đề thi tài chính quốc tế bằng english 3

44 906 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2014, 01:21

đề thi tài chính quốc tế bằng english 3 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM SỐ 3 NHÓM : 3 LỚP : 26C_T02 TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 1 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 1. The exchange rate is the: A. Opportunity cost at which goods are produced domestically. B. Balance-of-trade ratio of one country to another. C. Price of one country's currency expressed in terms of another country's currency. D. Amount of currency that can be purchased with 1 ounce of gold. 1. Tỉ giá hối đoái là: A. Chi phí cơ hội mà hàng hóa được sản xuất trong nước. B. Tỉ lệ cân bằng thương mại của một nước đối với nước khác. C. Gía cả đồng tiền một nước được thể hiện dưới đồng tiền một nước khác. D. Một lượng tiền có thể được mua bởi 1 ounce vàng. 2. An exchange rate is: A. Always fixed B. Tied to the price of gold. C. The price of one currency in terms of another. D. All of the above. 2. Một tỉ giá hối đoái thì: A. Luôn cố định. B. Bị ràng buộc với giá vàng. C. Gía cả của một đồng tiền thể hiện dưới một đồng tiền khác. D. Tất cả các đáp án trên. 3. The U.S. demand for foreign currency represents: A. Demand for U.S. dollars. B. Supply of U.S. dollars. C. The foreign demand for U.S. exports. D. A point of disequilibrium in the foreign-exchange market. 3. Mỹ có nhu cầu ngoại tệ tương ứng với: A. Một lượng cầu Đôla Mỹ. B. Một lượng cung Đôla Mỹ. C. Cầu đến từ nước ngoài cho hàng xuất khẩu của Mỹ. D. Một điềm mất cân xứng trên thị trường ngoại hối 4. The U.S. demand for foreign currency arises from speculation and the: A. U.S. demand for foreign goods, services, and financial assets. B. Foreign demand for United States goods, services, and financial assets. C. Foreign demand for United States holdings of gold. D. Supply of goods and services from the United States. 4. Mỹ có nhu cầu ngoại tệ nảy sinh từ nhà đầu cơ và: A. Mỹ có nhu cầu hàng hóa, dịch vụ và tài sản tài chính nước ngoài. 2 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 B. Nước ngoài có nhu cầu hàng hóa, dịch vụ và tài sản tài chính của nước Mỹ. C. Nước ngoài có nhu cầu cho nước Mỹ nắm giữ vàng. D. Nguồn cung hàng hóa và dịch vụ từ nước Mỹ. 5. The demand for dollars in the foreign-exchange market: A. Is represented by a point in a diagram of foreign-exchange supply and demand. B. Depends in part on the foreign demand for U.S. goods. C. Depends on U.S. demand for foreign goods and services. D. Is the ratio of the dollars demanded to the amount of foreign currency supplied. 5. Cầu Đôla ở thị trường ngoại hối: A. Được tượng trưng bởi một điểm trên biểu đồ cung cầu ngoại tệ. B. Phụ thuộc một phần vào cầu của nước ngoài về hàng hóa Mỹ C. Phụ thuộc vào cầu của Mỹ về hàng hóa dịch vụ nước ngoài. D. Tỉ lệ giữa Đôla Mỹ được cầu trên một lượng ngoại tệ được cung. 6. Which of the following generates a demand for dollars in the foreign- exchange market? A. Transfers of money by foreign workers in the United States to relatives abroad. B. U.S. military installations abroad. C. Foreign aid given by the United States. D. Travel by foreign visitors in the United States. 6. Điều nào sau đây tạo ra cầu Đôla trên thị trường ngoại hối: A. Sự chuyển tiền từ người lao động nước ngoài làm việc ở Mỹ về người thân của họ ở nước ngoài. B. Căn cứ quân sự Mĩ ở nước ngoài. C. Viện trợ nước ngoài được cấp từ Mỹ. D. Du lịch bởi khách nước ngoài ở Mỹ. 7. Which of the following generates a demand for dollars in the foreign- exchange market A. The demand for exports from the United States. B. Investment by foreigners in the United States. C. Speculation D. All of the above 7. Điều nào sau đây tạo ra cầu Đôla trên thị trường ngoại hối: A. Cầu về hàng xuất khẩu từ Mỹ. B. Đầu tư của người nước ngoài vào Mỹ. C. Sự đầu cơ. D. Tất cả các đáp án trên. 8. Which of the following generates demand for foreign currencies? 3 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 A. Exports from the United States to foreign countries. B. Imports of foreign goods by firms located in the U.S. C. The building of plants by foreign corporations in the U.S. D. All of the above. 8. Điều nào sau đây tạo ra cầu ngoại tệ? A. Xuất khẩu từ Mỹ ra nước ngoài. B. Nhập khẩu hàng nước ngoài bởi những công ty định vị ở Mỹ. C. Sự xây dựng nhà máy của các tập đoàn nước ngoài ở Mỹ. D. Tất cả các đáp án trên. 9. Which of the following generates demand for foreign currencies? A. Expenditures by Americans traveling abroad. B. Exports from the United States to foreign countries. C. The purchase by foreigners of bonds issued by the U.S. government. D. Transfers of money from foreigners to relatives in the United States. 9. Điều nào sau đây tạo ra cầu ngoại tệ: A. Chi tiêu của người Mỹ đi du lịch nước ngoài. B. Xuất khầu của Mỹ ra nước ngoài. C. Việc mua trái phiếu được phát hành bởi Chính Phủ Mỹ của người nước ngoài. D. Sự chuyển tiền từ người nước ngoài đến họ hàng ở Mỹ. 10. Which of the following generates a supply of dollars in the foreign- exchange market? A. Transfers of money by foreign nationals to relatives in the United States. B. U.S. exports to foreign countries. C. U.S. military installations abroad. D. Purchases of real estate investment in the United States by foreign nationals. 10. Điều nào sau đây tạo ra cung Đôla trên thị trường ngoại hối? A. Sự chuyển tiền từ kiều bào nước ngoài đến họ hàng ở Mỹ. B. Mỹ xuất khẩu ra nước ngoài. C. Căn cứ quân sự Mĩ ở nước ngoài D. Việc mua đầu tư bất động sản ở Mỹ của kiều bào nước ngoài. 11. When foreign countries buy wheat grown in the United States, they are generating A. Demand for U.S. dollars and a demand for a foreign currency. B. Demand for U.S. dollars and a supply of a foreign currency. C. Supply of U.S. dollars and a demand for a foreign currency. D. Supply of U.S. dollars and a supply of a foreign currency. 11. Khi nước ngoài tăng cường mua lúa mì ở Mỹ,họ đang tạo ra một: A. Lượng cầu Đôla Mỹ và một lượng cầu ngoại tệ. 4 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 B. Lượng cầu Đôla Mỹ và một lượng cung ngoại tệ. C. Lượng cung Đôla Mỹ và một lượng cầu ngoại tệ. D. Lượng cung Đôla Mỹ và một lượng cung ngoại tệ. 12. When Americans buy Mercedes-Benz automobiles made in Germany, they are generating a: A. Supply of U.S. dollars and a supply of a foreign currency. B. Supply of U.S. dollars and a demand for a foreign currency. C. Demand for U.S. dollars and a supply of a foreign currency. D. Demand for U.S. dollars and a demand for a foreign currency. 12. Khi người Mỹ mua xe ôtô Mercedes-Benz sản xuất ở Đức, họ đang tạo ra một: A. Lượng cung Đôla Mỹ và một lượng cung ngoại tệ. B. Lượng cung Đôla Mỹ và một lượng cầu ngoại tệ. C. Lượng cầu Đôla Mỹ và một lượng cung ngoại tệ. D. Lượng cầu Đôla Mỹ và một lượng cầu ngoại tệ. 13. Changes in the value of the euro affect the economies of: A. Only those countries using the euro as currency. B. All European countries but there would be no significant impact on countries outside Europe. C. Potentially the entire world. D. There would be no significant impact on any economies as long as exchange rates are flexible. 13. Thay đổi giá trị của đồng Euro ảnh hưởng đến kinh tế của: A. Chỉ những nước sử dụng đồng Euro trongnhư đồng tiền của nước đó. B. Tất cả các nước châu Âu nhưng sẽ không ảnh hưởng đáng kể với các nước ngoài châu Âu. C. Có khả năng toàn bộ thế giới. D. Sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến bất kì nền kinh tế nào miễn là tỉ giá thay đổi linh hoạt. 14. When the exchange rate between the U.S. dollar and the Japanese yen is $1=100 yen, this is an indication that: A. It would take 100 yen to purchase $1. B. The yen is stronger than the U.S. dollar. C. The dollar is depreciating compared to the yen. D. All of the above. 14. Khi tỉ giá giữa đồng Đôla Mỹ và Yên Nhật là 1$=100 yen,điều này chỉ ra rằng: A. Cần 100 yên để mua 1$. B. Đồng yên Nhậtmạnh hơn đồng đôla Mỹ. C. Đồng đôla đang mất giá so với đồng yên Nhật. D. Tất cả các đáp án trên. 5 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 15. A change in the exchange rate for a country's currency alters the prices of: A. Exports only. B. Imports only. C. Both exports and imports. D. Only domestic goods and services. 15. Một sự thay đổi tỉ giá đối với đồng tiền của một nước làm thay đổi giá cả: A. Chỉ hàng hóa xuất khẩu. B. Chỉ hàng hóa nhập khẩu. C. Cả hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu. D. Chỉ hàng hóa và dịch vụ trong nước. 16. An increase in the price of the U.S. dollar in terms of euros will cause, ceteris paribus: A. A lower European inflation rate. B. Higher interest rates in the United States. C. European goods to be cheaper to residents of the United States. D. All of the above. 16. Một sự tăng giá đồng Đôla Mỹ dưới dạng đồng Euro sẽ gây ra, các yếu tố khác không đổi: A. Tỉ lệ lạm phát ở châu Âu thấp hơn. B. Lãi suất ở Mỹ cao hơn. C. Hàng hóa châu Âu trở nên rẻ hơn đối với người cư trú của Mỹ. D. Tất cả các đáp án trên. 17. If one euro is equal to 0.60 U.S. dollars, what would be the euro price of a car that costs $10,000? A. 5,000 euros. B. 16,667 euros. C. 60,000 euros. D. 10,000 euros. 17. Nếu một Euro bằng 0.6 Đôla Mỹ thì sẽ định giá bằng đồng Euro cho một chiếc xe ôtô có giá 10,000$ là bao nhiêu? A. 5,000 Euros. B. 16,667 Euros. () C. 60,000 Euros. D. 10,000 Euros. 18. Suppose a U.S. firm purchases some English china. The china costs 1,000 British pounds. At the exchange rate of $1.45 = 1 pound, the dollar price of the china is: A. $250 B. $690 6 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 C. $1,450 D. $2,000 18. Gỉa sử,một công ty của Mỹ mua đồ sứ của Anh.Đồ sứ này trị giá 1,000 đồng bảng Anh.Tại mức tỉ giá là $1.45=1 pound,giá tính bằng Đôla của đồ sứ này là: A. $250. B. $690. C. $1,450. (1,000 pound*1.45$/pound) D. $2,000. 19. If the exchange rate between the U.S. dollar and Japanese yen changes from $1=100 to $1=90 yen, then: A. All Japanese producers and consumers will lose. B. U.S. auto producers and autoworkers will lose. C. U.S. consumers of Japanese TV sets will benefit. D. Japanese tourists to the U.S. will benefit. 19. Nếu tỉ giá giữa dolla Mỹ và yên Nhật thay đồi từ 1 dolla Mỹ = 100 yên thành 1 dolla Mỹ = 90 yên, thì: A. Tất cả nhà sản xuất và người tiêu dùng Nhật sẽ lỗ. B. Những nhà tự sản xuất lao động Mỹ sẽ lỗ. C. Những người tiêu dùng bộ truyền hình Nhật ở Mĩ sẽ có lời. D. Khách du lịch Nhật đến Mỹ sẽ có lời. 20. Merchandise exports minus merchandise imports defines a country's: A. Current-account balance. B. Capital-account balance. C. Balance of payments. D. Trade balance. 20. Hàng hóa xuất khẩu trừ cho hàng hóa nhập khẩu được định nghĩa là gì của đất nước: A. Cán cân tài khoản vãng lai. B. Cán cân vốn. C. Cán cân thu nhập. D. Cán cân thương mại. 21. The merchandise trade balance for the United States equals: A. The difference between service exports and service imports. B. The difference between dollar value of merchandise exports and dollar value of merchandise imports. C. Exports minus imports. D. The current-account balance minus the capital-account balance. 21. Cán cân thương mại hàng hóa đối với Mĩ bằng: A. Sự khác biệt giữa xuất khẩu dịch vụ và nhập khẩu dịch vụ. 7 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 B. Sự khác biệt giữa giá trị tính bằng dolla của hàng hóa xuất khẩu và giá trị tính bằng dolla của hàng hóa nhập khẩu C. Xuất khẩu trừ nhập khẩu. D. Cán cân vãng lai trừ cán cân vốn. 22. The merchandise trade balance is equal to: A. The difference between merchandise exports and merchandise imports. B. The difference between service exports and service imports. C. The capital account balance. D. The current-account balance 22. Cán cân thương mại hàng hóa bằng với: A. Sự khác biệt giữa xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu hàng hóa. B. Sự khác biệt giữa xuất khẩu dịch vụ và nhập khẩu dịch vụ. C. Cán cân vốn. D. Cán cân vãng lai. 23. Theoretically, the net balance of payments is: A. Foreign demand for a country's currency minus foreign supply. B. The current account plus the capital account. C. A country's capital inflow minus its capital outflow. D. Exports minus imports. 23. Về mặt lí thuyết, cán cân thanh toán ròng là: A. Nước ngoài cầu đồng tiền của quốc gia trừ nước ngoài cung. B. Tài khoản vãng lai cộng tài khoản vốn. C. Dòng vốn vào của một nước trừ dòng vốn ra của nước đó. D. Xuất khẩu trừ nhập khẩu. 24. An increase in the U.S. trade deficit could be caused by: A. An appreciation of the dollar in terms of other currencies. B. An increase in the rate of inflation in the U.S. C. The imposition of a tariff on imported goods. D. A depreciation of the dollar in terms of other currencies 24. Sự tăng thâm hụt thương mại ở Mỹ có thể được gây ra bởi: A. Sự nâng giá trị của đồng đôla dưới dạng các đồng tiền khác. B. Sự tăng tỉ lệ lạm phát ở Mỹ. C. Sự đánh thuế nhập khẩu trên hàng hóa nhập khẩu. D. Sự sụt giá trị của đồng đôla dưới dạng các đồng tiền khác. 25. The net balance of payments is: A. The difference between exports and imports. B. The difference between the current-account balance and the capital- account balance. C. The sum of the current-account balance and the trade-account balance. 8 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 D. The sum of the current-account balance and the capital-account balance. 25. Cán cân thanh toán ròng là: A. Sự khác biệt giữa xuất khẩu và nhập khẩu. B. Sự khác biệt giữa cán cân vãng lai và cán cân vốn. C. Tổng của cán cân vãng lai và cán cân thương mại. D. Tổng của cán cân vãng lai và cán cân vốn. 26. The current account balance is equal to: A. Trade balance + services balance - capital-account balance. B. Trade balance + services balance + capital-account balance. C. Trade balance + services balance + unilateral transfers. D. Total payments made by residents of the United States to foreigners plus total payments made by foreigners to residents of the United States. 26. Số dư cán cân vãng lai bằng: A. Cán cân thương mại + cán cân dịch vụ - cán cân vốn. B. Cán cân thương mại + cán cân dịch vụ + cán cân vốn. C. Cán cân thương mại + cán cân dịch vụ + cán cân chuyển giao một chiều. D. Tổng thanh toán được tạo ra bởi cư dân Mỹ cho người nước ngoài cộng tổng. thanh toán được tạo ra người nước ngoài cho cư dân Mỹ. 27. The current-account balance equals: A. Exports minus imports. B. Foreign purchases of U.S. assets minus U.S. purchases of foreign assets. C. The trade balance plus the services balance plus unilateral transfers. D. All of the above. 27. Cán cân vãng lai bằng: A. Xuất khẩu trừ nhập khẩu. B. Sự mua từ nước ngoài tài sản Mỹ trừ sự mua từ Mỹ tài sản nước ngoài. C. Cán cân thương mại cộng cán cân dịch vụ cộng cán cân chuyển giao một chiều. D. Tất cả những ý trên. 28. The capital account includes: A. Trade in goods. B. Trade in services. C. Unilateral transfers. D. Foreign purchases of U.S. assets 28. Cán cân vốn bao gồm: 9 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 A. Giao dịch hàng hóa. C. Chuyển giao một chiều. B. Giao dịch dịch vụ. D. Nước ngoài mua tài sản Mỹ. 29. Under floating exchange rates the capital-account balance is equal to the negative of: A. Trade balance + services balance + unilateral transfers. B. Trade balance + capital-account balance + services balance. C. Current-account balance + exports + unilateral transfers. D. Unilateral transfers + exports + imports. 29. Dưới tỉ giá thả nổi, cán cân vốn bằng số âm của: A. Cán cân thương mại + cán cân dịch vụ + chuyển giao một chiều. B. Cán cân thương mại + cán cân vốn + cán cân dịch vụ. C. Cán cân vãng lai + xuất khẩu + chuyển giao một chiều. D. Chuyển giao một chiều + xuất khẩu + nhập khẩu. 30. In a floating-exchange-rate system, the capital-account balance equals: A. The negative of the current-account balance. B. Foreign purchases of U.S. assets minus U.S. purchases of foreign assets. C. The balance of payments minus the sum trade balance, the services balance,and unilateral transfers. D. All of the above. 30. Trong chế độ tỉ giá thả nổi, cán cân vốn bằng: A. Số âm của cán cân vãng lai. B. Sự mua từ người nước ngoài tài sản Mỹ trừ sự mua từ Mỹ tài sản nước ngoài. C. Cán cân thanh toán quốc tế trừ cho tổng của cán cân thương mại, cán cân dịch vụ, và chuyển giao một chiều. D. Tất cả những ý trên. 31. Which of the following does not involve exports and imports? A. Net exports. B. Current account. C. Balance of trade. D. Capital account. 31. Điều nào dưới đây không bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu A. Xuất khẩu ròng. C. Cán cân thương mại. B. Cán cân vãng lai. D. Cán cân vốn. 32. Except for a statistical error under flexible exchange rates, any current- account deficit: A. Can only be partially offset by capital-account surpluses and unilateral transfers. B. Must be completely offset by unilateral transfers. C. Must be completely offset by a capital-account surplus. 10 [...]... Decrease in price by $10.000 B Increase in price by $10.000 C Decrease in price by $3. 333 D Increase in price by $3. 333 Như một kết quả của sự gia tăng trong nhu cầu từ D2 đến D1 trong hình 21,4 giá của một chiếc xe 2 triệu yên Nhật, dưới đồng USD sẽ: A Giảm giá 10.000$ B Tăng giá 10.000 $ C Giảm giá 3. 333 $ ( D Tăng giá 3. 333 $ As a result of an increase in demand from D2 to D1 in Figure 21.4, ceteris paribus,... INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 B Lower the dollar price of U.S goods C Raise the won price of U.S goods D Lower the won price of Korean goods 36 37 37 38 38 39 39 Sự giảm giá của đồng won Hàn Quốc so với đôla Mỹ sẽ: A Tăng giá tính bằng đôla của hàng hóa Hàn Quốc B Giảm giá tính bằng đôla của hàng hóa Mỹ C Tăng giá tính bằng won của hàng hóa Mỹ D Giảmgía tính bằng won của hàng hóa Hàn Quốc Suppose that today...INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 D Must be completely offset by a trade surplus 32 33 33 34 34 35 35 36 Ngoại trừ sự sai sót có hệ thống dưới tỉ giá linh hoạt, bất kì sự thâm hụt cán cân vãng lai: A Có thể được bù đắp một phần bởi số thặng dư cán cân vốn và chuyển giao... khi tiền được cho mượn tới một nền kinh tế để tăng hoặc duy trì giá trị đồng tiền nền kinh tế đó A B C D 81 81 82 82 83 83 26 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 B Có thể tránh hiệu ứng domino của đồng tiền bị sụt giá trong các nền 84 84 85 85 kinh tế khác C Là chuốt lấy thất bại nếu một quốc gia dựa vào sự cứu trợ tài chính thay vì nổ lực sử dụng sự điều chỉnh chính sách nội địa để làm ổn định đồng... countries 23 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 B Holdings of foreign exchange by official government agencies C Holdings of foreign exchange by individual citizens D Used by the Federal Reserve in open-market operations 73 74 74 75 75 76 76 77 Dự trữ ngoại hối quốc gia là: A Được nắm giữ bất hợp pháp bởi nhiều nước B Sự nắm giữ ngoại hối quốc gia bởi cơ quan Chính phủ chính thức C Nắm giữ ngoại hối quốc. .. bỏ khi sử dụng dự trữ ngoại hối để tăng cầu B Một quốc gia có thể loại đi sự thặng dư của đồng tiền quốc gia đó bởi loại đi hàng rào thương mại C Thặng dư cán cân vốn phải bù đắp cho thâm hụt cán cân vãng lai 21 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 D Thâm hụt cán cân thanh toán có thể được hiệu chỉnh bởi chính 67 67 68 68 69 sách tài chính mở rộng và chính sách tiền tệ mở rộng What is the advantage for... EU B Đại diện cho một chính sách ngân sách mở rộng ở EU C Gây ra một nhu cầu dư thừa đồng marks D Yêu cầu EU mua đô la Mỹ Use the following to answer question 1 03: Figure 21.6 35 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 Sử dụng sau đây để trả lời câu hỏi 1 03: Hình 21.6 VA L U E O F D O L L A R (in p o u n d s p e r d o lla r ) S P1 D1 D2 Q2 Q 1 Q U A N T IT Y O F D O L L A R S 1 03 1 03 104 105 106 107 108... intervention Một vấn đế chính cuả những quốc gia theo đuổi chế độ tỉ giá cố định cho đồng tiền của họ là: A Một số quốc gia tham gia thì rất có thể sẽ trải qua việc thâm hụt cán cân thương mại triền miên B Dự trữ ngoại hối của các quốc gia tham gia thi rất có thể cạn kiệt C Giá xuất khẩu và nhập khẩu sẽ có thể trở nên không ổn định D Tỉ giá cố định sẽ được duy trì bởi sự can thi p của thị trường tiền... international money markets D A fall in the dollar price of a foreign currency Sự tăng giá của đồng USD ám chỉ đến: A Sự giảm dự trữ ngoại hối B Sự gia tăng giá tính bằng USD của ngoại tệ C Sự can thi p trong thị trường tiền tệ quốc tế D Sự giảm giá tính bằng USD của ngoại tệ American citizens planning a vacation abroad would welcome: A Appreciation of the dollar B Depreciation of the dollar C Devaluation of... euro trên hình 21.1, có: A Cân bằngthị trường ngoại hối B Thặng dư của đôla C Thi u hụt của euros D Sự tăng cầu quá mức của đôla At an exchange rate of $1 = 3 euros in Figure 21.1, there is: A An excess supply of dollars B A shortage of dollars C An excess supply of euros D Equilibrium Ở tỷ giá $1 = 3 euros trên hình 21.1, có: A Sự tăng quá mức của cung đôla B Sự thi u hụt đôla C Sự tăng quá mức . FINANCE - TEST BANK 3 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM SỐ 3 NHÓM : 3 LỚP : 26C_ T02 TP. HỒ. nhiều khả năng: A. Mua franc. B. Mua đôla. 13 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 C. Mua yên. D. Không tham gia vào thị trường ngoại hối vì sự biến động. 43. Appreciation of the dollar refers to: A completely offset by a capital-account surplus. 10 INTERNATIONAL FINANCE - TEST BANK 3 D. Must be completely offset by a trade surplus. 32 . Ngoại trừ sự sai sót có hệ thống dưới tỉ giá linh hoạt, bất kì
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi tài chính quốc tế bằng english 3, đề thi tài chính quốc tế bằng english 3, đề thi tài chính quốc tế bằng english 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn