Nhiệm Vụ Kinh Tế Cơ Bản Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp

18 386 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2013, 15:05

Nhiệm Vụ Kinh Tế Cơ Bản Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Đềán kinh tế chính trịMỤC LỤCA-GIỚITHIỆUCHUNGVỀĐỀTÀIB- NỘIDUNGCHÍNH.1) Thời Kỳ QuáĐộ Lên Chủ Nghĩa Hội Việt Nam:* Thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa hội:* Thời kỳ quáđộ lên Chủ Nghĩa Hội Việt Nam2) Nhiêm Vụ Kinh Tế Bản Của Thời Kỳ QuáĐộ Lên Chủ Nghĩa Hộib) . Xây dựng quan hệ xản xuất mới theo định hướng XHCN:c) Nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh tếđối ngoại:d) Nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần của nhân dân.C) KẾT LUẬN:1Đềán kinh tế chính trịA-GIỚITHIỆUCHUNGVỀĐỀTÀINhân dân ta một lòng nồng nàn yêu nước…” câu nói đó như một lời khẳng định, in sâu vào tâm trí mỗi người dân Việt Nam chúng ta. điều đó giải thích tại sao dân tộc ta lại chiến thắng được hai kẻ thùxâm lược hùng mạnh là thực dân Pháp vàđế quốc Mĩ.Sau khi đánh đuổi kẻ thù xâm lược Đảng, nhà nước ta đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Hội trên toàn đất nước mà mởđàu của nó là thời kì quáđộ lên chủ nghĩa hội. Tất cảđều hướng về xây dựng một đất nước giàu mạnh, nhân dân một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đểđạt được mục đích trên chúng ta cần biết được những yêu cầu, nhiệm vụ kinh tếđặt ra thời kì này là thế nào, thực trạng hiện nay của những vấn đềđó ra sao…để từđó nắm bắt, hiều cũng như thực hiện đúng những chính sách đường lối lãnh đạo của Đảng Nhà nước.Là một sinh viên thuộc chuyên ngành kinh tế, ta càng phải tích cực tham gia tìm hiểu nắm rõ những nhiệm vụ, tư tưởng ấy. Nó không chỉ giúp ta học tốt các môn học lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn chau dồi thêm những kiến thức để vận dụng vào công việc của từng người sau nàyDo vậy em đã chọn đề tầi: “Nhiệm Vụ Kinh Tế Bản Lên Chủ Nghĩa Hội ỞViệt Nam Thực Trạng Giải Pháp”2Đềán kinh tế chính trịB- NỘIDUNGCHÍNH.1) Thời Kỳ QuáĐộ Lên Chủ Nghĩa HộiỞ Việt Nam:*Thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa hội:Là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện,từ hội cũ sang hội mới – hội hội chủ nghĩa. Nó diễn ra từ khi cách mạng vô sản thắng lợi, giai cấp vô sản dành dược chính quyền, bắt tay vào việc xây dựng hội mới kết thúc khi xây dựng thành công các sở của hội hội chủ nghĩa về vật chất khĩ thuật, kinh tế văn hóa tư tưởng. Nói cách khác, kết thúc thời kỳ qua độ khi đã xây dựng xong cả về lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất, cả sở kinh tế lẫn kiến trúc thượng tầng hội hội chủ nghĩa.* Những đặc điểm kinh tế của thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa hội.Đặc điêm bản nhất xuyên suốt bao trùm của thời kỳ quáđộ là sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần hội nhiều thành phần hội nhiều giai cấp. Trong thời kỳ quáđộ nền kinh tế tính chất quáđộ: nó không còn là nền kinh tếbản chủ nghĩa, nhưng cũng chưa hoàn toàn là nền kinh tế hội chủ nghĩa. V.I.Lênin viết: dang từ quáđộ nghĩa là gì ? Vân dụng vào nền kinh tế, phải nó nghĩa là trong chếđộ hiên nay, những thành phần những bộ phận những mảng của chủ nghĩabản chủ nghĩa hội không ? Bất cứ ai cũng thừa nhận là có.Theo Lênin 3 thành phần kinh tếchủ yếu là: +Thành phần kinh tế hội chủ nghĩa +Thành phần kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ +Thành phần kinh tếbản tư nhânCác thành phần kinh tế trên cóở mọi nước trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa hộiNgoài 3 thành phần kinh tế trên tùy thao hoàn cảnh của môi một nước còn thể thên một số thành phần kinh tế khác nữa cung theo Lênin nước Nga 5 thành phần kinh tế bản. Ngoài 3 thành phần kinh tếđã nêu còn thêm 2 thành phần kinh tế nữ là: +Thành phần kinh tế nông dân gia trưởng. +Thành phần kinh tếbản nhà nước.3Đềán kinh tế chính trịCác thành phần kinh tế tồn tại một cách khách quan tồn tại trong mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau trong đó mâu thuẫn bản giữa kinh tếbản tư nhân với kinh tế hội chủ nghĩa.* Thời kỳ quáđộ lên Chủ Nghĩa Hội Việt Nam.Có hai loai hình quáđộ lên chủ nghĩa hội là quáđộ tuần tự từ chủ nghĩabản lên chủ nghĩa hội quáđộ từ trước chủ nghĩabản lên chủ nghĩa hội.Đất nước ta thực hiên quáđộ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chếđộ tư bản chủ nghĩa.Đó là quá trình đi từ chếđộ hội phong kiến lên chếđộ hội chủ nghĩa bỏ qua chếđộ tư bản bằng cách: +Bỏ qua quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa với tư cách là quan hệ sản xuất thống trị. +Bỏ qua chếđộ tư bản là bỏ qua giai đoạn thống trị của giai cấp tư sản, của kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa.Nhưng không phải bỏ qua tất cả những gì của chủ nghĩabản mà phải biết tiếp thu những thành tựu mà nhân loại đãđạt được dưới chếđộ TBCN. +Không bỏ qua tính quy luật của sự phát triển của LLSX hội mà trước hết là phải thực hiên cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật +Không bỏ qua phân công lại lao động hội, chuyển dịch cấu kinh tế, phải phát triển kinh tế hàng hóa. +Không được bỏ qua phương thức quản lý kinh tế của nền đại công nghiệp +Không bỏ qua kỉ luật lao động của nền đại công nghiệp2) Nhiêm Vụ Kinh Tế Bản Của Thời Kỳ QuáĐộ Lên Chủ Nghĩa HộiĐể thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh thao con đường XHCN điều quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế hội. Muốn vậy. Trong thời kỳ quáđộ chúng ta phải thực hiên những nhiệm vụ sau:a) Cần phải phát triền lực lượng sản xuất hội:Đây được coi là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quáđộ nhằm xây dựng sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa hội, phát triển lực lượng sản xuất.4Đềán kinh tế chính trị- sở lí luân:Theo Lênin, sở kinh tế của chủ nghĩa hội chỉ thể là nền công nghiệp đại khíCông nghiệp hóa hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động kinh tế - hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang việc sử dụng một cách phổ biến sức lao động với khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiếntạo ra năng suất lao động cao. Quá trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa của mỗi nước quáđộ lên CNXH được xuúât phát từđiều kiện cụ thể từ mỗi nước bối cảnh mỗi nước trong mỗi thời kỳ.Chủ nghĩa cộng sản=Chính quyền xô viết + điện khí hóa toàn quốc- sở thực tiễnđất nước ta quáđộ lên CNXH bỏ qua chếđộ TBCN từ một hội vốn là thuộc địa nửa phong kiến lực lượng sản xuất thấp, đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh do đó mà cấu kĩ thuật còn thủ công dẫn đến năng suất lao động thấp - Nội dungCần phải phát triển đồng bộ tất cả các yếu tốhợp thành lực lượng sản xuất hội.+ Về con người : Đạt tới trình độ tri thức cao, sự sáng tạo, đổi mới trở thành yêu cầu thường xuyên đối với mọi người phát triển con người trở thành yếu tố trọng tâm của hội + Vềtư liệu sản xuất: sử dụng các công cụ lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất chủ yếu là máy móc, các công cụđiều khiển bằng số, rô bốt…Phương thức thực hiện: chuyển đổi một cách căn bản trên tát cả các mặt, các lĩnh vực cả về sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế hội…trên sởđó mới cóđược LLSX trình độ cao.- Khái quát thực trạng công nghiệp hóa hiện đại hóa nước ta:Tại đại hội đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ(1/1994), đảng ta đã khẳng định: Nước ta chuyển dần sang một thời kỳ phát triển mới, đẩy tới một bước CNH, HĐH đất nước. Từđóđến nay CNH được thực hiện gắn liền với HĐH thực hiện trong điều kiện hội nhập thế giới trong điều kiện chế thị trường định hướng hội chủ nghĩa.Những kế quả thành tựu đãđạt được là:5Đềán kinh tế chính trịCNH, HĐH đã trở thành sự nghiệp của quần chúng, CNH từng bước đưa nền kinh tế nước ta hội nhập với nền kinh tế thế giới khu vực. đảm bảo sự tăng trưởng khá cao bước đầu sự chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực. Trong tổ chức thực hiện CNH, HĐH đã xác định đúng trọng tâm, áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ. Phong phúđể huy động mọi lực lượng tham gia.Tuy nhiên CNH, HĐH tronh những năm đổi mới của nước ta còn một số tồn tại khuyếđiểm yếu kếm đó là:Mục tiêu của CNH, HĐH là xây dựng nền kinh tếđộc lập tự chủ hội nhâp với thế giới mới chỉđạt được kế quả bước đầu, chưa chiến lược chính sách cụ thểtrong việc xác định mục tiêu, nội dung, bước đi trong việc phát triển các ngành cóý nghĩa quyết định tới trang bị kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân như: khí, điện tử, luyên kim. hóa chất… Nền kinh tế vẫn tình trạng nhập siêu . cấu mặt hàng xuất nhập khẩu chưa thể hiện đầy đủ mục tiêu xây dựng nền king tế tự chủ hội nhập kinh tế, mặt hàng xuất khẩu chủ yế là một số nông sản, hàng gia công, hàng thủ công mĩ nghệ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc nguyên vật liệu thiết bị… Về cấu kinh tế, những ngành sự tăng trưởng cao lại là những ngành giá trị gia tăng thấp, chi phí lao động lớn, chủ yếu làm gia công cho nước ngoài ví dụ như giầy dép 86% nguyên liệu nhập. Công nghiệp chế biến phát triển còn trình độ thấp, công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới, với công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản thì chủ yếu là chế biến thô, chưa chế biến sâu, nhiều nông sản tỷ lệ chế biến còn thấp như chè 55%; rau quả 5%; thịt 1%.Với các ngành chế biến khác thì cấu mặt hàng chế biến còn nghèo. Trình độ chất lượng chế biến sản phẩm còn thấp. + Khả năng cạnh tranh của sản phẩm do Việt Nam sản xuất còn kếm + CNH, HĐH Việt Nam trong những năm qua đã tạo ra chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, nhưng chậm hiệu quả chưa cao, chưa thúc đẩy sự liên kết trong nước với nước ngoài, giữa các ngành kinh tế, các địa phương, các doanh nghiệp.Đề xuất một số giải pháp CNH, HĐH.6Đềán kinh tế chính trị *Quan điểm thực hiện Phải xây dựng nền kinh tếđộc lập, tự chủ, phát huy cao độ nội lực đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài chủđộnh hội nhập kinh tế quuốc tếđể phát triển nhanh, hiệu quả bền vững đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Thực hiện CNH, HĐH nhanh rút ngắn Nước ta thực hiên CNH, HĐH trong điều kiện hội nhập, trong điều kiên khoa học - công nghệ trên thế giới diễn ra như bão, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế tri thức, do đó nước ta khả năng cần thiết phải CNH, HĐH nhanh rút ngắn nếu như không muốn tụt hậu.Để thực hiện được điều đó, Việt Nam phải lựa chon mô hình kiểu mới, thực hiện CNH, HĐH thích hợp. Đó là mô hình áp dụng kinh tế tri thức trong lựa chọn phát triển các ngành, lựa chọn công nghệđể phát triển nhanh phát triển các lĩnh vực công nghệ cao mà ta khả năng như: điện tử, sinh học; phải xuất khẩu xuất khẩu qua chế biến sâu những mặt hàng lợi thế so sánh.* Các giải pháp thực hiện:- Coi trọng công tác quy hoạch nâng cao chất lượng quy hoạch.Quy hoạch là công cụ cực kỳ quan trọng, nóđịnh hướng dài hạn vàđảm bảo cho sựđồng bộ trong sự phát triển dài hạn. Mọi cấp mọi ngành phải làm quy hoạch vấn đề then chốt là phải nâng cao chất lượng các quy hoạch.Phải sự thống nhất ăn khớp gữa quy hoạch tổng thể với quy hoạch các ngành, các vùng, giữa quy hoạch phát triển ngành, phát triển vùng với quy hoạch xay dựng quy hoạch đô thị, cũng như quy hoạch dân cư, quy hoạch mạng lưới giao thông vận tảiTrên sởđó các doang nghiệp cần xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển cho doanh nghiệp mình.Để nâng cao chất lượng quy hoạch cần đổi mới phương pháp tổ chức làm quy hoạch.Về phương pháp phải trên sở nghiên cứu thị trường phát triển công tác dự báo, thông qua đánh giá tác động của thị trường của dân 7Đềán kinh tế chính trịsốđánh giáđược xu thế tiến bộ của khoa học công nghệ sự tác động của nó tới sự phát triển của kinh tế - hội, của ngành, vùng, doanh nghiep…- Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam:Cạnh tranh vừa là sức ép vừa làđộng lực của sự phát triển, đổi mới. Sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam còn yếu kém để hội nhập với thế giới. Khi tham gia AFTA WTO, tất yếu khách quan đòi hỏi phải nâng cao sức cạnh tanh của hàng hóa Việt Nam.Trướchết, phân loại các mặt hàng thành 3 loại, căn cứ vào khả năng cạnh tranh. Một là các mặt hàng khả năng cạnh tranh cao nếu sự hỗ trợ của nhà nước cố gắng của doanh nghiệp. Hai là, các mặt hàng không khả năng cạnh tranh, căn cứ vào sự phân loại đóđể chính sách thúc đẩy phát triển thích hợp. Ba là, áp dụng các biện pháp toàn diện vàđồng bộđể nâng cao khả năng cạnh tranh.- Đối với quốc gia, cần nâng cao chất lượng của sự phát triển, túc là sự chuyển dịch cấu kinh tế trên sở tiến bộ khoa học - công nghệ sựphát triển của kinh tế tri thức, cũng như tăng cường quản lý. Cần hình thành những ngành chủ lực những ngành mũi nhổntng xuất khẩu. Nên chúý phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp xuất khẩu như những ngành sản xuất nguyên liệu, linh kiện phụ tùng. Cần những chính sách bảo hộ lựa chọn, thực hiện hỗ trợđầu vào thay cho hỗ trợđầu ra. Nhà nước cần xây dựng thực hiện Luật Cạnh Tranhvà chống độc quyền.- Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp là khâu quyết định khả năng cạnh tranh. Vì vậy cần áp dụng các biện pháp toàn diện hiệu quảđể tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp các mặt hàng trong đó cần chúý các biện pháp: Giảm chi phíđầu vào, hạ giá thành sản phẩm; Nâng cao chất lượng sản phẩm chủng loại của sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Xây dựng thương hiệu cho mọi sản phẩm của Việt Nam, dặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Các biện pháp trên chỉ thểđạt được khi xắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp, đặc biệt là khi các doanh nghiệp coi trọng đổi mới công nghệ. Đổi mới công nghệ không nghĩa là phải áp dụng công nghệ hiện 8Đềán kinh tế chính trịđại cần nhiều vốn mà lựa chọn công nghệ thích hợp với thị trường, với vốn khả năng của doang nghiệp.* Đổi mới đào tạo sử dụng nguồn nhân lực Đểđáp ứng nhu cầu của CNH, HĐH phải đổi mới căn bản vàđồng bộviệc đào tạo sử dụng nguồn nhân lực. Đây là lĩnh vực rộng lớn, phức tạp, nhưng trong những năm trước mắt, cần chúý một số biện pháp sau:- Diều chỉnh cấu đào tạo theo hướng: + Đi đôi với việc tiếp tục duy trì quy mô, tốcđộ, nâng cao chất lượng sau đại học, cần tăng quy mô, tốc độ nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Nhân lực qua đào tạo nghề. Nhân lực qua đào tạo nghề của nước ta hiện nay còn rất thấp (14%). Cần phấn đấu nâng cao tỷ lệ lao động dạy nghềđạt 18,6% vào năm 2005 26% vào năm 2010. + cấu ngành nghềđào tạo phải đáp ứng phù hợp sự chuyển đổi cấu kinh tế trong quá trình CNH, HĐH. + Nâng cao chất lượng đào tạo tất cả các hệđào tạo gồm: dạy nghề, đại học, sau đại học.- Hoàn thiện chếvà chính sách quản lý, sử dụng nguồn nhân lực: + Cần chính sách luân chuyển cán bộ, chíng sáh thu hút nhân tài, áp dụng chíng sách nghĩa vụ lao động vùng sâu, vùng xa trong một thời gian nhất định đối với người lao động, nhằm điều chỉnh lại phân bố lao động hợp lý hơn. + Cải cách căn bản tiền lương để tiền lương thực sự là hàng hóa sức lao động,tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Thực hiệ bảo hiểm hội đối với người lao động, không kể họ làm việc khu vực quốc doanh hay ngoài quốc doanh. + Giảm việc thực hiện chếđộ biên chế suốt đời, thực hiện phổ biến việc ký kế hợp đồng đối với các loại lao động.- Tăng cường quản lý nhà nước của Bộ Giáo Dục vàĐào tạo với công tác đào tạo.* Đẩy mạnh úng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Tiến bộ khoa học - công nghệ là nội dung cỏ bản của CNH, HĐH. Phải áp dụng các giải pháp chủ yếu sau để thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, quản lý vàđời sống hội:9Đềán kinh tế chính trị- Một mặt phải phát huy vai trò của Nhà nước, mặt khác, cần đặc biệt coi trọng vai trò của doanh nghiệp với thúc đẩy úng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ. Nhà nước đóng vai tròđịnh hướng tiến bộ khoa học công nghệ cho các ngành, chú trọng một số hướng công nghệ trọng điểm, mũi nhọn, tăng vốn đầu tư cho khoa học công nghệ xây dựng hoàn thiện chế quản lý với khoa học công nghệ.- Doanh nghiềp là khâu quyết định việc đổi mới công nghệ. Cần xuất phát từ nhu cầu thị trường, cũng như nhu cầu về tăng năng suất, hạ giá thàng căn cứ vào khả năng huy động vốn từ mọi nguồn, khả năng khai thác sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp để lựa chọn hình thức, mức độđổi mới công nghệ thích hợp. Các doanh nghiệp cần nâng mức đầu tư cho khoa học công nghệ vàđa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, phấn đấu để mức đầu tư thểđạt 2-3% so với doanh thu.- Huy động vốn sử dụng tốt năng lực nguồn lực cán bộ khoa học công nghệ của đất nước vào nghiên cứu vàứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là nâng cao vai trò của các trường đại học.- phát triển cônh nghệ cao là khâu đột pháđểđẩy nhanh tiến bộ khoa học công nghệ CNH, HĐH nhanh, rút ngắn. Nhà nước ưu tiên đầu tư nhân tài vật lực khuyến khích các ngành, các doanh nghiệp phát triển vàứng dụng công nghệ cao, ví dụ công nghệ thông tin, công nghệ sing học, công nghệ vật liệu mới… Phát triển thị trường khoa học công nghệ.- Tổ chức lại phát triển hệ thống các khu công nghiệp tập trung các khu công nghiệp vừa nhỏ, các cụm công nghiệp(KCNTT, KCNV&N, CCN)KCNTT, KCNV&N, CCN là những trung tâm đầu tàu thu hút vàđào tạo động lưc phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới. Chúng cần được kế nối với nhau, đảm bảo tính hệ thống trong phạm vi toàn quốc vàđịa phương, quan hệ với nhau về kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.Các quan quản lý cần tiếp tục rà soát vàđiều chỉnh lại các quy hoạch về phái triển cácKCNTT, KCNV&N, CCN, hạn chế việc mở thêm 10[...]... trình Kinh Tế Chính Trị 2) Giáo trình Triết Học Mác-Lênin 3) Báo điện tử “Bộ công thương” 4) Báo điện tử Việt Báo” 5) Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại Giao 16 Đềán kinh tế chính trị 17 Đềán kinh tế chính trị TRƯỜNGĐẠIHỌCKINHTẾQUỐCDÂN BỘMÔNKINHTẾCHÍNHTRỊ ĐỀTÀI : Nhiệm Vụ Kinh Tế Bản Lên Chủ Nghĩa Hội Việt Nam Thực Trạng Giải Pháp Sinh viên thực hiện: Thân Văn Tú Lớp chuyên ngành: Kinh Tế Và. .. giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới Mục tiêu của CNXH nước ta là: Xây dựng một hội dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh 15 Đềán kinh tế chính trị Muốn thực hiện dược những điều nói trên cần phải thực hiện thật tốt những nhiệm vụ kinh tế bản đã tình bày trên Khắc phục những khó khăn, yếu kém đã gặp phải và. .. sản xuất - Thực trạng hiện nay: Trong quá trình xây dựng quan hệ sở hữu TLSX Thời kỳ quáđộ lên CNXH là thời kỳ chuyển biến tư nhân thành sở hữu công cộng về TLSX Do nước ta còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế nên vẫn còn tồn tại nhiều 12 Đềán kinh tế chính trị loại hình sở hữu TLSX Các mối quan hệ sở hữu khác đều phụ thuộc vào nó - Giải pháp: Do nền kinh tế trong thời kỳ quáđộ các hình thức sở hữu làđa... môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý, thủ tục hành chính, mặt bằng kinh doanh tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn… - Xây dựng hệ thống sở dữ liệu về chuyên gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát triển, nhằm cung cấp các thông tin bản, cần thiết cho khách hàng nhu cầu 11 Đềán kinh tế chính trị - Khuyến khích phát triển các sở cung cấp dịch vụ phát triển hỗ trợ... biến sâu sắc toàn hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa nhằm xây dựng một hội hội chủ nghĩa do nhân dân lao động làm chủ nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại chế độ công hữu TLSX là chủ yếu nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, cuộc sống ấm no, tự do hạnh... lập tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển, về khả năng đóng góp của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề chính trị - kinh tế quan trọng của khu vực thế giới Ngoài ra, công tác đối với cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, công tác bảo hộ công dân, công tác văn hoá, thông tin đối ngoạitiếp tục được cải tiến, ngày càng hiệu quả - Giải pháp: Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; tích... 13 Đềán kinh tế chính trị uy tín của nước ta trên trường quốc tế Đến nay chúng ta đã tham gia vào hầu hết các tổ chức diễn đàn quốc tế khu vực Việc ta tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM) tháng 10/2004, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tháng 11/2006… đã chuyển tải một thông điệp mạnh mẽ đối với thế giới bạn bè quốc tế về một Việt Nam... cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như thông tin về thị trường, chuyển giao công nghệ * Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ phát triển Hệ thống dịch vụ phát triển rất phong phú a dạng, bao gồm mọi lĩnh vực, từ dịch vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ nghiên cứu, phát triển đào tạo phát triển nguồn nhân lực…đến dịch vụxúc tiến thương mại trong ngoài nước, cúng như dịch vụ hội khác - Cải thiện... những công tác trọng tâm đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, gia tăng thu hút đầu tư (FDI), viện trợ phát triển (ODA), thúc đẩy du lịch, xuất khẩu lao động…; đưa nước ta chủ động tích cực hội nhập vào kinh tế thế giới khu vực Việc Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu bước chuyển mới của nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Kết hợp nhịp nhàng với... trường thế giới; tối ưu hóa cấu xuất - nhập khẩu; tích cực tham gia hợp tác kinh tế khu vực hệ thống mậu dịch đa phương toàn cầu; xử lýđúng đắn mối quan hệ giữa mở rộng quan hệ kinh tế ối ngoại với độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia… +Đảm bảo sựổn định về môi trường chính trị, kinh tế hội +Có chính sách thích hợp với từng hình thức kinh tế ối ngoại +Xây dựng phát . Tế Cơ Bản Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp 2Đềán kinh tế chính trịB- NỘIDUNGCHÍNH.1) Thời Kỳ QuáĐộ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam:*Thời. thuẫn cơ bản giữa kinh tế tư bản tư nhân với kinh tế xã hội chủ nghĩa. * Thời kỳ quáđộ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam.Có hai loai hình quáđộ lên chủ nghĩa xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệm Vụ Kinh Tế Cơ Bản Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp, Nhiệm Vụ Kinh Tế Cơ Bản Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp, Nhiệm Vụ Kinh Tế Cơ Bản Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay