CHUONG 10 :THIẾT KẾ CẤU TẠO KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

39 3,250 53
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 12:07

CHƯƠNG 10 THIẾT KẾ CẤU TẠO KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 05/28/14 Pavement structure Pavement structure Design Design Hình 10.1. t câ u a o đ ng ́ ̀ ́ ̀ươ Hình 10.3. Ca c t câ u a o đ ng câ p cao ́ ́ ́ ́ ̀ ́ươ Hình 10.2. Câ u tao tră c ngang a o đ nǵ ́ ́ ̣̀ ươ Hình 10.4. Ca c loai măt đ ng ́ ̣̀ ̣ ươ Hình 10.5. Măt đ ng bă ng gach block ̀ ̣̀ ươ ̣ Hình 10.6. Đ ng bă ng gach block sân golf̀ ̀ươ ̣ ở 10.1 10.1 YU CệU CHUNG VAè CU TAO YU CệU CHUNG VAè CU TAO KT CU AẽO ặèNG KT CU AẽO ặèNG 1. Khaùi nióỷm : structure pavement Aẽo õổồỡng laỡ phỏửn trón cuớa nóửn õổồỡng õổồỹc tng cổồỡng bũng caùc lồùp vỏỷt lióỷu khaùc nhau õóứ chởu taùc duỷng trổỷc tióỳp cuớa taới troỹng xe chaỷy vaỡ caùc õióửu kióỷn tổỷ nhión. Kóỳt cỏỳu aùo õổồỡng gọửm: - Aẽo õổồỡng (caùc lồùp vỏỷt lióỷu aùo õổồỡng) - Phỏửn trón cuớa nóửn õổồỡng (lồùp õaùy aùo õổồỡng) 05/28/14 2.Yóu cỏửu chung cuớa kóỳt cỏỳu aùo õổồỡng: - Kóỳt cỏỳu aùo õổồỡng phaới õuớ cổồỡng õọỹ vaỡ ọứn õởnh cổồỡng õọỹ(VL cổồỡng õọỹ cao, ọứn õởnh nhióỷt ) - aớm baớo õọỹ bũng phúng (VL haỷt nhoớ) - aớm baớo hóỷ sọỳ baùm( VL haỷt lồùn, nhióửu õaù dm) - aớm baớo ờt sinh buỷi(cổồỡng õọỹ cao, chọỳng hao moỡn) - Tióỷn lồỹi cho thi cọng (khọng quaù nhióửu lồùp, VL phọứ bióỳn) 05/28/14 Hình 10.7. Lu n n t t câ u a o đ ng do không đam bao c ng đố ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ư ươ ̉ ̉ ươ ̣ Hình 10.8. Trô i tr t-Gô ghê do t câ u a o đ ng ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ượ ươ không đam bao ôn đinh c ng đồ̉ ̉ ̉ ̣ ươ ̣ [...]... ¸o ®õ¬ng trªn ®õ¬ng cÊp cao cã d¶i ph©n c¸ch 05/28/14 10. 2 Ph©n lo¹i ¸o ®­êng: 1.Ph©n lo¹i theo ph¹m vi sư dơng : + Áo đường cấp cao chủ yếu (A1) + Áo đường cấp cao thứ yếu (A2) + Áo đường cấp q độ (B1) + Áo đường cấp thấp (B2) 2.Ph©n lo¹i theo ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n: b1 Áo đường cứng b2 Áo đường mềm 05/28/14 3 Âàûc âiãøm cạc loải ạo âỉåìng : * Áo đường cấp cao chủ yếu (A1): + L loải ạo âỉåìng âạp ỉïng... loại áo đường, cấp đường, điều kiện cụ thể ở khu vực xây dựng mà cấu tạo hợp lý Một lớp có thể có nhiều chức năng khác nhau (như bê tơng nhựa, bê tơng xi măng) 05/28/14 a) TÇng mỈt bª t«ng nhùa b) TÇng mỈt bª t«ng xi m¨ng Bª t«ng nhùa h¹t võa BT xim¨ng M>300 22 ÷ 24 Bª t«ng nhùa rçng C¸t trén nhùa hc CÊp phèi ®¸ d¨m giÊy dÇu tÈm nhùa ®õ¬ng CÊp phèi ci sái (hc ®Êt gia cè) 14 ÷ 16 20 ÷ 40 14 ÷ 18 9 ÷ 10. .. chất liên kết, có kích thước hạt nhỏ 05/28/14 * Cạc låïp móng : + Chủ yếu chịu tác dụng của lực thẳng đứng, truyền và phân bố lực thẳng đứng để khi truyền xuống nền đất thì ứng suất sẽ giảm đến một mức độ đất nền đường có thể chịu đựng được + Chiều dày các lớp móng phụ thuộc vào tính tốn cường độ, thường làm bằng các loại vật liệu rời rạc, có kích thước lớn, khơng nhất thiết phải có chất liên kết 05/28/14... âỉåìng tỉì 10 ÷ 25 nàm - 10- 15 nàm : màût âỉåìng bãtäng nhỉûa - 20 ÷25 nàm : bãtäng ximàng + p dủng våïi âỉåìng cáúp I, II, III, IV + Cọ 2 loải låïp màt : - Bãtäng nhỉûa chàût loải I - Bãtäng ximàng ton khäúi 05/28/14 * Áo đường cấp cao thứ yếu (A2): + Âạp ỉïng âiãưu kiãûn xe chảy khäng xút hiãûn biãún dảng dỉ, nhỉng mỉïc âäü dỉû trỉỵ cỉåìng âäü nh hån màût âỉåìng cáúp cao A1 + Tøi th tỉì 8 ÷ 10 nàm +...Hình 10. 9 Vêt lú n bá nh xe trên đườ ng ̣ Hình 10. 10 Măt đườ ng bằ ng phăng nhưng dễ trơn trượt khi trờ i mưa ̣ ̉ Hình 10. 11 Măt đườ ng nhựa đen bó ng dễ trơn trượt khi âm ướ t ̣ ̉ 3.Cáúu tảo kãút cáúu nãưn ạo âỉåìng : Líp b¶o vƯ Líp hao mßn C¸c líp mỈt... hån màût âỉåìng cáúp cao A1 + Tøi th tỉì 8 ÷ 10 nàm + p dủng våïi âỉåìng cáúp III, IV, V + Cạc loải váût liãûu låïp màût : - Tháúm nháûp nhỉûa (8 nàm) - Âạ dàm âen (10 nàm) - Bãtäng nhỉûa loải 2 ri nọng, BTN ngüi (10 nàm) 05/28/14 * Áo đường cấp q độ (B1): + Cho phẹp xút hiãûn biãún dảng dỉ, chiãưu dy ca kãút cáúu gim âi ráút nhiãưu, váûn täúc xe chảy khäng cao, chi phê duy tu sỉía chỉỵa, bo dỉåỵng... dàm - Cáúp phäúi cüi si - Âáút gia cäú ximàng 05/28/14 * Áo đường cấp thấp (B2): + Cho phẹp xút hiãûn biãún dảng dỉ, lỉu lỉåüng xe chảy tháúp, sinh bủi nhiãưu + Tøi th tỉì 2 ÷ 3 nàm) + p dủng våïi âỉåìng cáúp V, VI + Cạc loải váût liãûu låïp màût: - Âáút ci thiãûn thnh phán hảt - Âáút, âạ tải chäù ( âạ thi) - Phãú liãûu cäng nghiãûp 05/28/14 * Áo đường cứng : L loải ạo âỉåìng m mäüt trong nhỉỵng låïp... âạ tải chäù ( âạ thi) - Phãú liãûu cäng nghiãûp 05/28/14 * Áo đường cứng : L loải ạo âỉåìng m mäüt trong nhỉỵng låïp kãút cáúu ca nọ ( thỉåìng l låïp màt) lm bàòng bã täng xi màng * Áo đường mềm : Cạc loải cn lải 05/28/14 10. 3 Ngun tàõc thiãút kãú cáúu tảo KCN 1 Trçnh tỉû chung khi thiãút kãú KCNÂ: + Thiãút kãú cáúu tảo KCN : - Xạc âënh cáúp ạo âỉåìng A1, A2, B1, B2 - Âiãưu tra váût liãûu âëa phỉång . ́ươ Hình 10. 2. Câ u tao tră c ngang a o đ nǵ ́ ́ ̣̀ ươ Hình 10. 4. Ca c loai măt đ ng ́ ̣̀ ̣ ươ Hình 10. 5. Măt đ ng bă ng gach block ̀ ̣̀ ươ ̣ Hình 10. 6. Đ ng bă ng gach block sân golf̀ ̀ươ ̣ ở 10. 1 10. 1 . c ng đồ̉ ̉ ̉ ̣ ươ ̣ Hình 10. 9. Vêt lu n ba nh xe trên đ nǵ ́ ̣̀ ươ Hình 10. 10. Măt đ ng bă ng phăng nh ng dê tr n tr t khi tr i m à ̀ ̃ ̣̀ ươ ̉ ư ơ ượ ơ ư Hình 10. 11. Măt đ ng nh a đen bo. block ̀ ̣̀ ươ ̣ Hình 10. 6. Đ ng bă ng gach block sân golf̀ ̀ươ ̣ ở 10. 1 10. 1 YU CệU CHUNG VAè CU TAO YU CệU CHUNG VAè CU TAO KT CU AẽO ặèNG KT CU AẽO ặèNG 1. Khaùi nióỷm : structure pavement Aẽo
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 10 :THIẾT KẾ CẤU TẠO KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG, CHUONG 10 :THIẾT KẾ CẤU TẠO KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG, CHUONG 10 :THIẾT KẾ CẤU TẠO KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG, 1 U CÁƯU CHUNG V CÁÚU TẢO KÃÚT CÁÚU ẠO ÂỈÅÌNG, 3 Ngun tàõc thiãút kãú cáúu tảo KCNÂ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn