Tài liệu ôn thi cao học môn triết học Mác Lê Nin

29 758 2

NHT Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,929 tài liệu

  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2014, 20:15

 ÔN THI  MÔN  MÁC - LÊNIN A.   1)  2)  3)   1)  2)  III) Các quy  1)   2)   3)   1)  2)    1)  2)  3)   1)  2)  3)   B.  Giáo trình Triết học Mác – Lênin    Chí   I.   Ý  1.  a)     +     +      -                 -  XVIII):                        b)   Định nghĩa về vật chất của V.I.Lênin:     Định nghĩa về vật chất của V.I.Lênin cần được xem xét từ hai phương diện               -    -      hóa thành cái khác. -     Hai là,    -      -         là        là cái gây nên           .                                 a)   Các quan niệm phi mácxít về ý thức                       Quan niệm mácxít (duy vật biện chứng):              -  nhau:  là cái                     quan,    -   ánh và cá     -    ông có                - -  nên nó    -                             -   -                -  -   -   b) c  Theo các yếu tố hợp thành,     -    -       - -      -     -   -                 -    Theo chiều sâu của nội tâm,    -    -    -      -  là ý  -       -    -                -                    -      a)   Vật chất có trước ý thức; vật chất là nguồn gốc của ý thức; vật chất quyết định ý thức.          Ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.       b)   Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn      .    qu -   -      . -  khách quan; -            Vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam        t khách quan                       II. CÁC NGUYÊN LÝ     a)   Vấn đề:             Q   -                            -                      Mối liên hệ là    b)     tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng phong phú.  Tính khách quan: Các                          -  -  -  -  -  cá   c)              tôn trọng quan điểm toàn diện. Quan điểm toàn diện   Ph                           tôn trọng quan điểm lịch sử - cụ thể. Quan điểm lịch sử - cụ thể    -              Khi tuân theo -   tránh  chủ nghĩa phiến diện, chủ nghĩa chiết trung, chủ nghĩa ngụy biện.   a)   Vấn đề:                    [...]... t t hất tiể nông tr yền thống à xá l p, x y ựng ượ một phương thứ sản x ất mới trên ơ sở thự hiện thành ông sự nghiệp ông nghiệp hó , hiện i hó ể ó thể t o ựng ượ i sống tinh th n mới xã hội h ngh  oi trọng ộ á h m ng tư tưởng ăn hó , ẩy m nh sự nghiệp giáo ụ à ào t o, phát triển ho họ à ông nghệ, phát h y sự tá ộng t h, h n h sự tá ộng tiê ự i sống tinh th n xã hội,… ối ới q á trình ông nghiệp hó... hướng “xoắn ố ” ti n lên ô t n nghĩa phương pháp luận c)  Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, chúng ta:  Phải oi q á trình phát triển sự t hông theo ư ng thẳng, mà iễn r q nh o, phứ t p th m h ó những bướ lùi) trải q á h ỳ há nh Đó là một ộ ấ tr nh l ài, hó hăn, phứ t p giữ ái mới ới ái ũ; ái mới ó thể thất b i t m th i nhưng ối ùng nó sẽ thắng lợi; sự t sẽ phát triển ti n lên Không bi q n trướ sự... , ề o ứ , ề tôn giáo, ề nghệ th t, cùng với những thi t chế xã hội tương ứng như nhà nướ , ảng phái, giáo hội, á oàn thể xã hội, ượ hình thành trên ơ sở h t ng à phản ánh ơ sở h t ng nhất ịnh ết cấu của kiến trúc thượng tầng b)  Kiến trúc thượng tầng b o gồ hai nhóm yếu tố:  Những tư tưởng, quan điểm ề h nh trị, ề pháp q yền, ề tri t họ , ề o ứ , ề tôn giáo, ề nghệ th t,  Những thi t chế xã... gữ á g à á r ê g ố b ứ g ớ ; đó là ết cấu của ý thức xã hội: Ý thứ xã hội ó ấ trú rất phứ t p b)  Theo nội dung và lĩnh vực phản ánh ý ư   ý ứ  ý ứ  rế á ì á k á ý ứ đạo đứ  ã ộ b o gồ ý ứ p áp q y   ý ứ ứ í rị g áo ẩ ỹ ọ Theo trình độ phản ánh ý ứ  ý ứ  ý ứ lý l ã ộ g ã ộ đượ à ườ g thức thông thường và ý thức lý luận c)  Ý thức xã hội thông thường  Ý thứ xã hội thông thư ng là oà bộ... gq á lầ p ủ đị ủ p ủ đị sự p á rể o ố ế ày ó q á rì p á r ể b g í kế ừ í lặp lạ í ế ok y ướ g ứ g ủ sự  Tóm tắt nội dung của quy luật: Sự n ộng, phát triển sự t trải q á l n ph ịnh biện hứng à ph ịnh ph ịnh Bằng ph ịnh biện hứng, sự t lo i bỏ những y tố tiê ự , lỗi th i; ồng th i lư giữ, ải t o những y tố t h ự , ti n bộ ái ũ ể bi n thành ái mới Thông q ph ịnh ph ịnh, sự t ư ng như q y ề... q n hệ sản x ất mới này ũng sẽ hông òn phù hợp ới lự lượng sản x ất ã phát triển hơn nữ sự y ế p ươ g ứ sả ộ lầ ữ lạ d r Quan hệ sản xuất có tính ộc lập tương ối và tác ộng trở lại sự phát tri n của lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất q y ịnh mụ h sản x ất, tá ộng n thái ộ on ngư i trong l o ộng sản x ất, n t hứ ph n ông l o ộng xã hội, n phát triển à ứng ụng ho họ à ông nghệ, à do đó tác động đến... h l i thống nhất à ấ tr nh), h yển hó lẫn  M ốn sự t phát triển phải tìm mọi á h ẩy m nh sự ấ tr nh á mặt ối l p à t o r iề iện n thi t ể m th ẫn sớm ượ giải q y t Khi m th ẫn ã h n m ồi, iề iện há h q n ã hội phải iên q y t giải q y t m th ẫn Không ượ iề hò m th ẫn; Không h q n, nóng ội trong iệ giải q y t m th ẫn  M th ẫn há nh phải ó phương pháp giải q y t há nh Phải tìm r phương thứ , phương... g d r o ớ ); do sự á độ g ế l ê ụ k g Q n iểm biện hứng o r g Cá sự ượ g l độ g p á r ể P á r ể là ộ q á rì độ g ế ừ p đế o y đổ dầ dầ lượ g dẫ đế sự y đổ đư ớ sự r đờ ủ á ớ y ế á ;P á rể k g p ả lú ào g o đườ g ẳ g à r q o p ứ ạp í ó ể ó ữ g bướ lù ạ ờ ; đó là q á rì d r o đườ g oáy ố à ế ỗ kỳ sự lặp lạ dườ g ư sự b đầ ư g ở p độ o ơ - Q n iểm biện hứng y t m - tôn giáo o r g Ng ồ gố ủ sự p... g bả sự C í q á rì l ê ụ g ả q yế á ẫ bê ro g bả sự dẫ đế sự p á r ể ự ủ ọ sự ro g ế g ớ  Phát triển là một ph m trù tri t họ n b) o, từ ơn giản ùng ể hỉ q á trình n ộng ti n lên từ thấp n phứ t p, từ ém hoàn thi n n hoàn thi n hơn sự t Tính chất của sự phát tri n  Tr ế ọ d y b ứ g k ẳ g đị biến và tính đa dạng phong phú  Tính khách quan P á r ể là ế rì k á ứ ủ o gườ Ng ồ gố ủ sự p á r ể (là q... tượng l o ộng Tư liệ l o ộng b o gồ ông ụ l o ộng và phương tiện l o ộng Công ụ l o độ g là yế ố ơ bả độ g ủ ưl sả ; là sứ ạ ủ r ứ đã đượ ó ; ó sứ ạ ủ o gườ ro g q á rì l o độ g sả Đối tượng l o ộng b o gồ loạ ó sẳn trong tự nhiên à loạ do on ngư i làm ra Cà g gày đố ượ g l o độ g do o gườ là r à g q rọ g Sự n ộng, phát triển hông ngừng x ất nh n lo i lự lượng sản x ất trong ti n trình sản Cù g ớ q .  ÔN THI  MÔN  MÁC - L NIN A.  .   B.  Giáo trình Triết học Mác – L nin  .    b)   Định nghĩa về vật chất của V.I.L nin:   
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi cao học môn triết học Mác Lê Nin, Tài liệu ôn thi cao học môn triết học Mác Lê Nin, Tài liệu ôn thi cao học môn triết học Mác Lê Nin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn