Bài thảo luận nhóm: Lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

58 1,268 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2014, 08:18

Bài thảo luận nhóm: Lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA HỘI VỀ CHỦ NGHĨA HỘI Bài thảo luận Nhóm Thành viên nhóm Thành viên nhóm • Bùi Phương Thảo • Hoàng Thị Mai Lan • Phạm Thị Tuyết • Phạm Thị Hồng • Phạm Văn Vạn • Lâm Thanh Văn • Thịnh Hùng • Phạm Quang Hanh Nội dung thảo luận Nội dung thảo luận N h ữ n g v ấ n đ ề c h í n h t r ị - x ã h ộ i c ó t í n h q u y l u ậ t t r o n g t i ế n t r ì n h c á c h m ạ n g x ã h ộ i c h ủ n g h ĩ a Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng hội chủ nghĩa C h ủ n g h ĩ a x ã h ộ i h i ệ n t h ự c v à t r i ể n v ọ n g Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng hội chủ nghĩa và cách mạng hội chủ nghĩa Nội dung Nội dung cách mạng cách mạng hội chủ hội chủ nghĩa nghĩa Những điều Những điều kiện khách kiện khách quan qui quan qui định sứ định sứ mệnh lịch sử mệnh lịch sử của giai cấp của giai cấp công nhân công nhân Những quan Những quan điểm cơ bản điểm cơ bản của chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác Lê nin Mác Lê nin về thời kì quá về thời kì quá độ từ CNTB độ từ CNTB lên CNXH lên CNXH Những điều kiện khách Những điều kiện khách quan qui định sứ mệnh quan qui định sứ mệnh lịch sử của giai cấp lịch sử của giai cấp công nhân công nhân Về Phương Thức lao động sản xuất Về Phương Thức lao động sản xuất Giai cấp công nhân là những người lao động trực tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và hội hóa Vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa Vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa Giai cấp công nhân là những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư Giai cấp công nhân? Giai cấp công nhân? Giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động trong nền sản xuất vật chất với khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại, sản phẩm thặng dư của họ là nguồn gốc cho sự phát triển của hội Công nhân ở các nước TBCN không có tư liệu sản suất, bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư Công nhân ở các nước hội chủ nghĩa họ làm chủ các tư liệu sản xuất và làm chủ hội Những điều kiện khách quan quy định về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân • Giai cấp công nhân là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa tư bản. • Là lực lượng quết định phá vỡ quan hệ sản xuất TBCN. • Giai cấp công nhân, đại biểu cho sự tiến bộ của lịch sử, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo hội xây dựng 1 phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất TBCN. [...]... lĩnh vực đời sống hội, bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động gianh được chính quyền Nhà nước cho đến khi tạo được ra những cơ sở của CNXH trên các lĩnh vực đời sống hội Quan niệm của Chủ nghĩa Mác Lênin về thời kì quá độ lên CNXH • Thời kì quá độ lên XHCN là khoảng thời gian chuyển từ hội tư bản đến hội chủ nghĩa •Thời kì quá độ mang tính chất cách mạng của một sự chuyển... hiện thắng lợi chủ nghĩa hộichủ nghĩa cộng sản Nội dung của cách mạng Hội Chủ Nghĩa Tư tưởng văn hóa Đưa nhân dân lao động từ địa vị bị áp bức, bóc lột lên địa vị làm chủ nhà nước, làm chủ hội Chính trị Kế thừa có chọn lọc và nâng cao các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến của thời đại, thực hiện việc giải phóng những người lao động về mặt tinh thần... tổ quốc việt nam hội chủ nghĩa Những vấn đề chính trị - hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng hội chủ nghĩa Những vấn đề chính trị hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng hội chủ nghĩa Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Tôn giáo Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa ... một hội công bằng , dân chủ ,văn minh Theo nghĩa hẹp, cách mạng hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng chính trị, giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động giành chính quyền thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản - nhà nước Theo nghĩa rộng, cách mạng hội chủ nghĩa bao gồm cả 2 thời kỳ: cách mạng về chính trị với nội dung chính là thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản, cải tạo hội cũ về. .. tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa hội ở Việt Nam Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa hội Thời kì quá độ lên XHCN Đây là thời kì cải... TBCN, xóa bỏ chế độ bóc lột, xây dựng chế độ mới hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa •Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa -Xóa bỏ chế độ người bóc lột người - Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu • Xây dựng chế độ mới hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải trải qua hai bước: Bước thứ... điểm của Mác Lênin, hội nào rồi cũng phải trải qua thời kì này, sự hiện diện của chúng trong lịch sử và tương lai của mỗi hội có thể xem là tất yếu Nội dung của thời kì quá độ Kinh tế  Sắp xếp bố trí LLSX  Cải tạo quan hệ sản xuất cũ  Xây dựng quan hệ sản xuất mới Chính trị  Đấu tranh chống thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH  Xây dựng, củng cố nhà nước và nền dân chủ XHCN... chất kĩ thật của CNXH Ý nghĩa vấn đề này ở Việt Nam Trên tinh thần đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế và trên cơ sở tổng kết những thành công, yếu kém, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong những bước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa. .. giai cấp và mọi đối kháng giai cấp, và cũng xóa bỏ nhà nước với tư cách nhà nước” Kết luận: Để hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân nhất định phải tập hợp được các tầng lớp nhân dân lao động xung quanh nó, tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng hội về mọi mặt Nội dung của cách mạng Hội Chủ Nghĩa Cách mạng XHCN là một cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ cũ, nhất là chế độ TBCN... và thực chất của thời kì quá độ K C X V inh tế: nền kinh tế nhiều thành phần hính trị: Nhà nước chuyên chính vô sản ã hội: kết cấu giai cấp đa dạng và phức tạp, giữa các giai cấp và tầng lớp hội vừa có sự thống nhất vừa có sự đối kháng ăn hóa, tư tưởng: còn tồn tại nhiều loại tư tưởng, văn hóa tinh thần cũ và mới khác nhau, có cả sự đấu tranh lẫn nhau Thời kì quá độ về chủ nghĩa hội về thực chất . LÍ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN LÍ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Bài thảo luận Nhóm Thành viên nhóm Thành viên nhóm • Bùi Phương Thảo • Hoàng. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng xã hội chủ nghĩa Nội dung Nội dung cách mạng cách mạng Xã hội chủ Xã hội chủ nghĩa nghĩa Những điều Những. bức, bóc lột lên địa vị làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội Nội dung của cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Nội dung của cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Ý nghĩa vấn đề này ở Ý nghĩa vấn đề này ở Việt Nam Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận nhóm: Lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, Bài thảo luận nhóm: Lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, Bài thảo luận nhóm: Lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay