Đề tài : Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam

188 1,498 12
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 14:38

bộ giáo dục và đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN __________________ đoàn thị thanh tâm PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC CễNG TY BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM luận án tiến sĩ KINH Tế Hà Nội - 2014 ii bộ giáo dục và đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN __________________ đoàn thị thanh tâm PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC CễNG TY BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM Chuyên ngành: TàI CHíNH NGÂN HàNG Mã số: 62340201 luận án tiến sĩ KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa học: 1. gs.ts. đinh văn sơn 2. ts. nguyễn thị hải đờng Hà Nội - 2014 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận án này do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Đinh Văn Sơn và TS. Nguyễn Thị Hải Đường. Những đánh giá và phân tích nêu ra trong luận án hoàn toàn mang tính nghiên cứu khoa học. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, các tài liệu tham khảo có nguồn trích dẫn rõ ràng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của luận án. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Người thực hiện Đoàn Thị Thanh Tâm i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC i DANH MỤC VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH v GIỚI THIỆU CHUNG 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BANCASSURANCE 12 1.1. Khái quát về bancassurance 12 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của bancassurance 12 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của bancassurance 15 1.1.3. Các mô hình bancassurance 17 1.2. Phát triển hoạt động bancassurance của công ty bảo hiểm 27 1.2.1. Bancassurance với sự phát triển của công ty bảo hiểm 27 1.2.2. Các sản phẩm của Bancassurance 28 1.2.3. Phát triển kênh phân phối bancassurance 34 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bancassurance tại công ty bảo hiểm 37 1.3. Các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động bancassurance của công ty bảo hiểm 40 1.3.1. Các nhân tố khách quan 40 1.3.2. Các nhân tố chủ quan 42 1.4. Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurrance 44 1.4.1. Phát triển hoạt động bancassurance tại một số ngân hàng và tập đoàn tài chính bảo hiểm 44 1.4.2. Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurance cho các Công ty Bảo hiểm Việt Nam 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 59 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 60 2.1. Khái quát về các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 60 2.1.1. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 60 2.1.2. Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC) 62 2.1.3. Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân) 64 2.1.4. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietin-Aviva 66 2.1.5. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif 68 2.2. Thực trạng hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 70 ii 2.2.1. Thực trạng phát triển sản phẩm 70 2.2.2.Thực trạng phát triển kênh phân phối bancassurance của các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 75 2.3. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 84 2.3.1. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 85 2.3.2. Kết quả hoạt động của các bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 93 2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 97 2.4.1. Kết quả 97 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 118 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 119 3.1. Cơ sở phát triển hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 119 3.1.1. Điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội 119 3.1.2. Xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa 121 3.1.3. Các qui định pháp lý 122 3.1.4. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế và thói quen sử dụng dịch vụ của người tiêu dùng 123 3.1.5. Thị trường khách hàng tiềm năng của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 124 3.2. Giải pháp phát triển hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 129 3.2.1. Các giải pháp trực tiếp 130 3.2.2. Các giải pháp bổ trợ 142 3.3. Kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 146 3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước 146 3.3.2. Kiến nghị đối với các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 149 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 152 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT ACM Assurances du Credit Mutuel Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam BH Bảo hiểm CP Cổ phần CNBH Chứng nhận bảo hiểm DT Doanh thu ĐV Đơn vị EU Liên minh Châu Âu NHTM Ngân hàng thương mại NCS Nghiên cứu sinh NT Nhân thọ ĐV Đơn vị HĐBH Hợp đồng bảo hiểm HĐ Hợp đồng P.QHKH Phòng quan hệ khách hàng TMCP Thương mại cổ phần TMNN Thương mại Nhà nước KD Kinh doanh TK Khai thác TP Thị phần STBH KT Số tiền bảo hiểm khai thác mới STBH Số tiền bảo hiểm YC Yêu cầu YCBH Yêu cầu bảo hiểm VPGD Văn phòng giao dịch ROE Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số đặc trưng của các mô hình Bancassurance khác nhau 25 Bảng 1.2: Bancassurance tại Mĩ: 10 ngân hàng dẫn đầu về doanh thu trong lĩnh vực bảo hiểm năm 2005 47 Bảng 1.3. Cơ cấu chi phí bán bảo hiểm qua kênh truyền thống và qua bancassurance 57 Bảng 1.4. Mối quan hệ giữa mức độ phức tạp của sản phẩm và kênh phân phối 57 Bảng 2.1: Các sản phẩm đang triển khai có kết quả tại các doanh ngiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam 74 Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của BIC (2007 - 2012) 86 Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của kênh bancasurance của BIC (2008-2012) 87 Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của ABIC (2007-2012) 88 Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh của kênh bancassurance của ABIC (2008-2012) 90 Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của Bảo Ngân (2009-2012) 91 Bảng 2.7: Kết quả khai thác của VCLI (2009-2012) 94 Bảng 2.8: Kết quả khai thác của VietinAviva năm 2012 96 Bảng 2.9: Doanh thu và thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam 2008 và 2012 100 Bảng 2.10: Phí bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm và thị phần bảo hiểm của VCLI 102và VietinAviva 2009-2012 103 Bảng 2.11: Lợi nhuận trước thuế, ROE và hoa hồng chuyển Ngân hàng mẹ của các bancassurance 2008-2012 104 Bảng 2.12 : Dự nợ tín dụng của các Ngân hàng thương mại Nhà nước và cơ cấu khai thác bảo hiểm thành công của các bancassurance trực thuộc 108 Bảng 2.13: Bảng hệ số tương quan giữa mức độ đánh giá chất lượng sản phẩm bảo hiểmcác yếu tố ảnh hưởng 113 Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội 2010-2020 120 Bảng 3.2: Một số chỉ tiêu dự báo về kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2015 và 2020 125 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Tỷ lệ thù lao/ phí bảo hiểm năm đầu theo phương thức phân phối 14 Hình 1.2: Mô hình liên kết đại lý phân phối 18 Hình 1.3: Mô hình đối tác chiến lược 20 Hình 1.4: Mô hình liên doanh 21 Hình 1.5: Mô hình sở hữu đơn nhất: Ngân hàng sở hữu 100% vốn của doanh nghiệp bảo hiểm (Công ty Mẹ - Công ty Con) 23 Hình 1.6: Tập đoàn Tài chính sở hữu cả Ngân hàngBảo hiểm 23 Hình 1.7: Hình thái phát triển của Bancassurance 26 Hình 2.1: Mô hình bancassurance của BIDV: BIC 61 Hình 2.2: Mô hình bancassurance của Agribank: ABIC 63 Hình 2.3: Mô hình bancassurance của Vietinbank: Bảo Ngân 65 Hình 2.4: Mô hình bancassurance giữa Vietinbank và Tập đoàn Bảo hiểm Aviva (Anh): VietinAviva 66 Hình 2.5: Mô hình bancassurance giữa Vietcombank, SeAbank và BNP Paribas Assurance: VCLI 68 Hình 2.6. Hệ thống kênh phân phối sản phẩm của BIC 75 Hình 2.7: Mô hình triển khai kênh phân phối bancassurance giữa BIC và BIDV 77 Hình 2.8: Hệ thống kênh phân phối của ABIC 78 Hình 2.9: Quan hệ liên kết giữa Agribank và ABIC 79 Hình 2.10: Hệ thống kênh phân phối của Bảo Ngân 80 Hình 2.11: Quan hệ liên kết giữa Vietinbank và Bảo Ngân 80 Hình 2.12: Quan hệ liên kết bancassurance giữa VCLI với Vietcombank và SeAbank 83 Hình 2.13: Doanh thu và lợi nhuận của BIC (2007-2012) 86 Hình 2.14: Kết quả kinh doanh của kênh Bancassrance của BIC (2008-2012) 87 Hình 2.15: Kết quả hoạt động của ABIC (2007-2012) 89 Hình 2.16: Tổng doanh thu và doanh thu của kênh Bancassurance của ABIC 90 (2008-2012) 90 Hình 2.17: Kết quả hoạt động của Bảo Ngân (2009-2012) 92 Hình 2.18: Kết quả khai thác bảo hiểm tử kỳ cá nhân của VCLI (2008-2012) 95 Hình 2.19: Hợp đồng bảo hiểm tử kì và bảo hiểm hỗn hợp khai thác mới 97của VCLI và VietinAviva so với toàn thị trường năm 2012 97 Hình 2.20: Doanh thu của các doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ năm 2008 và 2012 101 Hình 2.21: Thị phần theo doanh thu Bảo hiểm năm 2008 và 2012 102 Hình 3.1: Mối quan hệ liên kết giữa ngân hàngbancassurance 131(Xây dựng dựa trên mô hình liên kết thành công giữa ABIC và Agribank) 131 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1. Mở đầu a. Lý do chọn đề tài Bacassurance là thuật ngữ chỉ mối liên kết giữa ngân hàngbảo hiểm nhằm đa dạng hóa hoạt động dịch vụ của hai bên. Bancassurance phát triển đầu tiên tại Châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ…) và sau đó lan rộng sang Mĩ, Canada và các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hiện nay có rất nhiều ngân hàng tham gia vào hoạt động bancassurance (theo số liệu của Swiss Re, hiện tại có 70% đến 90% ngân hàng tại các nước Châu Âu, và 100% ngân hàng tại Pháp tham gia vào hoạt động bancassurance, con số này chiếm khoảng 20% tại Mĩ). Tại Việt Nam, mặc dù Bancassurance không còn là khái niệm mới mẻ nhưng hoạt động liên kết này vẫn đang ở những bước phát triển đầu tiên và hứa hẹn nhiều tiềm năng. Việc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam phát triển các mô hình bancassurance là hoàn toàn hợp lý do có rất nhiều lợi thế về thị trường, thương hiệu, cơ sở vật chất, tiềm lực. Tuy nhiên hoạt động Bancassurance của bản thân các bancassurance này chưa thật sự hiệu quả: điển hình là trường hợp của Bảo Ngân, VCLI; hoặc phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thực tế do việc khai thác thị trường tiềm năng vẫn còn rất nhiều vướng mắc, như trường hợp của BIC, ABIC. Đứng trước thực tế này NCS lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam”. Nghiên cứu đề tài cho phép NCS hiểu rõ về quá trình hình thành phát triển của các mô hình bancassurance của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, phân tích và làm rõ quá trình phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm trực thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, xem xét đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề phát triển hoạt động bancassurance tại từng công ty Bảo hiểm. Đây là những nghiên cứu cần thiết để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có. 2 b. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đặt ra cho đề tài là đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bancasurance và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp. Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về Bancassurancehoạt động bancassurance. - Phân tích thực trạng phát triển hoạt động bancassurance, nêu bật các thành quả đạt được cũng như làm rõ những tồn tạicác nguyên nhân của các tồn tại trong việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương Mại Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt trong quá trình phân tích sẽ làm rõ các nhân tố tác động đến việc phát triển hoạt động bancasssurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam. - Dựa vào kết quả phân tích thực trạng phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, các kết quả phân tích liên quan đến các nhân tố tác động cũng như các đánh giá về tiềm năng phát triển hoạt động bancassurance tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới. Câu hỏi nghiên cứu: Để đạt được các mục tiêu đặt ra, luận án cần trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: - Bancassurancehoạt động Bancassurance là gì? - Hiện tại hoạt động bancasurance được triển khai ở các nước thế nào? Các công ty bảo hiểm Việt Nam có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm phát triển hoạt động bancasurance trên thế giới? - Tại sao hoạt động bancasurance tại các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam chưa đạt được kết quả mong muốn? [...]... bancassurance của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, tìm hiểu các nguyên nhân tại sao thị trường tiềm năng lớn nhưng kết quả hoạt động của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam chưa thực sự phát triển 4 Trên cơ sở các kết quả phân tích, luận án sẽ đề xuất các giải pháp phù hợp cho việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương. .. Để phát triển hoạt động bancasurance, các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam cần đi theo hướng nào? Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án sẽ tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển hoạt. .. Bancassurance Chương 2: Thực trạng hoạt động Bancassurance của các doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương Mại Nhà nước Việt Nam 12 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BANCASSURANCE 1.1 Khái quát về bancassurance 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của bancassurance Bancassurance... việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam chưa thực sự hiệu quả, các Công ty Bảo hiểm mới chỉ khai thác được một phần rất nhỏ thị trường tiềm năng tại các Ngân hàng Nguyên nhân của vấn đề này nằm trong các nhân tố ảnh hưởng cả bên trong và bên ngoài Công ty Bảo hiểm, tuy nhiên các Công ty Bảo hiểm hoàn toàn có thể cải thiện các. .. Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hiện tại và trong tương lai của các mô hình này Đề tài cũng sẽ tiến hành đánh giá tiềm năng phát triển của hoạt động bancassurance của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Một mục tiêu quan trọng đề ra của đề tàicác nghiên cứu trước chưa đề cập là sẽ tìm kiếm, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển. .. biệt với các công ty bảo hiểm khác Các công ty bảo hiểm phát triển hoạt động bancassurance phát triển các sản phẩm tích hợp kết hợp giữa sản phẩm ngân hàng với sản phẩm bảo hiểm cung cấp cho các khách hàng của ngân hàng Tại các công ty bảo hiểm thuộc sở hữu của các ngân hàng, các sản phẩm bancasurance trở thành các sản phẩm chủ lực đem lại tỉ trọng doanh thu cao trong tổng doanh thu cho công ty Sự kết... hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam - Về không gian : Luận án tập trung nghiên cứu việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam - Về thời gian : Luận án chủ yếu xem xét đánh giá hoạt động Bancassurance của các ngân hàng TMNN Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 2 Tổng quan nghiên cứu Có thể nói rằng đối với Việt Nam nói riêng... nhằm phát triển hoạt động bancasurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam một cách hiệu quả, khai thác tốt tiềm năng hiện có của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 7 3 Cơ sở lý luận và giả thuyết khoa học Cơ sở lý luận của luận án dựa trên cơ sở đúc kết từ thực tế do hoạt động bancassurancehoạt động phát sinh theo nhu cầu của xã hội, các kiến thức hàn... các sản phẩm ngân hàng 24 - Quản lý hợp đồng bảo hiểm: Các hợp đồng bảo hiểm được cung cấp ra sẽ do bảo hiểm với tư cách là công ty con hoặc công ty thành viên được giao nhiệm vụ quản lý - Thu nhập của các bên: Theo mô hình thu nhập của công ty bảo hiểm là một phần thu nhập của ngân hàng hoặc tập đoàn Trách nhiệm của các bên: Trách nhiệm của công ty bảo hiểm: - Cung cấp các sản phẩm bảo hiểm - Thực... đề lựa chọn nghiên cứu của NCS tập trung vào việc giải quyết các vấn đềcác nghiên cứu trước đây chưa làm được đó là đánh giá một cách toàn diện việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam liên quan đến việc lựa chọn mô hình bancassurance, đánh giá tổng thể phát triển sản phẩm và kênh phân phối của các Công ty Bảo hiểm thuộc các . bancassurance của các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 75 2.3. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam. các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam. - Dựa vào kết quả phân tích thực trạng phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, . TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 60 2.1. Khái quát về các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài : Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam, Đề tài : Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam, Đề tài : Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay