Môn lỹ luận và phương pháp giảng dạy tin học II

1 544 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2013, 16:28

Môn lỹ luận và phương pháp giảng dạy tin học II GV Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  Handout - 01 Môn: lung Dy Tin Hc II (Dành cho nhóm 2-3 sinh viên) Nhóm sinh viên bốc thăm chọn một trong số các chủ đề - chương dưới đây: Khi 10 Chương 1 Một số khái niệm cơ bản về tin học (2-3-4-6-8) Chương 2 Hệ điều hành (10-12-13) Chương 3 Soạn thảo văn bản (1519) Chương 4 Mạng máy tính Internet (2022) Khi 11 Chương 2 Chương trình đơn giản (3-4-5) Chương 3 Cấu trúc rẽ nhánh lặp (9-10) Chương 4 Kiểu dữ liệu có cấu trúc (11-12) Chương 6 Chương trình con lập trình có cấu trúc (17-18) Khi 12 Chương 1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu (1-2) Chương 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access (4-5-7-8) Chương 3 Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ(10-11) 1) Yêu cu a. Xây dựng HSBD hoàn chỉnh ở mỗi chủ đề cụ thể. i. Bài giảng có sử dụng ít nhất một trong các y hc tích cc (active methods), một trong y hc li hc làm trung tâm (student centered method). ii. Bài giảng có tích hợp công nghệ. b. Xây dựng hệ thống bài tập thực hành cho mỗi chương được phân công. i. Có mục tiêu rèn luyện kiến thức, kĩ năng, phạm vi áp dụng cụ thể. ii. Có hướng dẫn sử dụng một số vấn đề về tri thức phương pháp cần cung cấp cho học sinh. iii. Có hướng dẫn giải chi tiết. c. Xây dựng hệ thống bài kiểm tra/đánh giá học sinh cho mỗi chương mục được phân công. d. Xây dựng hệ thống giáo trình tự học cho mỗi chương mục được phân công. 2)   Số lượng sinh viên trong mỗi nhóm xác định căn cứ vào số lượng bài trong mỗi chương, không được vượt quá tỉ lệ 2 bài/sinh viên.  HSBD thực hiện theo cá nhân.  Hệ thống bài tập, kiểm tra, giáo trình tự học thực hiện theo nhóm. . năng, phạm vi áp dụng cụ thể. ii. Có hướng dẫn sử dụng và một số vấn đề về tri thức phương pháp cần cung cấp cho học sinh. iii. Có hướng dẫn giải chi tiết.. Hoa 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  Handout - 01 Môn: Lý lung Dy Tin Hc II (Dành cho nhóm 2-3
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn lỹ luận và phương pháp giảng dạy tin học II, Môn lỹ luận và phương pháp giảng dạy tin học II, Môn lỹ luận và phương pháp giảng dạy tin học II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay