Bài giảng Miễn dịch học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thành Luân

29 669 5
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2014, 12:21

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thành Luân 1 Kh¸ng nguyªn (ANTIGEN) & hiÖn t-îng tr×nh diÖn kh¸ng nguyªn Chương 2 MIỄN DỊCH HỌC 2 Kháng nguyên (Ag) là gì? Kháng nguyên (Antigen) là những chất có khả năng: • Kích thích được cơ thể tạo ra đáp ứng miễn dịch, tính sinh miễn dịch của kháng nguyên (KN). • Kết hợp với kháng thể tương ứng tạo nên tính đặc hiệu của kháng nguyên Các đặc tính của kháng nguyên • Tính lạ của kháng nguyên • Tính tự kháng nguyên • Tính sinh miễn dịch (dựa vào epitope quyết định kháng nguyên) • Gây miễn dịch và liều kháng nguyên • Khả năng đáp ứng của cơ thể “Tính sinh miễn dịch = Tính kháng nguyên + Khả năng đáp ứng của cơ thể nhận” - Karl Landsteiner (1868-1943) 3 Kháng nguyên hoàn toàn & không hoàn toàn (hapten) • Hapten có tính đặc hiệu nhưng không có tính gây miễn dịch • Hapten nếu có gắn kết với protein thì phức hợp có thể sinh miễn dịch => kháng thể chống lại cả protein lẫn hapten 4 F NO 2 NO 2 NH 2 CH 2 Protein NO 2 NO 2 NH CH 2 Protein + 2,4-Dinitrofluorobenzen lµ kh¸ng nguyªn kh«ng hoµn chØnh hay cßn gäi lµ hapten 2,4- Dinitrophenyl- protein lµ kh¸ng nguyªn hoµn chØnh Epitope (Quyt đnh khng nguyên): là các điểm trên những phân t KN, nơi kết hợp đặc hiệu với kháng thể. Khng nguyên đơn gi: ch chứa 1 loại quyết định KN.  Khng nguyên đa gi: chứa nhiều loại quyết định KN.  Khng nguyên cho (kháng nguyên chung): những loại KN khác nhau có chứa 1 số loại quyết định KN giống nhau Khng nguyên 5 Quyết định kháng nguyên - Trên phân tử kháng nguyên có những vị trí với cấu trúc không gian riêng biệt gi là quyết định kháng nguyên (Q ĐKN) - Một phân tử kháng nguyên có thể có nhiều QĐKN khác nhau =>gọi là ĐƯMD đặc hiệu - Giữa các phân tử kháng nguyên khác nhau có thể có một số QĐKN giống nhau, đ-ợc gọi là QĐKN phản ứng chéo. Chú thích: a, b, c là các QĐKN trong đó a là QĐKN chéo A, B, C là các kháng thể đặc hiệu ( A đặc hiệu với a, B đặc hiệu với b, C đặc hiệu với c. A không thể kết hợp với b hoặc c đ-ợc) a a b b b b A Phân tử KN 1 a a c c c c C Phân tử KN 2 A 6 Cc loi khng nguyên Theo thành phn hóa hc: KN protein, polysaccharide, lipid, peptide. Theo ngun gốc: - KN đng loài (các KN khác nhau của các cá thể trong cng 1 loài, do sự khác biệt di truyền, Vd: KN nhóm máu ABO). - KN khác loài (KN chung cho mi cá thể của nhiều loài hay nhiều chủng VSV, vd: albumin của ngưi và th) - Tự KN ( KN của cơ thể kích thích để tạo tự tạo kháng thể, gi là hiện tượng tự miễn. Cc loi khng nguyên Siêu kháng nguyên: KN có khả năng kích thích ĐƯMD cực mạnh (vd điển hình là đc tố của t cu gây ng đc thực phm). Siêu kháng nguyên hoạt hóa tế bào T không cn được chế biến bi tế bào trình diện kháng nguyên (APC) như các KN bình thưng. 7 -Kháng nguyên không ph thuc tuyến ức: là những kháng nguyên kích thích trực tiếp vào tế bào lympho B tạo ra đáp ứng miễn dịch mà không cn có mặt của lympho T - Kháng nguyên ph thuc tuyến ức: là những kháng nguyên cn có sự có mặt của lympho T (T h ) mới kích thích trực tiếp vào tế bào lympho B tạo ra đáp ứng miễn dịch Cc loi khng nguyên Cc loi khng nguyên KN ph thuc tuyến ức (KN ph thuc T): là loại KN phải có sự h trợ của tế bào T để kích thích tế bào B biệt hóa thành tế bào plasma sản xuất kháng thể  phn lớn KN thuc loại này. Ngược lại là KN không ph thuc T: thưng có bản chất polysaccharide (của phế cu khun típ III). Hapten: chất khối lượng phân t thấp  tr thành chất sinh miễn dịch nếu gắn với chất mang ph hợp. 8 Khng nguyên của vi khun Ngoại đc tố Kháng nguyên enzyme (enzyme đc): hyaluronidase, coagulase, hemolysin Kháng nguyên vách tế bào (kháng nguyên thân) – kháng nguyên O Kháng nguyên v (kháng nguyên K) Kháng nguyên lông (kháng nguyên H) Kháng nguyên ABO 9 Kh¸ng nguyªn cña nhãm m¸u ABO „ C¸c Q§KN khu tró t¹i phÇn polysaccharide cña mµng hång cÇu. „ C¸c Q§KN cña nhãm m¸u ABO ®Òu cÊu tróc dùa trªn gèc galactose. ChÊt nÒn cã tªn lµ chÊt H hay Q§KN H. Hång cÇu cña ®¹i ®a sè ng-êi ®Òu cã chÊt H. Hång cÇu nhãm O chØ cã Q§KN H Polysaccaride Galactose Fucose Q§KN H „ Khi Q§KN H g¾n thªm gèc N- acethyl- galactosamin th× xuÊt hiÖn Q§KN A. Hång cÇu nhãm A võa cã Q§KN H vµ cã thªm Q§KN A. Polysaccaride N- acethylgalactosamin Q§KN A 10 Khi QĐKN H gắn thêm gốc galactose nữa thì xuất hiện QĐKN B. Hồng cầu nhóm B vừa có QĐKN H và có thêm QĐKN B. Hồng cầu nhóm AB vừa có QĐKN H vừa có QĐKN A lẫn QĐKN B. Polysaccaride Galactose QĐKN B Ghi nhớ: QĐKN H, QĐKN A và QĐKN B chỉ khác nhau ở một vi trí enzyme thế mà các QĐKN này đã kích thích tạo ra các kháng thể rất khác nhau QĐKN B QĐKN A QĐKN H Fucozyl Transfe- rase N-acetylgalactozyl transferase Galactozyl transferase [...]... DQ9(3) A23(9) B17 B56 (22 ) Cw10(w3) DR9 A24(9) B18 B57(17) DR10 A2403 B21 B58(17) DR11(5) A25(10) B 22 B59 DR 12( 5) A26(10) B27 B60(40) DR13(6) A28 B2708 B61(40) DR14(6) A29(19) B35 B 62( 15) DR1403 A30(19) B37 B63(15) DR1404 A31(19) B38(16) B64(14) DR15 (2) A 32( 19) B39(16) B65(14) DR16 (2) A33(19) B3901 B67 DR17(3) A34(10) B39 02 B70 DR18(3) A36 B40 B71(70) A43 B4005 B 72( 70) A66(10) B41 B73 A68 (28 ) B 42 B75(15)... nguyên này - c xác định bằng kỹ thuật huyết thanh (loại A, B, C, DR, DQ) hay tế bào (loại DP) HLA lớp I HLA lớp II B A C DR DQ DP A1 B5 B49 (21 ) Cw1 DR1 DQ1 DPw1 A2 B7 B50 (21 ) Cw2 DR103 DQ2 DPw2 A203 B703 B51(5) Cw3 DR2 DQ3 DPw3 A210 B8 B51 02 Cw4 DR3 DQ4 DPw4 A3 B 12 B5103 Cw5 DR4 DQ5(1) DPw5 A9 B13 B 52( 5) Cw6 DR5 DQ6(1) DPw6 A10 B14 B53 Cw7 DR6 DQ7(3) A11 B15 B54 (22 ) Cw8 DR7 DQ8(3) A19 B16 B55 (22 ) Cw9(w3)... Dr7 A10 B38 Dr5 Con 1 Con2 A3 B7 Dr2 A1 B8 Dr3 A3 A10 B38 Dr5 A29 B 12 Con4 Dr7 A29 Con3 B7 Dr2 B 12 Dr7 Con5 Trong ví dụ này chỉ lấy 3 nhóm kháng nguyên để diễn giải Con1 và Con 4: trùng 2 haplotyp , , , ,< Con 3, Con 5>: trùng 1 haplotyp Con 1 và Con 3: không trùng haplotyp nào 17 2 HIN TNG TRèNH DIN KHNG NGUYấN L hiện t-ợng xử lý, phân tích các... B 72( 70) A66(10) B41 B73 A68 (28 ) B 42 B75(15) A69 (28 ) B44( 12) B76(15) A74(19) B45( 12) B77(15) A80 B46 B78 B47 B81 B48 Ghi nhớ: Số kháng nguyên trong mỗi nhóm sẽ thay đổi tuỳ theo khả năng phân tích của kỹ thuật phát hiện Bw4 DR51 DR 52 DR53 Bằng Kỹ thuật gây độc tế bào: HLA-A: 25 KN khác nhau HLA-B: 50 KN khác nhau HLA-C: 9 KN khác nhau HLA-DR: 20 KN khác nhau Bw6 12 Phõn loai MHC Peptide bỏm cht trong rónh... trong nhiều cơ chế miễn dịch khác Jean Dausset (1916 -2 0 09) 11 HLA là một loại kháng nguyên của tế bào lymphô, tế bào lymphô còn nhiều loại kháng nguyên khác không phải chỉ có một mình HLA HLA có hai loi: I và II Mỗi loi có nhiều nhóm kháng nguyên Loi I có ít nhất là 3 nhóm kháng nguyên: HLA-A, HLA-B, HLA-C Loi II có ít nhất là 3 (hoc 4) nhóm kháng nguyên: HLA-DR (nhóm ), HLADQ, HLA-DP Bảng I a: Danh... mã hoá HLA - c định vị trên nhiễm sắc thể s 6 Haplotyp là phức hợp các gen mã hoá HLA định vị trên cùng một nhiễm sắc thể Có 2 haplotyp HLA Các gen trong một haplotyp th-ờng liên kết khi di truyền từ cơ thể bố hoặc mẹ sang con DP DP DQ DQ DR DR Lớp III Lớp III B B C C A A 15 16 Biu hin ca cỏc allele MHC l ng tri A1 B8 Dr3 A29 B 12 Dr7 A3 B7 Dr2 A10 B38 Dr5 Bố Mẹ A1 B8 Dr3 A1 B8 Dr3 A29 B 12 Dr7 A10 B38... nguyên ung th-) 18 Trình diện kháng nguyên ngoại lai + Các tế bào trình diện kháng nguyên (Antigen presenting cell : APC) + Kh nng trỡnh din mụt s i thc bo l APC + Tế bào nội mô (còn phải chứng minh) + Có khả năng thực bào (tham kho) + Trên bề mặt tế bào có nhiều phân tử HLA lớp II (HLA-DR, HLA- DP, HLA-DQ ) Các b-ớc trình diện kháng nguyên ngoại lai Tế bào APC bám và nuốt kháng nguyên : giống nh- giai... có 2 thụ thể: + Thụ thể nhận dạng HLA lớp II, CD4 + Sau khi nhận dạng xong tế bào T CD4 + regulator sẽ trở thành tế bào Th tiết ra các cytokine khác nhau để điều hòa các ĐƯMD Thụ thể giành cho QĐKN APC QĐKN CD3 CD4 HLAII Hộp đen Nhận dạng T CD4 KN 22 23 Con ng ca qua trỡnh sn sinh v trỡnh din khang nguyờn bi tờ bo hỡnh tua, sao (Dendritic cells) Chỉ tế bào nào có HLA lớp I thì mới trình diện - c... virus hoặc ung th- và mới - c tế bào TCD8 effector nhận dạng =>bị giết bởi tế bào NK Cỏc QKN c gn vi phõn t HLA lp I trong bo tng phc hp ny c phô bày trên bề mặt tế bào 24 Trình diện kháng nguyên nội tại Hiện t-ợng này xảy ra đối với nhiều loại tế bào trong cơ thể khi chúng bị nhiễm virus hoặc ung th- hoá Các gen mã hoá các protein kháng nguyên đã nằm trong bộ gen của tế bào Các b-ớc trình diện kháng... trng thnh (mature DC cells) v sn phõm IL -2 cú th kớch hot t bo T CD8+ trc tip NHNG vic kớch hot T CD8+ bi t bo tua ũi hoi s giỳp ca T CD4+ Các tế bào T CD8+ effector (tác động) đến nhận dạng phải có 2 thụ thể CD8 v CD3 Nếu thiếu một trong hai thụ thể trên thì tế bào TCD8 không nhận dạng - c QĐKN Cơ chế này gọi là cơ chế nhận dạng kép 26 HLA lớp I Tế bào ch-a nhiễm virut Nhận dạng HLA lớp I QĐKN . B54 (22 ) Cw8 DR7 DQ8(3) A19 B16 B55 (22 ) Cw9(w3) DR8 DQ9(3) A23(9) B17 B56 (22 ) Cw10(w3) DR9 A24(9) B18 B57(17) DR10 A2403 B21 B58(17) DR11(5) A25(10) B 22 B59 DR 12( 5) A26(10) B27 B60(40) DR13(6) A28. B8 Dr3 A3 B7 Dr2 A1 B8 Dr3 A1 B8 Dr3 A1 B8 Dr3 A29 B 12 Dr7 A10 B38 Dr5 A29 B 12 Dr7 A29 B 12 Dr7 A29 B 12 Dr7A10 B38 Dr5 A10 B38 Dr5 A3 B7 Dr2 A3 B7 Dr2 Con 1 Con2 Con3 Con4 Con5 18 2. HIN TNG TRèNH. DQ DP A1 B5 B49 (21 ) Cw1 DR1 DQ1 DPw1 A2 B7 B50 (21 ) Cw2 DR103 DQ2 DPw2 A203 B703 B51(5) Cw3 DR2 DQ3 DPw3 A210 B8 B51 02 Cw4 DR3 DQ4 DPw4 A3 B 12 B5103 Cw5 DR4 DQ5(1) DPw5 A9 B13 B 52( 5) Cw6 DR5 DQ6(1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Miễn dịch học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thành Luân, Bài giảng Miễn dịch học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thành Luân, Bài giảng Miễn dịch học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay