đề cương môn quản trị chiến lược

47 411 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 23:52

   !"#  $% #&' ()% #&'!**+ ,-+./0*+ 123*+ 4% #&'5 !" 67- !" 89#7 -#7"# ""  :;<<=* 9#  :># ""2-?  ::@A?2-?  !"#   $:B C (+D?E ,:)F =<GB2-?  1:% 2H2I  4JAKL&%- 6% "&K M? 8%  M7?F7&<    NG O"P-Q*R<0  '&' <J  0"RS9 < M?TP@UG P-.KL&%-H0 <7."'< A  <J  <&<0*+V3W)= LO *R<0  O"<X'3<+YF  F !."'<7-RE</".!A   Y7<#ZC[/F *+<\ NG[Z] O"% =* /#%O U 2P!M 9 '&0+# 9 :^@_`H[ &%<X"'"7?&!  .a  27UG=" <F #%/P7M 9S"  F 2PP N)9=* Z] YS0!7 O"/ F&+<< -+7 M?<*+#%3 &' '[/*+S N@  - Y7J X"[R<! -/ bJc !" O"2/7+#ZCG  ""K  B ?[+3   NcPS <>2<[XH[7-+ZG  !Z]!9 <J ZL7#FZ] SR#=*  N@RO Y"*%PS<?&<S7 F ?&GZZGZ]X Nd33"9-K7[Z]C<e  L YfG&%."'0g X RB % H Z?-K N)hO53<O5[Z]<Z.7&' PX<7hG?!0H<J    !"#$% &'"#$ 3.1. Chiến lược tăng trưởng  \B C =" :@?P<="  M?< -K-/Z"3 ZAL::i="3 7" 3 7"Z" j2="3 :;<B C J X!H& Z"!G+3 !-G[B C 39  &g : N@B LZ":-"*< <ZS# N;JI< ZZ"- Nc/+3 NA+[< 0+3 ! j>3 :<[B C &g ="3 0 +*Z"!G-J X: N@A3 0+3&<0:cC%  0&< 7 "[++* N@A3 0A[< 0+3 ! N@A 3Z0Z" j>Z":<[B C =" J X"Z"0 +*+3 !-&g : N>U Z"+ &!: k'RB Z"&g '&KZ -R B aZ"Hll Z!* <<#<-"'"m "Z&3-Gg'!!Z< - Z [<  k'[ Z"B %&S7%=-Z"0"DP" [ B %&S7%=-Z"Z"DP"[  "**ZCRG[<  k' ALDn7<ZY7-KP&&A Z?&!Z" ko GpV7RqZ" N>[*Z"0: k"*Z"0<&KZ +< 0' Z"!G k P"< G[ P"#JI+F "m "@ "<-2'-VG< # ?Z[   &+3 <<-G&3/*  k P"< G[ #TV. kG"&KZ +'< [ << [ P" kI<*Z"  Z k*Z"0<<WK0<&%#P*Z"\ -</IP!n=<<R"I"  ;[B C =" <=" <&% M?< ZC9 7!X' 3  -Krq#%"[Z  < S0 ()*+*,*-.*/01"%<20 P - ! - Y"I"Z?7 / 3<"- SB A N;%="HSE= S N;%="<&%7%="%". N;%=" %&%?!&g AL<="J -  J -s0&+ < (Chiến lược tăng trưởng bằng đa dạng hoá • o M  • o    • o t" 3.2.Chiến lược ổn định ;<-AX-J_`<3`)K3 %9 P3 &&Chiến lược suy giảm ;Z- '< '""m&0KL% _`7"*  S!@@&Y&%7Z9uB C 7@@J  #%B C <K32P!9#P" p#;Z- 'G?!X: • Y '"R7 • M/.7 • < ' &23-45 \[<< G<"**[<  `"'X27="!/ J S3 7A .*[< SZ 7X- 7 73. < 'G'B P"=vA=-7J ?&7? .[< "'.7O5"[#0G #ZC="+O Y@ @c"'S<? [SV!< G+:27R7X' &<"[V !< GoM 9"'G["[P'g "**Z2<+m 7"[ Z[ 7% $ =-7%&''VLsZ[< 7OE '7 < Z&<  &\)[Z"" "O7#ZZ#3Z2: Gm O O"S#3Z2+*Z"<"* *S[< +3 7&C=-*Z".<<Z". " "O#S < <G-K G 7#H.3   P3)S VK " G7["**.[<  @-+K3<"[3 7"'2[H 0 -+<F Z"XE 7F Z"-S/ "* */[< 7M 9% -K*Z"H .3  \>[3  7% 0#ZZ3Z2: `)@cG3 .<<3.% 07 #ZZ Z2@ &/'%="X9-+&J&< G773  G!C% 7"[#oM 9Z] 3 wG <?"#[X/7T "'Z0G+3 X[<% 2[ ' B [+3 X[!ZZ/x < \o'&'!X'."'G[.<"5: o'&' 7M &%3"9H.[< . G.A2J % 72G <[ M< G + @U !<J P-m-&/'. 3 7&"< M<  x<< )_7  M< H7[Z] M< " "O7 <K 3'&'H*<!X' H\[<!2O@cG.X &!: G[2O@c O"% "=F J  *S3 <[< 7J XG O"YAA*S =""7[Z x<X[7B 9 XZ/7& +J S/<AA+3 7 UGG?E""<L"=7"*[<  `).ZK "AL2O:X' 7 % 7V7 ="% < S7Z"[!yHH <X' <"2O?"Z 9+m x < z\_` #3 Z"'G["  U: {o  &% !-7T"'G ["  U<X<X! ( ^@<<&%<XJ X= 79 7 ZKP&!"""  UR"g &''"[&SF  ["  U O"&0 -#HE7&' '< 7 O""RHX7 "||xR7* /#F #%3 B Z/&7 O" [ +hZ[. 7B -R7B 9 'B [ +3  Câu4. Nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh )% : N @C 7"#  %  `) N c*+<!*;_``) N RZ<&!"";_` Câu5 nội dung cơ bản của nhiệm vụ mục tiêu chiến lược 1.Khái niệm về nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược )!*7*+;<&'-+&/`)S << <30 _`7S*+-</X!`)0?   c@_` ;<e-+ JfG 3<"&!`)<-0`)G< 23< < << _`7F 5< -+Y_`# &'`) N>'?<30 _{`) 9u< N;<-+&/S*+_``) oS<R&%"=7<<".G+ X ;<J &/S% X!/ <RZ2V% `) 2. Nội dung, vai trò cơ bản của nhiệm vụ và mục tiêu CL a)Nội dung của nhiệm vụ, mục tiêu • i3 << <30 _``)@c • J &/*+R`) • @5_``) 3. Vai trò của nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược , }''Z?M PR J -S*+v!#  -'!"<SXE &''Z?M PRS* +J - &@#ZC-% 7"&/<Z~*  M? _` ;< <+&<M '0 _` _<+ -m  *R75C S! =E&<J 'p XA?! *+ J - @S!=!!**+J - &%"= H;<#ZC % 7 Z?t?/ Y " &7#3?!*+ ' !p#   667-8*99*9-8 :*;<<= 1. Xác định ngành hàng KD của DN o23 <_`R"0`)G"RH A S: k•.'VW_{<\€ k).+m <WT q.TV\€ k@'V.+m &g <WJ  !"L "N # L'V\€ 2. Định h ướng phát triển KD của DN _30 .A;.S="% Z: No30 SJ  !0-"# L_`0 #  <-G'B "*  N`?&S.< /_{*+ # Z]- K<H?@@ No@@  << _` N."<)F S< <-G! X' No BG-<<X'3Z]t?" N #  N#%@@ Ls<-.. M?=*  @ ?rG20 " <_`: :<`)0 <'<!d> <-< / # :<d>&g %J  ! + &!g'V%.+ &!%G_{+  3. Làm gì để gia nhập ngành KD đã xác định 1 kvX:/_`7n=7X3S< R7/X!]0< 7" *="X k;?E : -<="`)0-/X: N•<' =" <-P" Nd?# M  F <0<aSJ  ! N@9 <"R" <0:4 N• =" <0:‚!N8ƒ<J  NuZ/  <_`Z] =" III. Xác định mục tiêu CLKD 1. Các loại mục tiêu N@HuX-3:*+<< Y @HP"&=X'3:*+ `)<*+&%"= ?% @HRPB C :*+B C 7K37Z- ' @HRP*+:*+;7*+<R 2. Yêu cầu đối với mục tiêu *7;7o3 7_'7)PX7 {"5<+  5. Các LL ảnh hưởng đến hình thành mục tiêu! "#$% NZCF`)< 9.07KJ N) 9% N_< NiV%:RX-S7=i{7J O  d?#  F? +X-3*+? `): M?`)7X!X-S?<R37B ?"DP V7? &+ < III. Triết lý kinh doanh của DN 1. K/ niệm và vai trò ;<C #&'7"# <% < 3D `) 9Z h-<<% E< + N;<C E_`Z h-<< %  N;<!/  3D"'S< -!E #&' <^@ N;<"# <% pY% _``) Vai trò của triết lý KD:N;</QBG`) 4 N;<<Z'JA"_` No30 % _` N;<% ?.OD-Z?Z E<+ N{A< 3D <Sh<E< + 2. Nội dung của triết lý KD &'(#)*+,:_„ 3E<€@# / < A€ :J -`"D>…†H<J -"D<.‡g' !%Z/ 7'!ZLTH7I<KE<% Z/ FR# ˆ. / 0!*3R *+<`) & /0%$1*+, o"&!`)<-0`)+39  oSd>7"<b?_`7Sn=d>7S% +/0J ! ed-AS0U P-"**< 0f @5SL_` ;<F  -+Y7D?S<`<`)  /X!0+<? c@_`:S=7 =7!0X-S)@`7 b*&'!c@ ++‡ fo=J XTVE._{e<C h GR -+YS`)fvR*:vH7cl<Z/`)  ># ""< -+Y<% ;<C hS"# L< -+Y<% _` "m"0D?L&''<J :E   97/7&3-G<<Z'JA_`<J  e 9<AGEAGp<J f &. Hai PP hình thành triết lý KD a. Thông qua tổng kết từ thực tiễn hoạt động KD ) 9"'G-0 S7KJ Z- b<K @=" <cRZZ‰H61N68GGŠ J -{HlH>W{>Ncn8B0<!5_` A\ 02-34(5678 9$::<! <+ `) &;<(=+>< [>'2HE P /M 6 [>'J3!"7. -!'/ [;JC*9J /"Z' $[hG="0H<J  ([_J & 9&Y.U/0_{ ,[_J & 9G‹xJ xx<"'G:f@JP< !u 1[}S <"'#P7!Z/ 4[;JG_{.<Q!*A 6[@-F +<!!X'P7F  9J   S !"P 8[c*+':L TA<A's"P<_{& g E "**&CF  9<!A Câu6. các yêu cầu đối với mục tiêu chiến lược b. yêu cầu cơ bản sau: Ni3Q `) N@!F  / # `) Nˆ0!*CL%"57U"-Z?Z  <+ `)7J Xs"X%  N>&!Q`)<-0`) m  <_` NGZ~* B&'<- % `) N.A&<-Q< E 9 Câu7.cách xác định mục tiêu chiến lược 3. Cách xác định mục tiêu  2?@$3'(:'&'R=" / P7G. A7R0R< @R?r<3P"+J #%7  -#<GBP"0GS*+J Z? @R:"*+U+2/ +GSh "m"0Z?&% J9 _`7'C !X' G "Z?/ /7"' P"0J 5N C P"+"'L &3" >><-9 =*  S!c@_`K3R&% 7 `)3'C SBG"# @- 02?@$3'()@ : >m"0@@7-% Z? E 97R "Z?/ / >><->>="  *+r&3"7  R*&%G&''R/ P7&%"=Z]X 8 [...]... ki thut cn thit cho cỏc hot ng lao ng 12 > nh hng n NSL, giỏ thnh SX-KD v chõt lng HH, DV cung ng 3 H thng thụng tin ca DN Hệ thống thông tin của DN có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động quản trị theo chiến lc của DN Nh qun tr cú th a ra nhng quyt nh dung n trong tng thi kỡ di hn hoc ngn hn nu cú thụng tin thich hp, chinh xỏc Yờu cu: * Tính đầy đủ của hệ thống thông tin: Thông tin về điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn quản trị chiến lược, đề cương môn quản trị chiến lược, đề cương môn quản trị chiến lược, Theo tính chất của chiến lược kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay