Bài giảng Một số quy định của Bộ Y tế liên quan đến việc kê đơn và bán thuốc theo đơn

40 861 1
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2014, 20:59

Bài giảng Một số quy định của Bộ Y tế liên quan đến việc kê đơn và bán thuốc theo đơn Một số Một số quy quy đđịnh của Bộ ịnh của Bộ y y tế tế liên liên quan quan đđến ến việc việc đơđơn Bán thuốc n Bán thuốc theo theo đơđơnn QUY QUY CHẾ ĐCHẾ ĐƠƠN THUỐC N THUỐC TRONG ĐIỀU TRONG ĐIỀU TRỊ TRỊ NGOẠI TRÚNGOẠI TRÚ ((theo theo Quyết Quyết đđịnh số 04/2008/QĐịnh số 04/2008/QĐ BYT BYT ngày ngày 01.02.2008 01.02.2008 của Bộ trcủa Bộ trưưởng Bộ ởng Bộ y y tế tế )) NỘI NỘI DUNGDUNG 11. . Phạm Phạm vi vi đđiều chỉnh áp dụng của iều chỉnh áp dụng của quy quy chếchế 22. . Ý nghĩa pháp lý của Ý nghĩa pháp lý của đơđơn thuốcn thuốc 33. . Các loại Các loại đơđơn sổ sáchn sổ sách * * ĐĐơơn thn thưường ờng ((phụ lục phụ lục 1)1) * * ĐĐơơn thuốc gây nghiện n thuốc gây nghiện ((phụ lục phụ lục 2)2) * * Cam Cam kết về sử dụng kết về sử dụng morphin morphin ((phụ lục phụ lục 3)3) * * Biên bản nhận thuốc gây nghiện Biên bản nhận thuốc gây nghiện ((phụ lục phụ lục 6)6) * * Sổ Sổ đđiều trị bệnh mạn tính iều trị bệnh mạn tính ((phụ lục phụ lục 4)4) * * Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh ((phụ lục phụ lục 5)5) NỘI NỘI DUNGDUNG 44. . Các Các quy quy đđịnh ịnh khi khi đơđơn thuốc n thuốc 55. . Thời hiệu của Thời hiệu của đơđơn thuốc n thuốc 66. . Các Các quy quy đđịnh viết ịnh viết đơđơn thuốcn thuốc 77. . Các Các quy quy đđịnh ịnh đđối với ngối với ngưười bán thuốc ời bán thuốc theo theo đơđơn n 8. 8. Danh Danh mục các loại thuốc phải mục các loại thuốc phải đơđơn n bán bán theo theo đơđơn n Phạm Phạm vi vi đđiều chỉnh iều chỉnh áp dụng của áp dụng của quy quy chếchế Phạm Phạm vi vi đđiều chỉnh iều chỉnh đđối tối tưượng áp dụngợng áp dụng QuyQuy chếchế ápáp dụngdụng chocho việcviệc:: ** KêKê đơđơnn,, bánbán thuốcthuốc,, cấpcấp thuốcthuốc vàvà phapha chếchế thuốcthuốc trongtrong đđiềuiều trịtrị ngoạingoại trútrú ** NgNgưườiời khámkhám,, chữachữa bệnhbệnh tạitại cáccác ccơơ sởsở khámkhám chữachữa bệnhbệnh hợphợp pháppháp ** BánBán thuốcthuốc,, phapha chếchế thuốcthuốc tạitại cáccác ccơơ sởsở kinhkinh doanhdoanh ddưượcợc hợphợp pháppháp Không áp dụng Không áp dụng cho cho việcviệc:: * * đơđơn n trong trong đđiều trị nội trú iều trị nội trú * * đơđơnn, , bán thuốc bán thuốc đđông ông y y Ý nghĩa pháp lý của Ý nghĩa pháp lý của đơđơn thuốcn thuốc LàLà tàitài liệuliệu chỉchỉ đđịnhịnh dùngdùng thuốcthuốc củacủa bácbác sĩsĩ chocho ngngưườiời bệnhbệnh LàLà ccăănn cứcứ hợphợp pháppháp chocho việcviệc chỉchỉ đđịnhịnh sửsử dụngdụng thuốcthuốc,, bánbán thuốcthuốc,, cấpcấp thuốcthuốc vàvà phapha chếchế thuốcthuốc theotheo đơđơnn Các loại Các loại đơđơn thuốcn thuốc ĐĐơơn thuốcn thuốc:: dùng dùng đơđơn thuốc thn thuốc thưườngờng, , HHưướng tâm thần Tiền chất làm thuốcớng tâm thần Tiền chất làm thuốc Sở y tế Sở y tế BV BV Số : Số : Đòa chỉ Đòa chỉ Điện thoại : Điện thoại : ĐƠN THUỐCĐƠN THUỐC Họ tên người bệnh tuổi Họ tên người bệnh tuổi nam/nữnam/nữ Đòa chỉ ĐT Đòa chỉ ĐT Số thẻ bảo hiểm y tế Số thẻ bảo hiểm y tế ………….…………………………………………………….………………………………………… Chẩn đoán Chẩn đoán Chỉ đònh dùng thuốc Chỉ đònh dùng thuốc Cộng khoản : Cộng khoản : Ngày tháng năm Ngày tháng năm HHưướng dẩn dùngớng dẩn dùng:: ĐĐƠƠN THUỐC N THUỐC ((phụ lục phụ lục 1)1) Kích thước: 1/2 giấy khổ A4 ngang Giấy trắng, chữ VNTIMEH, Vntime cỡ 14, màu đen Mục bác sĩ khám bệnh: ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đơn vị khám bệnh Tuổi: ghi tuổi của người bệnh, với trẻ < 72 tháng tuổi ghi số tháng tuổi Đơn được sử dụng đơn thuốc (trừ thuốc gây nghiện). ĐĐơơn thuốc gây nghiệnn thuốc gây nghiện Sở y tế Sở y tế Tên đơnSố : Tên đơnSố : Đòa chỉ Đòa chỉ Điện thoại : Điện thoại : GỐC ĐƠN THUỐC “N”GỐC ĐƠN THUỐC “N” Họ, tên người bệnh tuổi Họ, tên người bệnh tuổi nam/nữnam/nữ Đòa chỉ ĐT Đòa chỉ ĐT Số thẻ bảo hiểm y tế Số thẻ bảo hiểm y tế ………………………………………….…………………………………………. Chẩn đoán Chẩn đoán Đợt……….(từ ngày………… đến Đợt……….(từ ngày………… đến ngày……………….) ngày……………….) Cộng khoản : Cộng khoản : Ngày tháng năm Ngày tháng năm Sở y tế Sở y tế Tên đơnSố : Tên đơnSố : Đòa chỉ Đòa chỉ Điện thoại : Điện thoại : ĐƠN THUỐC “N”ĐƠN THUỐC “N” Họ tên người bệnh tuổi Họ tên người bệnh tuổi nam/nữnam/nữ Đòa chỉ ĐT Đòa chỉ ĐT Số thẻ bảo hiểm y tế Số thẻ bảo hiểm y tế ……………………………………………………………………………………………… Chẩn đoán Chẩn đoán Đợt……….(từ ngày………… đến Đợt……….(từ ngày………… đến ngày……………….) ngày……………….) Cộng khoản : Cộng khoản : Ngày tháng năm 200 Ngày tháng năm 200 [...]... quy định đối với ngư người bán thuốc theo đơn đơn Chỉ được bán : các loại thuốc được Bộ y tế được được cho phép lưu hành hành Khơng được bán: các thuốc phải đơn được bán: đơn mà khơng có đơn của Bác sĩ đơn sĩ Phải bán đúng theo đơn thuốc Nếu đơn đơn thuốc đơn thuốc khơng rõ ràng về tên thuốc, nồng thuốc, độ, hàm lượng, số lượng thì hỏi lại người ợng, ngư đơn để tránh nhầm lẫn đơn lẫn Các quy. .. chưa có đội ngũ cán bộ chư y tế thì : Sở y tế có văn bản y quy n cho giám đốc trung tâm y tế tại chỗ chỉ định người ngư đơn đơn, bán thuốc thay thế cho phù hợp với tình hình địa phương phương Thời hiệu của đơn thuốc đơn Đơn thuốc có giá trị mua thuốc trong thời hạn 05 ng y kể từ ng y đơn được mua ở tất cả các cơ đơn được sở bán thuốc hợp pháp trong cả nước ớc Đối với thuốc g y nghiện: thời gian... đơn thuốc: phải chịu trách nhiệm đơn thuốc: về đơn thuốc do mình đơn cho người đơn đơn ngư bệnh thực hiện các quy định sau: sau: Chỉ được đơn thuốc điều trị các bệnh được đơn được được phân cơng khám chữa bệnh hoặc các bệnh trong phạm vi hành nghề ghi trong gi y chứng ch hành nghề do cơ quan quản chỉ lý nhà nước có thẩm quy n cấp Các quy định khi đơn thuốc (t.t) đơn Chỉ được đơn thuốc. .. hoặc theo hướng dẫn điều trị của mỗi bệnh bệnh Các quy định khi đơn thuốc (t.t) đơn * Đối với bệnh nhân lao tự túc mua thuốc: thuốc: thực hiện việc đơn bán thuốc theo đơn đơn như đơn như đối với các bệnh mạn tính tính * Đối với bệnh nhân lao sử dụng thuốc của chương chương trình phòng chống lao : đơn đơn cấp thuốc theo hướng dẫn của chương chương trình phòng chống lao quốc gia Các quy định. .. lần liều dùng 24 giờ, cách dùng của mỗi thứ thuốc thuốc Thuốc g y nghiện: số lượng viết bằng chữ, nghiện: chữ đầu viết hoa hoa Thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thần, thuốc: thuốc: viết thêm số 0 ở phía trước nếu số trư lượng chỉ có một con số số Các quy định viết đơn thuốc (t.t) đơn Ký tên bên cạnh nếu chỉ định dùng thuốc q liều tối đa hoặc có sửa chữa đơn đơn Thuốc g y nghiện: đơn vào... khi đã : được đơn Trực tiếp khám bệnh Khơng đơn các trường hợp : đơn trư Khơng nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, bệnh bệnh Theo u cầu khơng hợp lý của người bệnh ngư Thực phẩm chức năng Các quy định khi đơn thuốc (t.t) đơn Những trường hợp bệnh cấp tính, khơng được tính, được đơn chỉ định số lượng thuốc dùng q số đơn ng y quy định sau đ y: y: B y (07) ng y đối với các thuốc g y nghiện (07)... dân vào sổ cấp thuốc của Trạm y tế (theo mẫu quy định) ịnh) * Người bệnh có được tự lĩnh thuốc hay khơng do Ngư được bác sĩ điều trị quy t định ịnh Các quy định khi đơn thuốc (t.t) đơn Đối với bệnh nhân ung thư hoặc Aids (có chỉ định dùng thư Opioids giảm đau): đơn vào sổ điều trị bệnh mạn tính, au) đơn tính, số ng y chỉ định mỗi lần khơng vượt q 01 tháng, phải tháng, ghi thành 3 đơn cho 3 đợt... đợt điều trị (khơng q 10 đơn ng y/ đợt) ng y/ đợt); liều dùng theo tình trạng đau của bệnh nhân nhân Nếu bệnh nhân giai đoạn cuối nằm tại nhà, người được ngư được cấp có thẩm quy n phân cơng khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường, thị trấn tới khám đơn Opioids cho phường, đơn bệnh nhân mỗi lần đơn khơng vượt q 7 ng y đơn ng y Các quy định khi đơn thuốc (t.t) đơn Th y thuốc phải hướng dẫn cho... đơn vào mẫu Đơn thuốc “N”, nghiện: đơn “N”, nơi bán – cấp thuốc lưu lại khi giao thuốc, cơ sở khám thuốc, chữa bệnh lưu phần gốc của đơn Th y thuốc phải đơn đồng thời đơn vào sổ điều trị bệnh mạn tính hoặc đơn sổ khám bệnh để theo dõi hướng dẫn người bệnh ngư dùng thuốc thuốc Gạch chéo phần đơn còn gi y trắng đơn trắng Ký tên, ghi rõ học vị, họ tên người đơn có đóng tên, ngư đơn dấu phòng... dụng để đơn thuốc g y nghiện; Đóng thành quy n để lưu đơn gốc Gốc đơn thuốc “N” được lưu tại đơn vị khám, chữa bệnh; Đơn thuốc “N” lưu tại nơi cấp, bán thuốc g y nghiện Đồng thời đơn vào Sổ khám bệnh hoặc Sổ điều trị bệnh mạn tính để hướng dẫn bệnh nhân sử dụng; Kích thước: Đơn thuốc “N” đơn Gốc đơn thuốc “N” đều có kích thước 1/2 khổ gi y A4 (14,8cm x 20,9 cm); Gi y trắng, chữ Vntime VNTIMEH . Một số Một số quy quy định của Bộ ịnh của Bộ y y tế tế liên liên quan quan đến ến việc việc Kê Kê đ đơn và Bán thuốc n và Bán thuốc theo theo đơđơnn QUY QUY CHẾ KÊ ĐCHẾ KÊ ĐƠƠN THUỐC N THUỐC. Các quy quy định ịnh khi khi kê kê đ đơn thuốc n thuốc 55. . Thời hiệu của Thời hiệu của đ đơn thuốc n thuốc 66. . Các Các quy quy định viết ịnh viết đ đơn thuốcn thuốc 77. . Các Các quy quy. TRỊ NGOẠI TRÚNGOẠI TRÚ ( (theo theo Quy t Quy t định số 04/2008/QĐịnh số 04/2008/QĐ BYT BYT ng y ng y 01.02.2008 01.02.2008 của Bộ trcủa Bộ trưưởng Bộ ởng Bộ y y tế tế )) NỘI NỘI DUNGDUNG 11.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Một số quy định của Bộ Y tế liên quan đến việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, Bài giảng Một số quy định của Bộ Y tế liên quan đến việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, Bài giảng Một số quy định của Bộ Y tế liên quan đến việc kê đơn và bán thuốc theo đơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn