bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN"

39 730 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2014, 10:42

có kèm theo SLIDE thảo luận “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN" D¹i häc Th¬ng m¹i Gi¶ng viªn HD: §µm BÝch Hµ LỜI MỞ ĐẦU Hàng tồn kho là một phần quan trọng trong tài sản lưu động và nằm ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiều doanh nghiệp. Hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp thường bao gồm: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dịch vụ dở dang, thành phẩm, hàng hoá. Việc tính đúng giá trị hàng tồn kho, không chỉ giúp cho doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày, mà còn giúp doanh nghiệp có một lượng vật tư, hàng hoá dự trữ đúng định mức, không dự trữ quá nhiều gây ứ đọng vốn, mặt khác không dự trữ quá ít để bảo đảm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn. Việc tính đúng giá hàng tồn kho còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi lập báo cáo tài chính. Vì nếu tính sai lệch giá trị hàng tồn kho, sẽ làm sai lệch các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Như vậy chúng ta thấy rằng Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng của phần lớn các doanh nghiệp. Chính vì thế mà việc nghiên cứu các nguyên tắc và phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết, bởi vì với mỗi phương pháp chi tiết hàng tồn kho khác nhau thì các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng sẽ thay đổi. Việc lựa chọn một phương pháp tính giá thích hợp cho doanh nghiệp mình là rất cần thiết. Chính vì tầm quan trọng đó mà nhóm em đã chọn đề tài:“ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN” Bố cục gồm 3 phần: Phần I: Khái quát chung về hàng tồn kho Phần II:Kế toán chi tiết hàng tồn kho Phần III: Thực trạng kế toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Sản xuất Quang Trung . Nhãm 2_ K6HK1B 1 Dại học Thơng mại Giảng viên HD: Đàm Bích Hà PHN I: KHI QUT CHUNG V HNG TN KHO 1. Khỏi nim: Hng tn kho l ton b tr giỏ hng húa, thnh phm, nguyờn vt liu v cỏc cụng c dng c thuc quyn s hu ca doanh nghip duựng cho hot ng sn xut kinh doanh. Theo chuõn mc Kờ toan Viờt Nam sụ 02 Hang tụn kho, hang tụn kho la tai san - c gi ờ ban trong ky san xuõt, ky kinh doanh binh thng - ang trong qua trinh san xuõt kinh doanh d dang - Nguyờn liờu, võt liờu, cụng cu dung cu ờ s dung trong qua trinh san suõt kinh doanh hoc cung cõp dich vu. Trong cac doanh nghiờp thng mai, hang tụn kho thng chiờm ty trong ln trong tụng sụ tai san lu ụng cua doanh nghiờp. Hang tụn kho trong DNTM bao gụm hang hoa mua ờ ban : hang tụn kho, hang mua ang i trờn ng, hang gi i ban, hang hoa gi i gia cụng chờ biờn 2. Nhim v ca k toỏn hng tn kho: Theo giừi, ghi chộp, phn ỏnh y , kp thi, chớnh xỏc cỏc s hin cú v tỡnh hỡnh bin ng ca hng tn kho c v giỏ tr v hin vt. Tớnh ỳng tr giỏ hng tn kho lm c s xỏc nh chớnh xỏc giỏ tr ti sn v kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip. Kim tra tỡnh hỡnh chp hnh cỏc th tc nhp, xut hng húa, thc hin kim kờ ỏnh giỏ li hng húa, lp d phũng gim giỏ hng tn kho theo quy nh ca c chờ ti chớnh. Cung cỏp kp thi nhng thụng tin v tỡnh hỡnh hng húa tn kho nhm phc v tt cho cụng tỏc lónh o v qun lý kinh doanh doanh nghip. 3. Cỏc phng phỏp k toỏn hng tn kho: - Phng phỏp kờ khai thng xuyờn: l phng phỏp theo dừi, ghi chộp v phn ỏnh thng xuyờn liờn tc cú h thng tỡnh hỡnh tng gim hng húa trờn s sỏch k toỏn sau mi ln phỏt sinh nghip v xut, nhp - Phng phỏp kim kờ nh k: Cui k cn c vo kt qu kim kờ hng húa, k toỏn xỏc nh tr giỏ hng tn cui k v tr giỏ hng xut kho trong k. 4. ỏnh giỏ hng tn kho: 4.1 Nguyờn tc xỏc nh giỏ tr hng tn kho: Hng tn kho c tớnh theo giỏ gc theo nguyờn tc giỏ phớ. Giỏ gc hng tn kho bao gm: chi phớ mua, chi phớ ch bin v cỏc chi phớ liờn quan trc tip khỏc phỏt sinh cú c hng tn kho a im v trng thỏi hin ti. Chi phớ khụng c tớnh vo giỏ gc hng tn kho bao gm: - Chi phớ nguyờn vt liu chớnh, chi phớ nhõn cụng v cỏc chi phớ sn xut kinh doanh khỏc phỏt sinh trờn mc bỡnh thng. - Chi phớ bo qun hng tn kho tr cỏc khon chi phớ bo qun hng tn kho cn thit cho quỏ trỡnh sn xut tip theo. - Chi phớ bỏn hng - Chi phớ qun lý doanh nghip Nhóm 2_ K6HK1B 2 D¹i häc Th¬ng m¹i Gi¶ng viªn HD: §µm BÝch Hµ 4.2 Giá thực tế nhập kho Giá thực tế nhập kho của hàng tồn kho được xác định theo nguyên tắc giá phí. Tùy theo nguồn nhập mà giá thực tế nhập kho được xác định như sau: • Đối với hàng hóa, vật tư mua ngoài : Giá thực tế nhập kho = Giá mua ghi trên HĐ + Chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình mua + Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB phải nộp _ Chiết khấu TM, giảm giá (nếu có) • Đối với vật tư, hàng hóa thuê ngoài gia công chế biến hoặc tự gia công chế biến: Giá thực tế nhập kho = Giá vật tư hàng hóa xuất chế biến + Chi phí chế biến + Chi phí khác • Đối với vật liệu do Nhà nước cấp, cấp trên cấp: Giá thực tế = Giá trị bàn giao theo biên bản + Chi phí vận chuyển xếp dỡ (nếu có) • Đối với hàng hóa, vật tư nhận góp cổ phần, liên doanh: Giá thực tế nhập kho = Giá trị vốn góp do hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá xác định • Đối với phế liệu nhập kho: Giá thực tế nhập kho = Giá ước tính( giá thực tế có thể sử dụng được hoặc bán được) 4.3 Các phương pháp xác định giá trị hàng hóa tồn kho: - Phương pháp Giá đích danh - Phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp nhập trước xuất trước - Phương pháp nhập sau , xuất trước (LIFO) 4.4 Chứng từ sử dụng : • Phiếu nhập kho Mẫu số 01-VT • Phiếu xuất kho Mẫu số 02-VT • Biên bản kiểm nghiệm Mẫu số 05-VT • Thẻ kho Mẫu số 05-VT • Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ Mẫu số 07-VT • Biên bản kiểm vật tư Mẫu số 08-VT • Hóa đơn GTGT (bên bán lập) Mẫu số 01GTGT-3LL • Hóa đơn bán hàng kiêm VC nội bộ Mẫu số 03PXK-3LL Trong đó Biên bản kiểm nghiệm và phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ chứng từ hướng dẫn còn lại là chứng từ bắt buộc. Nhãm 2_ K6HK1B 3 Dại học Thơng mại Giảng viên HD: Đàm Bích Hà PHN II: K TON CHI TIT HNG TN KHO 1. Bn cht, mc ớch ca k toỏn chi tit hng tn kho: Do c im ca i tng k toỏn l a dng, thụng tin phi c x lý nhiu cp. Sau k toỏn tng hp, k toỏn chi tit l ũi hi tt yu i vi nhiu i tng k toỏn. Cú nh vy mi m bo thụng tin theo yờu cu khỏc nhau ca qun lý. K toỏn chi tit HTK cng l mt ũi hi tt yu, bn cht ca nú l theo dừi phn ỏnh theo tng loi, tng th, tng danh im c th ca HTK. Qua ú cung cp thụng tin mt cỏch kp thi, chớnh xỏc v HTK cho ngi qun lý nhm vo mc ớch sau: - ỏp ng nhu cu thụng tin cho ngi iu hnh quỏ trỡnh sn xut kinh doanh: Trong quỏ trỡnh sn xut mi doanh nghip, mi n v, b phn u ũi hi khỏ nhiu chng loi nguyờn vt liu, cụng c dng c.Cỏc chng lai ny phi ng b theo mt t l nht nh thỡ mi m bo cho quỏ trỡnh sn xut. Do vt ngi iu hnh khụng ch bit chung v giỏ tr nguyờn vt liu, cụng c dng c m phi bit mt cỏch c th tng loi, tng danh im c th thỡ mi cú c s ch ng iu hnh quỏ trỡnh sn xut c hp lý. ng thi cng trờn c s thụng tin c c th nh vy thỡ cụng tỏc qun tr HTK mi cú th t c ti u, m bo chi phớ cho hng tn kho l thp nht. Trong quỏ trỡnh kinh doanh hng húa doanh nghip thng mi cng vy, ngi iu hnh quỏ trỡnh lu chuyn hng húa phi thng xuyờn bit c tỡnh hỡnh luõn chuyn ca tng loi, tng danh im hng húa c th. Cú nh vy mi cú c s ch ng iu hnh quỏ trỡnh lu chuyn hng húa mt cỏch hp lý, m bo hiu qu ca quỏ trỡnh kinh doanh. - ỏp ng yờu cu qun lý cht ch HTK: Hng tn kho cng nh mi ti sn khỏc ca doanh nghip cn pi c qun lý cht ch c v giỏ tr v hin vt. qun lý cht ch, cỏc ti sn ca doanh nghip u phi gn trỏch nhim ca tng b phn, cỏ nhõn c th. ng thi phi cú h thng kim soỏt ni b bo m cho quỏ trỡnh ny. Chớnh k toỏn chi tit HTK ó rng buc trỏch nhim ca ngi th kho theo tng loi, tng danh im nguyờn vt liu, vt t hng húa c th qua vic i chiu s liu gia th kho v phũng k toỏn. Túm lai, mc ớch ca k toỏn chi tit HTK l nhm m bo s liu y theo yờu cu iu hnh quỏ trỡnh sn xut kinh doanh v m bo qun lý cht ch HTK. Ngoi ra s liu c tng hp t k toỏn chi tit HTK cũn c i chiu vi s liu cu k toỏn tng hp v HTK nhm kim tra s ỳng n ca s liu. 2. Cỏc phng phỏp k toỏn chi tit hng tn kho Nguyờn tc chung ca k toỏn chi tit hng tn kho l ghi chộp phn ỏnh theo tng loi, tng danh im HTK v phi tin hnh c kho v phũng k toỏn trờn c s mt ngun chng thc ban u (phiu nhp, xut). Theo nh k, s liu tn kho theo tng danh im HTK phi c i chiu khp ỳng gia k toỏn v Nhóm 2_ K6HK1B 4 D¹i häc Th¬ng m¹i Gi¶ng viªn HD: §µm BÝch Hµ thủ kho và tổng hợp số liệu của kế toán chi tiết HTK phải bằng số liệu trên sổ kế toán tổng hợp tương ứng của nó. Phương pháp ghi sổ song song: Tại kho: thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép tình hình nhập – xuất – tồn kho của từng thứ vật liệu ở từng kho theo chỉ tiêu số lượng. Hàng ngày khi nhận được chứng từ nhập, xuất nguyên vật liệu, thủ kho tiến hành kiểm tra chứng từ ghi sổ thực nhập, thực xuất vào thẻ kho trên cơ sở các chứng từ đó. Cuối tháng thủ kho tính ra tổng số nhập, số xuất và số tồn cuối kỳ của từng loại vật tư trên thẻ kho và đối chiếu số liệu trên sổ chi tiết Tại phòng kế toán: Kế toán mở sổ hoặc thẻ chi tiết vật liệu ghi chép sự biến động nhập, xuất, tồn của từng loại vật liệu cả về hiện vật và giá trị. Hàng ngày hoặc định kỳ sau khi nhận được chứng từ nhập, xuất kho vật liệu do thủ kho nộp, kế toán kiểm tra ghi đơn giá, tính thành tiền và phân loại chứng từ và vào sổ chi tiết vật liệu. Cuối kỳ kế toán cộng sổ và tính ra số tồn kho cho từng vật liệu , đồng thời tiến hành đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết với thẻ kho. Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết vật liệu kế toán lấy số liệu ghi vào Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn Sơ đồ 1: Sơ đồ kế toán chi tiêt HTK theo phương pháp ghi thẻ song song Ghi chú: Ưu điểm: ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra, đối chiếu Nhược điểm: Việc ghi chép giữa kho và phòng kế toán trùng lặp về chỉ tiêu số lượng. Mặt khác việc kiểm tra đối chiếu chủ yếu tiến hành vào cuối tháng do đó hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán. Nhãm 2_ K6HK1B thẻ kho chứng từ nhậpChứng từ xuất Sổ kế toán chi tiết Bảng nhập - xuất - tồn 5 Ghi ngày tháng Ghi ngày cuối tháng Đối chiếu số liệu Dại học Thơng mại Giảng viên HD: Đàm Bích Hà iu kin ỏp dng: ỏp dng trong doanh nghip cú ớt chng loi vt liu, khi lng cỏc nghip c nhp xut it v trỡnh cỏn b k toỏn cũn hn ch. 2.2 Phng phỏp ghi s s d: - Ti kho: th kho dựng th kho ghi chộp tỡnh hỡnh nhp - xut - tn kho theo tng loi, tng danh im vt t hng húa. nh k, th kho lp phiu giao nhn chng t nhp - xut bn giao chng t cho phũng k toỏn. Cui thỏng th kho phi ghi chuyn s tn kho trờn th kho v s s d ct s lng. - Ti phũng k toỏn: Cn c vo phiu giao nhn chng t, ly s liu ghi vo bng ly k nhp - xut theo ch tiờu giỏ tr. S 2: S k toỏn chi tit hng tn kho theo phng phỏp s s d: Ghi chu: u im: gim nh ỏng k khi lng cụng vic ghi chộp hng ngy v cụng vic c tin hnh u trong thỏng. Nhc im: Vic kim tra s liu tn kho khụng theo dừi c tng th nguyờn vt liu, mun bit c ta phi m th kho. Ngoi ra khi kim tra i chiu nu cú sai sút thỡ vic phỏt hin s khú khn. Nhóm 2_ K6HK1B Phiu nhp kho Phiu xut kho Th kho Bng ly k nhp Bng ly k xuõt S s d Phiu giao nhn chng t xut Bng tng hp N-X-T K toỏn tng hp Phiu giao nhn chng t nhp 6 Ghi ngay thang Ghi ngay cuụi thang ụi chiờu sụ liờu D¹i häc Th¬ng m¹i Gi¶ng viªn HD: §µm BÝch Hµ Điều kiện áp dụng: Phương pháp này thích hợp trong các doanh nghiệp có khối lượng các nghiệp vụ về nhập xuất nguyên vật liệu lớn, nhiều chủng loại vật liệu, trình độ cán bộ kế toán trong doanh nghiệp tương đối cao. 2.3 Hạch toán theo phương pháp sổ đối chiếu số luân chuyển. Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép giống như phương pháp thẻ song song. Tại phòng kế toán: Kế toán mở sổ đối chiếu luân chuyển nguyên vật liệu theo từng kho, cuối tháng trên cơ sở phân loại chứng từ nhập, xuất nguyên vật liệu theo từng danh điểm và theo từng kho, kế toán lập Bảng nhập vật liệu, Bảng xuất vật liệu. Rồi ghi vào sổ đối chiếu luân chuyển. Cuối kỳ đối chiếu thẻ kho với sổ đối chiếu luân chuyển Sơ đồ 3: Quy trình hạch toán chi tiết VL theo PP sổ đối chiếu luân chuyển Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối kỳ : Đối chiếu Ưu điểm: dễ kiểm tra, đối chiếu Nhược điểm: cả thủ khokế toán đều phải theo dõi và số lượng, tăng công việc ghi chép cho phòng kế toán, dẽ xảy ra ghi chép trùng lặp giữa thu khokế toán. Nhãm 2_ K6HK1B Phiếu nhập kho Thẻ kho Thẻ quầy Phiếu xuất kho Bảng nhập VL Sổ đối chiếu luân chuyển Bảng xuất VL Sổ kể toán tổng hợp 7 Dại học Thơng mại Giảng viên HD: Đàm Bích Hà iu kin ỏp dng: Phng phỏp ny c ỏp dng thớch hp vi cỏc doanh nghip cú chng loi vt t ớt, khụng nhiu nghip v nhp xut tn vt t, hng húa, khụng b trớ riờng k toỏn chi tit vt t, hng húa do vy khụng cú iu kin ghi chộp theo dừi tỡnh hỡnh nhp, xut hng ngy PHN III: THC TRNG K TON CHI TIT HNG TN KHO TI CễNG TY CP XD TM V SX QUANG TRUNG 1. Gii thiu v cụng ty Tờn giao dch: Cụng ty C Phn Xõy dng thng mi v sn xut Quang Trung Tờn vit tt: Quangtrung-jsc Hỡnh thc: Cụng ty C phn, vn iu l 1.800.000.000 Giy phộp KKD s 0103021677 cp ngy 18/01/2008 a ch: S 57, ngừ 58/23, Trn Bỡnh, Mai Dch, Cu Giy, H Ni VPGD: S 617, Nguyn Vn C, Long Biờn, H Ni. Mó s thu: 0102620926 Lnh vc kinh doanh: - Buụn bỏn linh kin mỏy tớnh, in t - Xõy dng cụng trỡnh - Buụn bỏn cỏc mt hng ng kim 2, Thc trng k toỏn hng tn kho ti cụng ty: 2.1: Hỡnh thc k toỏn: theo nht ký chung 2.2: Nguyờn tc ghi nhn hng tn kho: - Hng tn kho ghi nhn theo giỏ gc (giỏ ghi trờn húa n + chi phớ mua hng + chi phớ vn chuyn) - Phng phỏp hch toỏn: theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn - Phng phỏp tớnh giỏ hng tn kho: Phng phỏp bỡnh quõn gia quyn 2.3, Chng t k toỏn s dng: - Húa n GTGT (mu s 01GTGTT3/001, ký hiu QT/11P) - Phiờu nhp kho, xut kho - Phiu xut kho kiờm húa n bỏn hng - Biờn bn kim kờ hng húa - Chng t thanh toỏn: Phiu thu, chi; giy bỏo n, bỏo cú - 2.4, Phng phỏp k toỏn chi tit hn tn kho: Cụng ty s dng phng phỏp ghi th song song theo dừi k toỏn chi tit hng tn kho. Vớ d k toỏn: Cụng ty CP XDTM v SX Quang Trung, hch toỏn hng tn kho theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn, tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr thu, tớnh giỏ theo phng phỏp bỡnh quõn gia quyn. Thỏng 07/N cú ti liu sau: Tn kho u thỏng: - Mt hng HDD80GB: s lng 5 chic, giỏ tr 3.575.000. Nhóm 2_ K6HK1B 8 D¹i häc Th¬ng m¹i Gi¶ng viªn HD: §µm BÝch Hµ - Mặt hàng CPUE1280: Số lượng 3 chiếc, giá trị: 3.285.000đ Tháng 07/2011 có các nghiệp vụ kế toán phát sinh. ĐVT: Đồng (VNĐ). - Ngày 2/7, hóa đơn số 0061518 mua 20 chiếc HDD80GB của công ty Trí Việt, đơn giá 719.900đ/chiếc, VAT = 10%, hàng đã nhập kho đủ, phiếu nhập kho số 078. Tiền hàng đã thanh toán bằng TM. - Ngày 10/07, hóa đơn số 004851, mua 10 chiếc CPUE1280 của công ty Tân Thái Bình, đơn giá 1.030.00đ/chiếc, VAT 10%, hàng về nhập kho đủ, phiếu nhập kho số 085. Tiền hàng chưa thanh toán. - Ngày 12/07, hóa đơn GTGT số 0012603, xuất kho bán cho công ty Trường Minh 8 chiếc HDD80GB, giá bán 755.000đ/chiếc VAT 10%, phiếu xuất kho số 082. Tiền hàng đã thanh toán bằng TM theo phiếu thu số 0186. -Ngày 14/07, Hóa đơn GTGT số 0027620, xuất bán cho công ty Giải trí DC 04 chiếc CPUE1280, giá bán 1.260.000đ/chiếc, VAT 10%. Tiền hàng đã thu bằng tiền mặt. Phiếu xuất kho số 086. - Ngày 24/7, hoá đơn số 004962, mua hàng của công ty Tân Thái Bình 04 chiếc CPUE1280, đơn giá 1.105.000đ/chiếc VAT 10%. Tiền hàng đã thanh toán bằng TM, phiếu nhập kho số 086. -Ngày 26/07, hóa đơn số 0038631, xuất bán cho công ty Lâm Nghiệp HN 02 chiếc CPUE1280, giá bán 1.260.000đ/chiếc, VAT 10%. Khách hàng nợ lại tiền. Phiếu xuất kho số 095. - Ngày 31/07, hóa đơn số 0045769, xuất bán cho công ty Phương Đông 05 chiếc HDD80GB giá bán 770.000đ/chiếc. Đã thu 1/2 bắng tiền mặt, 1/2 khách hàng nhận nợ. Phiếu xuất kho số 099. Yêu cầu: 1. Lập định khoản 2. Luân chuyển chứng từ theo các phương pháp chi tiêt HTK 1.Xác định giá vốn hàng bán Đơn giá mua bình quân = Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ + Trị giá hàng hóa nhập trong kỳ Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ + Số lượng hàng hóa nhập trong kỳ Giá thực tế hàng xuất bán = Đơn giá BQ x KL hàng hóa xuất bán. Đơn giá mua bình quân của HDD80GB = 3.575.000 + (20 x 719.900) 5 + 20 = 718.920 Nhãm 2_ K6HK1B 9 D¹i häc Th¬ng m¹i Gi¶ng viªn HD: §µm BÝch Hµ Đơn giá mua bình quân = 3.285.000 + (10 x 1.030.000) + (4 x 1.105.000) 3 + 10 + 4 2. Chứng từ kế toán: Nhãm 2_ K6HK1B Mẫu số : 01-VT Đơn vị: Công ty CP XDTM và SXQ Ban hành theo QĐ số 15 / 2006 / QĐ - BTC Bộ phận: ngày 20 / 03 / 2006 của Bộ trưởng BTC PHIẾU NHẬP KHO Ngày 02 tháng 07 năm 2011 Nợ: TK 156, TK133 Số: NK 01 Có: TK 111 Họ và tên người giao: …Công ty Trí Việt…… Địa chỉ (bộ phận):………… Theo hóa đơn : GTGT số 0061518 Nhập tại kho (ngăn lô): Công ty………. Địa điểm : ……………………………… STT Tên sản phẩm Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập 1 HDD80GB Chiếc 20 20 719.900 14.398.000 Cộng 20 14.398.000 Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Mười bốn triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng./. Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 02 tháng 07 năm 2011 Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 10 [...]... Quang Trung Địa chỉ: Số 57, ngõ 58/23, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội Sổ chi tiết Tài kho n: 156 Tên kho: Hàng hóa Tên, quy cách, vật tư hàng hóa: HDD80GB Đơn vị tính: Chi c Chứng từ Số Diễn giải Ngày TK đối ứng Đơn giá Nhập Lượng Xuất Tiền Lượng Tồn Tiền Tiền 5 3.575.000 25 Tồn đầu kì Lượng 17.973.00 NK01 02/07 NK hàng hóa HDD80GB 111 719.900 XK01 12/07 XK bán cho c.ty Trường Minh 632 718.920... ngõ 58/23, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN Sổ chi tiết Tài kho n:156 Tên kho: Hàng hóa Tên, quy cách, vật tư hàng hóa: CPUE1280 Đơn vị tính: chi c Chứng từ Số Diễn giải TK đối ứng Đơn giá Ngày Nhập Lượng Xuất Tiền Lượng Tồn Tiền Ghi chú NK02 10/07 NK hàng hóa CPUE1280 131 1.030.000 XK02 14/07 XK bán cho c.ty Giải trí DC 632 1.059.118 NK086 24/07 NK hàng hóa 111 1.105.000 XK03 26/07 XK bán cho c.ty... nhận thanh toán tiền hàng X 131 145.200 131A dn 16.000 Cty A thanh toán tiền hàng gửi kỳ 131 5/3 HĐ 95 5/3 X 511 dc 50.000 132.000 trước 60.000 3331511 13.200 3331 6.000 632 120.000 Giá vốn hàng gửi kỳ trước X 157 632 45.000 120.000 Xuất hàng trả Cty B tiền hàng X 632 15670.000 đặt trước 45.000 10/3 PXK 72 10/3 Xuất hàng bán cho khách X 156 112 114.345 70.000 27/3 GBC304 Cty C thanh toán tiền hàng X 111... nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nhãm 2_ K6HK1B 15 D¹i häc Th¬ng m¹i Gi¶ng viªn HD: §µm BÝch Hµ 3 Sổ sách kế toán Đơn vị: Công ty CP XDTM và SX Quang Trung Địa chỉ: Số 57, ngõ 58/23, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội THẺ KHO Ngày lập 31/ 07/ 2011 Tờ số: 01 Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư, hàng hóa: HDD80GB Đơn vị tính: Chi c... 1.155 PT 21 131 64.240 131C 115.500 Khách hàng thanh toán tiền hàng X 521 1.600 31/3 HĐ 31/3 Thuế GTGT được khấu trừ X 3331 750 80.000 511 1331 750 3331 7.840 11/3 GBC302 11/3 Diễn giải Cty A thanh toán tiền hàng bằng CK X PT 22 15/3 X Giá vốn hàng bán lẻ 15/3 Tiền bán hàng nhận được từ mậu dịch viên X BKBL Cộng GBC303 20/3 20/3 Bên nhận đại lý thanh toán tiền hàng HĐ Đơn vị: DN X Địa chỉ:………… Nhãm 2_... năm Số phát sinh trong tháng 1/3 HĐ 101 1/3 Bán hàng thu bằng TM 111 60.000 5/3 HĐ 95 5/3 Cty A thanh toán tiền hàng kỳ trước 131-A 132.000 10/3 HĐ 10/3 Xuất hàng để bán 111 131 20.000 58.400 15/3 BKBL05 15/3 Bảng bán lẻ của mậu dịch viên 111 1388 34.545,5 454,5 20/3 HĐ 20/3 Đại lý thanh toán tiền hàng gửi bán sau khi trừ HH 112 13.599,32 24/3 HĐ 103 24/3 Cty C thanh toán tiền hàng 111 131C 35.000... trước tiền hàng PT 23 50.000 NT Đã X STT Số 111 Số phát sinh Diễn giải 131 50.000 ghi ghi dòng hiệu dc Số hiệu NT Nợ Có 24/3 PXK 81 24/3 Xuất hàng bán cho khách X 632 110.000 Số trang trước chuyển sang 156 110.000 632 11150.000 PT Cty C bán cho khách 38.500 1/3 PXK 7024 1/3 Xuất hàng thanh toán tiền hàng X X 156 50.000 131C 115.500 PT 20 111 66.000 511 140.000 Khách hàng thanh toán tiền hàng X 511... 3.285.000 13 10.300.000 Tiền 3 Tồn đầu kì Lượng 14.720.000 2.118.236 11 11.650.292 6 6.354.708 11 11.650.292 20 D¹i häc Th¬ng m¹i Gi¶ng viªn HD: §µm BÝch Hµ Đơn vị: Công ty CP XDTM và SX Quang Trung Địa chỉ: Số 57, ngõ 58/23, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN STT Mã số Tên hàng hóa, quy cách ĐVT Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ SL TT SL TT SL TT SL TT 1 HDD80GB Chi c 5 3.575.000 14 14.720.000... doanh nghiệp nói riêng và tài chi nh quốc gia nói chung quốc gia Xin chân thành cảm ơn! Nhãm 2_ K6HK1B 22 D¹i häc Th¬ng m¹i Gi¶ng viªn HD: §µm BÝch Hµ Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại Bài 3.1 ĐVT: 1000 đ I, Định kho n kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1 Ngày 1/3 a) Nợ TK 632 Có TK 156 b) Nợ TK 111 Có TK 511 Có TK 333(3331) 50.000 50.000 66.000 60.000 6.000 2 Ngày 5/3 a)... 14.250 142.500 14.250 TK khác SH ST 5 6 143.748 142.500 NT B A SH Ghi nợ TK 112 Số trang trước chuyển sang 11/3 GBC302 11/3 Khách hàng thanh toán bằng chuyển kho n 143.748 20/3 GBC303 20/3 Cơ sở đại lý thanh toán tiền hàng bằng CK 156.750 27/3 GBC304 27/3 Cty C thanh toán tiền hàng bằng CK 153.945 153.945 454.443 297.693 Cộng Đơn vị: DN X Địa chỉ:………… Nhãm 2_ K6HK1B Mẫu số SO 3a1 – DN (Ban hành theo QĐ . mà nhóm em đã chọn đề tài :“ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN” Bố cục gồm 3 phần: Phần I: Khái quát chung về hàng tồn kho Phần II :Kế toán chi tiết hàng tồn kho Phần III: Thực trạng kế toán. hành đối chi u số liệu trên sổ kế toán chi tiết với thẻ kho. Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết vật liệu kế toán lấy số liệu ghi vào Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn Sơ đồ 1: Sơ đồ kế toán chi tiêt. ta thấy rằng Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng của phần lớn các doanh nghiệp. Chính vì thế mà việc nghiên cứu các nguyên tắc và phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho trong doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN", bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN", bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN"

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay