Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

88 526 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2013, 09:52

Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa kế toánMC LCMC LC .1LI M U .1CHNG 1TNG QUAN V CễNG TY C PHN XI MNG BT SN .31.1. Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn .31.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thnh ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn .31.1.2. Quỏ trỡnh phỏt trin ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn 51.2. T chc b mỏy hot ng ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn .71.3. c im hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn .121.3.1. c im t chc sn xut .121.3.2. c im t chc kinh doanh 161.4. T chc cụng tỏc k toỏn ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn .171.4.1. c im t chc b mỏy k toỏn ti Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn 171.4.2. c im t chc cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn 19CHNG 2THC TRNG K TON CHI PH, DOANH THU V XC NH KT QU TIấU TH TI CễNG TY C PHN XI MNG BT SN 222.1. K toỏn chi phớ 232.1.1. K toỏn giỏ vn hng bỏn .232.1.2. K toỏn chi phớ bỏn hng 342.1.3. K toỏn chi phớ qun lý doanh nghip .472.1.4. K toỏn chi phớ ti chớnh .512.2. K toỏn doanh thu 562.2.1. Th trng tiờu th v phng thc tiờu th thnh phm .562.2.2. K toỏn doanh thu bỏn hng 602.3. K toỏn xỏc nh kt qu tiờu th ti Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn 652.3.1. Ni dung xỏc nh kt qu tiờu th 65Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46CChuyªn ®Ị thùc tËp chuyªn ngµnh Khoa kÕ to¸n2.3.2. Kế tốn xác định kết quả tiêu thụ 65CHƯƠNG 3HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ, DOANH THUXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN 693.1. Đánh giá thực trạng về kế tốn chi phí, doanh thuxác định kết quả tiêu thụ tại Cơng ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn .693.1.1. Những ưu điểm .703.1.2. Những tồn tại 723.2. Hồn thiện kế tốn chi phí, doanh thuxác định kết quả tiêu thụ tại Cơng ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 743.2.1. Kiến nghị về chứng từ hạch tốn .743.2.2. Kiến nghị về tài khoản và sổ sách kế tốn 753.2.3. Kiến nghị về Báo cáo kế tốn .773.2.4. Các kiến nghị khác 80 KẾT LUẬN 82Cå ThÞ Thu HiỊn KÕ to¸n 46CChuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa kế toánDANH MC CC T VIT TTBHXH : Bo him xó hiBHYT : Bo him y tBPBH : B phn bỏn hngBPQL : B phn qun lýBKS : Ban kim soỏtCN : Chi nhỏnhCP : C phn HC : i hi ng c ụngT XDCB : u t xõy dng c bnGTSX : Giỏ thnh sn xutGTGT : Giỏ tr gia tng G : Giỏm cHQT : Hi ng qun trKPC : Kinh phớ cụng onPX NB : Phõn xng Nghin úng baoQLDA : Qun lý d ỏnTSC : Ti sn c nhVL : Vn lu ngVLXD : Vt liu xõy dngXDCB : Xõy dng c bn XM : Xi mngCồ Thị Thu Hiền Kế toán 46CChuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa kế toánDANH MC S V BNG BIUS 1.1: Mụ hỡnh t chc b mỏy Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn .7S 1.2: Quy trỡnh sn xut sn phm ca Cụng ty C phn Xi mngBỳt Sn 14S 1.3: Mụ hỡnh kinh doanh ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn .17S 1.4: S t chc b mỏy k toỏn Cụng ty C phn Xi mngBỳt Sn 18S 1.5: Quy trỡnh ghi s k toỏn ti Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn .21Biu 1.1: Bng cỏc ch tiờu ti chớnh Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn qua cỏc nm 6Biu 2.1: Phiu nhp kho 26Biu 2.2: Phiu xut kho kiờm vn chuyn ni b 27Biu 2.3: S chi tit TK 15512-Xi mng PC40 .29Biu 2.4: S cỏi TK 155-Thnh phm .30Biu 2.5: S chi tit TK 632211-Xi mng bao 32Biu 2.6: S cỏi TK 632-Giỏ vn hng bỏn 34Biu 2.7: Bng phõn b tin lng v bo him xó hi .38Biu 2.8: S chi tit TK 64111-Tin lng, tin cụng v cỏc khon ph cp .40Biu 2.9: Bng tớnh khu hao ti sn c nh theo b phn 42Biu 2.10: S chi tit TK 64141-Chi phớ khu hao c bn TSC cho BPBH 44Biu 2.11: S cỏi TK 641-Chi phớ bỏn hng .46Biu 2.12: S cỏi TK 64211-Tin lng, Tin cụng v cỏc khon ph cp 48Biu 2.13: S chi tit TK 64241-Chi phớ khu hao c bn TSC cho BPQL 49Biu 2.14: S cỏi TK 642-Chi phớ qun lý doanh nghip .50Biu 2.15: Bng tớnh lói vay vn lu ng 52Biu 2.16: Chng t hch toỏn 53Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46CChuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa kế toánBiu 2.17: S chi tit TK 63541-Lói tin vay vn lu ng .54Biu 2.18: S cỏi TK 635-Chi phớ ti chớnh 55Biu 2.19: Bng sn lng tiờu th ca Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn giai on 1999-2006 .56Biu 2.20: Hoỏ n GTGT 60Biu 2.21: S chi tit TK 511211-Xi mng bao 62Biu 2.22: S cỏi TK 511-Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 63Biu 2.23: S cỏi TK 911-Xỏc nh kt qu kinh doanh .66Biu 2.24: Bỏo cỏo kt qu kinh doanh .67Biu 3.1: Bng d toỏn doanh thu bỏn hng .77Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46CChuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa kế toánLI M UNn kinh t Vit Nam ang khụng ngng phỏt trin v ó cú nhng bc tin tt bc trong vi nm tr li õy. Vic tham gia vo cỏc t chc ln giỳp cho Vit Nam khng nh c v th ca mỡnh trờn trng quc t c v vn hoỏ, xó hi ln kinh t, chớnh tr. Trong lnh vc kinh t, cỏc doanh nghip Vit Nam ngoi nhng c hi mi cũn phi i mt vi nhng khú khn v thỏch thc mi, c bit l s cnh tranh gay gt ca cỏc doanh nghip trong nc, cụng ty liờn doanh v cụng ty nc ngoi. Tỡnh th ú ũi hi tt c cỏc doanh nghip phi cú nhng hng kinh doanh linh hot tn ti v phỏt trin.Cụng tỏc k toỏn ti doanh nghip l mt kờnh cung cp thụng tin quan trng giỳp cho cỏc nh qun lý nm bt c tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty v a ra cỏc quyt nh kp thi, nhanh chúng, chớnh xỏc trong tỡnh hỡnh cnh tranh hin nay. Trong ú, vic hch toỏn chớnh xỏc, ỳng n quỏ trỡnh tiờu th s giỳp cỏc doanh nghip y mnh hn na hot ng qung bỏ thng hiu, iu chnh giỏ c sn phm phự hp vi nhu cu tiờu dựng m vn m bo c li nhun, m rng th phn sn phm v nõng cao kh nng cnh tranh ca cụng ty trờn th trng. Thc hin ỳng chng trỡnh thc tp tt nghip ca trng i hc Kinh t Quc dõn, di s ng ý ca Giỏm c Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn, em ó tin hnh thc tp ti Cụng ty. Trong thi gian thc tp, tỡm hiu v Cụng ty v nhn thy rừ tm quan trng ca cụng tỏc k toỏn chi phớ, doanh thu v xỏc nh kt qu tiờu th n s phỏt trin ca Cụng ty, em ó la chn ti: Hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu v xỏc nh kt qu tiờu th ti Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn cho chuyờn thc tp chuyờn ngnh ca mỡnh. Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C1Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa kế toánChuyờn thc tp ca em ngoi phn m u v phn kt lun, gm ba phn:Chng 1: Tng quan v Cụng ty C phn Xi mng Bỳt SnChng 2: Thc trng k toỏn chi phớ, doanh thu v xỏc nh kt qu tiờu th ti Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn Chng 3: Hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu v xỏc nh kt qu tiờu th ti Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn Em xin chõn thnh cm n thy PGS.TS. Nguyn Ngc Quang cựng ton th cỏc cụ chỳ, anh ch trong phũng K toỏn-Thng kờ-Ti chớnh Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn, ó tn tỡnh hng dn, giỳp em hon thnh chuyờn thc tp chuyờn ngnh. Trong quỏ trỡnh thc tp, nghiờn cu hon thnh chuyờn , mc dự cú nhiu c gng nhng do trỡnh lớ lun v thc t cũn hn ch nờn chuyờn khụng trỏnh khi nhng sai sút. Em rt mong c s úng gúp, b sung ca cỏc thy cụ v cỏc bn chuyờn thc tp chuyờn ngnh ca em c hon thin hn. Em xin chõn thnh cm n!.Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C2Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa kế toánCHNG 1TNG QUAN V CễNG TY C PHN XI MNG BT SN1.1. Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn* Tờn ca Cụng ty- Tờn hp phỏp : Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn- Tờn giao dch quc t : BUT SON CEMENT JOINT STOCK COMPANY- Tờn vit tt : BUSOCO* Tr s chớnh ca Cụng ty: Ti xó Thanh Sn, huyn Kim Bng, tnh H Nam.1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thnh ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Snỏp ng nhu cu xõy dng ngy cng nhiu trong cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, Chớnh ph ó ra vn bn s 573/TTg ngy 23 thỏng 11 nm 1993 v vic trin khai xõy dng nh mỏy xi mng Bỳt Sn, vi tng s vn u t c duyt l 19 583 triu USD. Cụng sut thit k ca nh mỏy l 4000 tn clinker/ngy, tng ng vi 1,4 triu tn xi mng/nm.Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam ó u thu quc t chn nh thu thit k v cung cp thit b vt t cho dõy chuyn chớnh, kt qu l hóng Technip-cle ó trỳng thu. Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam ó ký hp ng thng mi vi hóng Technip-cle vo ngy 31/08/1994. Ngy 27/08/1995 nh mỏy xi mng Bỳt Sn chớnh thc c khi cụng xõy dng. Nh mỏy c xõy dng trờn tng din tớch khong 63,2ha, ti xó Thanh Sn, huyn Kim Bng, tnh H Nam, gn quc l 1A, cỏch H Ni 60 km v phớa nam, vi h thng ng sụng, ng st, ng b rt thun tin cho vic chuyờn ch. Ngy 29/08/1998 cụng tỏc xõy lp ó c hon thnh v a vo hot ng.Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C3Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa kế toánTrong sut thi gian sn xut th t thỏng 09/1998 n thỏng 04/1999 nh mỏy ó sn xut c hn 500 000 tn clinker, tiờu th c 150 000 tn xi mng. Trong thi gian ny, mỏy múc thit b ca dõy truyn sn xut hot ng tng i n nh, t nng sut thit k, cht lng sn xut m bo quy trỡnh trong hp ng cung cp thit b. Ngy 20/07/1999 Hi ng nghim thu cp Nh nc ó chớnh thc nghim thu v Cụng ty Xi mng Bỳt Sn chớnh thc i vo sn xut.Tng s vn c Tng cc qun lý vn v ti sn Nh nc (nay l Cc Ti chớnh doanh nghip)-B Ti chớnh xỏc nhn ti thi im thnh lp l 219.776.118.942 ng, trong ú:- Vn ngõn sỏch Nh nc cp: 4.022.506.000 ng- Vn iu ng t khu hao c bn li thuc ngun vn ngõn sỏch ca cỏc doanh nghip v qu u t phỏt trin trong Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam l: 215.753.612.942 ng. Cụng ty Xi mng Bỳt Sn cú chc nng sn xut, kinh doanh xi mng, cỏc sn phm t xi mng, cỏc vt liu xõy dng khỏc. Sn phm chớnh ca Cụng ty l xi mng Portland PC30, PC40, xi mng hn hp PCB30, clinker, ngoi ra Cụng ty cũn sn xut xi mng theo yờu cu ca khỏch hng. Sn phm xi mng ca Cụng ty c úng bao phc hp KP, m bo cht lng tt n tay ngi tiờu dựng.Th trng tiờu th sn phm ca Cụng ty gm H Nam v cỏc tnh trong ton quc.Theo quyt nh s 485/Q-BXD ca B trng B Xõy dng, Cụng ty Xi mng Bỳt Sn chuyn i thnh Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn. Ti thi im thnh lp, vn iu l ca Cụng ty c xỏc nh l 900.000.000.000 ng (chớn trm t ng). C cu vn iu l theo hỡnh thc s hu nh sau:- Vn thuc s hu Nh nc (Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam l i Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C4Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa kế toándin ch s hu): 71.016.400.000 ng, bng 78,9% vn iu l- Vn s hu ca cỏc c ụng l phỏp nhõn v cỏ nhõn ngoi vn Nh nc: 18.983.600.000 ng, bng 21,1% vn iu l.1.1.2. Quỏ trỡnh phỏt trin ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt SnT khi c thnh lp v i vo hot ng Cụng ty ó khụng ngng phỏt trin v tng bc khng nh v th ca mỡnh trờn th trng trong nc.Sn phm xi mng Bỳt Sn mang nhón hiu Qu a cu t nm 1998 n nay ch yu c tiờu th ti th trng trong nc, cung cp cho cỏc cụng trỡnh trng im ca Nh nc v xõy dng dõn dng.Sn phm xi mng Bỳt Sn ó c khỏch hng v ngi tiờu dựng ỏnh giỏ cao, c th hin qua cỏc gii thng, danh hiu cao quý m Cụng ty khỏch hng, cỏc c quan, t chc cú uy tớn trong nc v quc t bỡnh chn:+ Gii thng cht lng Vit Nam nm 2003+ Gii thng Sao vng t Vit nm 2004+ Huy chng vng hi ch quc t v trin lóm ngnh t 1999-2004+ Gii thng cht lng Vit Nam nm 2005+ Cỳp vng thng hiu Doanh nghip VLXD hng u Vit Nam nm 2006+ Huy chng vng sn phm vt liu xõy dng 2006 (Inter-Deco VN 2006).Th trng tiờu th ca Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn ch yu l H Ni v cỏc tnh phớa Bc nh: H Nam, Nam nh, Thỏi Bỡnh, H Tõy, Hng Yờn. Ngoi ra, Cụng ty cũn cung cp xi mng cho cỏc trm nghin.Mt s ch tiờu ti chớnh ca Cụng ty t nm 2003 2007 c th hin qua bng di õy:Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C5[...]... ty cú s khỏc bit i vi cỏc cụng ty khỏc, cụng ty khụng cú cỏc kho cha thnh phm, vic hch toỏn chi tit s c thc hin Trung tõm tiờu th v phũng k toỏn ca Cụng ty Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn hch toỏn chi tit hng tn kho theo phng phỏp th song song Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam Cụng ty Xi mng Bỳt Sn S CHI TIT TI KHON Ti khon: 15512 -Xi mng PC40 Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C Chuyên đề thực tập chuyên ngành 29 Khoa kế. .. Cụng ty v mt s cụng ty liờn doanh P ty c th Mụ hỡnh kinh doanh ca CụngKinh doanh hin s di õy: tiờu th Cồ Thị Thu Hiền Cỏc chi nhỏnh Kế toán 46C VP i din Bỏn TT cho cỏc cụng trỡnh Cỏc nh phõn phi Chuyên đề thực tập chuyên ngành 17 Khoa kế toán S 1.3: Mụ hỡnh kinh doanh ca Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn Cỏc chi nhỏnh gm: H Ni, H Nam, Nam nh vi chc nng chớnh l tiờu th xi mng thụng qua cỏc i lý v bỏn hng... Nam, Ngõn hng Nh nc Vit Nam Bỏo cỏo thu ca Cụng ty s c np cho Cc thu tnh H Nam CHNG 2 THC TRNG K TON CHI PH, DOANH THU V XC NH KT QU TIấU TH TI CễNG TY C PHN XI MNG BT SN Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C Chuyên đề thực tập chuyên ngành 23 Khoa kế toán 2.1 K toỏn chi phớ 2.1.1 K toỏn giỏ vn hng bỏn 2.1.1.1 K toỏn thnh phm * Cht lng v chng loi sn phm Hin nay, Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn ang sn xut hai loi sn... Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn ti tnh H Nam - Vn phũng i din Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn ti tnh Nam nh - Vn phũng i din Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn ti Hng Yờn - Vn phũng i din Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn ti Sn La - Vn phũng i din Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn ti Vnh Phỳc - Vn phũng i din Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn ti H Tõy - Vn phũng i din Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn ti Thỏi Nguyờn 1.3 c im hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty. .. tỡm hiu v phỏt trin th trng, h tr bỏn hng cho Cụng ty Bỏn trc tip cho cỏc cụng trỡnh nh cụng trỡnh thu in Sn La, cu Thanh Trỡ, sõn bay Ni Bi Cỏc nh phõn phi chớnh: Cụng ty vt t k thut xi mng, cụng ty vt t vn ti xi mng, cụng ty kinh doanh Nng kinh doanh xi mng theo phng thc mua t bỏn on v kinh doanh trờn cỏc a bn ó c Cụng ty phõn cụng Xi mng ca Cụng ty c vn chuyn theo ba phng thc: ng st, ng b v ng sụng... phn Xi mng Bỳt Sn Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn c phộp lp k hoch v tin hnh tt c cỏc hot ng sn xut kinh doanh theo quy nh ca giy chng nhn ng ký kinh doanh v iu l ca Cụng ty, phự hp vi quy nh ca phỏp lut v thc hin cỏc bin phỏp thớch hp thc hin cỏc mc tiờu ca Cụng ty Ngnh ngh kinh doanh ca Cụng ty: - Sn xut, kinh doanh xi mng v cỏc loi sn phm t xi mng - Sn xut, kinh doanh cỏc loi vt liu xõy dng khỏc - Kinh doanh. .. n v thuc Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam v c thit k phự hp vi hot ng ca Cụng ty * H thng s k toỏn Cụng ty thc hin ghi s k toỏn theo hỡnh thc Nht ký chung Theo hỡnh thc ny, Cụng ty s dng cỏc loi s sau: Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C Chuyên đề thực tập chuyên ngành 21 Khoa kế toán - S Nht ký chung - S cỏi - Cỏc s, th k toỏn chi tit Chng t gc S nht ký c bit S Nht ký chung S cỏi S k toỏn chi tit Bng tng hp chi. .. cho thy nm 2007 Cụng ty thu c 100 ng doanh thu thỡ cú 9,52 ng li nhun Ch tiờu ny cng cao cng tt cho thy tỡnh hỡnh kinh doanh v tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty n nh v phỏt trin Ch tiờu t sut li nhun trờn doanh thu ca Cụng ty nm 2006, 2007 cao hn rt nhiu so vi nm 2005 Mc dự nm 2007 t sut li nhun trờn doanh thu thp hn nm 2006 tuy nhiờn vn ang mc cao Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Cụng ty phỏt trin gúp phn... H thng Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty CP Xi mng Bỳt Sn gm 4 Bỏo cỏo: Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C Chuyên đề thực tập chuyên ngành 22 Khoa kế toán - Bng cõn i k toỏn - Bỏo cỏo kt qu kinh doanh - Bỏo cỏo lu chuyn tin t - Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh Cỏc Bỏo cỏo ca cụng ty c lp phự hp vi ch d k toỏn hin hnh, sau khi c lp s c np cho cỏc c quan: Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam, Cc thu tnh H Nam, Cc Thng kờ, S Ti... Cụng ty, phc v sn xut v sinh hot Phõn xng in-T ng hoỏ: Cú nhim v qun lý, t chc, vn hnh an ton h thng cung cp in ca ton Cụng ty Xng Sa cha cụng trỡnh-V sinh cụng nghip: Cựng vi cỏc phũng k thut thc hin sa cha cỏc cụng trỡnh, thi cụng v thc hin dn v sinh trong khu vc Cụng ty Cồ Thị Thu Hiền Kế toán 46C Chuyên đề thực tập chuyên ngành 12 Khoa kế toán * Chi nhỏnh v vn phũng i din - Chi nhỏnh Cụng ty CP Xi . TIÊU THỤ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN............693.1. Đánh giá thực trạng về kế tốn chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Cơng ty Cổ. to¸n2.3.2. Kế tốn xác định kết quả tiêu thụ. .................................................65CHƯƠNG 3HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, Q trình hình thành của Cơng ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, Q trình phát triển của Cơng ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, Đặc điểm tổ chức sản xuất, Đặc điểm tổ chức kinh doanh, Thị trường tiêu thụ và phương thức tiêu thụ thành phẩm, Những ưu điểm, Những tồn tại, Kiến nghị về chứng từ hạch toán Kiến nghị về tài khoản và sổ sách kế toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn