slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 6: Quản lý môi trường

11 626 4
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2014, 10:08

Chương 6: Quản môi trườngChương 6: Quản môi trường Nội d ng t ình bàNội d ng t ình bà Nội d u ng t r ình bà y Nội d u ng t r ình bà y  Khái niệm đặc điểm quản nhà nước Khái niệm đặc điểm quản nhà nước về MTvề MT  Mục đích QLNN về MTMục đích QLNN về MT Sự cầnthiếtQLNNvề MTSự cầnthiếtQLNNvề MT  Sự cần thiết QLNN về MTSự cần thiết QLNN về MT  Nội dung QLNN về MTNội dung QLNN về MT  Côn g cụ QLNN về MTCôn g cụ QLNN về MT 1Kháiniệm1Kháiniệm 1 . Khái niệm1 . Khái niệm  Quản môi trường là sự tác động liên tục có tổ Quản môi trường là sự tác động liên tục có tổ hứ ó đị hhướ ủ hủ thể ả lê áhứ ó đị hhướ ủ hủ thể ả lê á c hứ c, c ó đị n h hướ n g c ủ a c hủ thể qu ả n lê n c á c c hứ c, c ó đị n h hướ n g c ủ a c hủ thể qu ả n lê n c á c cá nhân cộng đồng người tiến hành các hoạt cá nhân cộng đồng người tiến hành các hoạt động phát triển trong hệ thống môi trường động phát triển trong hệ thống môi trường hằ kh há à ử d ố hấ ềhằ kh há à ử d ố hấ ề n hằ m kh ai t há c v à s ử d ụn g t ố t n hấ t mọi ti ề m n hằ m kh ai t há c v à s ử d ụn g t ố t n hấ t mọi ti ề m năng cơ hội, đạt được mục tiêu chủ thể quản năng cơ hội, đạt được mục tiêu chủ thể quản l ý môi trườn g đề ra , p hù h ợp với lu ậ t p há p l ý môi trườn g đề ra , p hù h ợp với lu ậ t p há p ý g ,p ợp ậ ppý g ,p ợp ậ pp thôn g lệ hiện hành.thôn g lệ hiện hành.  Quản môi trường là việc sử dụng tổng hợp các Quản môi trường là việc sử dụng tổng hợp các biệnpháp luật pháp chính sách kinh tế kỹbiệnpháp luật pháp chính sách kinh tế kỹ biện pháp , luật pháp , chính sách kinh tế kỹ biện pháp , luật pháp , chính sách kinh tế kỹ thuật thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi thuật thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống phát triển bền vững kinh tếtrường sống phát triển bền vững kinh tế xã hộiquốcgiahộiquốcgia hội quốc gia . hội quốc gia . Chủ thể ả hà ướ ộ đồ tổChủ thể ả hà ướ ộ đồ tổ  Chủ thể qu ả n : n hà n ướ c, c ộ n g đồ n g , tổ Chủ thể qu ả n : n hà n ướ c, c ộ n g đồ n g , tổ chức chính trị xã hộichức chính trị xã hội Đốitượ ả á hâ ộ đồ tổĐốitượ ả á hâ ộ đồ tổ  Đối tượ n g qu ả n : c á n hâ n, c ộ n g đồ n g , tổ Đối tượ n g qu ả n : c á n hâ n, c ộ n g đồ n g , tổ chức, hoạt động kinh tế có tác động đến chức, hoạt động kinh tế có tác động đến MTMT MTMT  Ba vấn đề chủ thể quản cần trả lời:Ba vấn đề chủ thể quản cần trả lời: Phảitiếnhànhhoạt động phát triểnnào?ĐểPhảitiếnhànhhoạt động phát triểnnào?Để  Phải tiến hành hoạt động phát triển nào? Để Phải tiến hành hoạt động phát triển nào? Để làm gì?làm gì?  Tiếnhànhhoạt động đónhư thế nào?Tiếnhànhhoạt động đónhư thế nào?  Tiến hành hoạt động đó như thế nào?Tiến hành hoạt động đó như thế nào?  Những ảnh hưởng của hoạt động đó đến môi Những ảnh hưởng của hoạt động đó đến môi trườn g bi ệ n p há p p hòn g tránh?trườn g bi ệ n p há p p hòn g tránh? g ệ ppp gg ệ ppp g 2Mc đích QLMT2Mc đích QLMT 2 . M ụ c đích QLMT2 . M ụ c đích QLMT  Ngăn ngừa, giảm thiểu xử ô nhiễm, suy Ngăn ngừa, giảm thiểu xử ô nhiễm, suy thoái môi trườngthoái môi trường  Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiênSử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên  Phát triển bền vững kinh tế, xã hội quốc gia trên Phát triển bền vững kinh tế, xã hội quốc gia trên nền tản g : tăn g trưởn g kinh tế; ổn định, côn g nền tản g : tăn g trưởn g kinh tế; ổn định, côn g bằng xã hội bảo vệ môi trườngbằng xã hội bảo vệ môi trường  Xây dựn g một hệ thốn g các côn g cụ có hiệu lực Xây dựn g một hệ thốn g các côn g cụ có hiệu lực trong quản môi trường.trong quản môi trường. 3Tínhtất ế QLNN ề MT3Tínhtất ế QLNN ề MT 3 . Tính tất y ế u QLNN v ề MT3 . Tính tất y ế u QLNN v ề MT Nhà nước thực hiện quản MT là cần thiết vì:Nhà nước thực hiện quản MT là cần thiết vì:  Các vấn đề môi trường quốc tế trong nướcCác vấn đề môi trường quốc tế trong nước Nhà nướclàchủ sở hữucácnguồnlựctự nhiênNhà nướclàchủ sở hữucácnguồnlựctự nhiên  Nhà nước là chủ sở hữu các nguồn lực tự nhiênNhà nước là chủ sở hữu các nguồn lực tự nhiên  Chỉ có nhà nước mới có đủ thẩm quyền chức năng quản Chỉ có nhà nước mới có đủ thẩm quyền chức năng quản MT trên phạm vi toàn quốclý MT trên phạm vi toàn quốc  Chỉ có nhà nước mới có đầy đủ các công cụ có hiệu lực Chỉ có nhà nước mới có đầy đủ các công cụ có hiệu lực trong quản môi trườngtrong quản môi trường  Nhà nước đề ra chiếnlượcchương trình hành động bảovệNhà nước đề ra chiếnlượcchương trình hành động bảovệ  Nhà nước đề ra chiến lược , chương trình hành động bảo vệ Nhà nước đề ra chiến lược , chương trình hành động bảo vệ môi trường; tham gia kí kết các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường; tham gia kí kết các cam kết quốc tế về bảo vệ MT; đấu tranh với hành vi làm huỷ hoại MT của các quốc MT; đấu tranh với hành vi làm huỷ hoại MT của các quốc gia khácgia khác gia khác . gia khác . 4. Nội dung QLNN về MT4. Nội dung QLNN về MT 4. Nội dung QLNN về MT4. Nội dung QLNN về MT  Ban hành tổ chức việc thực hiện các văn bản pháp quy về bảo vệ môi Ban hành tổ chức việc thực hiện các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường. trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường. Xâ dựng chỉ đạothựchiệnchiếnlược chính sách bảo ệ môi t ường kếXâ dựng chỉ đạothựchiệnchiếnlược chính sách bảo ệ môi t ường kế  Xâ y dựng , chỉ đạo thực hiện chiến lược , chính sách bảo v ệ môi t r ường , kế Xâ y dựng , chỉ đạo thực hiện chiến lược , chính sách bảo v ệ môi t r ường , kế hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. sự cố môi trường.  Xây dựng, quản các công trình bảo vệ môi trường, các công trình có liên Xây dựng, quản các công trình bảo vệ môi trường, các công trình có liên quan đếnbảovệ môi trườngquan đếnbảovệ môi trường quan đến bảo vệ môi trường . quan đến bảo vệ môi trường .  Tổ chức, xây dựng, quản hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng Tổ chức, xây dựng, quản hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường. môi trường, dự báo diễn biến môi trường.  Thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án các Thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án các cơ sở sảnxuấtkinhdoanhcơ sở sảnxuấtkinhdoanh cơ sở sản xuất kinh doanh . cơ sở sản xuất kinh doanh .  Cấp thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường. Cấp thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.  Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về bảo vệ môi trường, trường, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về bảo vệ môi trường, xử vi phạmphápluậtvề bảovệ môi trườngxử vi phạmphápluậtvề bảovệ môi trường xử vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường . xử vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường .  Ðào tạo cán bộ về khoa học quản môi trường. Ðào tạo cán bộ về khoa học quản môi trường.  Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. vệ môi trường. Thiếtlậ hệ ố tế tlĩ h bả ệ ôi t ờThiếtlậ hệ ố tế tlĩ h bả ệ ôi t ờ  Thiết lậ p quan hệ qu ố c tế t rong lĩ n h vực bả o v ệ m ôi t rư ờ ng Thiết lậ p quan hệ qu ố c tế t rong lĩ n h vực bả o v ệ m ôi t rư ờ ng 5Côngc q ảnlýMT5Côngc q ảnlýMT 5 . Công c ụ q u ản MT5 . Công c ụ q u ản MT  Công cụ pháp (Mệnh lệnh kiểm soát)Công cụ pháp (Mệnh lệnh kiểm soát)  Công cụ kinh tếCông cụ kinh tế  Công cụ kinh tếCông cụ kinh tế  Công cụ giáo dục truyền thông môi trườngCông cụ giáo dục truyền thông môi trường Công cụ pháp lýCông cụ pháp Công cụ pháp lýCông cụ pháp  Đặc điểm: Sử dụng mệnh lệnh thông qua các Đặc điểm: Sử dụng mệnh lệnh thông qua các chính sách vănbản pháp quy tác động đến đốichính sách vănbản pháp quy tác động đến đối chính sách , văn bản pháp quy tác động đến đối chính sách , văn bản pháp quy tác động đến đối tượng quản lý.tượng quản lý.  Gồm: Công cụ luật pháp chính sách bao gồmGồm: Công cụ luật pháp chính sách bao gồm  Gồm: Công cụ luật pháp chính sách bao gồm Gồm: Công cụ luật pháp chính sách bao gồm các văn bản về luật quốc tế, luật quốc gia, các các văn bản về luật quốc tế, luật quốc gia, các văn bản khác dưới luật, các kế hoạch chính văn bản khác dưới luật, các kế hoạch chính áh ôitườ ố iá àhkihtếáh ôitườ ố iá àhkihtế s á c h m ôi t r ườ n g qu ố c gi a, c á c n gà n h ki n h tế , s á c h m ôi t r ườ n g qu ố c gi a, c á c n gà n h ki n h tế , các địa phươngcác địa phương  Ưu điểm: tác dụng nhanh mạnh kịpthờitrongƯu điểm: tác dụng nhanh mạnh kịpthờitrong  Ưu điểm: tác dụng nhanh , mạnh , kịp thời trong Ưu điểm: tác dụng nhanh , mạnh , kịp thời trong những tình huống khẩn cấpnhững tình huống khẩn cấp  Như ợ c điểm: Cứn g nhắc , khó đ ạ t hi ệ u q uả kinh Như ợ c điểm: Cứn g nhắc , khó đ ạ t hi ệ u q uả kinh ợ g , ạ ệ qợ g , ạ ệ q t ế t ế Công cụ kinh tếCông cụ kinh tế Công cụ kinh tếCông cụ kinh tế  Đặc điểm: Sử dụng biện pháp kinh tế tác động Đặc điểm: Sử dụng biện pháp kinh tế tác động đế hi hí h ặ lợií h ủ đốitượ ả lýđế hi hí h ặ lợií h ủ đốitượ ả đế n c hi p hí h o ặ c lợi í c h c ủ a đối tượ n g qu ả n , đế n c hi p hí h o ặ c lợi í c h c ủ a đối tượ n g qu ả n , từ đó hướng họ hành động theo những mục tiêu từ đó hướng họ hành động theo những mục tiêu môi trường củachủ thể quảnlýmôi trường củachủ thể quảnlý môi trường của chủ thể quản lýmôi trường của chủ thể quản  Gồm: thuế, phí, trợ cấp, giấy phép xả thải có thể Gồm: thuế, phí, trợ cấp, giấy phép xả thải có thể chuyển nhượng, hệ thống đặt cọcchuyển nhượng, hệ thống đặt cọc hoàn trả, quỹ hoàn trả, quỹ ô ờ ý ỹ ô ờô ờ ý ỹ ô ờ m ô i trư ờ n g , k ý qu ỹ m ô i trư ờ n g …m ô i trư ờ n g , k ý qu ỹ m ô i trư ờ n g …  Ưu điểm: Mềm dẻo linh hoạt; Khuyến khích thay Ưu điểm: Mềm dẻo linh hoạt; Khuyến khích thay đổităng hiệuquả chi phíđổităng hiệuquả chi phí đổi , tăng hiệu quả chi phí . đổi , tăng hiệu quả chi phí .  Nhược điểm: Có tác dụng chậm hơn công cụ Nhược điểm: Có tác dụng chậm hơn công cụ pháp lý, không sử dụng được trong tình trạngpháp lý, không sử dụng được trong tình trạng pháp lý, không sử dụng được trong tình trạng pháp lý, không sử dụng được trong tình trạng khẩn cấpkhẩn cấp . Chương 6: Quản lý môi trườngChương 6: Quản lý môi trường Nội d ng t ình bàNội d ng t ình bà Nội d u ng t r ình bà y Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 6: Quản lý môi trường, slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 6: Quản lý môi trường, slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 6: Quản lý môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay