Câu hỏi ôn thi môn hành chính công

36 2,437 1
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2014, 13:43

Câu hỏi môn hành chính công HNH CHNH CễNG Phn I: N hng vn chung v hnh chớnh Nh nc (Hnh chớnh cụng). Cõu 1: Nh nc v quyn hnh phỏp trong h thng quyn lc Nh nc: Trong lch s phỏt trin ca xó hi loi ngi, cú nhiu quan im, hc thuyt khỏc nhau v NN. Cú ngi cho rng quyn lc l mt cỏi gỡ ú vnh cu, nờn hc gii thớch ngun gc v bn cht ca quyn lc v NN l chỳa tr hoc tri. Cng cú mt s quan im khỏc cho rng, quyn lc khụng phi t chỳa Tri m ch l kh cgia mi cụng dõn trong xó h vi mt ngi c tụn lm Vua. Vua cam kt thc hin mt s quy tc bo m nhng quyn no ú cho thn dõn, cũn thn dõn nguyn tuõn theo ý chớ ca Vua. Có học thuyết cho rằng Nhà nớc là sự hoà hợp giữa cái chung và cái riêng, khắc phục đợc mâu thuẫn giữa cá nhân và tập thể. Và ngời ta thừa nhận rằng, Nhà nớc là tồn tại theo một quy chế, quy định những điều kiện hoạt động của nó. Chủ nghĩa Mác-ănghen và Lê nin không quan niệm Nhà nớc nh trên. Nhà nớc theo chủ nghĩa Mác-ănghen và Lê nin là sản phẩm của đấu tranh giai cấp, là công cụ để đấu tranh và thống trị xã hội. Trong iu kin VN, vi nguyờn tc ng lónh o, nhõn dõn lm ch, NN qun lý NN khụng ch l cỏc c quan thuc h thng thc hin cỏc vn quyn lc NN m phi khng dnh tớnh tt yu ca s lónh o ca ng CSVN; nhõn dõn l ngi ch thc s ca t nc. ú l s th hin y nht: Nh nc ta l NN ca dõn, do dõn v vỡ dõn t di s lónh o ton din ca ng CSVN, i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn v ca c dõn tc. 1) Quyn lc NN v s phõn cụng thc thi cỏc quyn: Quyền lực nhà nớc là quyền lực chính trị, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp và thể hiện ý chí của nhân dân trong xã hội dân chủ. Trong xã hội dân chủ, quyền lực nhà n- ớc là một loại quyền lực đặc biệt bắt nguồn từ nhân dân, nhân dân trao cho Nhà nớc để thay mặt nhân dân quản lý xã hội nhằm đạt mục tiêu chung. Về bản chất quyền lực nhà nớc là thống nhất, nhng để thực thi nó có thể tổ chức dới nhiều hình thức khác nhau. Theo nguyên tắc phân quyền, thì về chức năng, quyền lực nhà nớc đợc phân thành: quyền lập pháp, hành pháp và t pháp, và 3 quyền này đợc trao cho 3 loại cơ quan riêng biệt thực hiện, đó là: cơ quan lập pháp (Quốc hội); cơ quan hành pháp (Chính phủ) và cơ quan t pháp (Toà án). Để thực hiện tốt 3 quyền này, các cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nớc có mối quan hệ với nhau, mức độ quan hệ giữa chúng phụ thuộc vào thể chế chính trị và thể chế nhà nớc quy định. Chẳng hạn, theo chế độ Tổng thống thì hành pháp và lập pháp độc lập và đối trọng với nhau. Trong chế độ nghị viện hay nội các thì hành pháp chịu trách nhiệm trớc lập pháp. Còn trong chế độ Hội đồng thì hành pháp phụ thuộc vào lập pháp. ở Việt Nam, việc tổ chức thực thi quyền lực nhà nớc theo nguyên tắc: quyền lực nhà nớc là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện 3 quyền: lập pháp, hành pháp và t pháp. Quyền lực nhà nớc và sự phân công thực hiện các quyền giữa các cơ quan đợc thể hiện ở sơ đồ dới đây Trên thế giới tồn tại nhiều hình thức tổ chức Chính phủ khác nhau. Các hình thức tổ chức cơ bản là: chế độ tổng thống; chế độ nội các; chế độ hội nghị; chế độ lỡng thể. Tuy nhiên, tất cả các Chính phủ đều phải thực hiện chức năng hành pháp thông qua một hệ thống tổ chức và thể chế gọi là nền hành chính nhà nớc. 2) Quản lý nhà nớc. Quản lý nhà nớc có ngay sau khi xuất hiện Nhà nớc, đó là quản lý toàn xã hội. Nội hàm của quản lý nhà nớc thay đổi phụ thuộc vào chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế xã hội của mỗi một quốc gia qua các giai đoạn lịch sử. Ngày nay, quản lý nhà n- ớc xét về mặt chức năng bao gồm chức năng lập pháp của các cơ quan lập pháp, chức năng hành pháp (chấp hành và điều hành) của hệ thống hành chính nhà nớc (Chính phủ) và chức năng t pháp của các cơ quan t pháp. Trong hệ thống xã hội, tồn tại rất nhiều chủ thể tham gia quản lý xã hội nh: Đảng, Nhà nớc, tổ chức kinh tế, các đoàn thể nhân dân, các hiệp hội.v.v. Trong sự quản lý đó, thì quản lý hà nớc có những điểm khác biệt. Trớc hết, chủ thể quản lý nhà nớc là các cơ quan trong bộ máy nhà nớc, gồm: lập pháp, hành pháp, t pháp; Thứ hai, đối tợng quản lý của Nhà nớc là tất cả các cá nhân, tổ chức sinh sống và hoạt động trong phạm vi lãnh thổ quốc gia; Thứ ba, vì tính đa dạng về lợi ích, hoạt động của các nhóm ngời trong xã hội, quản lý nhà nớc diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao; Thứ t, quản lý nhà nớc mang tính quyền lực nhà nớc, sử dụng công cụ pháp luật nhà nớc để quản lý xã hội. Thứ năm, mục tiêu của quản lý nhà nớc là phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. Từ những đặc điểm trên, có thể hiểu quản lý nhà nớc là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nớc và sử dụng pháp luật nhà nớc để điều chỉnh hành vi hoạt động của cá nhân, tổ chức trên tất cả các mặt của đời sống xã hội do các cơ quan trong bộ máy nhà nớc thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. 3) Quyền hành pháp Quyn hnh phỏp l mt trong ba nhỏnh quyn lcNN. ú l quyn s dng quyn lc NN thi hnh phỏp lut v t chc i sng xó hi theo khuụn kh phỏp lut ó quy nh. Cỏc c quan thc thi quyn hnh phỏp to thnh h thng cỏc c quan gi chung l hnh chớnh NN hay hnh chớnh cụng. Theo quy nh ca h thng phỏp lut NN Vit Nam: - Quyn lp phỏp ch giao cho QH v u quen cho UBTVQH mt s ni dung. Khụng cú mt c quan no khỏc c thc thi quyn lp phỏp. iu ny hon ton khỏc vi th ch NN liờn bang hoc NN cú khu vc t tr (cỏc bang cú quyn lp phỏp riờng) - Quyn t phỏp l quyn ti phỏn bng cỏc hot ng xột x theo phỏp lut t tng ca cỏc to ỏn. Trong quỏ trỡnh xột x, cỏc to ỏn hon ton c lp v ch chu s rng buc ca h thng phỏp lut. V ch cú to ỏn mi cú th tin hnh cỏc hot ng xột x. - Quyn hnh phỏp l quyn trin khai phỏp lut v t chc i sng xó hi. Chớnh vỡ vy, hot ng thc thi quyn hnh phỏp cú th do nhiu n v, nhiu t chc to nờn h thng cỏc c quan hnh chớnh NN thc hin. Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích những đặc trng cơ bản của HCC. Liên hệ thực tin hoạt động HCC của Việt Nam để làm rõ những đặc trng trên. .*Khái niệm về hành chính. Thuật ngữ hành chính (theo tiếng Anh là Administration) đợc sử dụng trong những trờng hợp có sự phân tách giữa những ngời chủ (chủ thể của quyền lực hoặc chủ sở hữu) với những ngời điều hành (những ngời sử dụng quyền lực hoặc nguồn lực). Hành chính đợc tác ra từ quản lý, nó là một bộ phận của hoạt động quản lý nói chung, đó là hoạt động chấp hành và điều hành trong quản lý một hệ thống theo những quy định đã định trớc nhằm đạt mục tiêu của hệ thống. *Khái niệm về hành chính nhà nớc ( hành chính công ) Hành chính nhà nớc là hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nớc, đó là hoạt động chấp hành và điều hành của hệ thống hành chính nhà nớc (Chính phủ) 1 QH CQ QLNN cao nhất Q LP Q HP Q TP Lập quy HĐ HC điều hành Chính phủ CQ Địa ph ơng các cấp trong quản lý xã hội theo khuôn khổ pháp luật nhà nớc nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. Hành chính nhà nớc (hành chính công) đợc hiểu là hoạt động của các cơ quan thực thi quyền hành pháp, đây là một phần trong tổng thể hoạt động của Nhà nớc, là một lĩnh vực hoạt động rất rộng, đa dạng và phức tạp. Bản thân nó liên quan rất nhiều lĩnh vực khác nhau và ứng dụng các lý thuyết của sanhiều khoa học khác nhau. Vit Nam l mt quc gia cú th ch chớnh tr, th ch NN v nhng nột vn hoỏ riờng. iu ú lm cho hot ng qun lý ca cỏc t chc VN cng nh hot ng ca cỏc c quan NN v c bit cỏc c quan HCNN cú nhng nột c trng riờng. Nghiờn cu nhng nột c trng riờng ca hnh chớnh cụng VN cng cú th tip cn theo tin trỡnh phỏt trin lch s ca nn hnh chớnh VN. Trong giai on hin nay, HCC VN hot ng theo quy nh ca Hin phỏp 1992, Hin phỏp 1992 sa i v cỏc h thng phỏp lut khỏc cú nhng nột c trng sau: 1) Tớnh l thuc vo chớnh tr v h thng chớnh tr: Nhà nớc nói chung, hệ thống hành chính nh n ớc nói riêng có hai chức năng: Thứ nhất là duy trì trật tự chung, lợi ích chung của xã hội và thứ hai là bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền. Theo quan điểm của Mác thì chính trị là lĩnh vực quan hệ của tất cả các giai cấp thống trị. Nh vậy, hành chính không thể thoát ly chính trị tuy nhiên vẫn mang tính độc lập tơng đối với chính trị. Tính phụ thuộc vào chính trị thể hiện ở chỗ hành chính nhà nớc vừa lệ thuộc vào chính trị, vừa phục vụ chính trị. Nền hành chính là bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, là công cụ để thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức trong xã hội. Do đó hoạt động hành chính nhà nớc trớc hết là phục vụ chính trị, thực hiện những nhiệm vụ chính trị và phục tùng chính trị, Hành chính nhà nớc ở nớc ta là yếu tố cấu thành hệ thống chính trị trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội có vai trò tham gia và giám sát hoạt động của Nhà nớc. Trong hoạt động thực thi quyền lực nhà nớc, hành chính nhà nớc là trọng tâm và là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động quản lý nhà nớc của cả hệ thống chính trị. Tính độc lập tơng đối của hành chính nhà nớc với chính trị thể hiện ở tính chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính. Đó chính là những nét đặc trng riêng của khoa học hành chính áp dụng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nớc mà bản thân khoa học chính trị không đề cập đến. 2)Tính pháp quyền Nhà nớc Việt Nam là Nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong một nhà nớc pháp quyền thì hệ thống pháp luật là tối cao. Hệ thống pháp luật đòi hỏi tất cả các cơ quan nhà nớc, tổ chức trong xã hội, công chức và công dân đều phải hoạt động trên cơ sở pháp luật và tuân thủ pháp luật. Hành chính nhà nớc đợc sử dụng pháp luật làm công cụ quản lí chủ yếu song phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Tính pháp quyền đòi hỏi các cơ quan hành chính, các cán bộ, công chức phải nắm vững quyền lực, sử dụng đúng đắn quyền lực, đảm bảo đúng chức năng và thẩm quyền của mình khi thực thi công vụ. Bên cạnh đó luôn quan tâm chú trọng đến việc nâng cao uy tín về chính trị, về phẩm chất đạo đức và về năng lực trí tuệ. Phải kết hợp chặt chẽ yếu tố quyền lực và uy tín mới có thể nâng cao đợc hiệu lực và hiệu quả của một nền hành chính công phục vụ dân. 3) Tính liên tục, tơng đối ổn định và thích ứng Nhiệm vụ của hành chính công là phục vụ công vụ và công dân. Đây là công việc hàng ngày, th- ờng xuyên và liên tục vì các mối quan hệ xã hộihành vi công dân đợc pháp luật hành chính điều chỉnh diễn ra thờng xuyên, liên tục. Chính vì vậy, nền hành chính Nhà nớc phải đảm bảo tính liên tục, ổn định để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn trong bất kỳ tính huống nào. Tính liên tục trong tổ chức và hoạt động quản lý Nhà nớc liên quan chặt chẽ đến công tác giữ gìn, lu trữ các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức và của dân. 2 Tính liên tục và ổn định không loại trừ tính thích ứng. Chính vì vậy, ổn định ở đây chỉ mang tính tơng đối do hoạt động của hành chính nhà nớc luôn phải thích ứng với sự phát triển của xã hội. 4) Tính chuyên môn hoá và nghề nghiệp cao Hoạt động quản lý nhà nớc của các cơ quan hành chính nhà nớc là một hoạt động đặc biệt và tạo ra những sản phẩm đặc biệt. Tính chuyên môn hoá và nghề nghiệp cao là một yêu cầu bắt buộc đối với hoạt động quản lý nhà nớc của các cơ quan hành chính nhà nớc và là đòi hỏi của một nền hành chính hiện đại và phát triển. Hoạt động của hành chính nhà n- ớc có nội dung phức tạp và đa dạng đòi hỏi các nhà hành chính phải có kiến thức chuyên môn sâu và kiến thức xã hội rộng. Xây dựng và tuyển chọn đội ngũ những ngời vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nớc có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của hoạt động quản lý nhà nớc là một trong những vấn đề khó khăn hiện nay của các nớc nói chung và của Việt Nam nói riêng. Những ngời làm việc trong các cơ quan nhà nớc nói chung và hành chính nhà nớc nói riêng phải vừa hồng, vừa chuyên là mục tiêu của công tác cán bộ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1 5) Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ Hành chính nhà nớc là một hệ thống thông suốt từ Trung ơng tới các địa phơng mà trong đó cấp dới phục tùng cấp trên, nhận mệnh lệnh và chịu sự kiểm tra thờng xuyên của cấp trên. Mỗi cấp mỗi cơ quan, mỗi ngời làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nớc hoạt động trong phạm vi thẩm quyền đợc giao. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nớc tạo nên bộ máy hành chính nhà nớc. Thuật ngữ bộ máy cho thấy tính liên kết chặt chẽ của các yếu tố cấu thành bộ máy và khi một trong các yếu tố vận hành không trôi chảy, thông suốt, có thể làm cho cả bộ máy không thể vận hành đợc. Tổ chức bộ máy hành chính theo thứ bậc chính là cách thức cần thiết để phân cấp, phân công quản lý nhà nớc của các cơ quan hành chính nhà nớc. Tuy nhiên để tránh biến hệ thống hành chính thành hệ thống quan liêu, cứng nhắc, chính hệ thống thứ bậc cũng cần sự chủ động sáng tạo linh hoạt của mỗi cấp, mỗi cơ quan mỗi công chức để thực hiện luật pháp và mệnh lệnh của cấp trên trong khuôn khổ phân công phân cấp, đúng thẩm quyền theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 6) Tính không vụ lợi. Hành chính nhà nớc xã hội chủ nghĩa không có mục đích tự thân, nó tồn tại là vì xã hội, có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích công dân. Do đó cần xây dựng một nền hành chính nhà nớc công tâm, trong sạch, không theo đuổi mục tiêu lợi nhuận, không đòi hỏi ngời đợc phục vụ phải trả thù lao. Đây cũng chính là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa mục tiêu hoạt động của cơ quan hành chính nhà nớc và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính xã hội, tính nhân dân làm cho hành chính nhà nớc không vụ lợi, không vì tổ chức riêng của mình. 7) Tính nhân đạo Bản chất của Nhà nớc XHCN là Nhà nớc dân chủ, của dân, do dân và vì dân. Tất cả mọi hoạt động của hành chính nhà nớc 1 Quản lý nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nớc sẽ đợc nghiên cứu trong môn học riêng. đều có mục tiêu phcụ vụ con ng- ời, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và lấy đó làm xuất phát điểm của hệ thống thể chế hành chính nhà nớc. Cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức không đợc quan liêu, cửa quyền hách dịch, gây phiền hà cho dân khi thi hành công vụ. Mặt khác, hiện nay chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trờng, định hớng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nớc, hơn lúc nào hết nền hành chính cần đảm bảo tính nhân đạo để hạn chế tối đa mặt trái của nền kinh tế thị trờng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tính nhân đạo của hoạt động quản lý nhà nớc của các cơ quan hành chính nhà nớc là tôn trọng con ngời, phục vụ con ngời và lấy mục tiêu phát triển làm động lực. Sự trừng phạt của hành chính nhà nớc chỉ là biện pháp cần thiết cuối cùng nhằm bảo đảm cho trật tự pháp luật phải đ- ợc mọi thành viên của xã hội tôn trọng. Nhà nớc ta thấm nhuần t tởng nhân đạo trong hoạt động quản lý và do đó các biện pháp đợc áp dụng trong hoạt động quản lý nhà nớc của các cơ quan hành chính nhà nớc mang tính thuyết phục hơn là cỡng bức, mặc dù hành chính là mệnh lệnh đơn phơng. Tính nhân đạo của hoạt động quản lý nhà nớc của cơ quan quản lý hành chính nhà nớc là bảo đảm cho mọi thành viên xã hội kể cả những ngời chịu thua thiệt trong nền kinh tế thị trờng cũng đợc đối xử bình đẳng nh những ngời khác. Câu 3: Nguyên tắc hoạt động của HCC đợc thể hiện trong điều kiện cụ thể của Việt Nam nh thế nào? 1- Khái niệm nguyên tắc hành chính nhà nớc. Nguyên tắc là thuật ngữ đợc dùng trong nhiều trờng hợp khác nhau để chỉ nền tẳng cơ bản cho sự tồn tại. Ví dụ, một cá nhân muốn tồn tại thì hoạt động của cá nhân đó phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Hoặc một tổ chức muốn tồn tại và phát triển, thì nó phải đảm bảo thực hiện đợc mục tiêu của mình và để làm đợc điều này, tổ chức phải tuân thủ những nguyên tắc căn bản nhất định. Tất nhiên, việc xác định các nguyên tắc không phải là điều đơn giản, vì nó mang tính khách quan. Nh vậy, nguyên tắc đợc hiểu là những chuẩn mực mà cá nhân, tổ chức phải dựa vào đó trong quá trình hoạt động hay nói cách khác nó là tiêu chuẩn định hớng hành vi của con ngời, tổ chức. Nguyên tắc hành chính nhà nớc là các quy tắc, t tởng chỉ đạo, những tiêu chuẩn hành vi có tính bắt buộc tuân thủ đối với các cơ quan và cán bộ, công chức hành chính nhà nớc trong tổ chức và hoạt động hành chính nhà nớc. Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng nhữngthành tựu của Hành chính học và kinh nghiệm hoạt động của nhiều nền hành chính trên thế giới có thể đúc kết đợc các nguyên tắc chủ yếu của nền HC Nhà nớc CHXHCN Việt Nam. Các nguyên tắc này là những quy tắc, t tởng chỉ đạo, những tiêu chuẩn hành vi đòi hỏi các cơ quan tổ chức HC phải tuân thủ trong quá trình tổ chức và hoạt động của hCC. 1) Nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhân dân tham gia giám sát HCC. Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, thì Đảng Cộng sản giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nớc quản lý và nhân dân làm chủ. a. Đảng lãnh đạo. Đảng lãnh đạo hành chính nhà nớc ở các nội dung sau: - Đảng đề ra đờng lối, chủ trơng, chính sách định hớng cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nớc. - Đảng phát hiện, đào tạo, bồi d- ỡng những ngời có phẩm chất, năng lực và giới thiệu vào đảm nhận các chức vụ trong bộ máy nhà nớc thông qua con đờng bầu cử dân chủ. - Đảng kiểm tra hoạt động của các cơ quan nhà nớc trong việc thực hiện các chủ trờng, đờng lối, chính sách của Đảng. - Các cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng gơng mẫu trong việc thực hiện đờng lối, chính sách của Đảng. Trong điều kiện ngày nay cần tăng cờng vai trò lãnh đạo của Đảng. Đối mới kinh tế là trọng tâm, đổi mới phơng thức lãnh đạo của Đảng là then chốt. b. Nhân dân tham gia, giám sát. Để đảm bảo nhân dân tham gia vào quản lý, giám sát đối với hoạt động hành chính nhà nớc cần: - Tăng cờng và mở rộng sự tham gia trực tiếp của công dân vào các công việc của Nhà nớc thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phơng châm: dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra; - Thông qua các tổ chức xã hội để thúc đẩy sự phát triển tính tích cực chính trị - xã hội của công dân, đồng thời có nhiệm vụ bảo đảm sự thực hiện tính đa dạng, đặc thù về lợi ích của nhân dân, kết hợp hài hoà những lợi ích đó đối với lợi ích xã hội nói chung. Nguyên tắc này một mặt đòi hỏi trong tổ chức và hoạt động quản lý nhà nớc nói chung và hành chính nhà nớc nói riêng phải thừa nhận và chịu sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nớc có trách nhiệm đa đờng lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội và đảm bảo sự kiểm tra của tổ chức Đảng đối với hành chính nhà nớc. Mặt khác, hành chính nhà nớc có trách nhiệm tạo ra cơ sở pháp lý và các điều kiện tài chính, vật chất.v.v. cho các tổ chức xã hội hoạt động, phải định ra những hình thức và biện pháp để các tổ chức xã hội, nhân dân tham gia vào công tác quản lý nhà nớc. 2) Nguyên tắc tập trung - dân chủ. Đây là nguyên tắc quan trọng và là nguyên tắc áp dụng cho các tổ chức nh: Đảng, Nhà nớc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các tổ chức kinh doanh. Nguyên tắc này tạo khả năng kết hợp quản lý xã hội một cách khoa học với việc phân cấp quản lý cụ thể, hợp lý từng cấp, từng khâu, từng bộ phận. a. Tập trung trong hành chính nhà nớc. Để đảm bảo tính tập trung cần phải: - Thống nhất đờng lối, chủ trơng, chính sách, chiến lợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển của cả hệ thống; - Thống nhất các quy chế quản lý; - Thực hiện chế độ một thủ trởng hoặc trách nhiệm cá nhân ngời đứng đầu ở tất cả các cấp, đơn vị. b. Dân chủ trong hành chính nhà nớc. Dân chủ trong hành chính nhà n- ớc là sự phát huy trí tuệ của các cấp, các ngành, mọi ngời để tiến hành quản lý. Tính dân chủ đợc thể hiện cụ thể ở: (1) cấp dới đợc tham gia thảo luận, góp ý kiến về những vấn đề trong quản lý; (2) cấp dới đợc chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ đợc giao. Thông qua các hội nghị, bàn bạc, kiến nghị tập thể và cá nhân thể hiện tính dân chủ trong quản lý. Hai nội dung tập trung và dân chủ liên quan hữu cơ với nhau, tác động bổ trợ cho nhau. Càng dân chủ rộng rãi bao nhiêu thì tập trung càng cao bấy nhiêu. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở bất kỳ cấp nào cùng đòi hỏi sự kết hợp hài hoà hai nội dung đó để tạo ra sự nhất trí giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo, giữa ng- ời chỉ huy và ngời thừa hành. Tập trung phải trên cơ sở dân chủ, dân chủ phải thực hiện trong khuôn khổ tập trung 3).Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức và hoạt động hành chính nhà nớc phải dựa trên cơ sở pháp luật của Nhà nớc; nguyên tắc này không cho phép các cơ quan nhà nớc thực hiện việc quản lý nhà nớc một cách chủ quan, tuỳ tiện mà phải dựa vào pháp luật, làm đúng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc pháp chế. Để thực hiện nguyên tắc này phải có 5 điều kiện: - Xây dựng và hoàn chỉnh pháp luật; - Giáo dục pháp luật cho toàn dân; - Tổ chức thực thi pháp luật một cách đầy đủ; - Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật. - Phải xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật. 4) Nguyên tắc kết hợp hành chính đối với ngành với hành chính nhà nớc theo lãnh thổ (địa phơng). Nguyên tắc này đợc hình thành do hai xu hớng khách quan của nền sản xuất xã hội quy định: chuyên môn hoá theo ngành và phân bố sản xuất theo địa phơng, vùng lãnh thổ. Hai xu hớng này quan hệ mật thiết với nhau và t- ơng tác để thúc đẩy sản xuất xã hội phát triển. a. Nội dung hành chính nhà n- ớc đối với ngành. Hành chính nhà nớc đối với ngành là điều hành hoạt động của ngành theo các quy trình công nghệ, quy tắc kỹ thuật, nhằm đạt đợc các định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù của ngành. Nội dung của quản lý theo ngành bao gồm: - Định hớng phát triển đối với ngành thông qua chiến lợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển; - Tạo môi trờng pháp lý phù hợp cho các ngành phát triển thông qua hoạt động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; các quy tắc quản lý; các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật; - Khuyến khích, hỗ trợ, điều tiết các ngành bằng hệ thống các công cụ vĩ mô: chính sách, trợ giá, trợ cấp, hạn ngạch; nghiên cứu, đào tạo - Ngăn ngừa, khắc phục những yếu tố tiêu cực phát sinh trong phạm vi quản lý của ngành thông qua các hoạt động kiểm tra, thanh tra. b. Nội dung hành chính nhà n- ớc lãnh thổ (địa phơng). Hành chính nhà nớc địa phơng là hành chính tổng hợp và toàn diện về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của một khu dân c trên địa bàn lãnh thổ đó, có nhiều đơn vị của nhiều ngành hoạt động. Kết hợp hành chính nhà nớc đối với ngành và hành chính địa ph- ơng và vùng lãnh thổ để bảo đảm thống nhất, khắc phục các hiện t- ợng không ăn khớp của các mặt trong nội bộ nền kinh tế. Tại các địa phơng có các cơ quan hành chính ngành cấp địa phơng, các cơ quan này vừa trực tiếp chịu sự quản lý theo ngành dọc của mình vừa chịu sự quản lý trực tiếp của cấp địa phơng. Hoạt động của cơ quan này thực hiện sự kết hợp hài hoà giữa ngành 3 dọc và địa phơng để vừa đảm bảo cho các chỉ tiêu hoạt động của các đơn vị thuộc ngành đợc thực hiện đầy đủ, vừa đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với địa phơng. Các chính quyền địa phơng phải chịu trách nhiệm bảo đảm cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn địa phơng mình có đủ nguồn nhân lực, tài nguyên, điều kiện kỹ thuật hoạt động thuận lợi. 5) Phân định hoạt động quản lý hành chính nhà nớc với hoạt động sản xuất-kinh doanh của các chủ thể kinh tế của nhà nớc và hoạt động sự nghiệp của các đơn vị s nghiệp Bộ máy hành chính nhà nớc không thực hiện chức năng kinh doanh và không can thiệp vào hoạt động sản xuất-kinh doanh đối với những vấn đề mà theo luật thuộc quyền tự chủ của các đơn vị sản xuất-kinh doanh nói chung và các chủ thể sản xuất kinh doanh do nhà nớc thành lập. Trao quyền từ chủ cho các đơn vị kinh tế nói chung và các đơn vị kinh tế do nhà nớc thành lập và tăng cờng hoạt động quản lý nhà nớc, tạo hành lang pháp lý có hiệu lực để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi chủ thể kinh tế không phân biệt của nhà nớc thành lập hay của các thành phần kinh tế khác. Bên cạnh đó cũng cần phân định rõ những hoạt động sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp của nhà nớc. Các tổ chức này không hoạt động quản lý điều hành các quan hệ xã hội mà nó do nhà nớc lập ra để thực hiện các dịch vụ công, liên quan đến những nhu cầu thiết yếu của công dân, tổ chức. Việc phân định này nhằm giúp cho hành chính nhà nớc thực hiện tốt chức năng của mình, đông thời tậo điều kiện thuận lợi nhất để cung ứng các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ cho xã hội 6) Nguyên tắc công khai. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị thông tin chính thức về văn bản, hoạt động hoặc nội dung nhất định. Nguyên tắc này đòi hỏi, các cơ quan nhà nớc, các tổ chức và đơn vị khi xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phải đợc tiến hành công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, dân chủ; phải công khai hoạt động của mình theo quy định của pháp luật. Cõu 4: Hnh chớnh Nh nc trờn quan im quyn lc Nh nc v s phõn cụng thc thi quyn lc NN. Hành chính nhà nớc là một lĩnh vực đợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Một mặt, đó là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động của nhà nớc. Mặt khác, nhiều ng- ời quan tâm nghiên cứu nó bởi tính không rõ ràng của thuật ngữ này khi đặt nó vào trong môi tr- ờng hoạt động của các cơ quan nhà nớc - cơ quan sử dụng quyền lực. Nghiên cứu các t tởng về hành chính nhà nớc cho phép các nhà khoa học cũng nh các nhà hành chính hiểu rõ hơn sự phát triển t duy về lĩnh vực này và những điều không thống nhất bên trong, từ đó có thể vận dụng các cách t duy vào trong điều kiện môi tr- ờng cụ thể. Nghiên cứu hành chính nhà n- ớc trên góc độ thực thi quyền lực nhà nớc. Những ngời nghiên cứu hành chính nhà nớc theo hớng này bắt đầu từ việc nghiên cứu quyền lực nhà nớc và sự phân chia việc thực hiện các quyền lực nhà nớc ở các quốc gia khác nhau thông qua việc nghiên cứu hệ thống luật hành chính. Họ đã rút ra kết luận sau: (1) Sự phân chia thực thi quyền lực nhà nớc tồn tại ở mọi quốc gia; (2) Quyền hành pháp đợc trao cho các tổ chức khác nhau của Chính phủ thực hiện; (3) Mối quan hệ giữa các cơ quan thực thi quyền lực nhà nớc là khác nhau ở các nớc khác nhau. Các nhà nghiên cứu hành chính nhà nớc căn cứ vào những quyền hợp pháp đã đợc ghi nhận trong hệ thống pháp luật của quốc gia (hiến pháp, luật) để nghiên cứu tại sao nhà nớc lại quy định nh vậy và các cơ quan nhà nớc đợc trao nhiệm vụ thực thi quyền lực nhà nớc phải làm gì. Theo cách tiếp cận này, các nhà nghiên cứu coi hành chính nhà n- ớc là một lĩnh vực hẹp và bị động, hoặc nh một số nhà nghiên cứu đã thừa nhận hành chính chỉ là một công cụ bổ trợ bên cạnh hệ thống luật công. Các trờng đại học cũng chỉ tập trung giảng dạy các nội dung luật công và coi hành chính công chỉ là một lĩnh vực bổ trợ. Các giáo trình hành chính công do đó hạn chế. Mặc dầu đây là cách tiếp cận t- ơng đối khoa học, nhng vẫn bị chỉ trích: Thứ nhất là không chú trọng tới những vấn đề có liên quan tới môi trờng của nền hành chính, cha quan tâm một cách đầy đủ đến hoạt động hành chính nh là một sự hợp tác, phối hợp của những con ngời nhằm đạt đ- ợc mục tiêu chung. Thứ hai, cách tiếp cận này đã bỏ qua những khía cạnh lý thuyết về hành chính và hoàn toàn không chú ý tới công dân - những ngời bị tác động ảnh hởng trực tiếp bởi các hoạt động hành chính. Đồng thời, những tác phẩm nghiên cứu theo cách tiếp cận này cha phân biệt rõ ràng hành chínhchính trị. Vì vậy, theo cách tiếp cận này, hành chính học còn có tên gọi là Hành chính - chính trị; 4 Câu 5: Hành chính Nhà nước theo cách tiếp cận các nguyên tắc quản lý khoa học: Cách tiếp cận tìm kiếm cho khoa học hành chính những nguyên tắc riêng của nó cũng là một tư tưởng cho rằng khoa học hành chính là một ngành khoa học độc lập và có những nguyên tắc riêng. Mô hình các nguyên tắc hành chính cũng đồng thời có nghĩa là các nhà hành chính mong muốn tìm cho khoa học hành chính và quản lý hành chính có những nét đặc trưng riêng và có cũng là cách nhằm làm rõ thêm mối quan hệ độc lập giữa hành chínhchính trị. 1) Nguyên tắc bộ máy thư lại: Theo cách tư duy tìm kiếm nguyên tắc cho khoa học hành chính có thể nói đến những công trình nghiên cứu của Mã Weber về bộ máy hành chính với tên gọi là bộ máy thư lại được coi như là những tư tưởng đầu tiên nhằm xây dựng các nguyên tắc hành chinh của bộ máy thư lại. Max Weber đã phát triển khái niệm bộ máy quan liêu với mục tiêu phát triển hàng loạt các quy tắc và thủ tục để các thành viên trong một tổ chức được xử lý một cách công bằng. Max Weber đã khẳng định vai trò quan trọng trong xã hội của các tổ chức thư lại quan liêu với chức năng quản lý xã hội. Theo ông, một tổ chức được quản lý có hiệu quả phải tuân thủ các nguyên tắc sau: - Sắp xếp các cơ quan theo hệ thống thứ bậc, cơ cấu hành chính của bộ máy thư lại là theo hình tháp, mỗi cơ quan cấp dưới chịu sự kiểm soát của cơ quan cao hơn. - Phân công lao động hợp lý và có hệ thống, mỗi cơ quan hay chức vụ có phạm vi thẩm quyền xác định cụ thể được thể hiện thành các trách nhiệm và quyền hạn. - Các quy tắc được viết chính thức thành văn bản và các thể thức được ứng dụng một cách nhất quán. Những quy tắc này được thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt, phù hợp với các quy dịnh pháp luật của Nhà nước độc quyền nắm pháp luật và có đầy đủ các lực lượng cưỡng chế trong tay. - Tính chất vô nhân xưng: các viên chứuc lệ thuộc vào một trình tự vô nhân xưng và các tiêu chí thực hiện được quy định trong các văn bản chính thức. - Tính trung lập là biểu hiện đặc trưng của người viên chức trong bộ máy thư lại. Các viên chức được tuyển lựa và đề bạt qua chức nghiệp trên cơ sở năng lực kỹ thuật của họ, không xem tới các mặt khác như địa vị xã hội, lòng trung thành hay sự ủng hộ của họ. Max Weber đã phân tích để xoá bỏ những tu duy không rõ ràng, những lý luận không cụ thể về Nhà nước cũng như nền hành chính Nhà nước. Ông đã phân tích chi tiết các đặc trưng bên trong của bộ máy hành chính. Ông gọi hành chính là tuyến hành chình nhằm phân biệt với tuyến chính trị. Lý luận của ông đã có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động nghiên cứu khoa học hành chính và đặc biệt là nghiên cứu quản lý khoa học. 2) Nguyên tắc quản lý khoa học: Theo F.Taylor những nguyên tắc quản lý khoa học giúp cho các tổ chức tăng cường hiệu quả là: - Phát triển một chuỗi hành động cho mỗi khâu của một công việc. - Tăng cường chuyên môn hoá. - Lựa chọn một cách khoa học, đào tạo và phát triển nhân viên. - Lập kế hoạch và phân công công việc. - Thiết lập các phương pháp và thời gian chuẩn mực cho mỗi nhiệm vụ. - Sử dụng hệ thống lương bổng để thúc đẩy, khuyến khích. Do những người nghiên cứu các nguyên tắc quản lý khoa học là những người đang làm việc trong các tổ chức sản xuất, kinh doanh nên trong giai đoạn đầu, các nguyên tắc quản lý khoa học của F.W.Taylor và Gilbreths không tác động nhiều lắm đến hành chính công. Nhưng theo tiến trình phát triển, hai luận điểm cơ bản của F.W.Taylor là: Với mỗi công việc đều có một cách tốt nhất để giải quyết. Điều này cũng có nghĩa là hoạt động quản lý tức các nhà quản lý phải xã định ra cách tốt nhất đó và có trách nhiệm đào tạo con người thực hiện được cách đã vạch ra, tức phải có tính chuyên môn hoá cao; cần có sự kiểm soát chặt chẽ quá trình hoạt động và điều chỉnh cần thiết, luôn gắn liền hoạt động với chế độ tiền công hợp lý, khuyến khích đã được vận dụng, nghiên cứu trong nhiều hoạt động của các cơ quan nhà nước. 3) Nguyên tắc quản lý hành chính của Henri Fayol Thuật ngữ “nguyên tắc hành chính” cũng đã được một số nhà nghiên cứu đề cập đến trong nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các tổ chức. Thuật ngữ hành chính trong trường hợp này chỉ nhóm các nhà quản lý ở cấp cao trong tổ chức. Theo Henri Fayol khi nghiên cứu các chức năng quản lý cao cấp trong các tổ chức cần quan tâm 14 nguyên tắc quản lý: phân công lao động rành mạch; quyền uy của người chỉ huy; kỷ luật; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm; thống nhất lãnh đạo; chỉ huy thống nhất và liên tục; lợi ích cá nhân phụ thuộc vào lợi ích chung; hệ thống thứ bậc rõ ràng; tập trung kết quả và kiểm tra; công bằng; nhân sự ổn định; thù lao thích đáng; sáng tạo; có tinh thần đồng đội. Nguyên tắc hành chính công được các nhà nghiên cứu hành chính công đề cập đến như một lĩnh vực riêng ngày càng được quan tâm. Trong giai đoạn đầu của việc áp dụng các nguyên tắc hành chính (kể cả các nguyên tắc quản lý khoa học), các nhà nghiên cứu hành chính công đã được giới công nghiệp và Chính phủ ủng hộ vì những gì họ đã cung cấp và hoàn thiện hệ thống quản lý công nghiệp lúc đó. 4) Nguyên tắc quản lý kỹ thuật của hành chính: Trong quá trình tìm kiếm nguyên tắc hoạt động của hành chính công, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy tính đa dạng của hành chính công khi tìm kiếm nguyên tắc. Môi trường của hành chính rất đa dạng và phức tạp và do đó có thể quan tâm 7 nguyên tắc có tính kỹ thuật của hành chính: - Lập kế hoạch. - Tổ chức. - Công tác cán bộ. - Chỉ huy. - Phối hợp - Báo cáo. - Lập ngân sách. 5) Nguyên tắc quản lý theo quy mô, phạm vi kiểm soát của tổ chức: Herber Simon là một trong những người không ủng hộ tính riêng rẽ của nguyên tắc hành chính. Theo ông mỗi một nguyên tắc hành chính đều có một nguyên tắc đối kháng. Ví dụ các tài liệu truyền thống về hành chính công cho rằng bộ máy thư lại phải có một phạm vi kiểm soát hẹp nếu các mệnh lệnh muốn truyền đạt cho nhau và thực thi một cách hiệu quả. Phạm vi kiểm soát có nghĩa là một nhà quản lý có thể kiểm soát tốt nhất với một số lượng hạn chế các nhân viên; khi số lượng vượt quá thẩm quyền việc trao đổi các mệnh lệnh trở nên bị xuyên tạc và sự kiểm soát trở nên không hiệu quả và lỏng lẻo. Quy mô, phạm vi kiểm soát có trở thành nguyên tắc của hành chính công khi cơ cấu tổ chức được thiết lập hiệu quả hơn không theo mô hình trên. Nếu các tổ chức muốn tối ưu hoá việc trao đổi thông tiên bằng cách nâng cao trách nhiệm và sự kiểm soát thì cần phải có càng ít cấp càng tốt, có nghĩa là tổ chức phải có cơ cấu “phẳng”. Lôgích đằng sau nguyên tắc này là rất ít người cần phải truyển đạt thông điệp lên trên hoặc xuống dưới và như thế thì tốc độ và mức độ chính xác của các thông tin đến nơi cần thiết càng cao. Trong thực thế nguyên tắc này cũng gây ấn tượng không kém. Hai cơ cấu tổ chưc trên hoàn toàn trái ngược nhau về quan điểm và vì vậy theo định nghĩa chúng không thể coi là một trong nhunữg nguyên tắc giống như M.Weber đã nêu ra là tổ chức theo thứ bậc. Trái với những tài liệu viết về các nguyên tắc hành chính. Simon đưa ra tiến trình ra các quyết định mang tính nhân bản hơn. Vì vậy ông đưa ra luận điểm rằng những cản trở đối với sự lựa chọn của tổ chức cần được đưa vào không chỉ những yếu tố bên ngoài trong môi trường nhiệm vụ của tổ chức mà còn cả trong những cản trở tồn tại như một phần tồn tại của con người. 5 Câu 6: Hành chính NN theo tư tưởng lý thuyết “hành vi hành chính”. Đối với Simon, mô hình lý thuyết mới về hành chính có nghĩa là cần phải có hai loại các nhà hành chính làm việc hài hoà và tương hỗ với nhau một cách lý trí: một loại thì quan tâm đến việc phát triển khoa học hành chính thuần tuý dựa trên cơ sở tâm lý học xã hội, trong khi trường phái khác lại quan tâm đến việc “thi hành các chính sách công”. Theo quan điểm của Simon việc thực hiện chính sách công “không thể dừng lại khi nó chỉ thấm nhuần khoa học chính trị; nó cũng cần phải cố gắng tiếp cận gần hơn với khoa học kinh tế và khoa học xã hội, hấp thụ tư duy kinh tế học và xã hội học nữa”. Tuy nhiên cả hai “khoa học hành chính thuần tuý” và “thực thi chính sách công” cần phải là những thành tố bổ sung cho nhau. Như vậy, những thách thức vào cuối thập kỷ 40 đã cho thấy những “nguyên tắc hành chính” hầu như không phải là sự hiện diện cuối cùng của khoa học hành chính. Sự thuyết phục của Simon rằng tâm lý xã hội cung cấp cơ sở cho sự hiểu biết các hành vi hành chính đã đánh vào các nhà khoa học hành chính nghiên cứu theo hướng các nguyên tắc hành chính và làm cho họ lúng túng. Sự chỉ trích của H.Simon và các đồng sự đã đưa ra đối với các mô hình lý thuyết truyền thống là mối đe doạ không chỉ đối với các nhà khoa học chính trị mà còn cả các nhà khoa học hành chính công. Theo họ, các nhà khoa học hành chính công có cả “một củ cà rốt” và cả một “chiếc gậy” xui khiến không chỉ nằm yên trong khoa học chính trị mà còn tăng cường mối quan hệ với các lĩnh vực khoa học khác. “Củ cà rốt” là sự duy trì mối liên hệ nhận thức lôgích giữa chính trị và hành chính, đó là quá trình ra chính sách. Chiếc gậy là viễn cảnh gây lo lắng cho việc thiết lập lại chỉ để trở thành một “khoa học thuần tuý” làm mất đi các đặc điểm thực tế về chính trị và xã hội trong khi nỗ lực phát triển một tư duy kỹ thuật đơn thuần về hành chính công. Hành chính công xem xét các giai đoạn bên trong của tiến trình: Sự hình thành các chính sách công trong bộ máy thư lại và việc thực hiện các chính sách công của họ. Khoa học chính trị xem xét các giai đoạn bên ngoài của tiến trình: các áp lực trong chính thể sinh ra sự thay đổi về xã hộichính trị. Có một lôgích nhất định trong việc tiếp tục mối liên hệ này theo hướng có lợi ích cho cả hai lĩnh vực chính trị và hành chính. 6 Câu 7: Phân tích khái niệm hành chính công từ các góc độ tiếp cận cơ bản (Cỏc cỏch tip cn trong nghiờn cu hnh chớnh cụng). Theo cỏc giai on phỏt trin ca hnh chớnh hc, cú th c tng hp v phõn tớch thnh: cỏch tip cn Hin phỏp-Lut-Lch s; cỏch tip cn mụ t c cu v cỏch tip cn tõm lý xó hi. Bờn cnh ú, cng cú nhng ý kin cho rng nhiu nghiờn cu v hnh chớnh cụng c hỡnh thnh trờn c s ba chc nng ca Chớnh ph l: cỏch tip cn qun lý, cỏch tip cn chớnh tr, cỏch tip cn phỏp lut. Tuy nhiờn mi cỏch tip cn u cú ý ngha khoa hc trong vic giỳp chỳng ta phỏc hoc c mt bc tranh v hnh chớnh cụng vi mt bn cht phc tp, a dng v ht sc sinh ng. 1) Cỏch tip cn Hin phỏp - Lut - Lch s: õy l cỏch tip cn da trờn khuụn kh cỏc quyn hp phỏp v bn phn ca Chớnh ph th hin trong Hin phỏp, trong cỏc iu lut v quy nh. Theo cỏch tip cn ny, cỏc nh nghiờn cu thng a ra nhng bc tranh rt hp v cng nhc v hnh chớnh nh nc. Tuy nhiờn vo na cui ca th k 19 õy l cỏch tip cn chớnh trong nhng nghiờn cu ca hnh chớnh hc thụ s. Hnh chớnh cụng lỳc by gi c xem l mt s b tr cho lut cụng hn l mt lnh vc chuyờn mụn ht sc sụi ng nh ngy nay. Mi quan tõm ch yu ca nhng nghiờn cu theo cỏch tip cn ny l s tiờu chun hoỏ v yu t chớnh tr c coi trng hn l yu t t chc. c bit, yu t o c c coi nh mt trong nhng iu kin quan trng nht ca mt nn hnh chớnh cú hiu qu. 2) Cỏch tip cn mụ t c cu: õy l cỏch tip cn ph bin nht trong tt c nhng nghiờn cu v HCC. Theo cỏch tip cn ny, nhng yu t cu thnh ca hnh chớnh l t chc, qun lý nhõn s, phi hp v kim soỏt bt buc i vi ti chớnh v phỏp lut. T duy theo cỏch nh vy, HCC c nh ngha l qun lý nhan lc v vt lc trong vic thc hin nhng mc tiờu ca NN. Mc dự õy l cỏch tip cn tng i khoa hc, cỏch tip cn mụ t c cu vn b ch trớch l khụng chỳ trng ti nhng vn cú liờn quan ti mụi trng ca nn hnh chớnh, cha quan tõm mt cỏch y n hot ng hnh chớnh nh l mt s hp tỏc, phi hp ca nhng con ngi nhm t c mc tiờu chung, m thiu c im ny, hnh chớnh s mt i phn ln ý ngha. Thờm vo ú, trong khi quỏ chỳ trng vo cỏc k thut i vi vic thc thi cỏc chng trỡnh ó c vch sn, cỏch tip cn ny ó b qua nhng khớa cnh lý thuyt v hnh chớnh v hon ton khụng chỳ ý ti cụng dõn, nhng ngi b tỏc ng nh hng trc tip bi cỏc hot ng hnh chớnh. Cỏch tip cn mụ t c cu chỳ trng vo cỏc vn nh c cu t chc, k thut qun lý nhõn s ca CP v qun lý ti chớnh, lut hnh chớnh v trỏch nhim hnh chớnh. Tuy nhiờn, nhng tỏc phm nghiờn cu theo cỏch tip cn ny cha phõn bit rừ rng hnh chớnh v chớnh tr. Vỡ vy theo cỏch tip cn ny, hnh chớnh hc cú tờn gi l Hnh chớnh - chớnh tr. 3) Cỏch tip cn xó hi - tõm lý: õy l cỏch tip cn mi nht, hin i nht trong nhng nghiờn cu ca hnh chớnh hc.Trong khi cỏc cỏch tip cn khỏch thng quan tõm n nhng vn mang tớnh cht lý thuyt nh HCC phi lm nhng gỡ v nờn t chc sao cho hp lý, cỏch tip cn xó hi tõm lý cú xu hng quan tõm nhiu hn ti vic phõn tớch tỡnh hung thc t. Theo cỏch tip cn ny, hnh chớnh hc l mt lnh vc nghiờn cu rt rng, m trong ú cỏc mi quan h qua li ca con ngi phi l trung tõm ca cỏc hot ng hnh chớnh. Nhng nghiờn cu kiu ny ch yu i sõu vo phõn tớch nhng vn nh quyn lc, nh hng ca hnh vi cỏ nhõn v nhúm i vi nhng mc tiờu ca t chc, nh hng ca phong cỏch lónh o, tm quan trng ca vic trao i thụng tin trong t chc v bn cht cng nh s phc tp ca quỏ trỡnh ra quyt nh v t chc thc hin quyt nh õy l mt cỏch nhỡn nhn mi v HCC c hỡnh thnh t nhng cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc nh xó hi hc, cỏc nh tõm lý hc cựng vi cỏc nh chớnh tr hc. Mt trong nhng c im ca cỏch tip cn xó hi tõm lý l s vn dng cỏc lý thuyt, cỏc khỏi nim v cỏc phng phỏp ca tt c cỏc khoa hc hnh vi phõn tớch c cu t chc, cỏc tin trỡnh hnh chớnh v phng thc m con ngi phn ng li i vi chỳng. 4) Cỏch tip cn qun lý: Cỏch tip cn ny liờn quan n chc nng hnh phỏp cua rChớnh ph vi trng tõm l qun lý v t chc cỏc t chc cụng quyn. Ging nh Wilson ó khng nh vo cui th k 19, qun lý trong cỏc t chc NN cng khụng khỏc gỡ nhiu lm so vi cỏc t chc t nhõn, ú l mc tiờu i vi hiu qu v hiu nng. 5) Cỏch tip cn chớnh tr: Cỏc nh nghiờn cu theo cỏch tip cn ny liờn h n chc nng lp phỏp ca NN. Cỏch tip cn ny chỳ trng nhiu hn vo s bo v nhng iu ó c quy nh trong Hin phỏp ca mt quc gia v chớnh vỡ vy, phm trự hiu qu tr nờn th yu so vi hiu lc v trỏch nhim. 6) Cỏch tip cn phỏp lut. Cỏch tip cn ny c hỡnh thnh trờn c s chc nng t phỏp ca NN, chỳ trng n vai trũ ca cỏc nh hnh chớnh trong vic ỏp dng v lm cho phỏp lut cú hiu lc trong nhng tỡnh hung c th, ng thi cng nhn mnh vai trũ ca cỏc t chc cụng quyn trong vic x lý khiu ni, khiu t. Câu 8: Bằng các ví dụ cụ thể anh (chị) hãy cho biết sự khác biệt giữa HCC và HC t. Khái niệm HCC xuất hiện và đ- ợc sử dụng rất phổ biến ở các nớc có nn kinh tế thị trờng phát triển mạnh, nơi mà khu vực t nhân đóng vai trò quan trọng. HCC là một khía niệm để phân biệt với hành chính t Sự khác nhau căn bản ở đây nằm ở hai khái niệm công và t. Nhng càng ngày 2 khái niệm hành chính công mới đáp ứng đợc, hay hình thức liên doanh ngày càng đợc áp dụng và 7 nó đã đạt đợc hiệu quả cao nên việc phân biệt hành chính cônghành chính t ngày càng trở nên khó khăn. Tuy vậy, nó vẫn có những điểm khác nhau căn bản giữa HCC và HCT mang tính nguyên tắc đó là: - Mục tiêu hoạt động: Đặc điểm nổi bật của bất kỳ một cơ quan hành chính công nào là hoạt động vì mục đích công cộng, lợi ích của cộng đồng, trong khi đó mục tiêu chủ yếu của hành chính t là lợi nhuận, phục vụ mọi vì động cơ lợi nhuận. Ví dụ: Một chính phủ đựoc thành lập ra, hoạt động vì mục đích quản lý chung cho xã hội, điều hoà lợi ích của các cộng đồng, có nghĩa là Chính phủ hoạt động vì lợi ích của cả đất nớc chứ không phải vì một cá nhân hay tổ chức nào. Nhng một công ty do t nhân lập ra nó tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng ngời không vì lợi ích của ngời tiêu dùng hay của cộng đồng mà vì lợi nhuận do hoạt động này đem lại cho họ. -Tính chính trị: hành chính công vì tính chính trị của tổ chức, trong mọi hoạt động của mình, hành chính công luôn mang màu sắc chính trị và bị các mục tiêu chính trị chi phối, gây ảnh hởng. Nhng hành chính t lại ko hề có màu sắc chính trị, nó hoạt động mà ko hề bị tác động bởi một động cơ chính trị nào. Ví dụ: Chính phủ hoạt động trên những nguyên tắc, mục tiêu mà Đảng chính trị đã lập ra chính phủ, nghĩa là hoạt động của chính phủ phải nằm trong khuôn khổ đờng lối của Đảng chính trị đề ra và luôn mang màu sắc chính trị. Ngợc lại hành chính t của một công ty chỉ bị chi phối bởi lợi nhuận, họ không bị đờng lối chính trị của Đảng nào lôi kéo, họ đứng bên lề các mục tiêu chính trị, họ chỉ tuân thủ các mục tiêu của tổ chức mình đề ra và của pháp luật. -Tính quyền lực: hành chính công mang tính quyền lực nhà nớc, tính mệnh lệnh cỡng chế rất cao. Hành chính t ko mang tính quyền lực nhà nớc và tính cỡng chế ko cao. Ví dụ: quyết định của Bộ trởng và giám đốc của ngời đứng đầu một doanh nghiệp. Một đợc đảm bảo bằng quyền lực nhà nớc, một đợc đảm bảo bằng điều lệ doanh nghiệp. -Cơ sở pháp lý: hành chính công có những thủ tục hết sức phức tạp, phải tuân theo một trình tự thủ tục do pháp luật quy định, ko đợc phá bỏ, nó luôn luôn cứng nhắc, mang tính quan liêu chậm chạp hiệu quảhoạt động thấp. Còn hành chính t cũng phải tuân theo một số nguyên tắc nhng nó lại mềm dẻo linh hoạt hơn rất nhiều và thủ tục thì đơn giản và dễ dàng thực hiện. Ví dụ: trong một phiên họp th- ờng kỳ của chính phủ, phải tổ chức tại một ngày nhất định trong thángvà phải do thủ tớng chủ trì (hay uỷ nhiệm)trong phiên họp phải tuân theo những thủ tục nhất định không thể làm khác, không thể thay đổi, nhng tại một công ty sản xuất kinh doanh thì các phiên họp có thể tiến hành bất cứ lúc nào, miễn là giải quýêt tốt công việc của công ty, các thủ tục đơn giản nếu cần thiết có thể bỏ qua nhiều công đoạn. -Quy mô tổ chức hoạt động: quy mô của hành chính công trên nguyên tắc rất lớn, có thể bao trùm cả xã hội hay một lĩnh vực rộng lớn. Nhng hành chính t lại có quy mô linh hoạt, tuỳ vào từng tổ chức mà áp dụng quy mô. Ví dụ: Bộ máy của chính phủ là bộ máy đặc biệt về phạm vi tầm cỡ, cũng nh sự đa dạng của các hoạt động mà chính phủ thực hiện hơn nữa hoạt động của chính phủ có ảnh hởng sâu rộng tới nhiều yếu tố. Còn hành chính t chỉ có phạm vi trong tổ chức đó và chỉ ảnh hởng trong phạm vi nhất định. (Tập đoàn Boeing là tập đoàn xuyên quốc gia tuy nhiên tính toàn bộ các cán bộ quản lý chỉ bằng 1/13 Bộ công chức hành chính của Hoa kỳ). -Hoạt động hành chính công chịu áp lực xã hội và mọi quyết định của hành chính công đều phù hợp và đáp ứng đợc lợi ích của cộng đồng, đó là sự đồng hành của hành chính công với xã hội, nghĩa là mọi quyết định hay hoạt động của hành chính công phải tham khảo ý kiến của công chúng, còn hành chính t ko cần quan tâm đến điều này. -Tài chính hoạt động: hành chính công sử dụng mặt khối l- ợng lớnvề vật chất và tài chính hoạt động nên sai sót của nó có ảnh hởng lớn đến kinh tế xã hội. Tài chính hoạt động từ ngân sách nhà nớc. Hành chính t sử dụng khối lợng nhỏ tài chính vật chất sai sót có ảnh hởng phạm vi nhỏ, tài chính hoạt động tự có. Ví dụ: chi phí tài chính của hệ thống hành pháp Hoa kỳ gấp 10 lần chi phí tài chínhcủa 5 tập đoàn lớn nhất Hoa kỳ. -Chủ thể và khách thể của hành chính cônghành chính t khác nhau. Chủ thể của hành chính công là các cơ quan , các cá nhân đợc uỷ quyền và các chủ thể này có những đặc điểm là mang tính quyền lực nhà nớc, hoạt động rộng khắp trên các mặt của đời sống xã hội, quản lý thông qua các quyết định hành chínhvà hành vi hành chính. Còn hành chính t chủ thể của nó có thể là cá nhân hay tổ chức đứng ra thành lập tổ chức đó, chủ thể này chỉ có quyền lực tổ chức, chỉ có quyền quản lý trong phạm vi tổ chức, họ có thể quản lý tổ chức bằng nhiều biện pháp và hình thức mà pháp luật cho phép. Ví dụ: Chủ thể quản lý của hành chính công là cơ quan cấp nhà nớc, chính phủ hoạt động trong tất cả các mặt của đời sống xã hội, còn công ty chỉ quản lý mặt sản xuất kinh doanh mà mình đăng ký, chủ thể là giám đốc công ty hay hội đồng quản trị. -Yêu cầu đối với đội ngũ những ngời tham gia hoạt động: kỹ năng cần có đối với nhà hành chính lớn hơn rất nhiều so với nhà điều hành doanh nghiệp. Ví dụ: trong nền hành chính công kỹ năng lãnh đạo đợc coi là kỹ năng cốt yếu trong điều hành doanh nghiệp lại là kỹ năng quản lý. Câu 9: Anh (chị) hãy phân tích những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nớc với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ QLNN là một dạng quản lý xã hội đặc biệt. Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc độ quản lý học là sự tác động có tổ chức có hớng đích của chủ thể quản lý lên đ i t ợng quản lý nhằm hớng hành vi của đối t- ợng đạt tới mục tiêu đã địnhtrớc. Quản lý bao gồm 3 dạng: + Quản lý giới vô sinh + Quản lý giới sinh vật + Quản lý tổ chức con ngời (quản lý xã hội). - Quản lý xã hội bao gồm các thực thể có tổ chức, có lý trí kết thành hệ thng chặt chẽ. Đây là dạng quản lý phức tạp nhất nhng cũng là hoàn thiện nhất vì đối t- ợng quản lý là con ngời có lý trí và mối quan hệ nảy sinh liên tục. Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ giữa họ càng phong phú, đa dạng, phức tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu cả hữu hình lẫn vô hình. - Quản lý Nhà nớc là dạng quản lý xã hội. Chính vì nó là dạng quản lý xã hội nên nó có đặc trng của quản lý xã hội. - Quản lý Nhà nớc cũng nh quản lý xã hội bao giờ cũng bao hàm chủ thể và đối tợng. Chủ thể quản lý đều là các thực thể có tổ chức có lý trí và đối tng quản lý là con ngời với đầy đủ bản chất xã hội của mình. - Quản lý Nhà nớc bao giờ cũng có quyền lực. Quyền hành là đặc quyền của chủ thể do tổ chức trao cho là phơng tiện để chủ thể quản lý Nhà nớc hay xã hội tác động lên đối tợng quản lý. - Quản lý Nhà nớc mang tính tổ chức giống nh các hoạt động quản lý xã hội khác. Tính tổ chức là nền tảng của hoạt động quản lý. - Quản lý xã hội, quản lý Nhà n- ớc bao giờ cũng phải có thông tin. Thông tin trong quá trình Nhà nớc nói riêng trong quản lý xã hội nói chung là cơ sở căn bản của quản lý các tác nghiệp quản lý. - Quản lý Nhà nớc phải có mục tiêu nhất định không nằm ngoài các yếu tố cấu thành quá trình quản lý xã hội. - Quản lý Nhà nớc mang những đặc điểm chung với của quản lý xã hội nhng QLNN là một dạng quản lý xã hội đặc biệt. Tính chất đặc biệt ấy thể hiện ở sự khác biệt giữa quản lý Nhà nớc với các hoạt động quản lý xã hội khác. *Qun lý Nh nc ch th qun lý l cỏc c quan trong b mỏ nh nc: Lp phỏp, Hnh phỏp, T phỏp. Cũn qun lý xó hi ch th ca nú l cỏc thc th cú lý trớ v cú t chc ng, on th, cỏc t chc khỏc v.v. - i tng qun lý ca qun lý Nh nc bao gm ton b dõn mi cỏ nhõn sng v lm vic trờn lónh th quc gia v phm vi ca nú l mang tớnh ton din trờn mi lnh vc. Cũn i tng qun lý ca qun lý xó hi nú bao gm cỏc cỏ nhõn, cỏc nhúm trong phm vi mt t chc. - Qun lý Nh nc mang tớnh quyn lc Nh nc v s dng phỏp lut lm cụng c ch yu duy trỡ trt t xó hi v thỳc y xó hi phỏt trin. Qun ý xó hi mang tớnh quyn lc xó hi s dng cỏc quy phm quy ch ni b iu chnh cỏc quan h 8 Câu 10: Tại sao khoa học HCC là một lĩnh vực khoa học liên ngành có liên hệ chặt chẽ và dựa trên thành tựu của ngành khoa học khác (Mi quan h gia hnh chớnh hc vi cỏc mụn khoa hc XH khỏc). Hành chính học là khoa học lấy quản lý hành chính làm đối tợng nghiên cứu chính. Có thể định nghĩa hành chính học là khoa học nghiên cứu các quy luật quản lý có hiệu quả những công việc xã hội của các tổ chức hành chính Nhà nớc . Hành chính học là một khoa học ra đời muộn hơn nhiều ngành khoa học khác và do tính chất đặc biệt của đối tợng nghiên cứu hoạt động QLHCNN nên HCH có sự liên kết chặt chẽ với các ngành khoa học. Hành chính học là một khoa học liên ngành và mang tính ứng dụng cao. 1. Tơng quan với chính trị học. Chính trị học nghiên cứu các đ- ờng lối thống trị về phơng diện lý thuyết và hiện nay việc thực hiện sự thống trị tại các quốc gia nh thế nào. Nh vậy, chính trị học gồm: lịch sử các học thuyết chính trị; các chế độ chính trị hiện tại; thái độ của dân chúng đối với chính quyền; những ảnh hởng và tơng quan qiữa các nhóm áp lực với chính quyền; những hành động và ảnh hởng của các chính đảng và tơng quan quốc tế. Với quan niệm chính trị học nh trên, khoa học hành chính phải phụ thuộc vào chính trị học, nghĩa là một phần khởi đầu của nó phải lấy từ chính trị học nh: mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ của chính quyền. Nói cách khác, mục tiêu chính trị là mục tiêu của quản lý hành chính và một khi biết rõ mục tiêu của quốc gia thì mới ban hành chính sách phù hợp. Chính trị học và khoa học hành chính còn có nhiều tơng quan khác nh những lĩnh vực thuộc về chính đảng, những nhóm áp lực, d luận quần chúng, đều là những lĩnh vực mà các nhà chính trị và nhà hành chính đều phải quan tâm. Tuy nhiên, hành chính học có những khu vực riêng biệt mà chính trị học ít khi chú ý đến: quản trị khoa học, các kỹ thuật ngân sách, tài chính, chơng trình, dự án, hiện đại hoá hoạt động. 2. Tơng quan với luật học. Các hoạt động hành chính đều phải thực hiện trong phạm vi pháp luật nhà nớc quy định; các quy định cụ thể của luật hành chính là khuôn khổ pháp lý trong đó hành chính hoạt động. Luật hành chính nghiên cứu cách thức tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính, mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy hành chính và mối quan hệ giữa hành chính nhà nớc với nhân dân về phơng diện pháp lý; luật này nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân, tổ chức tr- ớc quyền hành rộng lớn của các cơ quan hành chính bằng cách quy định rõ ràng quyền hạn của các cơ quan hành chính. Hành chính học nghiên cứu các đối tợng kể trên những cả ở ph- ơng diện pháp lý và phơng diện quản lý. Ngoài ra nó còn nghiên cứu các hành động hành chính d- ới khía cạnh hiệu quả, thực hiện mục tiêu quốc gia tới mức tối đa; Nghiên cứu tác phong của ngời công chức trong các cơ quan công quyền. 3. Tơng quan với kinh tế học. Kinh tế học là một ngành khoa học nghiên cứu việc sử dụng các nhân tố sản xuất hiện có có hiệu quả đến mức cho phép thỏa mãn tối đa nhu cầu vô hạn của xã hội về hàng hoá và dịch vụ. Kinh tế học gồm kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Kinh tế học vi mô nghiên cứu hành vi của các cá nhân và thực thể (ngời sản xuất và ngời tiêu dùng) để giải thích lý do và cách thức mà các cá nhân, thực thể này đa ra các quyết định kinh tế. Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế với t cách một tổng thể, nh nghiên cứu cơ chế hoạt động của nền kinh tế và xác định các yếu tố chiến lợc quy định thu nhập và mức sản lợng quốc dân, mức sử dụng lao động, giá cả và biến động của chúng. Vì vậy, giữa hành chính học và kinh tế học có tơng quan với nhau ở các điểm sau: - Hành chính học và kinh tế học có nhiều đề tài chung nh: tài chính công, quản trị ngân sách, thuế khoá. - Hiện nay nhiều nớc áp dụng chính sách kinh tế hỗn hợp, điều hành nền kinh tế bằng cả hai bàn tay (Chính phủ và cơ chế thị tr- ờng), do đó, cả hai khoa học đều bổ trợ lẫn nhau. 4. Tơng quan với tâm lý học. Tâm lý học là một ngành khoa học nghiên cứu nguyên nhân của hoạt động, động cơ của con ngời, của tập thể, mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể. Nh vậy, tâm lý học nghiên cứu quy luật tâm lý của con ngời. Các nhà hành chính sử dụng các kết quả nghiên cứu của tâm lý học vào việc nghiên cứu tâm lý của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nớc, để quản lý nhân sự hành chính một cách có hiệu quả. 5. Tơng quan với quản trị học. Quản trị học là ngành khoa học nghiên cứu cách thức tổ chức và điều hành các tổ chức vi mô bao gồm các hoạt động nh tổ chức, phân công, phối hợp, chỉ huy, h- ớng dẫn và kiểm soát hoạt động của các cá nhân, bộ phận nhằm hoàn thành nhiệm vụ, đạt mục tiêu đã định trớc. Hành chính học nghiên cứu cách thức tổ chức và điều hành hành chính ở tầm vĩ mô (bộ máy hành chính) và vi mô (công sở hành chính). Hiện nay, quản trị học đã phát triển cao độ và đã giúp nhiều cho hành chính học, ở nhiều nớc có khuynh hớng áp dụng các nguyên tắc của quản trị doanh nghiệp vào các tổ chức hành chính. 6. Tơng quan với xã hội học. Xã hội học nghiên cứu về nguồn gốc, sự phát triển, sự tổ chức và đời sống của xã hội loài ngời, về các mối quan hệ giữa ngời với ngời, giữa các tập thể, các thiết chế trong xã hội. Tức nó nghiên cứu các quy luật vận động của xã của xã hội học. Với ảnh hởng của xã hội học, các nhà hành chính học đã nghiên cứu các cơ quan hành chính nh những tổ chức và định chế xã hội. Ngoài ra, văn hoá học nghiên cứu về tơng quan giữa hành động của con ngời với hoàn cảnh văn hoá của ngời ấy, và mức độ ảnh hởng của hoàn cảnh văn hoá đối với hành động của con ngời. Do đó, văn hoá học sẽ giúp ích cho việc hiểu biết một số thái độ của nhân viên hành chính, một số hành động hành chính trong những xã hội khác nhau. 9 Câu 11: Anh (Chị) hãy so sánh mô hình HCC truyền thống với mô hình mới của quản lý công (QLC). Một trong những đặc trng của HCH là tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng với các xu h- ớng của thời đại. Vì vậy khi nghiên cứu chức năng HC cũng cần tiếp cận đến sự chuyển đổi của nền HCH . Một trong những học giả tiêu biểu đã tập hợp và hệ thống hoá hoạt động của tổ chức HC dới dạng bộ máy th lại là học thuyết của nhà xã hội học Đức Max Werber (1864 1920). Mô hình này đợc gọi là mô hình HCH truyền thống. 1.Mô hình hành chính công truyền thống (TPA). Mô hình hành chính công truyền thống ra đời vào những năm 1900 1920 ở một số nớc trên thế giới và ở hầu hết các nớc Ph- ơng Tây vào những năm 1950s. Đây là mô hình hành chính công tồn tại lâu đời nhất và là lý thuyết về quản lý thành công nhất trong khu vực công, nhng hiện nay nó đang bị thay đổi bởi các lý thuyết về quản lý công. Mô hình này có những đặc trng sau: - Dới sự kiểm soát chính thức của sự lãnh đạo chính trị; - Nhân sự làm việc suốt đời; - Chuyên nghiệp, phi chính trị (phục vụ bình đẳng với mọi đảng cầm quyền); - Bộ máy hành chính là một hệ thống thứ bậc chặt chẽ; - Quản lý xã hội bằng luật lệ và thực hiện các chính sách do các nhà chính trị ban hành; - Tập trung vào sự chính xác và hiệu quả (tìm ra cách tốt nhất để hoàn thành công việc); - Quá trình phù hợp (đúng đắn); - Không thiên vị (đối xử nh nhau đối với những trờng hợp giống nhau), phục vụ lợi ích công. 2. Mô hình quản lý công mới (NPM). Mô hình quản lý công mới đợc ra đời ở các nớc phát triển và một số nớc đang phát triển vào những năm 1980s của thế kỷ thứ XX, nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách nh: những sức ép lên khu vực công; Những thay đổi trong lý thuyết kinh tế; tác động của những thay đổi trong khu vực t lên khu vực công; đặc biệt toàn cầu hóa nh là một lực lợng kinh tế; và những thay đổi trong công nghệ. Mô hình này có một số đặc điểm nh sau: a. Tăng cờng hiệu quả hoạt động quản lý Nếu nh trong nền hành chính truyền thống, các nhà hành chính chủ yếu là làm nhiệm vụ thi hành mênh lệnh và làm theo các quy tắc có sẵn, thì trong mô hình quản lí công mới các nhà quản lý phải tính toán, dự đoán, sáng tạo, năng động để đạt đợc mục tiêu. Vì mục tiêu của quản lí công mới là hiệu quả của hoạt động quản lý nên các nhà hành chính không quan tâm nhiều đến chu trình, cách thức tiến hành mà quan tâm nhiều đến mục tiêu có đạt đợc hay không b. Phi quy chế hoá Cách tiếp cận quản lý công mới không đòi hỏi những quy định chặt chẽ nh một mạng lới dày đặc trong nền hành chính công truyền thống bắt một công chức phải tuân thủ một cách cứng nhắc và nghiêm ngặt, mà thay vào đó là cơ chế mềm dẻo hơn, linh hoạt hơn, dễ thích nghi với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội mới. Phi quy chế hoá đợc thực hiện bằng cách đơn giản hoá các thể chế, các quy định, thủ tục của Chính phủ vì chúng đã trở nên quá nặng nề và phức tạp, đến nỗi ngời dân không hiểu nổi, và thậm chí cả các cơ quan hành chính nhà nớc cũng khó áp dụng. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải cải cách thể chế theo hớng: - Nâng cao chất lợng thể chế hành chính; - Tạo ra một hệ thống thể chế bao gồm các quy định đơn giản hơn và số lợng ít hơn sẽ tăng tự do cá nhân cho các công dân, thúc đẩy sự phát triển của xã hội c. Phân quyền Phân quyền là việc Chính phủ trung ơng phân giao quyền hạn, trách nhiệm, thẩm quyền nhiều hơn cho các đơn vị chính quyền địa phơng (phân quyền lãnh thổ), hay cho các bộ và các đơn vị tổ chức bên dới (phân quyền chức năng) trong việc chủ động quản lý các nguồn lực đợc phân bổ trong phạm vi thẩm quyền của chúng; đồng thời nó đề cao mối quan hệ vững chắc giữa Chính phủ với bộ phận hoạch định chính sách, giữa cấp hoạch định chính sách với cấp thi hành. Quá trình phân quyền diễn ra rất rõ rệt, thể hiện ở sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Chính phủ trung ơng và chính quyền địa phơng, đợc thực hiện ở rất nhiều quốc gia với những mức độ và kết quả khác nhau. Phân quyền trong cải cách hành chính nhằm đạt đợc những lợi ích sau: +Tăng cờng hoạch định chính sách ở cấp hành chính trung ơng bằng cách giảm bớt hoạt động có tính chất tác nghiệp; +Tăng hiệu quả hoạt động của nền hành chính do phát huy đợc tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phơng, làm cho nền hành chính sát và phù hợp hơn với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phơng; +Phát triển nền dân chủ, tăng c- ờng sự tham gia của công dân trong hoạt động hành chính nhà nớc d. Vận dụng các nguyên tắc của cơ chế thị trờng, nh cạnh tranh, đấu thầu, xác định hiệu quả bằng việc so sánh giữa kết quả với chi phí, coi công dân là khách hàng của nền hành chính, làm cho nền hành chính trở nên năng động, đa dạng, phong phú, thoát khỏi vỏ ốc quan liêu truyền thống của bộ máy th lại cũ. e. Mối quan hệ giữa chính trị, nhà nớc và nền hành chính nhà nớc Đội ngũ cán bộ hành chính, đặc biệt là các cán bộ quản lý cao cấp không còn là những ngời trung lập với chính trị mà họ tham dự vào quá trình xác lập đờng lối, chính sách. Bản thân họ là những ngời đợc rèn luyện chính trị, tham gia công tác chính trị, và làm công tác chính trị và hành chính trong bộ máy hành pháp vào nền hành chính nhà nớc, và do đó có thể xem họ là chiếc cầu nối giữa quyền lực chính trị với nền hành chính quốc gia. f. T nhân hoá một phần các hoạt động của nhà nớc trên cơ sở thực hiện đợc các mục tiêu và pháp luật nhà nớc (luật công), đặc biệt là các dịch vụ công cộng. Xu hớng này bắt đầu tại Vơng quốc Anh từ khi bà Margret Thatcher lên nắm quyền vào năm 1979, và sau đó nhanh chóng lan rộng ra nhiều nớc trên thế giới. T nhân hoá không chỉ là con đ- ờng nâng cao hiệu quả, mà còn vì bản thân Chính phủ đã có quá nhiều chức năng và ôm đồm, nếu không t nhân hoá thì không thể đáp ứng nhanh chóng đợc mọi yêu cầu ngày càng tăng của các công dân. T nhân hoá không chỉ đợc hiểu đơn thuần là bán đi một phần tài sản của Nhà nớc mà một ý nghĩa quan trọng khác của t nhân hoá là thu hút đợc đông đảo các thành phần xã hội, nhất là khu vực t nhân, các công dân và các tổ chức phi Chính phủ, tham gia vào hoạt động của nền hành chính công. Mức độ, phạm vi t nhân hoá và xã hội hoá ở các nớc khác nhau, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi nớc và xu hớng chính trị của đảng cầm quyền và Chính phủ đ- ơng thời. g. Hành chính nhà nớc không tách khỏi hành chính t và vận dụng nhiều phơng pháp quản lý doanh nghiệp vào các thực tiễn hoạt động của mình. Tuy có sự khác biệt và không biến nền hành chính công thành tổ chức quản lý t nhân theo cơ chế thị trờng, song trong xã hội hiện đại với một nền kinh tế thị trờng, nền hành chính công có thể vận dụng nhiều phơng pháp quản lý có hiệu quả của các tổ chức thuộc khu vực t nhân. Đó cũng là sự đòi hỏi khách quan của hiệu quả, chất lợng và sự linh hoạt trong đáp ứng các dịch vụ cho yêu cầu ngày càng tăng của công dân cả về số lợng và chất l- ợng. h. Xu hớng quốc tế hoá hoạt động hành chính nhà nớc Xu thế quốc tế hoá đời sống kinh tế - xã hội cũng ảnh hởng đến nền hành chính nhà nớc. Các nớc phải điều chỉnh nhiều qui định pháp luật theo pháp luật và thông lệ quốc tế đối với nhiều vấn đề mang tính chất toàn cầu, đặc biệt là những vấn đề xã hội. Nền hành chính phát triển của các nớc đều phải quan tâm và gánh vác nghĩa vụ chung đối với những vấn đề của loài ngời. 3. Mô hình Quản trị nhà nớc tốt (Good Governnance). Mô hình này ra đời vào những năm 1990 ở một số nớc trên thế giới nhằm đáp ứng các yêu cầu về mở rộng dân chủ, xây dựng nền kinh tế thị trờng và hội nhập quốc tế. Mô hình này có những đặc trng cơ bản sau: - Đảm bảo sự tham gia của nhân dân; - Nhà nớc pháp quyền; - Trách nhiệm giải trình; - Công khai, minh bạch; - Định hớng đồng thuận; - Công bằng, bình đẳng; - Hiệu lực và hiệu quả; - Thích ứng, linh hoạt. 10 [...]... vụ dân của bộ máy hành chính Các yếu tố cấu thành năng lực của hành công gồm: - Hệ thống tổ chức hành chính - Hệ thông thể chế, thủ tục hành chính - Đội ngũ cán bộ, công chức -Tổng thể các điều kiện vật chất kỹ thuật cần và đủ để đảm bảo chi hoạt động công vụ có hiệu quả (Công sản) Năng lực của hành chính công phụ thuộc vào chất lợng của các yếu tố trên b Hiệu lực của hành chính công là sự thực hiện... động hành chính là hoạt động tài phán hành chính nhằm kiểm tra tính hợp pháp trong các quyết định hành chínhhành vi các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức hành chính bị dân khiếu kiện và phán quyết về bồi thờng thi t hại cho công dân do quyéet định, hành vi đó gây ra Ngoài ra, chức năng giám sát đối với hành chính của Toà án còn đợc gián tiếp thông qua hoạt động tài phán t pháp 1) Giám sát thông... ích cộng đồng - Tài chính công phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nớc trong từng giai đoạn lịch sử nhất định Do đó, trong mỗi giai đoạn, tài chính công có các nhiệm vụ cụ thể khác nhau - Tài chính công tạo ra môi trờng bình đẳng cho mọi công dân về hởng thụ các hàng hoá và dịch vụ đợc cung cấp bằng nguồn lực tài chính công Tài chính công có vai trò quan trọng trong hoạt động hành chính, đợc thể hiện... động tài chính công là Nhà nớc, nên quyền quyết định các khoản thu chi trong tài chính công là thuộc về Nhà nớc hoặc các cơ quan công quyền do Nhà nớc uỷ nhiệm - Các quan hệ kinh tế trong phân phối của tài chính công gắn liền với quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nớc trung ơng, các cấp chính quyền địa phơng và các tổ chức, đơn vị công - Tài chính công hoạt động không vì... và can thi p Khi xem xét chức năng hành chính nhà nớc đối với bên ngoài, chúng ta có thể phân chia thành: các chức năng cơ bản của hành chính nhà nớc; chức năng hành chính nhà nớc đối với các ngành, lĩnh vực; và chức năng cung ứng dịch vụ công 1 Những chức năng cơ bản của hành chính nhà nớc Trong thực tế, có những công việc chính phủ có thể làm hoặc có thể không phải làm, có những công việc chính phủ... thi t hại do việc thực hiện các quyết định hành chínhhành vi hành chính trái pháp luật của cơ quan hành chính, công thức gây nên +Nh vậy, toà án nhân dân các cấp có chức năng xét xử hành chính, trực tiếp kiểm tra, giám sát các quyết định hành chínhhành vi hành chính của cơ quan hành chính nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý Nhà nớc 2) Giám sát thông tin qua tài phán t pháp +Trong xét... chế hành chính nhà nớc; - Tổ chức bộ máy hành chính nhà nớc; - Đội ngũ cán bộ, công chức nhà nớc; - Tài chính công 1 Thể chế hành chính nhà nớc Có nhiều cách quan niệm về thể chế hành chính nhà nớc Có thể định nghĩa thể chế hành chính nhà nớc từ những gì cần thi t để các cơ quan hành chính nhà nớc hoạt động có hiệu quả Tuy nhiên cũng có thể hiểu thể chế hành chính nhà nớc theo nghĩa hẹp hơn, đó là một... tài chính nhà nớc cần thi t để các cơ quan hoạt động và thực hiện đợc các mục tiêu quốc gia Việc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài chính công là yêu cầu cấp thi t của hoạt động quản lý hành chính nhà nớc trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc 4 Tài chính côngcấu hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam bao gồm các bộ phận cấu thành nh sau: - Tài chính công. .. tron ghd hành chính Nhà nớc Nhng việc giao đồng thời chức năng quản lý công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo (chức năng mang tính tài phán hành chính) cho một cơ quan thuộc hệ thống hành pháp là cha phù hợp Đây cũng là một căn cứ đề nghị thành lập toà án hành chính để thực hiện giải quyết các tranh chấp hành chính giữa cơ quan hành chính Nhà nớc với công dân, cơ quan, tổ chức +Trong công cuộc... mỗi quốc gia, mà việc cải cách hành chính tập trung vào những khâu, những bộ phận nhất định Do đó, mà phạm vi và nội dung cải cách hành chính ở các quốc gia khác nhau là khác nhau Cải cách hành chính ở Việt Nam là một quá trình thay đổi có chủ định nhằm hoàn thi n các bộ phận: thể chế hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức hành chính; tài chính công để nâng cao năng lực, hiệu . hng ti cỏc c im ca th ch HCNN. Phn III - Chc nng v phng phỏp HCNN Câu 17: Chức năng HCNN là gì? Vic nghiờn cu cỏc chc nng HCNN cú ý ngha ntn? Phân loại các chức năng của HCNN. 1. Khái niệm chức. vn chi tit khỏc v t chc cỏc c quan HCNN phi c quy nh. Th ch HCNN cng rng mch thỡ c cu t chc ca b mỏy cỏc c quan HCNN cỏc cp cng rừ rng v gn nh. Thiu cỏc quy nh c th, khoa hc trong vic phõn chia. (cụng lc). Nu nh chc nng, nhim v khụng c xỏc nh mt cỏch rừ rng, khoa hc thỡ khú cú th b trớ hp lý c tng ngi vo cỏc chc v c th. Th ch HC khụng c th, khoa hc s khụng th b trớ c cỏn b, cụng chc hnh chớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn thi môn hành chính công, Câu hỏi ôn thi môn hành chính công, Câu hỏi ôn thi môn hành chính công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay