bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN"

39 686 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2014, 10:42

có kèm theo SLIDE thảo luận “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN" . mà nhóm em đã chọn đề tài :“ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN” Bố cục gồm 3 phần: Phần I: Khái quát chung về hàng tồn kho Phần II :Kế toán chi tiết hàng tồn kho Phần III: Thực trạng kế toán. hành đối chi u số liệu trên sổ kế toán chi tiết với thẻ kho. Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết vật liệu kế toán lấy số liệu ghi vào Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn Sơ đồ 1: Sơ đồ kế toán chi tiêt. ta thấy rằng Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng của phần lớn các doanh nghiệp. Chính vì thế mà việc nghiên cứu các nguyên tắc và phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho trong doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN", bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN", bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN"

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay