slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 4.1: Tài nguyên khoáng sản

36 757 4
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2014, 09:09

CHƯƠNG 4 : CHƯƠNG 4 : KINH TẾ TÀI NGUYÊN KINH TẾ TÀI NGUYÊN Msc Nguyen Quang Hong National Economics University 11 Nội dungNội dung Nội dungNội dung I Mô hình khai thác tài nguyên không tái I . Mô hình khai thác tài nguyên không tái tạo (khoáng sản) II Mô hình khai thác tài nguyên tái tạo II . Mô hình khai thác tài nguyên tái tạo (thuỷ sản) 22 I. thuyết khai thác tối ưu Tài I. thuyết khai thác tối ưu Tài êkhô táit (ER)êkhô táit (ER) nguy ê n khô ng tái t ạo (ER) nguy ê n khô ng tái t ạo (ER) 33 11.Khái niệm các vấn đề liên quan.Khái niệm các vấn đề liên quan 11 1 1 Khái niệmKhái niệm • Là các dạng tài nguyên đượchìnhthànhtừ các quá trình địa kéo dài hàng triệunăm, do đócó thể coi là những tài nguyên có trữ lượng cố thể coi là những tài nguyên có trữ lượng cố định. • Bao gồmcácdạng năng lượng hoá thạch (dầu, t hiê i th đá đồ ikl ga t ự n hiê n, uran i um, th an đá , đồ ng, n i c k e l , gold). • T oà n bộ các dạ n g tà in guyê nn ày số l ượ n g có oà bộ các dạ g tà guyê ày số ượ g có hạn trong lòng đất. Trong ngắnhạnnguồntài nguyên này không thể tái tạo. 44 1.2 Các1.2 Các vấnvấn đềđề vềvề khaikhai thácthác ERER 1.2 Các1.2 Các vấnvấn đềđề vềvề khaikhai thácthác ERER • Khai thác mỏ là một quyết định đầu tư. Để khai thá c mỏ th ặ ng dư củ a mỏ phả i tăng v ớ i m ộ t tỷ l ệ thá c mỏ th ặ ng dư củ a mỏ phả i tăng v ớ i m ộ t tỷ l ệ bằng tỷ lệ của các tài sản khác. • Sau mỗim ộ t g iai đo ạ nlư ợ n g d ự trữ g iảmdần ộ g ạ ợ g ự g trong lòng đất, sử dụng loại tài nguyên này thường gây ra chấtthảichomôitrường,v×vậyviệc phân b ổ sử dụng tài nguyên này sẽ khác nhau trong b ổ , sử dụng tài nguyên này sẽ khác nhau trong mỗigiaiđoạn. • Đ iều chún g ta q uan tâm khi p hân tích là khai thác g q p vớitốc độ nào,mức khai thác qua các giai đoạn khác nhau bao giờ thì nguồn tài nguyên này sẽ cạn kiệt 55 cạn kiệt . CácCác vấnvấn đềđề vềvề khaikhai thácthác ERER CácCác vấnvấn đềđề vềvề khaikhai thácthác ERER - Giá - Chi phí Hàng hoá là ER, có giá cao hơnvà UC (user cost) chi phí cơ hội của việc sử PER lượng ít hơn Hàng hoá thông thường dụng tài nguyên hôm nay, UC=P - MC ta MUC P = MC D PN MC UC=P - MC ta gọi UC là chi phí người sử dụng phải trả YER YN Sảnlượng D 0 cho ER. 66 77 22. Khai thác mỏ với giá thay đổi. Khai thác mỏ với giá thay đổi Mô hì h h i i i đMô hì h h i i i đ Mô hì n h h a i g i a i đ oạn Mô hì n h h a i g i a i đ oạn • Mộtmỏ khoáng sảncótrữ lượng 2500 tấn Một mỏ khoáng sản có trữ lượng 2500 tấn được khai thác hai năm. Hàm cầu khoáng sản này là p t = 700 – 0 25 q t Chi phí khai sản này là p t 700 0 , 25 q t . Chi phí khai thác là cố định bằng 200$. Tỷ lệ chiết khấulà 5 %Xácđịnh lượng khai thác khấu là 5 % . Xác định lượng khai thác giá loại khoáng sản qua các giai đoạn. 88 Hiệuquả độngHiệuquả động Hiệu quả độngHiệu quả động ) C ( ) C ( max )1( )C( )1( ) C ( )1( ) C ( 1 11 0 00 1 0 t => + − + + − = + − = ∑ = r B r B r B PVNB t t t PP P P 0 = 700 – 0,25q 0 P 1 = 700 – 0,25q 1 NB 1 MC =200 200 200 NB 0 99 Q Q Tại Q 1 : PVNB = O 1 HEQ * + O 2 KEQ* - ABE TạiQ 2 : PVNB = O 1 HEQ *+ O 2 KEQ *- ECD Tại Q * : PVNB =>max Tại Q 2 : PVNB O 1 HEQ O 2 KEQ ECD Tại Q * : PVNB = O 1 HEQ* + O 2 KEQ* 500 PVNB 0 H 476 0 PVNB 1 A K 183 C E B D MN 1010 Q * 2000500 Q 1 Q 2 O 1 O 2 [...]... 0,25q 0- 200 = (700 – 0 25q 1- 200)/(1+0 05) 0,25q 200)/(1+0,05) hay 500 – 0,25q0 = 476 – 0,223q1 với q0+q1 = 2500 Giải có: q0 = 1268 tấn; q1 = 1232 tấn p0 = 383$/tấ p1 = 392$/tấ 383$/tấn; 392$/tấn Nhận xét về sản lượng, mức giá qua mỗi giai đoạn??? đ ??? (p1–p0)/p0 {(p1-c) – (p0-c)}/(p0-c) 11 Mô hình khai thác hai giai đoạn Giả sử mỏ có trữ lượng X0 được khai thác hết qua hai giai đoạn Giá tài nguyên. .. lượng P PB P0 P0’ 0 T T’ t Thay đổi trữ lượng Giá tài nguyên khi không có phát hiện mở mới ệ P Giá của tài nguyên khi phát hiệ ủ ê hát hiện ra mỏ mới P0 Giá của tài nguyên khi mỏ đ ỏ được phát hiệ đề đặ hát hiện đều đặn P0’ 0 T T’ t Thay đổi chi phí khai thác, C thác, Giá UC' P'0 P0 UC0 C' C0 0 t T T' t Thay đổi chi phí khai thác, C thác, Ban đầu tài nguyên còn dồi dào, dễ khai dào, thác, thác, chi... giá trị hiện tại 23 Nhận xét sự thay đổi giá Ta có: P1 - MC = (P0 - MC) (1 + r) P1 = (P0 - MC) (1 + r) + MC Mở rộng cho thời kỳ dài t ta có: Pt = MC+ (P0 - MC) (1 + r)t Giá của ER liên tục tăng theo thời gian tuy nhiên gian, sẽ không liên tục tăng cho đến vô cùng được Trong điều kiện chi phí biên là nhỏ so với giá không thay đổi thì giá của tài nguyên không tái tạo tăng lên theo tỷ lệ chiết khấu 24... đoạn Giá tài nguyên mỗi giai đoạn là p0 p1 ỗ Chi phí khai thác không đổi qua mỗi giai đoạn là c Bài toán tối ưu: p 1 q 1 − cq 1 π = p 0 q 0 − c q 0 + 1 (1 + r ) rb : q 0 + q 1 = X 0 b 12 Bài toán tối ưu L = p0q 0 − cq 0 − p 1 q 1 − cq (1 + r )1 1 + λ ( X 0 − q 0 − q1) δL = p 0 − c − λ (1 ) δq0 δL p1 − c − λ (2) = (1 + r ) δq1 δL = X 0 − q 0 − q1 (3 ) δλ Từ (1) (2) có p1 − c p0 − c = (1 + r ) Thặng... ) t (1 + r ) 1 ( t + 1 ) ) (1 + r ) t + 1 16 Khai thác mỏ…(tiếp) • Nguyên tắc: phân bổ tài nguyên qua các giai đoạn khai thác sao cho lợi nhuận biên g (đã của mỗi giai đoạn khai thác ( chiết khấu) là bằng nhau • Để phân bổ TN có hiệu quả thì TN sẽ p q được khai thác nhiều hơn ở hiện tại ít hơn ở tương lai do là tỷ lệ chiết khấu đã phát h tá d hát huy tác dụng là giảm đi giá t ị làm iả iá trị... thuộc vào lượng khai thác trong g g g giai đoạn đầu tiên • Trước khi khai thác, chủ mỏ sẽ chọn một mức khai thác ở giai đoạn cuối cùng (T) sao cho P- MC(T) là lớn nhất sau đó sử dụng quy tắ r% để xác định l d tắc % á đị h lượng khai kh i thác giai đoạn đầu 19 4 Khai thác ER trong dài hạn với giá th đổi iá thay • • • • • • Pt: Giá ER được khai thác trong thời điểm t t: Thời gian khai thác (t=0,T) Yt: Sản. .. thác mỏ trong điều kiện giá thác điề kiệ không đổi – t ường hợp một mỏ cụ thể khô đổ tr ờng hợ mộ ỏ trườ thể • Giả định: 1 Giá tài nguyên không thay đổi trong suốt thời kì khai thác 2 Biết được trữ lượng của mỏ 3 Quặng mỏ có chất lượng như nhau 4 Chi phí khai thác là một hàm của sản p ộ lượng khai thác 14 Khai thác mỏ trong điều kiện giá không thác điề kiệ đổi (tiếp) tiế ) • Giả sử mỏ có trữ lượng X0... p*qt - C(qt) ợ ậ pq (q 15 Khai thác mỏ… (tiếp) • Lợi nhuận từ tất cả các giai đoạn khai thác: ∏ = p.q0 − C (q0 ) + ( p.q1 − C (q1 )) 1 1 1 + ( p.q2 − C (q2 )) + + ( p.qT − C (qT )) 1+ r (1 + r ) 2 (1 + r )T Lợi nhuận max khi lợi nhuận biên của mỗi giai đoạn khai thác là bằng nhau Hay: 1 = ( p − MC ( p − MC ( t ) ) t (1 + r ) 1 ( t + 1 ) ) (1 + r ) t + 1 16 Khai thác mỏ…(tiếp) • Nguyên tắc: phân bổ tài. .. đầu XT: trữ lượng ER trong thời kỳ cuối 20 Bài toán tối ưu Hàm mục tiêu T ∑ t=0 ( P t Y t − C(Y t , X ( (1 + r ) t t ) ==> max Các ràng buộc X0 = X0 XT = XT Y1 = X 0 − X 1 Y2 = X 1 − X 2 Yt = X t −1 − X t T T ∑Y = ∑ X t =0 t t =0 t −1 − Xt T ( Pt Yt − C(Y t , X t ) L=∑ + α ( X 0 − X 0 ) + β ( X T − X T )+ ∑ µ ( X t −1 − X t − Yt ) => max (1 + r ) t t =0 t =0 T Bài toán tối ưu Kết quả của mô hình dC t... tối ưu Kết quả của mô hình dC t Pt = + µ (1 + r ) dYt Giá = chi phí biên (MC) + chi phí người sử dụng (MUC) Chi phí người sử dụng = Giá - chi phí biên Hotelling’s rule 22 Nhận xét sự thay đổi MUC • Chi phí của người sử dụng (MUC) được tính là khoảng chênh lệnh giữa giá chi phí biên g g g p luôn có giá trị không đổi khi quy về giá trị hiện tại • Có nghĩa là chi phí người sử dụng ở thời kỳ sau bằng giá
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 4.1: Tài nguyên khoáng sản, slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 4.1: Tài nguyên khoáng sản, slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 4.1: Tài nguyên khoáng sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay