ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế xây DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý các đại lý

67 358 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2014, 15:16

ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế xây DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý các đại lý ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - THIẾT KẾXÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN CÁC ĐẠI Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 1 Lời nói đầu Ứng dụng tin học trong việc quản lí dường như không còn xa lạ với các doanh nghiệp, công ty hiện nay. Lợi ích mà các chương trình phần mềm quản lí đem lại khiến ta không thể không thừa nhận tính hiệu quả của nó. Trong thực tế, các công ty mẹ hay các đại lí lớn đều muốn có một sự quảncác công ty con, đại con một cách chính xác, hiệu quả và nhanh chóng. Nắm bắt được nhu cầu đó, phần mềm quảncác đại lí được ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu chung hiện nay. Và sau đây là bảng báo cáo các tài liệu có liên quan đến quá trình thiết kếxây dựng của phần mềm. Sinh viên thực hiện, Nguyễn Vũ Anh Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 2 Mục lục Chương 1: 4 HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 4 1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 4 Danh sách các yêu cầu 4 Danh sách các biểu mẫu và qui định 5 1.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA: 10 1.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ 12 1.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG 14 1.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH 16 1.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT 18 1.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN 20 1.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 22 Các yêu cầu công nghệ 22 2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN ĐẠI LÝ: 25 2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU XUẤT HÀNG: 26 2.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU: 27 2.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU THU TIỀN: 27 2.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO DOANH SỐ: 28 2.6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẠI LÝ: 29 2.7 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI CÁC QUI ĐỊNH: 30 Chương 2 : Thiết Kế Dữ Liệu 31 Xét yêu cầu tiếp nhận đại : 32 Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 3 Xét yêu cầu lập phiếu xuất hàng: 34 Xét yêu cầu tra cứu đại lý. 37 Xét yêu cầu lập phiếu thu tiền : 38 Xét yêu cầu lập báo cáo tháng: 40 Xét yêu cầu thay đổi qui định: 44 Chương 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 46 Thiết kế Màn hình chính 47 Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ đại lý: 48 Nghiệp vụ thay đổi qui chế tổ chức : 48 Nghiệp vụ thay đổi qui chế mặt hàng : 49 Nghiệp vụ thay đổi qui chế tiền nợ: 49 Nghiệp vụ lập phiếu xuất hàng : 50 Nghiệp vụ lập phiếu thu tiền : 50 Nghiệp vụ báo cáo doanh số : 51 Nghiệp vụ báo cáo công nợ : 51 Chương 4: THIẾT KẾ XỬ 53 Xét màn hình tiếp nhận hồ sơ đại lí : 54 Xét màn hình thay đổi qui chế tổ chức : 57 Xét màn hình thay đổi qui định mặt hàng: 58 Xét màn hình thay đổi qui định tiền nợ: 59 Xét màn hình lập phiếu xuất hàng: 61 Xét màn hình lập phiếu thu tiền: 62 Xét màn hình báo cáo doanh số: 64 Xét màn hình báo cáo công nợ: 65 Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 4 Chương 1: HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Danh sách các yêu cầu STT Tên yêu cầu Biểu mẫu Qui định Ghi chú 1 Tiếp nhận đại BM1 QĐ1 Xóa, Cập nhật 2 Lập phiếu xuất hàng BM2 QĐ2 Xóa, Cập nhật 3 Tra cứu đại BM3 4 Lập phiếu thu tiền BM4 QĐ4 Xóa, Cập nhật 5 Lập báo cáo tháng BM5 6 Thay đổi qui định QĐ6 Cập nhật qui định Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 5 Danh sách các biểu mẫu và qui định 1.1.1.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1 BM1: HỒ SƠ ĐẠI Tên: Loại đại lý: Điện thoại: Địa chỉ: Quận: Ngày tiếp nhận: Email: QĐ1: Có 2 loại đại (1,2). Có 20 quận. Trong mỗi quận có tối đa 4 đãi lý. Ví dụ: BM1: HỒ SƠ ĐẠI Tên: Vật liệu xây dựng Minh Hải Loại đại lý: 2 Điện thoại: 08.8060379 Địa chỉ: 49 Trần Hưng Đạo Quận: 5 Ngày tiếp nhận: 22/4/2003 Email: vlxd@yahoo.com 1.1.1.2 Biểu mẫu 2 và qui định 2 BM2 : PHIẾU XUẤT HÀNG Đại : Ngày lập phiếu : Stt Mặt hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 6 QĐ2: Có 5 mặt hàng, 3 đơn vị tính. Đại lọai 1 có tiền nợ tối đa 20.000, loại 2 tối đa 5.000.000 Ví dụ: Phiếu xuất hàng của đại vật liệu xây dựng Minh Hải BM2 : PHIẾU XUẤT HÀNG Đại : Vật liệu xây dựng Minh Hải. Ngày lập phiếu :4/3/2005 1.1.1.3 Biểu mẫu 3 : BM3 : Danh sách các đại Ví dụ: BM3 : Danh sách các đại Stt Mặt hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 1 Sắt VND 500 Kg 5000/Kg Stt Đại Loại Quận Tiền nợ Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 7 1.1.1.4 Biểu mẫu 4 và qui định 4: BM4 : Phiếu thu tiền Đại : Địa chỉ : Điện thoại : E-mail : Ngày thu tiền: Số tiền thu: QĐ4: Số tiền thu không được vượt quá số tiền đại đang nợ Ví dụ: BM4 : Phiếu thu tiền Đại : Vật liệu xây dựng Minh Hải Địa chỉ : 49 Trần Hưng Đạo, Q5 Điện thoại : 08.8060379 E-mail : vlxd@yahoo.com Ngày thu tiền: 4/3/2005 Số tiền thu: 2540000 VND 1.1.1.5 Biểu mẫu 5: BM5.1: Báo cáo danh số Tháng: Stt Đại Loại Quận Tiền nợ 1 Vật liệu xây dựng Minh Hải 2 5 Không có Stt Đại Số phiếu xuất Tổng trị giá Tỷ lệ Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 8 BM5.2 Báo cáo công nợ đại Tháng: Ví dụ: BM5.1: Báo cáo danh số Tháng:4/2005 Stt Đại Nợ đầu Phát sinh Nợ cuối Stt Đại Số phiếu xuất Tổng trị giá Tỷ lệ 1 VLXD Minh Hải 20 20.000.000 52,63% 2 VLXD Long Th ới 15 18.000.000 47,37% Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 9 BM5.2 Báo cáo công nợ đại Tháng: 4/2005 QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau: Stt Đại Nợ đầu Phát sinh Nợ cuối 1 VLXD Minh Hải Không có Không có Không có 2 VLXD Long Thới Không có Không có Không có [...]... nhận đại : - Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn : + Biểu mẫu liên quan: BM1: HỒ SƠ ĐẠI Tên: .Loại đại lý: Điện thoại: Địa chỉ: Quận: Ngày tiếp nhận: Email: QĐ1: Có 2 loại đại (1,2) Có 20 quận Trong mỗi quận có tối đa 4 đãi + Sơ đồ luồn dữ liệu:  Các ký hiệu  D1: Tên đại lý, lọai đại lý, địa chỉ, điện thọai,ngày tiếp nhận, e-mail  D2: Không có  D3: Danh sách các lọai đại. .. lọai đại 3 Thay đổi qui định thu Tiền thu so với Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 10 tiền tiền đại nợ Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Thay đổi qui Cho biết giá Ghi nhận Cho phép định yêu cầu trị mới của giá trị mới hủy hay tiếp nhận đại số lọai đại lý, và thay đổi cập nhật số quận, số cách đại tối đa thức lại kiểm tra thông tin về số lọai đại. .. đãi  Hình vẽ Các ký hiệu  D1: Tên đại lý, lọai đại lý, địa chỉ, điện thọai,ngày tiếp nhận, email  D2: Không có  D3: Danh sách các lọai đại  D4: D1  D5: D4  D6: Không có  Thuật toán Bước 1 Nhận D1 từ người dùng Bước 2 Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 3 Đọc D3 từ bộ nhớ phụ Bước 4 Kiểm tra “lọai đại (D1) có thuộc “danh sách các lọai đại (D3), quận nhập vào có nằm trong danh sách các quận...+ QĐ1: Thay đổi số lượng các loại đại , số các đại tối đa trong một quận +QĐ2: Thay đổi số lượng mặt hàng cùng với đơn vị tính và đơn giá bán, tiền nợ tối đa của từng lọai đại 1.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA: Yêu cầu tiến hóa Stt Nghiệp vụ Tham số cần Miền giá trị thay đổi 1 cần thay đổi Thay đổi qui định tiếp Lọai đại lý, số nhận đại quận, số đại tối đa 2 Thay đổi qui định xuất... Danh sách các lọai đại Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 32  D4: D1  D5: D4  D6: Không có + Các thuộc tính mới: Tên đại lý, lọai đại lý, địa chỉ, điện thọai, ngày tiếp nhận, e-mail + Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn: + Thuộc tính trừu tượng: MaHoSo + Sơ đồ logic: HoSo - Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: + Qui định liên quan: QĐ1 + Sơ đồ luồng dữ liệu: Giống phần thiết kế dữ liệu với tính... cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 22 chuyển cơ sở dữ liệu mới tối da trong 2 ngày Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 23 Chương 2: Mô Hình Hóa Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 24 2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN ĐẠI LÝ:  Biểu mẫu BM1: HỒ SƠ ĐẠI Tên: Loại đại lý: Điện thoại: Địa chỉ: Quận: Ngày tiếp nhận: Email: QĐ1: Có 2 loại đại (1,2) Có 20 quận Trong... thích Stt Nghiệp vụ Đối tượng liên Ghi chú quan 1 Nhận hồ sơ đại Từ tập tin Excel Độc lập phiên bản Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 16 2 Lập phiếu xuất Phần mềm WinFax Độc lập phiên bản hàng 3 Lập phiếu thu Phần mềm WinFax Độc lập phiên bản tiền 4 Lập báo cáo Phần mềm WinFax Độc lập phiên bản tháng Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích Stt Nghiêp vụ Người dùng Phần mềm 1 Nhận hồ sơ đại Chuẩn... Công nghệ Phần mềm 26 Bước 14 Bước 15 Bước 16 Bước 17 Bước 18 Bước 19 Nếu không thỏa tất cả các qui định trên thì tới bước 9 Lưu xuống bộ nhớ phụ số tiền đại cần trả Trả D6 cho người dùng Xuất D5 ra máy in Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Kết thúc 2.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU:  Hình vẽ:  Các ký hiệu  D1: Tên quận hay tên một đại nào đó  D2: Không có  D3: Danh sách các đại cần tìm,loại,... Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Bước 9: Kết thúc 2.6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẠI LÝ: Hình vẽ: Các ký hiệu  D1: Tháng cần báo cáo  D2: Không có  D3: Danh sách các đại hiện hành, nợ đầu,phát sinh, nợ cuối  D4: Không có  D5: D3+Tháng báo cáo  D6: D5  Thuật toán: Bước 1: Nhận D1 từ người dùng Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ Bước 4: Kiểm tra tháng nhập... tra tháng nhập vào có hợp không Bước 5: Nếu không thỏa qui định trên thì tới bước 8 Bước 6: Xuất D6 ra cho người dùng Bước 7: Xuất D5 ra máy in (nếu cần)  Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 29 Bước 8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Bước 9: Kết thúc 2.7 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI CÁC QUI ĐỊNH:  Hình vẽ: Các ký hiệu  D1: Số lượng các lọai đại lý, số các đại tối đa trong một quận, . ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁC ĐẠI LÝ Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 1 Lời nói đầu Ứng dụng tin học trong việc quản lí dường như. muốn có một sự quản lí các công ty con, đại lý con một cách chính xác, hiệu quả và nhanh chóng. Nắm bắt được nhu cầu đó, phần mềm quản lí các đại lí được ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu chung. xuất hàng của đại lý vật liệu xây dựng Minh Hải BM2 : PHIẾU XUẤT HÀNG Đại lý : Vật liệu xây dựng Minh Hải. Ngày lập phiếu :4/3/2005 1.1.1.3 Biểu mẫu 3 : BM3 : Danh sách các đại lý Ví dụ: BM3
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế xây DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý các đại lý, ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế xây DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý các đại lý, ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế xây DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý các đại lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay