Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 2012 2013 tại huyện đồng văn – tỉnh hà giang

126 543 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2014, 22:43

Rất Rất Hay ! . tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: " ;Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ Xuân năm 2012 - 2013 tại Huyện Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang& quot;. 2 giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống ngô lai trong điều kiện vụ Xuân năm 2012 - 2013 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. - Nghiên cứu các đặc điểm hình thái và sinh lý của các giống thí. kg/người /năm. Ngô là cây lương thực chính của Huyện Đồng Văn, nhưng trong nhiều năm qua việc phát triển của cây ngô của Huyện rất chậm, một phần do các điều kiện tự nhiện không thuận lợi, một phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 2012 2013 tại huyện đồng văn – tỉnh hà giang, Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 2012 2013 tại huyện đồng văn – tỉnh hà giang, Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 2012 2013 tại huyện đồng văn – tỉnh hà giang, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Sơ đồ thí nghiệm, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Phụ lục 3: ẢNH THÍ NGHIỆM, (trên phần mềm SAS 8.0)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn