Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

118 444 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 10:51

Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRỊNH THỊ KIM OANH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI DU LỊCH Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN QUỐC TIẾN THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn: “Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại du lịch” là công trình nghiên cứu độc lập của bản thân tác giả. Các kết quả thông tin trong luận văn là do tác giả thu thập từ các tài liệu thứ cấp điều tra thực tế tại Trường Cao đẳng Thương mại du lịch bằng bộ câu hỏi soạn sẵn có trong phiếu điều tra. Các kết quả nghiên cứu của luận văn không trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Thái Nguyên, năm 2012 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trịnh Thị Kim Oanh Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của tập thể các cá nhân. Nhân đây tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn của mình: Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn giảng viên hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Quốc Tiến đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban giám hiệu Nhà trường cùng các thầy, cô giáo trong Khoa Kinh tế, Phòng Quản đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ, dạy bảo tôi trong quá trình học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện của cán bộ công nhân viên Trường Cao đẳng Thương mại du lịch để tôi có thể hoàn thành luận văn này. Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã cổ vũ động viên tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt đề tài luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, năm 2012 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trịnh Thị Kim Oanh Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Lời cam đoan…………………………………………………………………… i Lời cảm ơn……………………………………………………………………… ii Mục lục………………………………………………………………………… iii Danh mục các cụm từ viết tắt…………………………………………………… vii Danh mục các bảng…………………………………………………………… viii Danh mục các biểu đồ………………………………………………………… ix LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………… 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ………………… 4 1.1. Những luận cơ bản liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý………………………………………………………………………… 4 1.1.1. Các vấn đề liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên………………… 4 1.1.1.1. Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vai trò của giảng viên 4 1.1.1.2. Tiêu chuẩn các ngạch giảng viên một số tiêu thức đánh giá trình độ, năng lực của giảng viên…………………………………………………………. 6 1.1.1.3. Xây dựng đội ngũ giảng viên………………………………………… 11 1.1.2. Những vấn đề liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý………… 20 1.1.2.1. Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản giáo dục đào tạo………………………………………………………………………. 20 1.1.2.2. Các tiêu thức đánh giá trình độ năng lực của người quản giáo dục đào tạo………………………………………………………………………… 24 1.1.2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản giáo dục đào tạo trong nhà trường…. 24 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản trong nhà trường……………………………………………………… 27 1.1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô…………………………………… 27 1.1.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô…………………………………… 28 1.2. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản tại một số cơ sở đào tạo 29 1.2.1. Kinh nghiệm từ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 29 1.2.2. Kinh nghiệm từ Trường Đại học Kiến trúc 31 1.2.3. Kinh nghiệm từ Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên 32 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ iv CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI…………………… 33 2.1. Các câu hỏi đặt ra cần được giải đáp 33 2.2. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………… 33 2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu…………………………………… 33 2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin………………………………………… 33 2.2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp………………………………… 33 2.2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 34 2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin 36 2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin…………………………………………. 36 2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu về xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản 38 2.3.1. Về công tác tuyển dụng………………………………………………… 38 2.3.1.1. Xác định nhu cầu cơ cấu tuyển dụng đội ngũ GV cán bộ quản 38 2.3.1.2. Đưa ra chính sách tuyển dụng………………………………………… 38 2.3.1.3. Tiêu chuẩn tuyển dụng…………………………………………………. 38 2.3.2. Về công tác sử dụng đãi ngộ giảng viên cán bộ quản lý………… 38 2.3.2.1. Phân công công tác…………………………………………………… 38 2.3.2.2. Định mức lao động……………………………………………………… 38 2.3.2.2. Đãi ngộ giảng viên cán bộ quản lý……………………………………. 39 2.3.3. Đánh giá chất lượng giảng viên cán bộ quản lý………………………. 39 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI DU LỊCH………………………………………………………………… 41 3.1. Giới thiệu tổng quan về Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch……… 41 3.1.1. Lịch sử hình thành Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch…………… 41 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch……………. 42 3.1.2.1. Cơ cấu tổ chức………………………………………………………… 42 3.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban……………………………… 42 3.1.2.3. Chức năng của các Khoa Tổ bộ môn 45 3.1.3. Sản phẩm đào tạo của Nhà trường 45 45 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ v 46 46 3.1.4. Quy mô đào tạo, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính kết quả đào tạo của nhà trường 47 3.1.4.1. Quy mô đào tạo 47 3.1.4.2. Cơ sở vật chất 47 3.1.4.3. Nguồn lực tài chính 49 3.1.4.4. Kết quả đào tạo 49 3.2. Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch 49 3.2.1. Thực trạng về công tác tuyển dụng giảng viên cán bộ quản lý……… 49 3.2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng……………………………………………… 54 3.2.3. Công tác sử dụng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý………………… 57 3.2.4. Công tác đánh giá, đãi ngộ………………………………………………. 59 3.2.5. Kết quả của công tác xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch………………………………………. 65 3.2.5.1. Thực trạng về số lượng…………………………………………………. 65 3.2.5.2. Thực trạng về cơ cấu giảng viên, cán bộ quản trên các mặt 67 3.2.5.3. Trình độ chuyên môn 70 3.2.5.4. Chất lượng công tác 71 3.3. Đánh giá thực trạng về công tác xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản tại Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch 80 3.3.1. Ưu điểm 80 3.3.2. Tồn tại còn hạn chế 81 3.3.3 Nguyên nhân khách quan 82 3.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 82 3.3.2.2 Nguyên nhân chủ quan 84 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI & DU LỊCH…………………………………………………. 87 4.1. Mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch 87 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ vi 4.2. Một số giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch 89 4.2.1. Giải pháp trong công tác tuyển dụng…………………………………… 89 4.2.1.1. Công tác tuyển dụng giảng viên……………………………………… 89 4.2.1.2. Công tác tuyển dụng cán bộ quản lý…………………………………… 90 4.2.2. Giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng…………………………… 90 4.2.3. Giải pháp trong công tác sử dụng………………………………………… 93 4.2.3.1. Sử dụng giảng viên…………………………………………………… 93 4.2.3.2. Sử dụng cán bộ quản lý………………………………………………… 94 4.2.4. Giải pháp trong công tác đánh giá……………………………………… 95 4.2.5. Giải pháp trong công tác đãi ngộ………………………………………… 96 4.3. Kiến nghị với Bộ công thương…………………………………………… 98 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………… 100 PHỤ LỤC 1……………………………………………………………………. 101 PHỤ LỤC 2……………………………………………………………………. 103 PHỤ LỤC 3 ……………………………………………………………………. 107 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CBQL Cán bộ quản Cao đẳng CNV Công nhân viên CT HSSV Công tác học sinh sinh viên ĐC Đại cương ĐH Đại học GD – ĐT Giáo dục đào tạo GV Giảng viên HSSV Học sinh sinh viên Hệ CA Hệ cao đẳng chính quy chuyên nghiệp Hệ CN Hệ cao đẳng nghề Hệ TA Hệ trung cấp chính quy KHCN&ĐN Khoa học công nghệ đối ngoại KS – DL Khách sạn du lịch KTTC Kế toán tài chính NCKH Nghiên cứu khoa học NVCL Nhiệm vụ chiến lược QL Quản QLGD Quản giáo dục QTĐS Quản trị đời sống QTKD Quản trị kinh doanh QTĐS Quản trị đời sống SV Sinh viên TB Trung bình TCHC Tổ chức hành chính ThS Thạc sỹ TTKT Thanh tra khảo thí TS Tiến sỹ TW Trung ương Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Tên bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Quy mô đào tạo năm học 2011- 2012 của Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch 47 Bảng 3.2 Số lượng giảng viên cán bộ quản được đào tạo từ năm 2009 - 2012 54 Bảng 3.3 Số lượng Cán bộ quản lý, giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng từ năm 2009 - 2012 55 Bảng 3.4 Số lượng nhân sự toàn Trường giai đoạn 2009 - 2012 58 Bảng 3.5 Hệ số quy đổi GV đối với cơ sở đào tạo hệ cao đẳng 65 Bảng 3.6 Bảng tổng hợp trình độ GV, CBQL tính đến năm học 2011-2012 66 Bảng 3.7 Thực trạng đội ngũ GV cán bộ QL theo cơ cấu giới tính 68 Bảng 3.8 Cơ cấu GV cán bộ QL Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch theo khoảng tuổi năm học 2011 - 2012 69 Bảng 3.9 Cơ cấu đội ngũ giảng viên cán bộ QL theo mức độ đáp ứng về cơ cấu thâm niên công tác. 70 Bảng 3.10 Tổng hợp kết quả đánh giá của CBQL về chất lượng công tác của đội ngũ GV CBQL của Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch 73 Bảng 3.11 Tổng hợp kết quả đánh giá của GV về chất lượng công tác của đội ngũ GV CBQL của Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch 74 Bảng 3.12 - GV Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch 77 Bảng 3.13 & năm học 2011- 2012 79 Bảng 3.14 & 80 Bảng 4.1 Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch giai đoạn 2011 - 2020 89 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tên biểu đồ Nội dung Trang Biểu 3.1 Tổng hợp cơ cấu giảng viên theo trình độ 71 Biểu 3.2 Tổng hợp cơ cấu cán bộ quản theo trình độ 71 Biểu 3.3 Mức độ hài lòng với công việc được bố trí 76 [...]... sở luận thực tiễn của việc xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản Chưong 2: Phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 3: Thực trạng của việc xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Chương 4: Một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/... trạng công tác xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản giáo dục tại Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch - Bộ Công Thương - Đề xuất các giải pháp xây dựng, hoàn thiện đội ngũ giảng viên cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo phát triển Nhà trường trong tình hình mới (kinh tế thị trường hội nhập quốc tế) 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên... Đội ngũ giảng viên cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch, sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch 3.2 Phạm vi nghiên cứu Xây dựng đội ngũ giảng viên (GV) cán bộ quản (CBQL) của một cơ sở Giáo dục - Đào tạo là việc làm quan trọng tối cần thiết với bất kỳ nhà trường thuộc ngành nghề, bậc học nào Mặt khác, do thực trạng đội ngũ điều kiện hoàn cảnh cụ thể ở mỗi nhà trường. .. của việc xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ của các cơ sở Giáo dục - Đào tạo nói chung, Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch nói riêng, từ thực trạng của công tác này ở Trường, em chọn nghiên cứu đề tài Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 2 2 Mục... SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN 1.1 Những luận cơ bản liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản 1.1.1 Các vấn đề liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên 1.1.1.1 Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vai trò của giảng viên a Khái niệm giảng viên Theo luật giáo dục 2005 thì “Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học gọi là giảng. .. các giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản đào tạo Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch có cơ sở khoa học thực tiễn, có tính khả thi nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo phát triển Nhà trường trong tình hình mới 2.2 Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể - Hệ thống hoá cơ sở luận việc xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản của các cơ... triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản là khâu then chốt” Tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản nêu trên đặt ra cho các cơ sở giáo dục đào tạo một trách nhiệm nặng nề bức thiết Tuy nhiên, thực trạng đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch cũng như nhiều trường đại học cao đẳng khác của nước ta hiện nay còn thiếu về số lượng, bất hợp về cơ... cán bộ quản GD - ĐT nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ quản GD - ĐT, bảo đảm phát triển sự nghiệp GD - ĐT b Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản đào tạo * Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ quản đào tạo + Thực hiện chức năng quản đối với đội ngũ giảng viên đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là giảng viên) cán bộ viên chức, về công tác bồi dưỡng giảng viên cán. .. tác xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản của Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch nhìn chung đủ về số lượng, tương đối tốt về chất lượng, hợp về cơ cấu - Kết quả nghiên cứu đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản ở các cơ sở Giáo dục - Đào tạo đại học chuyên nghiệp khác 5 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và. .. ra các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản ở các Trường cũng khác nhau Do năng lực trình độ thời gian có hạn, đề tài chỉ giới hạn việc chọn đối tượng là công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch, Bộ công thương năm học 2009 – tháng 6/2012 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 3 4 Những đóng góp chủ . NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI & DU LỊCH…………………………………………………. 87 4.1. Mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý Trường Cao đẳng. tác xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch - Bộ Công Thương. - Đề xuất các giải pháp xây dựng, hoàn thiện đội ngũ giảng viên và cán bộ. viên và cán bộ quản lý Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Chương 4: Một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch, Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch, Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn