Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng

133 417 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:34

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng 1MỤC LỤCMỤC LỤC . 1DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .5LỜI MỞ ĐẦU .1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31.1.KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31.1.1. Vai trò của tiêu thụ thành phẩm nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 31.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán .41.1.2.1. Các phương pháp tính giá thành thực tế thành phẩm xuất kho: .41.1.2.2. Chứng từ sử dụng: 91.1.2.3. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 91.1.2.4. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán: .111.1.3. Kế toan doanh thu tiêu thụ thành phẩm: 141.1.3.1.Khái niệm doanh thu nguyên tắc ghi nhận doanh thu 141.1.3.2. Chứng từ sử dụng 161.1.3.3. Tài khoản sử dụng .161.1.3.4. Trình tự hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm: 171.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: .211.1.4.1. Kế toán chiết khấu thương mại (CKTM) .211.1.4.2.Giảm giá hàng bán (GGHB) 221.1.4.3.Hàng bán bị trả lại (HBBTL) .221.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ .241.2.1. Khái niệm về kết quả tiêu thụ phương pháp xác định 241.2.2. Kế toán chi phí bán hàng 241.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) 261.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 281.3. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ .291.3.1. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ 291.3.2. Các hình thức sổ kế toán: .291.3.2.1. Hình thức Nhật ký chung: .291.3.2.2. Hình thức Nhật ký – Sổ Cái .311.3.2.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ: .321.3.2.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ: .341.3.2.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 361.4.ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.371.4.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ theo hệ thống kế toán Mỹ 371.4.2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ theo hệ thống kế toán Pháp .38CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦM MẶT TRỜI VÀNG .402.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI VÀNG .4022.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần Mặt trời vàng .402.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Mặt Trời Vàng 422.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Mặt Trời Vàng 472.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế tóan tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng 512.1.4.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tóan tại công ty .512.1.4.2.Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty .542.1.5.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Mặt Trời Vàng trong những năm gần đây 632.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI VÀNG .672.2.1.Đặc điểm hoạt động tiêu thụ tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng 672.2.2. Nội dung Kế tóan tiêu thụ thành phẩm tại công ty : 702.2.2.1. Kế tóan doanh thu tiêu thụ các khỏan giảm trừ doanh thu tại công ty : 702.2.2. Kế tóan giá vốn hàng bán .932.2.3. Kế tóan xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm tại công ty 1012.2.3.1.Phương thức xác định kết quả tiêu thụ tại công ty .1012.3.2. Kế tóan chi phí bán hàng 1012.2.2.3. Kế tóan chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty .1072.2.3.4. Kế tóan kết quả hoạt động tiêu thụ tại công ty 1113CHƯƠNG III :HOÀN THIỆN KẾ TÓAN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI VÀNG .1153.1. Đánh giá khái quát tình hình kế tóan tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng .1153.1.1. Ưu điểm: .1153.1.2. Hạn chế .1183.2. Một số giải pháp nhằm hòan thiện kế tóan tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng 120KẾT LUẬN .1254DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX 13Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK .14Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu tiêu thụ theo phương thức tiêu thụ trực tiếp 18Sở đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tiêu thu theo phương thức gửi bán tại đơn vị giao đại lý 19Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán doanh thu tiêu thụ theo phương thức trả chậm, trả góp 20Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng 20Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phương thức tiêu thụ nội bộ 21Sơ đồ 1.8: Quy trình hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 23Sơ đồ 1.9: Quy trình hạch toán chi phí bán hàng .25Sơ đồ 1.10: Quy trình hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp .27Sơ đồ 1.11: Quy trình hạch toán tổng hợp xác định kết quả tiêu thụ 28Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung .30Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ Cái 32Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ .345Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế tón theo hình thức Nhật ký – Chứng từ 35Sơ đồ 1.15: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính . 36Sơ dồ 1.16.kế toán xác định kết quả tiêu thụ theo kế toán Mỹ .38Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo hệ thống kế toán Pháp .39Sơ đồ kế toán xác định kết quả theo hệ thống kế toán pháp 39SƠ ĐỒ 2.1: QUI TRÌNH SẢN XUẤT NỒI INOX 45SƠ ĐỒ 2.2: SƠ ĐỒ QUI TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 46SƠ ĐỒ 2.3: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY GODSUN - NHÀ MÁY GIA DUNG 48Sơ đồ 2.4: tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng . 52Bảng 2.1 : Danh mục tài khoản 58Hình 2.1: GIAO DIỆN CHUNG CỦA PHẦN MỀM EFFECT .60Hình 2.2: MÀN HÌNH NHẬP LIỆU CHI TIẾT CỦA PHẦN MỀM EFFECT 62Bảng 2.2:Bảng những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Mặt Trời Vàng .65Sơ đồ 2.4: quá trình tiêu thụ 71Hnh 2.3: Màn hình nhập dữ liệu nghiệp vụ bán hàng 73Bảng 2.3: sổ cái chi tiết tài khoản 5112 74Bảng 2.4:sổ cái chi tiết TK 5212 .80Bảng 2.5:sổ cái chi tiết TK 532 .836Hình 2.4 : màn hình nhập dữ liệu nghiệp vụ hàng bán bị trả lại .89Bảng 2.6sổ cái chi tiết TK 531 91bảng 2.7 bàng tổng hợp nhập - xuất - tồn 977LỜI MỞ ĐẦUTrong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Mặt trời Vàng, em nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển đã mở rộng thị trường ra thế giới. Những năm gần đây công ty rất chú trọng phát triển các ngành nghề kinh doanh đầu tư mua sắm các thiết bị hiện đại, không ngừng mở rộng quy mô phát triển.Mặc dù là một doanh nghiệp trẻ, nhưng trong suốt thời gian qua Công ty CP Mặt Trời Vàng đã cho thấy sự phát triển vững mạnh về cả số lượng chất lượng trong việc cung cấp các sản phẩm ra thị trường.Đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất, kết quả tiêu thụ thành phẩm là yếu tố bản quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. HIện nay, không ít các doanh nghiệp vì rất nhiều lý do khác nhau mà việc hạch toán tiệu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ không thực sự đảm bảo, các thông tin tài chính phản ánh sai lệch tình hình hoạt động của toàn doanh nghiệp dẫn đến tình trạng : lãi giả, lỗ thật, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của công ty. Để tạo những bước tiến vững chắc trên con đường khẳng định vị thế chỗ đứng của mình trong bối cảnh hội nhập thì việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ là một vấn đề rất được chú trọng trong công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. TTrong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên hưỡng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Liên cùng ban giám đốc toàn thể nhân viên công ty kết hợp với những hiểu biết sẵn của bản thân đã được nhà trường các thầy giáo trang bị, em đã chọn chuyên đề: “Kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh 1tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng” để hoàn thành báo cáo thực tập kế toán của mình.Bố cục luận văn tốt nghiệp của e gồm 3 chương:Chương I : Lý luận về tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụdoanh nghiệp sản xuấtChương II : Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩn xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng.Chương III: Hòan thành kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng.2CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.1.1.KẾ TỐN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.1.1.1. Vai trò của tiêu thụ thành phẩm nhiệm vụ kế tốn tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.- Vai trò của tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:Tiêu thụ thành phẩm là khâu cuối cùng của q trình sản xuất nhưng lại tác dụng chi phối đến các khâu trước đó, cụ thể là dựa vào kế hoạch tiêu thụ, doanh nghiệp mới lên được kế hoạch sản xuất cung ứng. Do đó, khâu tiêu thụ mang tính quyết định đến sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Q trình tiêu thụ thể giúp doanh nghiệp tăng nhanh vòng quay của vốn, tăng lợi nhuận, tạo điều kiện trang trải chi phí tăng hiệu quả sản xuất. Mặt khác, nếu sản phẩm sản xuất ra khơng được tổ chức tiêu thụ tốt dẫn đến ứ đọng vốn, xí nghiệp khơng thể tái xuất, gây ảnh hưởng đến người lao động, gây tổn thất cho cả nhà sản xuất cũng như xã hội. Đối với doanh nghiệp, tiêu thụ khơng những thu hồi được tồn bộ chi phí bỏ ra, mà còn tạo ra lợi nhuận, quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp.Đối với nền kinh tế, tiêu thụ tạo ra dòng ln chuyển hàng hóa, dịch vụ thúc đẩy sản xuất tiêu dùng do đó điều tiết hoạt động của các ngành, các lĩnh vực, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Để thực hiện tốt cơng tác tiêu thụ đòi hỏi bộ phận quản lý cần theo dõi, nắm bắt được khối lượng giá thành của các sản phẩm tiêu thụ cũng như 3[...]... 1.2 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 1.2.1 Khái niệm về kết quả tiêu thụ phương pháp xác định Kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm là số chênh lệch giữa lợi nhuận gộp về bán hàng với chi phí bán hàng chi phí quản ly doanh nghiệp Kết quả đó được tính theo công thức: Kết quả tiêu = Doanh thu thuần - thụ thành phẩm về tiêu thụ thành GVH - B CPB - CPQLD H N phẩm Trong đó doanh thu thuần về tiêu thụ. .. của doanh nghiệp từ đó đề ra các biện pháp nâng cao kết quả tiêu thụ Trên đây là phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ của các DN sản xuất Để thể giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết định đòi hỏi kế toán phải phân tích được tình hình tiêu thụ, từ đó đưa ra các biện pháp nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH... PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 1.3.1 Nhiệm vụ tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ - Xây dựng quy tắc, chính sách kế toán cho việc ghi chép nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm - Tổ chức hợp lý quy trình, thủ tục cho nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm - Tổ chức hệ thống sổ kế toán chi tiết, tổng hợp quy trình kế toán chi tiết, tổng hợp cho nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm... TK 133 VAT đầu vào không được KT nếu được tính vào CPBH TK 333 TK 139 Thuế, môn bài, tiền thuê đất phải nộp Hoàn nhập dự phòng phai thu khó đòi Dự phòng phải thu khó đòi 28 1.2.4 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm Đặc điểm: Sau một kỳ kế toán, kế toán tiến hành xác định kết quả hoạt động kinh doanh Hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp mối quan hệ chặt chẽ đến lợi nhuận ảnh hưởng... sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp TK sử dụng: TK 911 – TK xác định kết quả kinh doanh để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp TK 911 được mở chi tiết cho từng hoạt động (hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính hoạt động khác) từng loại hàng hóa, sản phâm, lao vụ, dịch vụ, Trình tự hạch toán: Sơ đồ 1.11: Quy trình hạch toán tổng... tính theo công thức sau: DTT về tiêu Tổng Thuế TTĐB, XK, = DTBH - CKTM - GGHB - DTHBBTL - GTGT theo pp thụ TP trực tiếp Như vậy để xác định chính xác kết quả tiêu thụ thành phẩm, bên cạnh việc phải tính toán chính xác doanh thu thuần về bán hàng, giá vốn tiêu thụ, kế toán còn phải tiến hành tập hợp các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ chính xác, kịp thời 1.2.2 Kế toán chi... tổng hợp xác định kết quả tiêu thụ TK 632 TK 511 TK 911 KC giá vốn hàng bán KC doanh thu thuần về tiêu thụ TK 641 KC Chi phí bán hàng TK 421 Kết chuyển lỗ TK 642 KC chi phí QLDN Kết chuyển lãi 29 Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ, tăng khối lượng hàng hóa tiêu thụ đáp ứng nhu cầu thị trường là một chức năng bản của các đơn vị sản xuất kinh doanh Đê thực hiện điều này cần phân tích tình hình tiêu thụ lợi... ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Theo quy định tại điểm 10, 16, 24 của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 về doanh thu thu nhập khác (ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ – BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính) các quy định của chế độ kế 15 toán hiện hành, thì chỉ ghi nhận doanh. .. kiểm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (05 – VT) 1.1.2.3 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán Tổ chức kế toán chi tiết thành phẩm trong các doanh nghiệp cần kết hợp chặt chẽ với hạch toán nghiệp vụ ở kho bảo quản nhằm giảm bớt việc ghi chép trùng lặp giữa các loại hạch toán, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát của kế toán đối với kế toán nghiệp vụ ở nơi bảo quản Hiện nay, các doanh nghiệp... điều kiện cụ thể của doanh nghiệp - Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình tiêu thụ cho nhà quản trị doanh nghiệp cho việc lập các báo cáo kế toán định kỳ cũng như việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ tại đơn vị 1.3.2 Các hình thức sổ kế toán: 1.3.2.1 Hình thức Nhật ký chung: Đặc điểm: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà . thụ tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. Chương III: Hòan thành kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. 2CHƯƠNG. về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở doanh nghiệp sản xuấtChương II : Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩn và xác định kết quả tiêu thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng, Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng, Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng, Chứng từ sử dụng: Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán., Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán:, Kế tốn chi phí bán hàng. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp CPQLDN., Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm., Chứng từ sử dụng. Tài khoản sử dụng. Hình thức Nhật ký – Sổ Cái., Hình thức Chứng từ ghi sổ: Hình thức Nhật ký – Chứng từ:, Đặc điểm hệ thống chứng từ tại công ty., Đặc điểm hệ thống tài khoản tại công ty., Đặc điểm hệ thống sổ kế tốn tại cơng ty., Đặc điểm hệ thống báo cáo kế tốn tại cơng ty., Các khỏan giảm trừ doanh thu tại công ty., Kế tóan giá vốn hàng bán. Phương pháp tính giá thành phẩm nhập kho., Kế tóan chi phí bán hàng., Kế tóan chi phí quản lý doanh nghiệp tại cơng ty., Ưu điểm: Kế tóan kết quả hoạt động tiêu thụ tại cơng ty..

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay