Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học

24 444 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2013, 16:59

Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học Lời nói đầuBớc sang thế kỉ XXI, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển nh vũ bão, trong đó khoa học công nghệ phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là khoa học máy tính hay còn gọi là Công nghệ Thông tin. Nó đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực của KHKT, kinh tế, chính trị, giải tríCông nghệ máy tính đem lại cho con ngời những khả năng kỳ diệu mà trớc đây con ngời tởng nh không thể làm đợc. Từ những công việc, nhu cầu đơn giản hàng ngày cho đến việc lập trình, xây dựng các chơng trình khoa học kỹ thuật lớn. Máy tính đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất giúp con ngời cập nhật, tìm kiếm, thiết kế và lu trữ thông tin một cách hiệu quả nhất.Cùng với sự phát triển về nhu cầu lu trữ, xử lý, trao đổi thông tin, công nghệ phần mềm cũng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đặt ra hàng ngày.Từ khi xuất hiện các hệ CSDL các tác giả không ngừng cung cấp, phát triển và hình thành nhiều hệ CSDL mới. Nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra hiện nay về việc quản trị CSDL thì hệ quản trị CSDL SQL Server cũng không ngừng nâng cấp, phát triển và mở rộng những phiên bản SQL Server 6.0, SQL Server 6.5 và SQL Server 7.0 và nay là SQL Server 2000.SQL Server ra đời có những u điểm sau:Cho phép quản trị CSDL lớn, có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh đáp ứng nhu cầu về thời gian.Cho phép nhiều ngời cùng khai thác trong một thời điểm đối với một CSDL và toàn bộ hệ quản trị CSDL.Có hệ thống bảo mật cao, hỗ trợ mạnh mẽ việc triển khai CSDL phân tán và cung cấp dịch vụ Internet.Cho phép lập trình kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nh Visual Basic, Visual C++ 1 Với vốn kiến thức đã đợc học tại trờng và cũng phần nào thấy đợc những nhu cầu cấp thiết của hội trong giai đoạn mà tin học phát triển nh vũ bão, chúng em mong muốn thiết kế một chơng trình có thể ứng dụng đợc vào thực tế. Vì vậy chúng em đã chọn đề tài: Xây dựng một chơng trình đào tạo từ xa một môn học với những nội dung chính nh sau: Các giáo viên có thể cập nhật bài giảng và bài tập trên Visual Basic, các chức năng khác đợc thực hiện trên Website.Tuy nhiên, khả năng còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy, chúng em mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến để chơng trình của chúng em đợc hoàn thiện hơn.Cuối cùng chúng em xin chân thành cảm ơn sự giảng dạy và giúp đỡ rất nhiệt tình của thầy giáo Trần Đăng Công đã giúp chúng em hoàn thành ch-ơng trình này.Đào tạo từ xa một môn học với chức năng cập nhật bài giảng trên Visual Basic, các chức năng khác trên Web 2 Phân tích bài toánBài toán: Đào tạo từ xa một học:Yêu cầu:1. Giáo viên cập nhật bài giảng, trả bài và chấm bài trên Visual Basic.2. Các chức năng còn lại thực hiện trên Web.Mục đích của đề tàiTrong những năm thập niên 90, do nền kinh tế nớc ta còn kém phát triển, những thành tựu khoa học công nghệ kỹ thuật cha đợc ứng dụng rộng rãi nên việc học và vẫn còn mang tính thủ công nghĩa là cả ngời dạy và ngời học vẫn phải tập trung ở một nơi mới có thể đáp ứng đợc cả hai nhu cầu này. Hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về học và dạy cũng đợc tăng theo. Do vậy, một loạt những chơng trình đào từ xa ra đời khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc cả hai nhu cầu trên.Đào tạo từ xa một đề tài mang tính chất thực tế, làm giảm bớt chi phí cho việc dạy và học mà hiệu quả lại cao. Chơng trình này khi đợc hoàn thiện hơn thì có thể ứng dụng trong thực tế. Khi đó nó sẽ giúp cho cả ngời có nhu cầu muốn học và ngời muốn dạy có thể thực hiện mong muốn của mình một cách nhanh chóng và hiêu quả hơn, chi phí rẻ hơn so với trớc đây. Do đó quản trị CSDL đã đợc đa vào ứng dụng rộng rãi trong lĩnh đào tạo môn học từ xa. Hệ thống mới này đã có thể cập nhật đợc danh sách giáo viên, các bài giảng của giáo viên hàng ngày mà ít bị sai sót và th ờng xuyên hơn. 3 Sơ Đồ Phân Cấp Chức NăngĐào tạo từ xa Chức năng trên VBChức năng trên WebsiteCập Nhật bài giảngTìm kiếm câu hỏiTra Cứu Cập Nhật giáo viênCập Nhật bài tập 4 Cơ sở dữ liệu bài toán5 Modul Chơng Trình Chơng Trình Visual BasicGiáo viên và ngời quản lý muốn vào đợc hệ thống cần phải login vào hệ thống thông qua một mật khẩu chung Form LoginSau khi vào đợc hệ thống, form chính của chơng trình đợc bật ra để ngời dùng lựa chọn6 Form chínhĐối với ngời quản lý, khi cần nhập danh sách nhứng giáo viên mới hoặc để xem danh sách những giáo viên đã có, cần lựa chọn vào menu He Thong/Nhap Giao vien7 Form Nhap Giao VienĐối với giáo viên cần nhập bàI giảng và bài tập của mình thì cần vào menu He Thong/Nhap bai giang hoặc He Thong/Nhap bai tap8 Form Nhap bai giang9 Form Nhap bai tapĐể xem câu hỏi của học viên, cần vào menu Cau Hoi Hoc Sinh10[...]... Private Sub Form_Load() Adodc1.Visible = False Adodc1.RecordSource = "select * from Baigiang" End Sub 22 Kết luận Đào tạo từ xa một chơng trình hay mang nhiều ý nghĩa thiết thực Tuy nhiên, để chơng trình này hoàn thiện hơn và thực tế hơn nữa đòi hỏi cần có nhiều thời gian Trong khuôn khổ một bài tập lớn môn học, chúng em cha thể bao quát hết các tình huống và hoàn chỉnh chơng trình Do vậy, thiếu sót... Then Adodc1.Recordset.MoveFirst Do While Not Adodc1.Recordset.EOF If Adodc1.Recordset.Fields("ID") = Text5.Text Then thongbao = True Exit Do End If Adodc1.Recordset.MoveNext Loop If thongbao = True Then Text1.Text = Adodc1.Recordset.Fields("ID") Text2.Text = Adodc1.Recordset.Fields("Ten") Text3.Text = Adodc1.Recordset.Fields("NgayCN") Text4.Text = Adodc1.Recordset.Fields("GiaoVien") RichTextBox1.Text... (Trim(RichTextBox1.Text) = "") Then MsgBox " Ban Nhap Thieu Du Lieu", vbExclamation, "Chu Y" Exit Sub 19 End If 'Adodc1.Recordset.MoveFirst Do While Not Adodc1.Recordset.EOF If Adodc1.Recordset.Fields("ID") = Text1.Text Then thongbao = True Exit Do End If Adodc1.Recordset.MoveNext Loop If thongbao = True Then MsgBox "Ban Nhap Trung Ma [" & Text1.Text & "]", vbExclamation, "chu Y" Exit Sub Else Adodc1.Recordset.AddNew... Adodc1.Recordset.Fields("ID") = Text1.Text Adodc1.Recordset.Fields("Ten") = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields("NgayCN") = Text3.Text Adodc1.Recordset.Fields("NDCT") = RichTextBox1.Text Adodc1.Recordset.Fields("GiaoVien") = Text4.Text Adodc1.Recordset.Update set_null MsgBox "Da xong" End If Text5.Text = "" End Sub Private Sub cmdsua_Click() Dim thongbao As Boolean 20 thongbao = False If Adodc1.Recordset.RecordCount... Hoi Hoc Sinh 11 Với chức năng khác trên Web, để vào xem trang Web và tham gia học bạn cần có tên đăng nhập và mật khẩu Trang đăng nhập đồng thời là trang chủ Nếu bạn cha phải là thành viên bạn cần vào trang đăng ký để nhập tên đăng ký và mật khẩu của mình 12 Trang Đăng ký Khi đã hoàn tất thủ tục đăng nhập hoặc đăng ký, bạn có thể tham gia vào chơng trình học 13 Trang bài giảng Ngoài ra học viên có thể... ra câu hỏi đối với bài giảng 14 Trang câu hỏi 15 Dới đây là code của những trang cơ bản của hệ thống Login trong Visual Basic Private Sub Command1_Click() On Error GoTo loi Dim i As Integer, n As Integer Dim TimThay As Boolean Set oSQLServer = New SQLDMO.SQLServer oSQLServer.Connect Text3.Text, Text1.Text, Text2.Text n = oSQLServer.Databases.Count TimThay = False For i = 1 To n If oSQLServer.Databases(i).Name... thầy cô và các bạn để chơng trình hoàn thiện hơn Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn thầy giáo Trần Đăng Công đã giúp đỡ chúng em làm chơng trình này Nhóm sinh viên Nguyễn Thị Thanh Loan Nguyễn Thanh Hải 23 Tài liệu tham khảo 1 Các bài giảng và thực hành trên lớp của thầy giáo Trần Đăng Công 2 Những bài tập thực hành ASP, tổng hợp và biên soạn VN-GUIDE, NXB Thống Kê 3 Giáo trình Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu... Me End If End Sub Private Sub cmdnew_Click() set_null Text1.SetFocus End Sub Private Sub set_null() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" RichTextBox1.Text = "" End Sub Private Sub cmdOK_Click() frm_Giaovien.Show End Sub Private Sub cmdsave_Click() Dim i As String Dim thongbao As Boolean thongbao = False If (Trim(Text1.Text) = "") Or (Trim(Text2.Text) = "") Or (Trim(Text3.Text)... RichTextBox1.Text = Adodc1.Recordset.Fields("NDCT") Else MsgBox "Ma Khong Tim Thay", vbInformation, "Thong Bao" End If Else MsgBox "Khong Co Ban Ghi", vbExclamation, "Chu Y" End If End Sub Private Sub cmdxoa_Click() Dim i As String If Adodc1.Recordset.RecordCount > 0 Then i = MsgBox("Ban Co Muon Xoa Khong", vbQuestion + vbYesNo, "Thong Bao") 21 If i = vbNo Then Exit Sub Else Adodc1.Recordset.Delete End... Server.CreateObject("ADODB.Recordset") '==================================================== 17 'Kiem tra mat khau Set rs = cn.Execute("SELECT * FROM Sinhvien WHERE TenDN='" & Username & "' and passSV='" & password & "'") If rs.EOF then response.write "Dang nhap khong thanh cong" response.write "Quay lai" response.end else Response.Redirect("tranghoc.htm") End if . vào thực tế. Vì vậy chúng em đã chọn đề tài: Xây dựng một chơng trình đào tạo từ xa một môn học với những nội dung chính nh sau: Các giáo viên có thể cập. thầy giáo Trần Đăng Công đã giúp chúng em hoàn thành ch-ơng trình này .Đào tạo từ xa một môn học với chức năng cập nhật bài giảng trên Visual Basic, các
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học, Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học, Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn