phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với dnnqd của ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng - chi nhánh bình định

50 1,032 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 11:49

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GVHD : ThS. Bïi ThÞ Thu Ng©n LỜI MỞ ĐẦU  SVTH : NguyÔn Xu©n §¹t 1 Líp: NH A K30 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GVHD : ThS. Bïi ThÞ Thu Ng©n CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng 1.1.1. Khái niệm tín dụng Tín dụng là sự chuyển nhượng một lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một khoảng thời gian nhất định thì sẽ thu về một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu. 1.1.2. Nguyên tắc tín dụng Gồm 3 nguyên tắc sau: - Nguyên tắc 1: vốn vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi đúng hạn. Đây là nguyên tắc chủ đạo trong quan hệ tín dụng khi Ngân hàng cấp tiền vay Ngân hàng phải có cơ sở tin rằng người vay phải có khả năng trả nợ một cách đầy đủ và đúng hạn bằng không hợp đồng tín dụng không thể kí kết giúp cho Ngân hàng tái tạo nguồn vốn có lãi để trang trải chi phí và tiếp tục cho vay. - Nguyên tắc 2: Vốn vay phải có mục đích và sử dụng đúng mục đích để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển cân đối. Khi cấp tiền vay Ngân hàng phải biết vốn vay được sử dụng vào mục đích nào, khả năng thu hồi vốn ra sao, lợi nhuận tạo ra có đủ khả năng trả nợ hay không, mức độ mạo hiểm của việc sử dụng vốn như thế nào. - Nguyên tắc 3: Vốn vay phải có đảm bảo, trong nền kinh tế thị trường việc dự báo các sự kiện xảy ra trong tương lai một cách tương đối là khó chính xác vì vậy việc phân tích đánh giá khả năng trả nợ của người vay là không chắc chắn, vì vậy phải có dự phòng, cần phải có yếu tố đảm bảo. SVTH : NguyÔn Xu©n §¹t 2 Líp: NH A K30 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GVHD : ThS. Bïi ThÞ Thu Ng©n 1.1.3. Chức năng và vai trò của tín dụng 1.1.3.1. Chức năng của tín dụng  Phân phối lại vốn tiền tệ trong nền kinh tế Tín dụng là sự vận động của vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác hay sự vận động vốn từ các doanh nghiệp, cá nhân có vốn tạm thời thừa sang các doanh nghiệp, cá nhân đang tạm thời thiếu vốn giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng được liên tục trong xã hội. Vốn tín dụng có thể phân phối dưới 2 hình thức: - Phân phối trực tiếp là việc phân phân phối từ chủ thể tạm thời thừa vốn sang chủ thể trực tiếp sử dụng vốn đó để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng. - Phân phối gián tiếp: được thực hiện thông qua các định chế tài chính trung gian như Ngân hàng, quỹ tín dụng, công ty tài chính…  Tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông xã hội - Trong thời kì đầu, tiền tệ lưu thông là hoá tệ, nhưng khi các quan hệ tín dụng phát triển, các giấy nợ đã thay thế cho một bộ phận tiền lưu thông. Lợi dụng đặc điểm này các Ngân hàng đã bắt đầu phát hành tiền giấy vào lưu thông. - Ngày nay, Ngân hàng cung cấp tiền cho lưu thông chủ yếu được thực hiện thông qua con đường tín dụng. Đây là cơ sở đảm bảo cho lưu thông tiền tệ ổn định, đồng thời đảm bảo đủ phương tiện phục vụ cho lưu thông. Nói tóm lại tín dụng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển kinh tế.  Phản ánh và kiểm soát các hoạt động của nền kinh tế SVTH : NguyÔn Xu©n §¹t 3 Líp: NH A K30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : ThS. Bùi Thị Thu Ngân Nh nc cú th iu tit mt cỏch linh hot khi lng tin t nhm ỏp ng mt cỏch kp thi phng tin tin t cho sn xut v lu thụng hng hoỏ. 1.1.3.2. Vai trũ ca tớn dng Gúp phn thỳc y quỏ trỡnh tỏi sn xut xó hi phỏt trin - Tớn dng giỳp iu ho vn t ni tha sang ni thiu t ú gúp phn duy trỡ, thỳc y quỏ trỡnh m rng sn xut kinh doanh c thng xuyờn, liờn tc vi chi phớ hp lý. - Tớn dng l cu ni gia tit kim v u t t ú kớch thớch quỏ trỡnh tit kim v gia tng vn u t phỏt trin cho xó hi. Gúp phn n nh tin t, n nh t giỏ - Cỏc mc tiờu v mụ nh n nh giỏ tr tin t, thỳc y kinh t tng trng, to cụng n vic lm chu nh hng rt ln t khi tin t, tớn dng cung ng. - Thụng qua vic iu chnh t giỏ, tớn dng cung ng cho nn kinh t, nh nc cú th iu chnh quan h cung cu tin t hoc lm thay i quy mụ, hng vn ng ca ngun vn tớn dng t ú nh hng n quy mụ, c cu u t qua ú t c cỏc mc tiờu v mụ. Tớn dng l cụng c thc hin chớnh sỏch xó hi ca nh nc Thụng qua vic ni lng cỏc iu kin tip cn tớn dng cng nh u ói v mt lói sut, thi hn tớn dng cho cỏc i tng cn hng chớnh sỏch xó hi, nh nc cú th nõng cao hiu qu trong vic thc hin chớnh sỏch xó hi ca mỡnh. To iu kin phỏt trin cỏc quan h kinh t vi nc ngoi SVTH : Nguyễn Xuân Đạt 4 Lớp: NH A K30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : ThS. Bùi Thị Thu Ngân - Trong iu kin ngy nay, phỏt trin kinh t ca mt nc luụn gn lin vi th trng th gii, kinh t úng ó nhng bc cho kinh t m,vỡ vy tớn dng Ngõn hng ó tr thnh mt trong nhng phng tin ni lin cỏc nn kinh t cỏc nc vi nhau. - i vi cỏc nc ang phỏt trin núi chung v nc ta núi riờng, tớn dng úng vai trũ rt quan trng trong vic m rng xut khu hng hoỏ, ng thi nh ngun tớn dng bờn ngoi cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ. 1.2. Mt s vn c bn v tớn dng Ngõn hng 1.2.1. Khỏi nim tớn dng Ngõn hng Tớn dng Ngõn hng l hỡnh thc tớn dng ph bin nht hin nay, nú gúp phn gii quyt c cỏc mõu thun ca tớn dng thng mi. Tớn dng Ngõn hng l quan h tớn dng gia mt bờn ch th l Ngõn hng, mt bờn l doanh nghip, dõn c. Ngõn hng va th hin t cỏch l ngi i vay va l ngi cho vay. 1.2.2. c im ca tớn dng Ngõn hng - Ch th tham gia gm mt bờn l Ngõn hng v mt bờn l cỏc ch th khỏc trong nn kinh t nh cỏc doanh nghip, h gia ỡnh, cỏ nhõn - Vn tớn dng cp ch yu l tin t, cng cú th l ti sn. - Thi hn ca tớn dng Ngõn hng rt linh hot: ngn hn, trung hn, di hn. - Cụng c ca tớn dng Ngõn hng cng rt kinh hot: trỏi phiu Ngõn hng, kỡ phiu, cỏc hp ng tớn dng. - L hỡnh thc tớn dng mang tớnh cht giỏn tip trong ú Ngõn hng l trung gian gia tit kim v ngi cn vn sn xut kinh doanh hoc tiờu dựng. - Mc ớch ca tớn dng Ngõn hng l nhm phc v sn xut kinh doanh hoc tiờu dựng qua ú thu c li nhun. SVTH : Nguyễn Xuân Đạt 5 Lớp: NH A K30 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GVHD : ThS. Bïi ThÞ Thu Ng©n 1.2.3. Nguyên tắc cho vay - Vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ và đúng hạn - Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích trong hợp đồng tín dụng đã thoả thuận và có hiệu quả. - Cho vay phải được đảm bảo theo đúng quy định của chính phủ. 1.2.4. Phân loại tín dụng Ngân hàng 1.2.4.1. Theo thời hạn tín dụng - Cho vay ngắn hạn: là loại cho vay có thời hạn tối đa là 12 tháng và được sử dụng để bù đắp nhu cầu vốn lưu động tạm thời thiếu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. - Cho vay trung hạn:là loại cho vay có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm. - Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm. 1.2.4.2. Theo mục đích tín dụng - Cho vay bất động sản: là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm và hình thành bất động sản. - Cho vay công nghiệp và thương mại: là loại cho vay để bổ sung cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. - Cho vay nông nghiệp: là loại cho ay để trang trải các chi phí sản xuất như phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, thức ăn gia súc, lao động… - Cho vay tiêu dùng: là loại cho vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân như mua sắm các vật dụng đắt tiền, cho vay để trang trải các chi phí trong cuộc sống thông qua thẻ tín dụng. SVTH : NguyÔn Xu©n §¹t 6 Líp: NH A K30 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GVHD : ThS. Bïi ThÞ Thu Ng©n 1.2.4.3. Theo phương pháp hoàn trả - Cho vay trả góp: là loại mà khách hàng phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi theo định kì. - Cho vay phi trả góp: là loại cho vay mà khách hàng được trả toàn bộ vốn một lần khi đáo hạn. - Cho vay hoàn trả theo yêu cầu: tức người vay có thể hoàn trả nhiều lần theo khả năng trong thời hạn hợp đồng. 1.2.4.4. Theo đảm bảo tín dụng - Cho vay không đảm bảo: là loại cho vay được thể hiện hoàn toàn dựa trên cơ sở uy tín bản thân của khách hàng vay. - Cho vay có đảm bảo: là loại cho vay của Ngân hàng được thực hiện trên cơ sở phải có cơ sở đảm bảo hoặc có sự bảo lãnh của bên thứ ba. + Đảm bảo đối nhân + Đảm bảo đối vật 1.2.4.5. Theo tính chất hoàn trả - Cho vay hoàn trả trực tiếp: là loại cho vay mà việc hoàn trả nợ trực tiếp bởi người đi vay. - Cho vay hoàn trả gián tiếp: là loại cho vay mà việc hoàn trả nợ không được thực hiện trực tiếp bởi người đi vay mà được thực hiện gián tiếp thông qua người thụ lệnh của người đi vay. 1.2.5. Phương thức cho vay ngắn hạn 1.2.5.1. Cho vay bổ sung vốn lưu động  Phương thức cho vay từng lần SVTH : NguyÔn Xu©n §¹t 7 Líp: NH A K30 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GVHD : ThS. Bïi ThÞ Thu Ng©n - Cho vay từng lần được áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vốn không thường xuyên. Mỗi lần vay vốn, khách hàngNgân hàng cho vay làm thủ tục vay vốn cần thiết và kí kết hợp đồng tín dụng. - Số tiền cho vay =Tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án - Vốn chủ sở hữu hoặc vốn tự có và vốn tham gia khác (nếu có). - Mỗi hợp đồng tín dụng có thể phát tiền vay một hoặc nhiều lần phù hợp với tiến độ và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của khách hàng. Mỗi lần nhận tiền vay khách hàng lập giấy nhận nợ (mẫu 06). Trên giấy nhận nợ phải ghi thời hạn cho vay cụ thể, đảm bảo không vượt so với thời hạn cho vay ghi trên hợp đồng tín dụng. Loại tiền nhận nợ phải phù hợp với loại tiền xác định trên hợp đồng tín dụng. Tiền vay phát bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo mục đích sử dụng tiền vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. - NHCV phải quản lý chặt chẽ các khoản phát tiền vay của một phương án/dự án, bảo đảm tổng số tiền cho vay trên các giấy nhận nợ không vượt quá số tiền đã kí trong hợp đồng tín dụng. - Thu nợ gốc và lãi tiền vay: + Thu nợ gốc: được tiến hành theo thả thuận ghi trên hợp đồng tín dụng, khách hàng phải chủ động trả nợ khi đến hạn và có thể trả trước hạn. + Tính và thu lãi: lãi được tính và thu cùng với ngày trả nợ gốc hoặc tính và thu hàng tháng vào một ngày quy định được ghi vào hợp đồng tín dụng. Trường hợp đặc biệt, NHCV và khách hàng thoả thuận về thời điểm thu lãi. - Chuyển nợ quá hạn: đến thời điểm cuối cùng của thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, nếu khách hàng không trả được SVTH : NguyÔn Xu©n §¹t 8 Líp: NH A K30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : ThS. Bùi Thị Thu Ngân ht s n gc hoc n lói thỡ chuyn ton b d n gc thc t cũn li ca hp ng tớn dng sang n quỏ hn. Phng thc cho vay theo hn mc - Cho vay theo hn mc tớn dng c ỏp dng i vi khỏch hng cú nhu cu vay vn thũng xuyờn v cú c im sn xut kinh doanh, luõn chuyn vn khụng phự hp vi phng thc cho vay tng ln. - Hn mc tớn dng: NHCV cn c vo phng ỏn/d ỏn, k hoch sn xut, kinh doanh, nhu cu vay vn ca khỏch hng, t l cho vay ti a so vi giỏ tr ti sn m bo tin vay theo quy nh ca NHCT, kh nng ngun vn ca NHCT tớnh toỏn v tho thun vi khỏch hng mt hn mc tớn dng duy trỡ trong thi hn nht nh hoc theo chu kỡ sn xut kinh doanh. Vic tho thun ny phi c th hin v kớ kt bng hp ng tớn dng. Chit khu chng t cú giỏ - Chit khu chng t cú giỏ l mt nghip v tớn dng ngn hn do cỏc t chc tớn dng nhn c cỏc chng t cú giỏ cha n hn thanh toỏn ca cỏc doanh nghip v tr cho mt s tin bng s tin ghi trờn chng t cú giỏ tr tr i phn li tc Ngõn hng c hng. T l phn trm gia phn li tc ngõn hng c hng so vi s tin ghi trờn chng t cú giỏ gi l li sut chit khu. - Chng t cú giỏ c nhn chit khu bao gm cỏc loi thng phiu cú k hn nh lnh phiu, hi phiu, trỏi phiu ngn hndo cỏc n v c phộp phỏt hnh hp phỏp, cũn thi hn thanh toỏn v c bo ton mnh giỏ. Khi chit khu chng t cú giỏ cỏc doanh nghip phi theo cỏc quy nh sau õy: SVTH : Nguyễn Xuân Đạt 9 Lớp: NH A K30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : ThS. Bùi Thị Thu Ngân Lm n xin chit khu v np bng kờ cú kốm theo cỏc bn gc ca nhng chng t xin chit khu. T chc tớn dng xem xột v tớnh toỏn trong ngy lm vic v chn cỏc chng t cú giỏ cú th chp nhn chit khu v bỏo cho doanh nghip bit mc tin chit khu. Khi chit khu, t chc tớn dng khu tr ngay phn li tc c hng theo chit khu t 80-120% mc sinh li ca chng t xin chit khu, s tin cũn li xin chuyn vo ti khon tin gi ca doanh nghip xin chit khu hoc tr tin mt hay ngõn phiu. Trng hp chng t cú giỏ khụng ghi rừ li sut chit khu thỡ t chc tớn dng tớnh sut chit khu bng lói sut cho vay. Thi hn chit khu ti a bng thi hn cú hiu lc ca chng t chit khu nhng khụng quỏ 3 thỏng. Khi ht hn chit khu, t chc tớn dng trớch ti khon tin gi ca doanh nghip thu hi s tin ó nhn chit khu v hon tr chng t ó nhn chit khu. Nu doanh nghip khụng cú kh nng tr n s chuyn sang n quỏ hn v x lý nh i vi tng trng hp cho vay n quỏ hn. 1.2.6. Quy trỡnh cho vay Bc 1: Liờn h vi phũng tớn dng, phũng giao dch v chi nhỏnh NHCT c hng dn. Bc 2: Chun b np h s Bc 3: NHCT thm nh v xột duyt h s. Nu chp nhn: Bc 4: Kớ hp ng bo m tin vay Bc 5: Kớ hp ng tớn dng SVTH : Nguyễn Xuân Đạt 10 Lớp: NH A K30 [...]... quy nh v cho vay ngn hn i vi doanh nghip ngoi quc doanh - Mc ớch cho vay: nhm b sung vn lu ng cho cỏc doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh c liờn tc - i tng cho vay: l cỏc t chc, cỏ nhõn cú t cỏch phỏp nhõn v th nhõn - Hn mc cho vay L mc d n vay ti a c duy trỡ trong mt thi hn nht nh m Ngõn Hng Cho Vay v khỏch hng ó tha thun trong hp ng tớn dng Hn mc cho vay = Tng nhu cu vn vay ca khỏch hng - Vn t cú... khỏch hng - iu kin vay vn + Cú nng lc phỏp lý + Cú kh nng ti chớnh + Cú mc ớch s dng vn phự hp vi mc tiờu u t + D ỏn u t phi cú tớnh kh thi v phi tớnh c hiu qu trc tip + Phi thc hin ỳng cỏc quy nh v m bo tin vay ca chớnh ph - Thi hn cho vay: ti a l 12 thỏng - Nguyờn tc cho vay + Vn vay phi c hon tr y v ỳng hn + Vn vay phi c s dng ỳng mc ớch trong hp ng tớn dng ó tho thun v cú hiu qu + Cho vay phi c... tập tốt nghiệp Thu Ngân GVHD :ThS Bùi Thị CHNG II: PHN TCH TèNH HèNH CHO VAY NGN HN I VI DNNQD CA NGN HNG TMCP VIT NAM THNH VNG - CHI NHNH BèNH NH 2.1 Gii thiu chung v Ngõn hng thng mi VPBank 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 2.1.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Ngõn hng TMCP VPBank Ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng (trc õy l Ngõn hng TMCP cỏc doanh nghip Ngoi quc doanh Vit Nam v c chớnh thc... lónh, cho thuờ ti chớnh v cỏc hỡnh thc khỏc theo quy nh ca NHNN Ngõn hng cho cỏc t chc, cỏ nhõn vay vn di cỏc hỡnh thc sau õy: + Cho vay ngn hn nhm ỏp ng nhu cu vn cho sn xut, kinh doanh, dch v, i sng + Cho vay trung hn, di hn nhm thc hin cỏc d ỏn u t phỏt trin sn xut, kinh doanh, dch v, i sng + Cho vay theo quyt nh ca th tng chớnh ph trong trng hp cn thit Ngõn hng thc hin nghip v bo lónh: + Bo lónh vay, ... chc hot ng t thinnhm chia s mt phn no khú khn ca cng ng 2.1.2 Vi nột gii thiu v VPBank Chi nhỏnh Bỡnh nh 2.1.2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Ngõn hng TMCP VPBank CN Bỡnh nh Ngõn hng TMCP VPBank Chi nhỏnh Bỡnh nh c thnh lp vo ngy 08/01/2008 cn c vo vn bn s 1877/Q NHNN ngy 10/08/2007 ca NHNN Vit Nam chp thun vic Ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng m CN ti tnh Bỡnh nh Ngõn hng TMCP VPBank CN Bỡnh... Cui nm 1993, Thng c NHNN chp thun cho phộp VPBank m thờm Chi nhỏnh ti thnh ph H Chớ Minh Thỏng 11/1994 VPBank c phộp m thờm Chi nhỏnh Hi Phũng, vo thỏng 7/1995 VPBank c m thờm Chi nhỏnh Nng Trong nm 2004, NHNN ó cú vn bn chp thun cho VPBank c m thờm 3 Chi nhỏnh mi ú l Chi nhỏnh H Ni trờn c s tỏch b phn trc tip kinh doanh trờn a bn H Ni ra khi Hi s, Chi nhỏnh Hu, Chi nhỏnh Si Gũn Trong nm 2005, VPBank... thực tập tốt nghiệp Thu Ngân GVHD :ThS Bùi Thị Phỏt hnh chng ch tin gi, v giy t cú giỏ khỏc huy ng vn ca cỏc t chc, cỏ nhõn trong nc v nc ngoi khi c thng c NHNN chp thun Vay vn ca cỏc t chc tớn dng khỏc hot ng ti Vit Nam v t chc tớn dng nc ngoi Cỏc hỡnh thc huy ng vn khỏc theo quy nh ca NHNN 2.1.3.2 Hot ng tớn dng Ngõn hng cp tớn dng cho t chc, cỏ nhõn di cỏc hỡnh thc cho vay, chit khu thng phiu v... Chõu, phng Lờ Li, TP Quy Nhn, tnh Bỡnh nh Chi nhỏnh l n v cp 1 trc thuc Ngõn hng VPBank cú con du riờng, thc hin chc nng, nhim v theo quy nh ca Ngõn hng TMCP VPBank v NHNN Vit Nam Chi nhỏnh Bỡnh nh trc thuc Ngõn hng TMCP VPBank cú phm vi hot ng theo cỏc quy nh ca phỏp lut, ca Ngõn hng Nh nc v ca Ngõn hng TMCP VPBank Ni dung hot ng ca CN Bỡnh nh trc thuc Ngõn hng TMCP VPBank thc hin theo cỏc quy nh ti... Sau bc ny nu Ban Tớn Dng/ Hi ng Tớn Dng xột duyt khụng cho vay thỡ nhõn viờn tớn dng gi tr h s li cho khỏch hng, nu ng ý cho vay thỡ chuyn qua bc 5 Bc 5: Hon thin h s tớn dng Phũng thm nh ti sn bo m lp hp ng bo m tin vay v lm th tc cụng chng, nhn bn giao ti sn ( nu cú ) SVTH : Nguyễn Xuân Đạt A K30 26 Lớp: NH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thu Ngân GVHD :ThS Bùi Thị Nhõn viờn tớn dng doanh nghip nhp... ca phỏp lut Thc hin dch v thu v phỏt tin mt cho khỏch hang 2.2 Phõn tớch tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca Ngõn hang VPBank Chi nhỏnh Bỡnh nh giai on 2008 - 2010 2.2.1 Tỡnh hỡnh huy ng vn ca VPBank - CN Bỡnh nh - i vi NHTM, ngun vn huy ng ti a phng l ngun vn quan trng nht v luụn luụn chim t trng cao nht trong tng ngun vn Vic cỏc NHTM m bo huy ng ngun vn cho cụng tỏc s dng vn va m bo thu hỳt c ngun vn . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNQD CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng thương mại VPBank 2.1.1 Quá trình hình thành. quy định của Ngân hàng TMCP VPBank và NHNN Việt Nam. Chi nhánh Bình Định trực thuộc Ngân hàng TMCP VPBank có phạm vi hoạt động theo các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân. khăn của cộng đồng. 2.1.2. Vài nét giới thiệu về VPBank Chi nhánh Bình Định 2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP VPBank – CN Bình Định Ngân hàng TMCP VPBank – Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với dnnqd của ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng - chi nhánh bình định, phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với dnnqd của ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng - chi nhánh bình định, phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với dnnqd của ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng - chi nhánh bình định, CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNQD CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay