sự phát triển của kinh tế tri thức và những tác động của nó đối với sự phát triền kt-xh ở việt nam

15 346 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2014, 14:06

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sự phát triển của kinh tế tri thức những tác động của đối với sự phát triền kt-xh việt nam Lời mở đầu Chúng ta đang sống , làm việc học tập dới một xã hội phát triển , văn minh tiến bộ . từ thập kỷ 80 đến nay do tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại , đặc biệt là công nghệ thông tin , công nghệ sinh học , công nghệ năng lợng công nghệ vất liệu mới nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc , mạnh mẽ về cơ cấu , chức năng phơng thức hoạt động .Đây không phải là sự biến đổi bình thờng mà là một bớc ngoặt của lịch sử có ý nghĩa trọng đại : nền kinh tế chuyển tử công nghiệp sang kinh tế tri thức , nền văn minh loài ngời chuyển từ nền văn minh công nghiệp sang nền văn minh tri tuệ . Ngời ta thờng nói đến nền kinh tế tri thức khi hàm lợng tri thức trong hàng hoá dịch vụ tăng cao , khi tri thức khoa học trở thành công nghệ hiện đại , khi công nghệ thông tin viễn thông là phơng tiện có ý nghĩa quyết định cho nghiên cứu sản xuất kinh doanh thế giới đang nói nhiều đến nền kinh tế tri thức , đến vấn đề hội nhập toàn cầu hoá . nhiều quốc gia đã xây dựng những chiến lợc phát triển nhằm tạo tiền đề quan trọng để tận dụng thời cơ đa đất nớc đi vào nền kinh tế tri thức sẵn sàng tham gia vào quá trình hội nhập . Kinh tế tri thức là một khái niệm khá mới mẻ . việc làm rõ những cơ sở khoa học cơ sở thực tiễn về kinh tế tri thức nh một xu hớng toàn cầu , đặc biệt là xác định đầy đủ thời cơ thách thức đối với nớc ta là một việc hết sức cần thiết . hiện nay việt nam còn gặp rất nhiều khó khăn bất cập trên con đờng xây dựng nền kinh tế tri thức . cho đến nay vẫn cha đủ thực tiễn để có một hệ thống lý thuyết trọn vẹn , đầu đủ , nêu rõ đợc quy luật của quá trình hình thành , vận động cũng nh cơ chế tối u của nền kinh tế tri thức. vì vậy đòi hỏi chúng ta cần phải nghiên cứu vấn đề này để hiểu vận dụng . đây là thành tựu quan trọng của loài ngời mà CNXH cần phải nắm lấy tiếp thu . Nội dung chính I . cơ sỏ của quá trình nghiên cứu : 1.cơ sở lí luận : dựa vào mối quan hệ biện chứng giữa vất chất ý thức làm cơ sở lý luận cho quá trình nghêin cứu . chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định trong mối quan hệ giữa vất chất ý thức thì: vất chất có trớc , ý thức có sau , vất chất là nguồn gốc của ý thức , quyết định ý thức , song ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con ngời vì vậy con ngời phải tôn trọng khách quan , đồng thời phát huy tính năng động chủ quan của mình . 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V.I.LÊNIN đã định nghĩa : vật chất là một phạm trù của triết học dùng để thực tại khách quan đợc đem lại cho con ngời trong cảm giác , đợc cảm giác của chúng ta chép lại , chụp lại , phản ánh tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác . còn ý thức la sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con ngời một cách năng động , sáng tạo ; ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan . Vì vậy mà vật chất quyết định sự ra đời của ý thức , ý thức chỉ là sự phản ánh vật chất . vật chất thay đổi thì ý thức cũng thay đổi , ý thứcsự phản ánh thế giới vật chất vào não ngời , là hình ảnh của thế giới khách quan . nhng ý thức không phụ thuộc hoàn toàn vào vật chất mà ý thức có tính độc lập tơng đối với vật chất . do tính năng động sáng tạo nên ý thức có thể tác động trở lại vật chất , góp phần cải biến thế giới khách quan thông qua hoạt động thực tiễn của con ngời . Tôn trọng khách quan là tôn trọng khách quan của vật chất , của các quy luật tự nhiên xã hội . điều này đòi hỏi trong hoạt động thực tiễn con ngời phải xuất phát từ thực tế khách quan làm căn cứ cho mọi họat động của mình . V.I.LÊNIN đã nhiều lần nhấn mạnh không đợc lấy ý muốn chủ quan của mình làm chính sách , không đợc lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lợc sách lợc cách mạng . nếu chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan , nếu lấy ý chí áp đặt cho thực tế , lấy ảo tởng thay cho hiện thực thì sẽ mắc phải bệnh chủ quan duy ý chí . Phát huy tính năng động chủ quan tức là phát huy vai trò tích cực của ý thức , vai trò tích cực của nhân tố con ngời . ý thức muốn tác đông tác động trở lại đời sống hiện thực phải bằng lực lợng vật chất , nghĩa là phải đợc con ngời thực hiện thông qua thực tiễn . sự tác động của ý thức phải thông qua hoạt động của con ngời đợc bắt đầu từ khâu nhận thức cho đợc quy luật khách quan , biết vận dụng đúng đắn quy luật khách quan , phải có ý chí , phơng pháp để tổ chức hoạt động Vai trò của ý thức chỗ trang bị cho con ngời những tri thức về bản chất quy luật khách quan của đối tợng , trên cơ sở ấy , con ngời xác định đúng đắn mục tiêu đề ra phơng hớng hoạt động phù hợp . sau đó con ngời với ý thức của mình xác định các biện pháp để thực hiện tổ chức các hoạt động thực tiễn . cuối cùng bằng sự nỗ lực ý chí mạnh mẽ của mình con ngời có thể thực hiện đợc mục tiêu đề ra . ý thức t tởng có thể quyết định làm cho con ngời hoạt động đúng thành công khi phản ánh đúng đắn , sâu sắc thế giới khách quqan , vì đó là cơ sở quan trọng cho việc xác định mục tiêu , phơng hớng biện pháp chính xác . ngợc lại , ý thức t tởng có thể làm cho con ngời hoạt động sai lầm thất bại khi con ngời phản ánh sai quy luật khách quan . vì vậy , phải phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức , phát huy vai trò nhân tố con ngời để tác động cải tạo thế giới khách quan ; đồng thới phải khắc phục bệnh bảo thủ trì trệ , thái độ tiêu cực , thụ động ,ỷ lại . Từ lý luận của chủ nghĩa mác- lênin từ kinh nghiệm thành công thất bại trong quá trình lãnh đạo cách mạng , đảng Cộng Sản việt nam đã rút ra bài học quan trọng là : mọi đờng lối , chủ trơng của đảng phải xuất phát từ thực tế , tôn trọng quy luật khách quan 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.cơ sở thực tế : kinh tế tri thức xuất hiện trong mọi lĩnh vực , trong toàn bộ cơ cấu nền kinh tế quốc dân bắc mĩ , một số nớc tây âu nền kinh tế tri thức đã bắt đầu hình thành . hiện nay riêng những nớc này kinh tế thông tin ( những ngành kinh tế dựa chủ yếu vào công nghệ thông tin ), trong đó kinh tế tri thức là chủ yếu , đã chiếm khoảng 45%-50% GDP . trong các nớc OECD (tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ) kinh tế tri thức đã chiếm hơn 50%GDP, công nhân tri thức chiếm trên 60% lực lợng lao động . về nguyên lý chung sự suất hiện của kinh tế tri thức không vợt ra khỏi sơ đồ của mác về sự tiến hoá của lịch sử thông qua ba hình thái kinh tế . dới đây là lợc đồ ba hình thái kinh tế của mác : Nguồn : C.MáC. các bản thảo kinh tế 1875-1861. trong C. mác -engel . toàn tập . tập 46. phần I . nhà xuất bản chính trị quốc gia . hà nội 1998 Các nớc phát triểnnhững nớc đi đầu dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế tri thức nhận thức đợc tầm quan trọng ý nghĩa của trong việc nâng cao hiệu quả của sự cạnh tranh hiệu suất của nền kinh tế các nớc phát triển đều đã chú trong rất sớm đền chuyển sang nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức . các nớc phát triển thì công nghệ thông tin đang chuyển sang một giai đoạn cao hơn . VD: mĩ đang hình thành thế hệ INTERNET 2 , CHÂU ÂU đang thực hiện chuyển đổi sang hình thái thứ I hình thái thứ II hình thái thứ III định vị trong sơ đồ kinh tế tự nhiên tơng dơng với nền kinh tế nông nghiệp vầ xã hội nông dân cổ chuyền hình thái thị tr- ờng tơng đơng với nền kinh tế thị trờng của thời đại công nghiệp cơ khí xã hội công nghiệp Hình thái cộng sản chủ nghĩa t- ơng đơng với nền kinh tế có trình độ phát triển cao (kinh tế tri thức có thể là một cách diễn đạt ) xã hội tự do chân chính phơng thức tồn tại tự cấp tự túc , khép kín trong một cộng đồng nhỏ cách biệt phân công trao đổi bị giới hạn bởi các biên giới các quốc gia phân công trao đổi phổ biến thông qua mạng liên kết toàn cầu không có biên giới lợi thế phát triển chủ yếu tài nguyên thiên nhiên công cụ kỹ thuật nằng suất lao động vật hoá tri thức của con ngời ( khoa học công nghệ ), kỹ năng lao động cơ sỏ quyền lực sự lệ thuộc cá nhân trực tiếp dựa vào sở hữu ruộng đất sự lệ thuộc vào vật thông qua t bản (lao động vật hoá ) tự do cá nhân dựa vào sự phát triển toàn diện không hạn chế của họ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mạng máy tính dữ liệu tốc độ cao cũng áp dụng thế hệ máy tính tiếp theo của INTERNET . Xuất phát từ lập luận : yếu tố cốt lõi của nền kinh tế tri thứctri thức tri thức chỉ có đợc con ngời . sau đây là tình hình phát triển kinh tế tri thức các nớc phát triển (mỹ , các nền kinh tế EU , nhật bản ). Tình hình Mỹ : vào 2/1997 trong thông điệp về tình hình đất nớc tổng thống bill clintơn đã chính thức sử dụng tên gọi kinh tế tri thức theo định nghĩa của tổ chức OECD . trong những năm gần đây nền kinh tế mỹ đã bắt đầu lộ ra khuôn mặt của thời đại kinh tế tri thức nh chỉ tiêu cho phát triển nhân tài kiểu tri thức chiếm hơn 7% GDP , đầu t cho nghiên cứu phát triển (R&Đ) chiếm khoảng 2,8%GDP hớng vào việc sáng tạo cái mới , thơng mại hoá số lợng lớn các thành quả của kỹ thuỵât cao để thúc đẩy tăng trởng trong đó ngành sản xuất phần mềm có hàm lợng tri thức cao đợc lấy làm đại diện chính cho các nguồn tăng trởng . VD: trong 3năm gần đây tỉ lệ đóng góp ngành sản xuất điện tử - tin học vào tăng trởng kinh tế mỹ đã lên 45% ,. Hàng loạt các dịch vụ mới nh : tài chính , bảo hiểm , thông tin thơng mại điện tử đã xuất hiện hình thành nhanh chóng trên thị trờng , trên cơ sở máy tính hoá các công nghệ thông tin phơng tiện giao tiếp mới mỹ sức mạnh thơng mại điẹn tử hoàn toàn coá thể chặn đợc , bắt đầu mở cửa từ năm 1991 thơng mại điện tử mỹ đợc dự báo đến năm 2002 thông qua INTERNET sẽ đạt tới 327 USD tơng đơng 2,3%GDP sẽ nhẩy vọt 6%GDP vào năm 2005 . kết cấu việc làm thay đổi không ngừng khai thác phát triển những lĩnh vực việc làm mới dới tác động của nền kinh tế tri thức .nhờ những biến đổi trên . trong gần 10 năm qua nền kinh tế mỹ có tốc độ tăng trởng 3%, lạm phát dới 2% , thất nghiệp 4,5% , lơng thực tế ngày càng tăng đặc biệt là lợi nhuận thực tế của các công ty mỹ tăng 70% so với năm 1990 . Nền kinh tế EU : cũng đang từng bớc tạo cho CHÂU ÂU một diện mạo công nghệ cao theo các nhà khoa học eu đây là cách tạo ra nền kinh tế tri thức . CHÂU ÂU đang đi tiên phong trong việc áp dung thế hề tiếp theo của INTERNET mặt khác phát huy u thế của liên minh kinh tế tiền tệ , EU đã tạo ra một thị trờng thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ CHÂU ÂU trong việc phát triển điên thoại di động . do đó tốc độ tăng trởng kinh tế tăng 2,7% nhng chỉ tiêu cho dịch vụ viễn thông tăng 9% , đầu t vào công nghệ thông tin tăng 11% tơng đơng 196tỉ USD . tỷ trọng của các ngành công nghệ cao trong tổng giá trị công nghiệp chế biến CHÂU ÂU đã tăng nhanh ( trong thời kỳ 1970-1994: đức tăng 15,3% lên 20,1 % , Pháp 12,7% lên 18,7% . mức tăng trởgn xuất khẩu trong các ngành công nghệ cao cũng khá nhanh : ơ ANH từ 17,1 % lên 36,2%, pháp từ 14% lên 24,2% ) Nhất bản : ngời ta đã nhận thức sâu sắc vai trò của phần mềm , các mạng lới máy tính tốc độ cao các hoạt động liên quan đến mạng NET đối với nền kinh tế nhật bản tơng lai . tuy nhiên trớc sức ép về sự tăng trởng cao của nền kinh tế mỹ , nhật đã chú ý đến vai trò của công nghệ cao công nghệ thông tin : khuyến khích các công ty đầu t mạo hiểm vào các nhành công nghệ mới nhà nớc thực hiện sửa đổi thuế cho các công ty tránh đợc những dủi do thiệt hại từ các vụ đầu t này . đối với giáo dục , nhật cải cách cấp I để giảm bớt thói quen học thuộc lòng tăng tính sáng tạo cho học sinh cũng nh tăng cờng việc sử dụng máy tính trong nhà trờng .đầu t vào công nghệ thông tin mới chỉ đạt 2% GDP xoá thếu đánh vào các sản phẩm máy tính phần mềm , đợc các công 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty sử dụng để thúc đẩy giao dịch mua bán với khách hàng các dịch vụ mới nhằm tăng mức tiêu thụ máy tính sử dụng INTERNET. Quan điểm phát triển kinh tế tri thức các nớc phát triển : mỹ ngời ta gọi nền kinh tế tri thức nền kinh tế mới hay là nền kinh tế thế kỷ 21. Mà về thực chất đó là nền kinh tế đợc dẫn dắt bởi tiến bộ kỹ thuật bởi sự tiến bộ của cuộc cách mạng thông tin đang ngày càng tăng tốc công nghệ sinh học đang tiến sát đến ngỡng cửa của các tác động lớn về kinh tế . do đó nớc mỹ đang kích thích làn sóng phát triển sáng chế từ INTERNET đến công nghệ sinh học cho tới nhữnh công nghệ phát triển nhất mà hiện nay gần nh đợc thơng mại hoá toàn bộ để đa nớc mỹ tiến vào thế kỷ 21 . nắm bắt đ- ợc xu hớng toàn cầu hoá sự chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức , giới cầm quyền mỹ đã chủ động vạch ra những ý tởng cho chiến lợc để phổ biến phát triển nền kinh tế tri thức . mỹ cho rằng mạng INTERNET sẽ trở thành phơng tiện buôn bán sống động của mỹ trong vòng 10 năm từ nay trở về sau sau đó . khẳng định lập trờng phải chủ động năm bắt cơ hội tích cức phát triển nền kinh tế tri thức , các nớc phát triển khác noi gơng mỹ , đã tích cực các biện pháp đón chờ cơ hội thách thức của quá trinh bớc sang thời đại kinh tế tri thức . năm 1994 : chính phủ CANADA đã đa ra báo cáo chính sách ,con ngời hế hoạch với tiêu đề phụ là chuẩn bị quá độ sang nền kinh tế trị thức , đề cập tới vai trò của khoa học công nghệ trong quá trình chuyển từ nền kinh tế dựa vào tài nguyên , lao động t bản sang nền kinh tế dựa vào tri thức . tháng 6/1994 khi bàn về chính sách cạnh tranh của EU EU đã đề ra kế hoạch tiếp tục phát triển kỹ thuật sinh học , tài nguyên năng l- ợng , môi trờng giúp EU bớc vào một thời kỳ mới . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. thực trạng của quá trình nghiên cứu kinh Kinh tế tri thức việt nam : 1.thành công u điểm : 1.1. xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ việt nam trong quá trình hội nhập : một nền kinh tế độc lập tự chủ trong mô hình kinh tế hớng nội có đặc trng là đảm bảo các nhu cầu thiết yếu trong nớc để không lệ thuộc vào bên ngoài từ hoạch định chiến lợc chính sách đến các hàng hoá dịch vụ , cung không bị tác động từ bên ngoài bởi các chấn động về chính tri , an ninh , kinh tế . thực tế cho thây không có một quốc gia nào đi theo mô hình kinh tế này đạt đợc thành công vững chắc , mà hầu hết đều đã hoặc thất bại , hoặc là phải trả một cái giá rất đắt , hoặc lâm vào tình trạng khủng hoảng , trì trệ kéo dài vì vậy mà phải có một nền kinh tế tự chủ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế . vài chục năm gần đây có những xu hớng sau : xu hớng hoá bình , hợp tác phát triển đã đang trở thành xu thế chính : đây là điều kiện quan trọng để cho các quốc gia có thể mở cửa đất n- ớc tham gia vào hội nhâp kinh tế quốc tế . một nền kinh tế đợc xây dựng trong điều kiện phải luôn ứng phó với các cuộc chiến tranh thi hành chính sách hợp tác , hội nhập cuốc tế sâu rộng lấy việc tăng hiệu quả kinh tế , tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế là quốc sách hàng đầu xu thế phát triển công nghệ chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức , với những đặc trng : các ngành công nghiệp truyền thống , ngành công nghiệp nặng ngày càng kém hiệu quả mất dần vai trò đối với sự phát triển kinh tế , các ngành kinh tế tri thức phát triển với tốc độ cao có hiệu quả . trong điều kiện hiện nay , các điều kiện về tài nguyên về vốn lao động giảm dần lợi thế về tri thức về kỹ năng tăng lên ( lợi nhuận của các hãng INTEL MICROSOFT đã đạt tới 24% doanh thu kéo dài trong nhiều năm , khi đó các hãng thuộc ngành truyền thông chỉ là 10%năm xu hớng toàn cầu hoá , hội nhập kinh tế quốc tế phát triển nhanh chóng dẫn đến hệ quả là biên giới kinh tế của các quốc gia sẽ ngày càng giảm do hàng dào thuế quan phi thuế quan sẽ bị bãi bỏ dần . 1.2.phân công lao động xã hội trở nên sâu sắc rông khắp toàn cầu : cùng với quá trình chuyển từ xã hội công nghiệp sang xã hội tri thức , tri thức mà trớc hết là khoa học công nghệ sẽ phát triển nhanh chóng làm cho phân công lao động quốc tế phát triển cả về chiều rông lẫn chiều sâu . bởi vì trong nền kinh tế tri thức thay vì đất đai , tài nguyên vốn trớc đây , tri thức ngày càng làm nên giá trị áp đảo trong mỗi sản phẩm . các nớc có thế mạnh về khoc học công nghệ sẽ ra sức đầu t vào những ngành kinh tế dựa vào tri thức . còn đối với những nớc kém phát triển , do trình độ khoa học công nghệ thấp , công nhân tri thức rất ít nền sức canh tranh trên thị trờng rất hạn chế .nếu có tiếp cận với những ngành công nghệ cao thì cũng không có đợc những bí mật có tính chất quyết định đối với quá trình sản xuất của các quốc gia bên cạnh xu thế trên của phân công lao động quốc tế với sự phát triển của tri thức , khoa học công nghệ , sự phân công chuyên sâu trong hợp tác quốc tế cũng đợc tăng cờng theo hớng ngày càng có nhiều công ty chỉ đi vào sản xuất một loại mặt hàng , một chi tiết nào đó của sản phẩm hoặc là chỉ cung cấp một dịch vụ chuyên môn nhất định . vì vậy khi kinh tế tri thức phát triển thì làm cho phân công lao động xã hội trở nên sâu sắc rộng khắp quốc tế . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.thay đổi cơ cấu kinh tế thế giới cấu trúc của quan hệ quốc tế : với sự xuất hiện của kinh tế tri thức , kinh tế thế giới đang đứng tr- ớc những thay đổi sâu sắc bất ngờ nhất kể từ khi xã hội chuyển từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp vào thế kỷ XVIII-XIX . trong những năm 60 , ngành nông -lâm- ng nghiệp chiếm 10,4% cơ cấu sản phẩm thế giới , ngành công nghiệp chiếm 28,4% , dịch sụ chiếm 50,4%; đến những năm 90 với sự phát triển của khoa học công nghệ , cơ cấu trớc đây có sự thay đổi mạnh mẽ theo tỉ lệ tơng ứng : 4,4% , 21% , 62,5% trong các nớc phát triển các ngành dịch vụ đặc biệt phát triển ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tổng sản phẩm xã hội ( năm 1997 tỉ lệ tham gia vào khu vực dịch vụ vào GDP tạo ra công ăn việc làm mỹ theo thứ tự là :76% ,73% ; CANADA là 79,7% , 80% ). Sự thay thế cơ cấu kinh tế các nớc kinh tế thế giới kéo theo sự thay đổi trong cấu trúc của quan hệ kinh tế quốc tế , thể hiện trên những khía cạnh sau : Một là : những hàng hoá , dịch vụ có hàm lợng trí tuệ cao ngày càng chiếm vị trí then chốt trong thơng mại quốc tế . nh : công nghệ sinh học , công nghệ thông tin , công nghệ vật liệu , công nghệ năng lợng Hai là : thơng mại điện tử là lĩnh vực phát triển là vai trò hàng đầu trong thơng mại quốc tế Ba là : quá trình chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức là một tất yếu . vì tạo tiền đề thuận lợi cho các nớc có quan hệ sản xuất tiên tiến XHCN , nắm bắt đợc thời cơ nhằm tạo ra một nửa đời sống kinh tế mà chúng ta còn thiếu đó là LLSX tiên tiến . 1.4.khuynh hớng phát triển sở hữu trí tuệ : mục tiêu của hoạt động hệ thống sở hữu trí tuệ là : khuyến khích hoạt động sáng tạo , cổ vũ đầu t tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật -mỹ thuật ứng dụng , các tác phẩm cũng nh các sáng chế kinh doanh mới thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh đồng thời sử dụng một cách tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực trí tuệ của xã hội . ta có khuynh hớng trí tuệ trong những năm sắp tới : khuynh hớng thứ nhất : sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu chính sách kinh tế - thơng mại của các quốc gia , chế độ bảo hộ sở hữu trí tuệ phát triển ngợc với chế độ mậu dịch . khuynh hớng thứ hai : sở hữu trí tuệ sẽ nhanh chóng mở rộng phạm vi nội dung sang các đối tợng mới có thể phát sinh các nguyên tắc bảo hộ cho các đối tợng không truyền thống khuynh hớng thứ ba : các thao tác hành chính liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp sẽ ngày càng đơn giản , nhanh chóng , các thành tựu công nghệ mới - nhất là công nghệ thông tin -sẽ đợc ứng dụng làm thay đổi căn bản hoạt động cuat các cơ quan sở hữu công nghiệp . khuynh hớng thứ t : các hoạt động sở hữu trí tuệ diễn ra theo h- ớng toàn cầu hoá rông lớn triệt để . việc toàn cầu hoá kinh tế thơng mại là nhân tố hàng đầu có tính chất quyết định đối với việc thức đẩy sự toàn cầu hoá hoạt động sở hữu trí tuệ phát triển kinh tế có kiên quan nhiều đến sở hữu trí tuệ , sáng tạo sử dụng thông tin , đặc biệt trong các ngành sản xuất ra các sản phẩm có hàm lợng cao về tri thức trên cơ sở đầu t manh mẽ vào con ngời ( HUMAN CAPITAL ) 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong nền kinh tế tri thức sản phẩm thông tin - tri thức đóng vai trò quan trọng nhất , chúng là sở hữu của rất nhiều ngời nhu cầu của mỗi cá nhân là vô hạn . đây có một nghịch lí quan trọng : càng nhiều ngời dùng thì giá trị của cải vật chất càng thấp trong khi đó giá trị của thông tin - tri thức sẽ ngày cành cao khi có nhiều ngời sử dụng 1.5. điểm mạnh của đội ngũ cán bộ khoa học nớc ta: đợc đào tạo chính quy trong các trờng đại học lớn các nớc .tập hợp đợc nhiều ngời vào loại giỏi nhất của đất nớc thông qua các lớp chuyên các lớp thi tuyển . có t duy trừu tợng tốt , sớm nắm bắt đợc các hớng nghiên cứu hiện đại của thế giới . đã đạt đợc một số thành tựu nghiên cứu trình độ cao trên một số lĩnh vực lý thuyết cơ bản : toán lý thuyết , vật lý lý thuyết , cơ học lý thyết . đợc rèn luyện trởng thành trong thực tiễn việt nam , có tinh thần chịu đựng gian khổ cao , có tinh thần cần cù lao động quyết tâm cao trong sự nghiệp khoa học . 2.thất bại nhợc điểm của kinh tế tri thức : sự thách thức đối với nền văn hoá : trong nền kinh tế ri thức - xã hội thông tin , văn hoá có điều kiện phát triển nhanh văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội . do thông tin tri thức bùng nổ , trình độ nền văn hoá năng cao , nội dung hình thức các hoạt động phong phú đa dạng , nhu cầu th- ởng thức văn hoá đợc nâng cao . nhờ có các phơng tiện truyền thông tức thời , nhất là INTERNET mà giao lu văn hoá hết sức thuận lợi , tạo điều kiện cho các nền văn hoá có thể tiếp thu những tinh hoa của nhân loại để phát triển nền văn hoá của mình . nhng mặt khác , các nền văn hoá đứng trớc những rủi ro lớn : bị pha tạp , mất bản sắc dân tộc , dễ bị các sản phẩm văn hoá độc hại tấn công phá hoại mà rất khó ngăn chặn . nền văn hoá bị pha tạp lai căng không còn chính mình nữa thì sẽ bị suy thoái rễ bị tiêu tan . sự thay đổi , đảo lộn trong xã hội diễn ra nhanh chóng : nguồn nhân lực trong xã hội nhanh chóng bị tri thức hoá phân hoá giầu -nghèo ngày càng tăng . mất việc làm một số ngành truyền thống , nạn thất nghiệp tình trạng thiếu việc làm nớc ta đang trở nên gay gắt .thờng xuyên khoảng 30% lao động thiếu việc làm nông thôn , con số này còn cao hơn khi ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mang khoa học công nghệ vào nông nghiệp .thất nghiệp thành thị có xu hớng tăng ( năm 1996: 5,88% 1997: 6,01% , 1998: 6,85% , 1999:7,4%) ; đặc biệt tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên ( lứa tuổi 15-24) đã mức báo động , năm 1999lên tới 15,2% . ngành sản lơng lao động nông-lâm-thuỷ sản 25,21 68,81 công nghiệp chế biến 19,8 8,9 xây dựng&các ngành công nghiệp khác 13,3 3,6 dịch vụ 41,7 17,8 tổng số 100,0 100,0 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trên đây là bảng sản lợng lao động theo ngành (năm 1997): (đơn vị tính %) điểm yếu của cán bộ khoa học nớc ta : do cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu , nên họ yếu thực nghiệm hoạt động chủ yếu trong lý thuyết . thiếu sự gắn bó mật thiết khoa học đào tạo , khoa học với sản xuất . thiếu những ngời tài giỏi làm đợc nhiệm vụ chắp nối khoa học cơ bản với thực tiễn đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản nớc ta có tuổi thọ trung bình cao , cha đạt tới ngỡng tối thiểu về chất lợng , số lợng thông tin ,điều kiện hoạt động môi trờng để thực sự đóng vai trò động lực trong sự phát triển kinh tế xã hội . nạn thất thoát chất xám đang diễn ra khá phổ biến , dới nhiều dạng khác nhau những yếu kém bất lợi nội tại đối với sự phát triển kinh tế của việt nam : nền kinh tế lạc hậu , di sản của cơ chế kế hoạch tập trung bao cấp vẫn tồn tại khá nặng tiềm lực công nghệ khoa học yếu kém tri thức phát triển đối với các nớc đang phát triển : so với những nớc công nghiệp , khả năng tạo ra tri thức các nớc đang phát triển là rất hạn chế . do chênh lệch về cơ sở hạ tầng thông tin nên khả năng tiếp cận luồng thông tin các nớc đang phát triển rất hạn chế . hiện nay những nớc thu nhập thấp ( chiếm khoảng 55% dân số thế giới ) nhng chỉ chiếm ít hơn 5% số điên thoại trên thế giới . các nớc đang phát triển có rất ít các thể chế đảm bảo cho sự an toàn độ tin cậy của các thông tin nh xác minh về chất lợng cỡng chế thi hành các cam kết . hiệu quả thể chế thấp làm cản trở không nhỏ đến quan hệ giao dich kinh tế 3.nguyên nhân : những năm gần đây nhiều công trình nghiên cứu trong nhiều văn bản chiến lợc phát triển của các quốc gia ngời ta đã dùng nhiều tên gọi khác nhau cho giai đoạn mới phát triển của nền kinh tế nh : kinh tế thông tin -INFORMATION ECONOMY , kinh tế mạng - NETWORK ECONOMY ,kinh tế số - DIGITAL ECONOMY (nói lên vai trò của công nghệ thông tin đối với sự phát triển kinh tế ) ; kinh tế học hỏi-LEARNING ECONOMY (nói lên động lực chủ yếu của nền kinh tếsự học tập suốt đời của mọi ngời ) ; kinh tế dựa vào tri thức - KNOWLEDGE BASED ECONOMY . Trong đó kinh tế tri thức là tên th- ờng gọi của tổ chức OECD , chính thức sử dụng năm 1995 . khái niệm về kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra , phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế , tạo ra của cải ,nâng cao chất lợng cuôc sống . đặc điểm của tri thức xu hớng phát triển dựa trên tri thức : tri thứcsự hiểu biết của con ngời về thế giới vật chất xung quanh . có rất nhiều loại tri thức khác nhau , chẳng hạn gắn với mức độ phổ biến tri thức ngời ta phân ra tri thức tiềm ẩn ,tri thức đợc hệ thống hoá , gắn với quá 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trình sản xuất là tri thức công nghệ . đặc biệt nổi bật của tri thức trong thời đại ngày nay là :tốc độ gia tăng nhanh chóng , đổi mới diễn ra liên tục , khả năng lan truyền phổ biến rộng rãi , gắn trực tiếp với hoạt động đời sống xã hội . khối lợng kiến thức của loài ngời ngày càng ra tăng , đổi mới thay thế giữa những thế hệ tri thức diễn ra thờng xuyên nhanh chóng . đặc biệt nổi bật của sự ra đời tri thức mới , hiện nay là liên kết tích hợp giữa các dòng tri thức vốn khác nhau . mức độ lan truyền của tri thức đợc mở rộng đẩy mạnh nhờ khả năng hệ thống hoá của chúng .khả năng ứng dụng của tri thức đã tạo nên sự khác nhau rõ nhất giữa chúng ta tổ tiên chúng ta đặc trng của nền kinh tế tri thức : cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đang tạo nên bộ mặt mới của nền kinh tế , tạo tiền đề hình thành nền kinh tế tri thức xã hội hoá thông tin với những nét đặc trng nổi bật sau: vai trò quan trọng của công nghệ cao , đặc biệt là công nghệ thông tin : nền kinh tế nông nghiệp dựa chủ yếu vào máy móc , tài nguyên nền kinh tế tri thức thì các yếu tố thông tin tri thức có vai trò hàng đầu phát triển kinh tế có liên quan nhiều đến sở hữu trí tuệ , sáng tạo sử dụng thông tin khoa học trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp : thời gian từ kết quả nghiên cứu khoa học đến công nghệ đa ra sản phẩm đợc rút ngắn ( thế kỷ 19: 60-70 năm ; thế kỷ 20:20-30 năm , riêng thập niên 1990: 3năm ), thị trờng công nghệ mới , sản phẩm mới gia tăng nhanh chóng : để đạt tới mức 500 triệu ngời sử dung telephon phải mất 74 năm , radio 38 năm , tivi 13 năm , nhng internet mất 3năm . phòng thí nghiệm cơ quan khoa học ngoài nghiên cứu còn mang chức năng sản xuất kinh doanh , quá trình đổi mới công nghệ diến ra nhanh hơn cả khả năng thích nghi của con ngời .phát minh khoa học ngày càng nhiều mở ra khả năng khoa học có thể giải quyết hầu hết những gì con ngời cần để phục vụ cuộc sống cho mình . LLSX tinh thần đang chiếm u thế có ý nghĩa hơn nhiều so với LLSX vật chất ; tri thức trở thành sản phẩm có giá trị cao hơn nhiều so với vật chất khác thời gian tiến hành công nghiệp hoá đợc rút ngắn : nhờ có cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới , các nớc nghèo có thể tìm cơ hội phát triển , nếu tạo ra đợc nguồn nhân lực chất lợng cao , tiếp cân trình độ khoa học công nghệ hiện đại ( thế kỷ 18 , một nớc muốn CNH phải mất 100năm , cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 mất khoảng 50-60 năm , trong những thập kỷ 70-80 mất 20-30 năm , đến cuối thế kỷ 20 thì khoảng thời gian này còn ngắn hơn . nguồn nhân lực trong xã hội nhanh chóng bị tri thức hoá : con ngời phải làm việc bằng năng lực trí tuệ là chính , cơ cấu lao động xã hội thay đổi căn bản ( nhân lực trong các ngành dịch vụ đặc biệt là dịch vụ thông tin tăng lên ) cơ cấu kinh tế , hình thức tổ chức xã hội thay đổi cơ bản :một số cơ cấu theo kiểu kim tự tháp biến thành cơ cấu mạng . mọi hoạt đông chỉ đạo điều hành của hệ thống hành chính của các cơ quan xí nghiệp đều phải thông qua mạng . C.MáC cũng đã dự đoán : theo đà phát triển của đại công nghiệp việc tạo ra của cải thực sự trở nên ít phụ thuộc vào thời gian lao động số lợng lao động hao phí hơn mà nói đúng hơn chúng phụ thuộc vào trình độ chung của khoa học vào bớc tiến bộ của kỹ thuật , hay là phụ thuộc vào việc vận dụng khoa học ấy vào trong sản xuất . 10 [...]... nhận thức sau sắc hơn về nền kinh tế tri thức (đặc trng , tác động đối với sự phát tri n kinh tế của việt nam nói chung của cả thế giới nói chung ) từ đó có thể đề ra những giải pháp tăng cờng những mặt tích cực còn hạn chế đợc những mặt tiêu cực của kinh tế tri thức điều này phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ trẻ - những con ngời một thời đại mới , tiếp cận với nhiều nền kinh tế tri thức của các... trình phát tri n kinh tế tri thức phản ánh những sự thay đổi sâu rộng về kinh tế tử bản thân các yếu tố sản xuất đến các phơng thức sản xuất các sản phẩm làm ra mặt khác kinh tế tri thức tác động hêt sức to lớn tới cấu trúc kinh tế , phơng thức hoạt động tổ chức quản lý kinh tế xã hội trong mội một quốc gia ngày nay , các nớc phát tri n trên thế giới đang bớc sang một giai đoạn phát tri n. .. càng đóng góp vào sự tiến bộ của kinh tế xã hội ngày càng có điều kiện phát tri n nhanh hơn những thành tựu nổi bật của khoa học vào đầu thế kỷ 20 với vai trò dẫn đầu của thuyết tơng đối thuyết lợng tử là tiền đề cho cuộc cách mạng công nghệ hiện đại ra đời phát tri n vào giữa thế kỷ 20 trong một phần t cuối cùng của thế kỷ bớc sang một giai đoạn mới- bùng nổ thông tin tri thức công nghệ... đẩy phát tri n LLSX 2.chăm lo phát tri n nguồn nhân lực , năng cao dân trí , đào tạo nhân tài : phải tiến hành cải cách trong giáo dục , đây là yếu tố quyết định thúc đẩy đất nớc đi nhanh vào nền kinh tế tri thức vì khoảng cách giữa nớc ta với các nớc phát tri n chủ yếu là tri thức ta có thể rút ngắn khoảng cách bằng xây dựng phát tri n mạnh nền giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát tri n của. .. , trong sự phát tri n LLSX mà còn là cách mạng trong quan niệm các cách tiếp cận ROMER đã coi tri thức công nghệ là yếu tố thứ ba của sản xuất bên cạnh vốn lao động cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại , nhất là cách mạng công nghệ thông tin thúc đẩy sự ra đời của kinh tế tri thức : so với sự chuyển biến từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp thì sự chuyển biến từ kinh tế công... cùng quá trình phát tri n trong nền kinh tế nông nghệp vốn tri thức con ngời còn rất ít , hầu nh không đổi mới tác dụng của tri thức công nghệ chứa rõ rệt những thành tựu khoa học thế kỷ 17 dẫn tới cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất thúc đẩy sự chuyển biến từ nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp kinh tế công nghiệp đã phát tri n trong hơn 200 năm qua , tạo ra nhiều của cải vật chất... gấp đôi ; vào giữa thế kỷ XX , cú khoảng 10 năm tăng gấp đôi ; đến thập kỷ 70 cứ 5 năm thì tăng gấp đôi ; tới thập kỷ 80 cứ khoảng 3 năm thì tăng gấp đôi Nhờ có sự phát tri n của kinh tế tri thức đời sống đợc nâng cao cả về mặt vật chất lẫn tinh thần nhất là đối với VIệT NAM thì kinh tế tri thức càng quan trọng , chúng ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH vì vậy mà hội nhập kinh tế quốc tế đó là... nhiều sức lao động xã hội cao Kết luận Nh vậy , kinh tế tri thức đang ngày càng phát tri n đó cũng chính là các mục tiêu mà các quốc gia cần vơn lền để phát tri n đất nớc Đây là xu thế tất yếu trong quá trình phát tri n sức sản xuất , là thành tựu quan trọng của loài ngời mà chủ nghĩa xã hội cần nắm lấy vận dụng để phát tri n LLSX , xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH Cùng với xu hớng toàn... Nguyên nhân của những thất bại : Cha nhận thức rõ vai trò quan trọng của CN thông tin Cha kết hợp chặt chẽ tin học hoá với cải cách hành chính đầu t phát tri n CN nghệ thông tin không đồng đều đa dạng hoá , xã hội hoá nguồn lực hạn chế thiếu một tổ chức mạnh có tầm quan trọng vai trò của tri thức đồi với phát tri n : tri thức , thông tin công nghệ luôn luôn đóng vai trò thúc đẩy phát tri n sản xuất... của nền kinh tế tri thức là công nghệ sinh học , cộng nghệ thông tin , công nghệ năng lợng , công nghệ vật liệu Trong đó công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng : là nguyên nhân hình thành nền kinh tế tri thức ,nền tảng quan trọng trong quá trình hội nhập toàn cầu hoá , khu vực kinh tế tri thức kà khu vực năng động nhất , công nghệ thông tin đã trở thành ngành kinh tế chủ đạo Nguyên nhân của . 0918.775.368 sự phát tri n của kinh tế tri thức và những tác động của nó đối với sự phát tri n kt-xh ở việt nam Lời mở đầu Chúng ta đang sống , làm việc và học tập dới một xã hội phát tri n , văn. đầu và dẫn dắt sự phát tri n của nền kinh tế tri thức nhận thức đợc tầm quan trọng và ý nghĩa của nó trong việc nâng cao hiệu quả của sự cạnh tranh và hiệu suất của nền kinh tế các nớc phát tri n đều. hội nhập kinh tế quốc tế đó là một tất yếu . qua quá trình nghiên cứu đề tài nay mà giúp ta nhận thức sau sắc hơn về nền kinh tế tri thức (đặc trng , tác động đối với sự phát tri n kinh tế của việt nam
- Xem thêm -

Xem thêm: sự phát triển của kinh tế tri thức và những tác động của nó đối với sự phát triền kt-xh ở việt nam, sự phát triển của kinh tế tri thức và những tác động của nó đối với sự phát triền kt-xh ở việt nam, sự phát triển của kinh tế tri thức và những tác động của nó đối với sự phát triền kt-xh ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay