Trắc nghiệm lý thuyết hữu cơ đại cương

17 1,018 13
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2014, 00:01

Một số bài tập trắc nghiệm củng cố lý thuyết đại cương hóa hữu cơ . TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HỮU CƠ ĐẠI CƯƠNG . Câu 1: Thuộc tính nào sau đây không phải là của các hợp chất hữu cơ? A. Không bền ở nhiệt độ cao B. Khả năng. các hợp chất hữu cơ là: A. Phân huỷ hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản, dễ nhận biết. B. Đốt cháy chất hữu cơ để tìm cacbon dƣới dạng muội đen. C. Đốt cháy chất hữu cơ để tìm nitơ. hợp chất hữu cơ. B. Xác định các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ. C. Xác định công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ. D. Xác định hàm lƣợng của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm lý thuyết hữu cơ đại cương, Trắc nghiệm lý thuyết hữu cơ đại cương, Trắc nghiệm lý thuyết hữu cơ đại cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn