương 2 Tế bào học thuyết tế bào (Vào thế kỷ 19)  Tất cả các cơ thể sống đều được cấu tạo thành từ TẾ BÀOTẾ BÀO là đơn vị cấu trúc chức năng LOGO www.themegallery.com Học thuyết tế bào (Bổ sung năm 1858)  Ðến năm 1858 thuyết tế bào được mở rộng thêm do một bác sĩ người Ðức (Rudolph Virchow): Tế bào do tế bào có trước sinh ra. LOGO www.themegallery.com Những đặt tính chung của TB  Màng tế bào các cấu trúc màng: vật cản có tính chọn lọc cao, giới hạn độ lớn, làm nền bố trí các hệ thống cấu trúc, bề mặt thực hiện phản ứng, vận chuyển năng lượng  Kích thước rất nhỏ bé: tăng diện tích tiếp xúc nhằm tăng cường sự trao đổi chất năng lượng LOGO www.themegallery.com Cấu trúc tế bào Prokaryote LOGO www.themegallery.com Cấu trúc bên trong LOGO www.themegallery.com Tieâm mao LOGO www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com 2.3. Cấu trúc tế bào Eukaryotae (Tế bào nhân thật)  Tế bào chân hạch là loại tế bào có nhân với màng nhân bao quanh, nhiều loại bào quan có màng bao. Các tế bào này gặp ở các sinh vật thuộc các giới Protista, Nấm, Thực vật Ðộng vật LOGO www.themegallery.com Cấu trúc tế bào thực vật LOGO www.themegallery.com Cấu trúc tế bào động vật [...]... thường gặp ở hột như lúa bắp, hay dự trử trong rễ thân như carot khoai tây  Tinh bột là hợp chất dự trử năng lượng dưới dạng từng hạt  Cây có hột giàu tinh bột là nguồn lương thực giàu năng lượng www.themegallery.com LOGO Nhân màng nhân www.themegallery.com LOGO Nhân tế bào thể trong suốt Nhân tế bào  Chiếm khoảng 10% thể tích  Chứa hầu như tồn bộ DNA của tế bào  Chứa đựng thơng tin... các đại phân tử  Dự trữ các chất giàu năng lượng www.themegallery.com LOGO Bộ xương tế bào www.themegallery.com LOGO Bộ xương tế bào  Vi sợi (microfilament) vi ống (microtube) www.themegallery.com LOGO Bộ xương tế bào Lơng (cillis) roi (flagenla) www.themegallery.com LOGO Bộ xương tế bào  Trung tử (centrioles) các thể gốc (basal bodies) www.themegallery.com LOGO ... khác biệt giữa tế bào thực vật tế bào động vật www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO Hệ thống các bào quan có cấu trúc màng  Màng sinh chất  Có tính chọn lọc cao  Kiểm sốt sự vận chuyển vật chất  Thu nhận các tín hiệu www.themegallery.com LOGO Hệ thống các bào quan có cấu trúc màng  Khoảng 1930 J F Danielli (đại học Princeton) H Davson (đại học ở London),... tế bào  Chứa đựng thơng tin di truyền  Trung tâm điều khiển mọi hoạt động của tế bào  Màng nhân điều hồ RNA protein www.themegallery.com LOGO Nhân tế bào thể trong suốt  Thể trong suốt  Chiếm gần một nửa khối lượng tế bào  Thành phần chủ yếu là nước  Ngồi ra còn có protein, RNA, glucid, acid amin, nucleotid các ion  Nơi thực hiện các phản ứng trao đổi chất  Thực hiện q trình điều hòa... nhập, gắn một phần hay tồn phần vào màng lipid,  Một số khác xun màng www.themegallery.com LOGO Hệ thống các bào quan có cấu trúc màng Mạng lưới nội chất Ribosome Đóng vai trò trung tâm trong sinh tổng hợp Góp phần quan trọng vào hình thành màng ti thể peroxysome Là nơi xuất phát sự tổng hợp protein Hình thành chất nền ngoại bào www.themegallery.com LOGO Hệ thống các bào quan có cấu trúc màng ... tế bào chết chúng giải phóng enzym tiêu huỷ tb www.themegallery.com LOGO Hoạt động của lysosome www.themegallery.com LOGO Hệ thống các bào quan có cấu trúc màng  Các vi thể  Peroxysome: chứa các enzym oxy hố phân hủy các hydro peroxyde  Glyxosome: chứa enzym phân hủy lipid thực vật (tb động vật khơng có bào quan này) www.themegallery.com LOGO Hệ thống các bào quan có cấu trúc màng  Khơng bào. .. gói các đại phân tử để tiết ra hay vận chuyển đến các bào quan  Hồn tất nhiệm vụ của lưới nội chất  Biến đổi glycan tiết ra bằng túi nhờn www.themegallery.com LOGO Hoạt động của bộ Golgi www.themegallery.com LOGO Hệ thống các bào quan có cấu trúc màng  Lysosome (tiêu thể)     Hình thành từ bộ Golgi Là túi cầu nhỏ chứa nhiều enzym tiêu hố Phân giải các chất để ni tb tái sử dụng Khi tế. .. cực) đưa ra hai bề mặt của màng các đi kỵ nước, (khơng phân cực) chơn bên trong tránh nước  Cấu trúc dựa trên sự tương tác giữa tính kỵ nước ưa nước làm cho màng rất bền vững đàn hồi www.themegallery.com LOGO Cấu trúc dòng khảm  1972 S J Singer (San Diego) G L Nicolson (Salk Institude) đưa ra mơ hình dòng khảm  Gồm những phân tử protein chun biệt gắn vào màng đảm nhận các chức năng đặc... LOGO Hệ thống các bào quan có cấu trúc màng  Khơng bào  Túi chứa nước các chất tan  Có nhiều loại khơng bào  Có thể chứa chất tạo màu cho hoa quả www.themegallery.com LOGO Các bào quan chuyển hố năng lượng Ti thể: Chất nền: chứa nhiều enzym oxy hố, DNA enzym điều hồ thể hiện gen ti thể Màng trong: gấp nếp nhằm tăng diện tích chứa các protein với chức năng Thực hiện phản ứng oxy hố trong chuổi... lục tố  Thường có màu vàng hay cam (đơi khi có màu đỏ) vì chúng chứa carotenoid  Sắc lạp này làm cho hoa, trái chín, lá vàng có màu vàng hay cam đặc trưng  Một số sắc lạp khơng bao giờ chứa diệp lục tố, một số khác thì do mất diệp lục tố, đây là trường hợp của trái chín lá mùa thu www.themegallery.com LOGO Vơ sắc lạp  Vơ sắc lạp có chứa các vật liệu như tinh bột, dầu protein dự trử  Lạp . LOGO www.themegallery.com Chương 2 Tế bào và học thuyết tế bào (Vào thế kỷ 19)  Tất cả các cơ thể sống đều được cấu tạo thành từ TẾ BÀO  TẾ BÀO là đơn vị cấu trúc và chức năng LOGO www.themegallery.com Học thuyết tế. mao LOGO www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com 2.3. Cấu trúc tế bào Eukaryotae (Tế bào nhân thật)  Tế bào chân hạch là loại tế bào có nhân với màng nhân bao quanh, và nhiều loại bào quan có màng bao. Các tế bào này gặp ở các sinh vật. Thực vật và Ðộng vật LOGO www.themegallery.com Cấu trúc tế bào thực vật LOGO www.themegallery.com Cấu trúc tế bào động vật LOGO www.themegallery.com Sự khác biệt giữa tế bào thực vật và tế bào động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào, Bài giảng Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào, Bài giảng Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay