Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá

36 357 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2014, 22:23

Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá CH NG 4ƯƠ CH NG 4ƯƠ : KI M SOÁT NGÂN QU , Ể Ỹ : KI M SOÁT NGÂN QU , Ể Ỹ KI M SOÁT CH T L NG, KI M SOÁT Ể Ấ ƯỢ Ể KI M SOÁT CH T L NG, KI M SOÁT Ể Ấ ƯỢ Ể S L NG GIÁ Ự ƯỢ S L NG GIÁ Ự ƯỢ 4.1 Ki m soát ngân quể ỹ 4.1 Ki m soát ngân quể ỹ 4.2 Ki m soát ch t l ngể ấ ượ 4.2 Ki m soát ch t l ngể ấ ượ 4.3 Ki m soát s l ng giáể ự ượ 4.3 Ki m soát s l ng giáể ự ượ Chương 4 : KiÓm so¸t s ự ®¸nh gi¸ s ự gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh ng©n s ách chÊt lîng 1. Ngân sách Mọi tổ chức, dù nhỏ hay lớn có một lợng ngân sách sẵn có nhất định Nghệ thuật của việc quản lý ngân sách là phân bổ lợng chi tiêu trong giai đoạn nhất định, ví dụ: 1 năm Chi tiêu mỗi tháng nên đợc tính toán Tổ chức nên giữ một tài khoản hoạt động . Tài khoản này chỉ ra những khoản chi tiêu có nằm trong phân bổ hay không. 1.Ngân sách 1. 1. Ngân sách đợc chi tiêu vào các hạng Ngân sách đợc chi tiêu vào các hạng mục chung nh: mục chung nh: nhân viên chơng trình, dịch vụ công việc hành chính trang thiết bị và chi phí cung ứng chơng trình hành chính Ng©n s¸ch  chi phÝ x©y dùng  chi phÝ giao th«ng/®i l¹i  c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng  Nh÷ng chi phÝ kh¸c 1.Ngân sách 2. 2. Quản lý ngân sách dựa vào các đề mục Quản lý ngân sách dựa vào các đề mục mỗi chơng trình tổng ngân sách chi tiêu phân bổ hàng tháng khoản ngân sách đã tiêu cho đến khoản ngân sách đã tiêu cho đến hiện tại những chi phí trong tơng lai nếu có 1. Ngân sách Đa ra sự cảnh báo và yêu cầu sự giải thích nếu: Chi tiêu đang ở tình trạng vợt mức cho phép Dự tính chi tiêu trong tơng lai cũng sẽ vợt Dự tính chi tiêu trong tơng lai cũng sẽ vợt mức cho phép mức cho phép đề nghị/ cắt giảm chi tiết 1. Ngân sách 3. Mỗi đầu ngân quỹ nên đợc phân bổ nhỏ hơn thành các chơng trình khác nhau. VD: chơng trình cho các nhóm hỗ trợ cho ngời HIV đội ngũ làm chơng trình đội ngũ hành chính trang thiết bị và chi phí cung ứng chi phí xây dựng chi phí giao thông, đi lại 1. 1. Ngân sách Ngân sách October budget (10 months- 83 %) October budget (10 months- 83 %) dịch vụ/ chơng trình ngân quỹ cả năm ngân quỹ tháng tổng đã tiêu chiếm % ngân quỹ năm các nhóm hỗ trợ nhân viên/ tình nguyện viên 1. chơng trình 2. 2. hành chính trang thiết bị/ cung ứng 1. 1. chơng trình 2. 2. hành chính chi phí hoạt động Budgeting Budgeting ng©n quü– How would you react? How would you react? b¹n sÏ ph¶n øng ntn?– Possible explanations? Possible explanations? – lêi gi¶i thÝch Possible responses? Possible responses? – ®èi phã cña b¹n [...]... and priorities bảo đảm việc chi tiêu của tổ chức phù hợp với mục tiêu và ưu tiên ban đầu 2 Chất lượng Chất lượng có 2 khía cạnh: kiểm soát chất lượng lập tiêu chuẩn kiểm tra xem có phù hợp không đảm bảo chất lượng đưa các số liệu vào vị trí trước để đảm bảo dịch vụ tốt và cải thiện 1.1 kiểm soát chất lượng Các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho 1 2 3 chăm sóc khách hàng- tổ chức/cơ sở làm việc với... hệ với sự thay đổi mới của thân chủ trong vòng 2 ngày 1.1 kiểm soát chất lượng giữ cho khu vực lễ tân sạch sẽ và thoải mái giữ đúng giờ hẹn với thân chủ nhân viên lễ tân phải là người biết chào đón và có nhiều kiến thức 1.1 kiểm soát chất lượng Dành thời gian cho sự phản hồi, đánh giá hay thao luận với người dùng dịch vụ Lưu giữ những bản ghi chép cập nhật và dễ hiểu 1.1 kiểm soát chất lượng 2... ợc- xem xét gợi ý từ nhân viên 1.1 kiểm soát chất lượng yêu cầu một hệ thống để kiểm tra việc thực hiện theo tiêu chuẩn khi các tiêu chuẩn được đề nghị và thảo luận, các công cụ của việc kiểm tra bao giờ cũng phải bao gồm: không lập một tiêu chuẩn mà không thể đo đạc đượcluôn để hệ thống đo được lập kế hoạch 1.1 kiểm soát chất lượng Các phưong pháp đo thống kê kiểm tra các ghi chép bảng điều tra... nhóm trọng tâm quan sát 1.2 đảm bảo chất lượng đảm bảo chất lượng là bảo đảm về 1 đội ngũ nhân viên cam kết với các giá trị tổ chức, các chuẩn mực tham gia vào sự phát triển và xem xét những tiêu chuẩn thảo luận các tiêu chuẩn chất lượng một cách thường xuyên xem xét những kết quả đạt được, vấn đề và cải thiện 1.2 Đảm bảo chất lượng được nhận thức rõ về sự ưu tiên có được thông tin rõ ràng... bị làm việc 1.2 Đảm bảo chất lượng 2 Đảm bảo chất lượng với những người có liên quan VD người dùng dịch vụ gia đình họ thành viên uỷ ban quản lí đại diện địa phương các cơ sở hoặc tổ chức mà tổ chức cùng làm việc Đảm bảo chất lượng nhằm tìm ra các chuẩn có thể thực hiện được Đảm bảo chất lượng là nhằm biết các tiêu chuẩn có được đáp ứng hay không 3 Giám sát 1 2 3 4 5 6 Giám sát bởi chính các... được mục đích và ai làm cái gì 1.1 kiểm soát chất lượng tổ chức và thân chủ sẽ cùng thỏa thuận về khung thời gian làm việc dựa trên nền tảngchính thức( một lần/tháng?thường xuyên hơn? ít thường xuyên hơn?) nếu giữa các cuộc hẹn chính thức, một thân chủ liên lạc với văn phòng đề nghị nói chuyện với nhân viên CTXH, thân chủ đó sẽ được liên hệ 24/24 1.1 kiểm soát chất lượng công cụ quản lí để đảm bảo... đạt đư ợc chúng như bằng cấp và đào tạo đội ngũ 1.1 kiểm soát chất lượng Các tiêu chuẩn tối thiểu cần được lập ra cho toàn bộ tổ chức với kiến thức và việc sử dụng được đào tạo của đội ngũ 1 Chăm sóc khách hàng VD trả lời điện thoại không lâu hơn 4 tiéng chuông có những câu trả lời/ câu hỏi cung cấp thông tin và thân thiện 1.1 kiểm soát chất lượng Trả lời những lá thư trong vòng một tuần hoặc... tháng một người có thể sống tại nhà của mình có trợ cấp đến khi giá hỗ trợ cho việc này trở nên đắt đỏ hơn nhà tình thương nhu cầu điều chỉnh và hỗ trợ gia đình của một người khuyết tật nên được đánh giá trong 3 tuần kể từ ngày chuyển 1.1 kiểm soát chất lượng 3 đầu vào và các tiến trình như: tất cả những người dùng dịch vụ sẽ có một đánh giá bằng văn bản và nột kế hoạch hành động do thân chủ đồng ý... ngân sách mỗi năm phụ thuộc vào thu nhập hàng năm của tổ chức và sự cung cấp phí của các nhà tài trợ Các nhà quản lí đưa ra các định mức nhất định cho mỗi lĩnh vực trong các dịch vụ của tổ chức Không có thay đổi quá lớn nào đối với chương trình tổng thể Lập kế hoạch ngân quỹ 2 Lập ngân quỹ bắt đầu từ con số O mỗi lĩnh vực công việc phải kiểm tra mọi thứ và quyết định chi tiêu cho: kết quả công việc... tiến trình phàn nàn Khảo sát về sự hài lòng của khách hàng Giám sát/ đánh giá 7 việc điều tra cụ thể về các dịch vụ cần tập trung vào những cảI thiện cho các dịch vụ vì lợi ích khách hàng nhìn vào các tiêu chuẩn và chỉ số cụ thể tìm kiếm thông tin từ người dùng dịch vụ, nhân viên và người quan tâm thu hút cả nhân viên và người bên ngoài dịch vụ tại chỗ 3 Giám sát/ đánh giá chỉ diễn ra khi việc quản . 4ƯƠ : KI M SOÁT NGÂN QU , Ể Ỹ : KI M SOÁT NGÂN QU , Ể Ỹ KI M SOÁT CH T L NG, KI M SOÁT Ể Ấ ƯỢ Ể KI M SOÁT CH T L NG, KI M SOÁT Ể Ấ ƯỢ Ể S L NG GIÁ Ự ƯỢ S L NG GIÁ Ự ƯỢ 4.1 Ki m soát ngân quể ỹ 4.1. soát ngân quể ỹ 4.1 Ki m soát ngân quể ỹ 4.2 Ki m soát ch t l ngể ấ ượ 4.2 Ki m soát ch t l ngể ấ ượ 4.3 Ki m soát s l ng giá ự ượ 4.3 Ki m soát s l ng giá ự ượ Chương 4 : KiÓm so¸t s ự ®¸nh. mục tiêu và u tiên ban đầu 2. C 2. Chất lợng Chất lợng có 2 khía cạnh: kiểm soát chất lợng lập tiêu chuẩn kiểm tra xem có phù hợp không đảm bảo chất lợng đa các số liệu vào vị trí trớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá, Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá, Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá, 1 kiểm soát chất lượng, 2 Đảm bảo chất lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay