bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

31 1,499 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2014, 10:55

C h ư ơ n g n ă m [...]... về TG ‒ BT vật học về TG ‒ BT sinh học về TG ‒ BT thiên văn học về TG…  BT khoa học xã hội & nhân văn về TG  BT khoa học – công nghệ về TG  BT tư duy đang vận động như thế nào?  TGQ khoa học được hình thành trên sở BT khoa học về TG và hoàn thiện theo sự thay đổi của BT khoa học về TG 1 Nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng a) Quan điểm duy vật về thế giới  Tồn tại của thế giới là tiền... Thế giới quan khoa học & Bức tranh khoa học về thế giới b) Bức tranh khoa học về thế giới  Mô hình tư tưởng về thế giới; trong đó, cấu trúc, tính chất & quy luật vận động của vạn vật thống nhất như một chỉnh thể  Được xây dựng nhờ vào quá trình tích hợp tri thức của các ngành khoa học trên sở luận của triết học duy vật  Bao gồm:  Bức tranh vật chất đang vận động như thế nào?  BT khoa học tự... biện; từ đó, xây dựng nên chủ nghĩa duy vật biện chứng hay phép biện chứng duy vật Mác đã thống nhất thế giới quan duy vật với phép biện chứng 2 Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng c) Quan niệm duy vật triệt để Khắc phục tính không triệt để của CNDV cũ Mác đã xây dựng CNDVLS CNDVLS ra đời từ kết quả Mác:  Vận dụng CNDVBC vào nghiên cứu lĩnh vực xã hội;  Tổng kết lịch sử, kế thừa phê phán... Được luận chứng bằng những sở luận khoa học, phản ánh các quy luật phát triển khách quan của lịch sử, CNDVBC trở thành hệ tư tưởng của giai cấp vô sản mang trong mình sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng 2 Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng “Giống như triết học tìm thấy vũ khí vật chất của mình trong giai cấp vô sản, giai cấp vô sản tìm thấy vũ khí của mình trong triết học ... nhất TGQ duy vật với phép biện chứngChủ nghĩa duy vật cũ (tk.1 7-1 8) mang nặng tính siêu hình, máy móc; còn phép biện chứng chủ yếu được nghiên cứu trong các hệ thống triết học duy tâm, thần bí (Hêghen)  Mác đã cải tạo chủ nghĩa duy vật cũ, giải thóat chủ nghĩa duy vật ra khỏi tính siêu hình, máy móc; đồng thời cải tạo phép biện chứng duy tâm, giải thoát PBC ra khỏi tính thần bí, tư biện; từ đó,... mọi mặt của đời sống xã hội;  “Không phải ý thức của con người quyết định sự tồn tại của họ, mà trái lại sự tồn tại của họ quyết định ý thức của họ” [Mác] 1 Nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng Sự phát triển của xã hội là quá trình lịch sử - tự nhiên  Đó là lịch sử hoạt động của con người lợi ích & mục đích khác nhau, nhưng tuân theo các quy luật khách quan của lịch sử;  Đó là lịch sử phát... Thế giới quan khoa học & Bức tranh khoa học về thế giới a) TGQ khoa học  Hệ thống tri thức, niềm tin khoa học, được tổng kết từ các kết quả của quá trình nghiên cứu, thực nghiệm & dự báo của các ngành khoa học  Luôn được bổ sung, hoàn thiện theo sự phát triển của các ngành khoa học vai trò to lớn trong việc hướng dẫn hoạt động nhận thức & chỉ đạo hoạt động thực tiễn cải tạo thế giới 3 Thế giới. .. điều kiện lịch sử khác nhau vai trò chủ thể của QCND biểu hiện khác nhau, nhưng ngày càng lớn;  Sức mạnh của QCND chỉ được phát huy khi họ được hướng dẫn, tổ chức, lãnh đạo bởi tổ chức chính trị – xã hội hay các lãnh tụ 2 Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng a) Giải quyết vấn đề bản của triết học từ quan điểm thực tiễn (Đêm 5, 15/ 2/12)  CNDV cũ thiếu quan điểm thực tiễn, nặng trực quan và... triển lâu dài và khó khăn của triết học & khoa học tự nhiên” [Aêngghen] 1 Nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng  Nguyên về tính thống nhất vật chất của thế giới  TGVC tồn tại khách quan, vĩnh viễn, vô hạn, vô tận  Trong TGVC chỉ tồn tại các sự vật, quá trình vật chất cụ thể; một mức độ tổ chức nhất định; đang biến đổi chuyển hóa lẫn nhau; là nguồn gốc, nguyên nhân của nhau; cùng chịu sự chi... tạo của ý thức  CNDVBC khẳng định, vật chất trước & quyết định ý thức Trong hoạt động thực tiễn, ý thức xâm nhập vào lực lượng vật chất, thông qua lực lượng vật chất tác động làm biến đổi hiện thực vật chất khách quan, theo nhu cầu chủ quan của con người Do đó, CNDVBC đối lập với CNDT (chủ quan và khách quan) khác xa CNDV tầm thường 2 Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng b) Thống nhất TGQ duy . hội là quá trình lịch sử - tự nhiên  Đó là lịch sử hoạt động của con người có lợi ích & mục đích khác nhau, nhưng tuân theo các quy luật khách quan của lịch sử;  Đó là lịch sử phát triển các. với triết học - hạt nhân lý luận của TGQ nói chung.  Khi phân biệt TGQ triết học với TGQ khác, C.Mác viết: “… các vị hướng về tình cảm, triết học hướng về lý trí; các vị nguyền rủa, than vãn, triết. quyết định ý thức xã hội.  Lịch sử tồn tại và phát triển xã hội loài người gắn liền với lịch sử của sản xuất ra của cải vật chất;  Nền SXVC trong từng giai đoạn lịch sử gắn liền với một PTSX nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học, bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học, bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay