phân tích những nội dung cơ bản quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm cho hoạt động cấp tín dụng và thực tế áp dụng trong 9 tháng đầu năm 2013

17 641 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 10:03

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào ngày 7 tháng 11 năm 2006, lĩnh vực ngân hàng được coi là ngành dịch vụ đầy tìm năng nhiều triển vọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trong ngành ngân hàng, hoạt động tín dụng cho vay được đẩy mạnh. Do đó, bên cạnh các hợp đồng tín dụng luôn tồn tại các biện pháp bảo đảm tiền vay (bằng tài sản hoặc không bằng tài sản). Để tạo sở phápcho TCTD khách hàng trong quá trình vay vốn, pháp luật về bảo đảm tiền vay không ngừng được hoàn thiện qua từng thời kì. Hiện nay, các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng tài sản được ghi nhận tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: Bộ Luật dân sự, Bộ Luật hàng hải, Luật các TCTD, Luật đất đai, Nghị định 163/2006/NĐ- CP ngày 29/12/2006 về bảo đảm tiền vay thay thế cho Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 Nghị định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002, Nghị định 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 thay thế cho Nghị định 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 về đăng kí giao dịch bảo đảm. Khi nhìn lại quá trình phát triển của các quy định về bảo đảm tiền vay bằng tài sản trong hợp đồng tín dụng ngân hàng ta sẽ dễ dàng nhận thấy nhà nước ta đã dành sự quan tâm đáng kể để đổi mới hoàn thiện các chế định này. Tuy nhiên, pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng tài sản hiện vẫn còn những bất cập cần tiếp tục hoàn thiện. Để góp phần vào việc tìm hiểu chế định này, trong khuôn khổ bài tập nhóm này người viết sẽ tìm hiểu về: “Phân tích những nội dung bản quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm cho hoạt động cấp tín dụng thực tế áp dụng trong 9 tháng đầu năm 2013” GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1 1.Khái niệm hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng Theo quy định Điều 17 Quyết định số: 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đống ngân hàng nhà nước, Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng: “Việc cho vay của tổ chức tín dụng khách hàng vay phải được lập thành hợp đồng tín dụng. Hợp đồng tín dụng phải nội dung về điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, phương thức trả nợ những cam kết khác được các bên thỏa thuận”. Hoạt động cho vay theo hợp đồng tín dụng của tổ chức tín dụng là một hoạt động cho vay dựa trên hình thức phápcủa quan hệ cho vay giữa tổ chức tín dụng với khách hàng là hợp đồng tín dụng; tức là, một hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho khách hàng, trong đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian nhất định theo thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng tín dụng giữa hai bên chủ thể trong quan hệ cho vay, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc lãi. Tổ chức tín dụng quyền cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thông qua hợp đồng tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh đời sống. Khi cho vay, tổ chức tín dụng phải tuân thủ các nguyên tắc, quy chế phápvề cho vay. 2.Đặc điểm hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng luôn mang những yếu tố cấu thành bản của quan hệ cho vay nói chung. Ngoài những dấu hiệu chung của quan hệ cho vay, hoạt động cho vay theo hợp đồng tín dụng của tổ chức tín dụng còn thể hiện ở những dấu hiệu tính đặc thù sau: Một là, việc cho vay của tổ chức tín dụnghoạt động nghề nghiệp kinh doanh mang tính chức năng. Mặc dù theo luật Việt Nam hiện hành, các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng cũng thể thực hiện việc cho vay đối với khách hàng như một hoạt động kinh doanh nhưng hoạt động cho vay của tổ chức này hoàn toàn không phải là nghề nghiệp kinh mang tính chức năng như đối với các tổ chức tín dụng. Hai là, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng không chỉ là một nghề kinh doanh mà hơn nữa còn là một nghề nghiệp kinh doanh điều kiện, thể hiện ở chỗ hoạt động cho vay chuyên nghiệp của tổ chức tín dụng phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định 2 như phải vốn pháp định, phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động ngân hàng trước khi tiến hành việc đăng ký kinh doanh theo luật định. Ba là, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ngoài việc tuân thủ các quy định chung của pháp luật về hợp đồng, nó còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật về hợp đồng còn chịu sự điều chỉnh, chi phối của các đạo luật về Ngân hàng, kể cả tập quán thương mại về ngân hàng. II. CÁC BIỆN PHÁP PHÁP LÍ NHẰM BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản 1.1. Quy định về cầm cố Khái niệm cầm cố tài sản được quy định trong Điều 326 Bộ luật Dân sự 2005 như sau: “Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.” Về đối tượng của cầm cố thể là động sản hoặc bất động sản cầm cố gắn với việc chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố. Theo quy định hiện hành thì đối tượng của cầm cố phong phú, đa dạng hơn gồm: các loại tài sản (cả động sản bất động sản) tiền, trái phiếu, séc, cổ phiếu, kì phiếu, chứng chỉ tiền gửi các giấy tờ giá khác, quyền tài sản. Sự phân chia tài sản thành động sản bất động sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Dân sự 2005:“Bất động sản là các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.” Như vậy, Bộ luật Dân sự 2005 đã những cải tiến theo kịp các quy định của quốc tế, nhưng trong các văn bản luật chuyên ngành lại hạn chế quyền cầm cố bất động sản của người sở hữu các quyền này, điều này là một hạn chế bản của pháp luật Việt Nam sau khi Bộ luật Dân sự 2005 đã những quy định rất hợp lí về cầm cố thế chấp. Tài sản cầm cố là quyền tài sản đang là vấn đề đặt ra của hai văn bản pháp luật hiệu lực là Bộ luật Dân sự 2005 Nghị định 163/2006/ NĐ – CP, cả hai quy định này 3 đều không quy định rõ ràng việc sẽ sử dụng thế chấp hay cầm cố đối với một số tài sản đặc biệt, trong đó các quyền tài sản. Theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về quyền tài sản: “1. Các quyền tài sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm bao gồm quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với vật bảo đảm, quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng các quyền tài sản khác thuộc sở hữu của bên bảo đảm đều được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 2. Quyền sử dụng đất được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật này pháp luật về đất đai. 3. Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật này pháp luật về tài nguyên.” Tài sản cầm cố thể hình thành trong tương lai? Hiện nay, đây vẫn đang còn là vấn đề tranh cãi. Tuy nhiên, do Nghị định 163/2006/ NĐ – CP đã quy định rõ ràng tài sản bảo đảm thể là tài sản hình thành trong tương lai, do đó tài sản cầm cố vốn là một loại tài sản bảo đảm hoàn toàn thể là tài sản hình thành trong tương lai. 1.2. Quy định về thế chấp Điều 342 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.” Như vậy, theo Bộ luật Dân sự, khách hàng vay tiền không cần phải chuyển giao tài sản cho ngân hàng mà vẫn thể được tiếp tục được sử dụng tài sản bảo đảm này trong khi nghĩa vị chưa được thanh toán hết. Đồng thời, cũng không bó buộc tài sản thế chấp chỉ thể là bất động sản, khách hàng vay tiền hoàn toàn thể thế chấp bằng các động sản. Các tài sản thể là đối tượng của hình thức thế chấp. 4 - Tài sản thế chấp là động sản Tài sản thế chấp thể là vật (một loại động sản): tài sản được đem thế chấp thỏa mãn điều kiện được phép giao dịch thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp. Tài sản thế chấp thể là quyền tài sản: điều này là hoàn toàn thể đã được pháp luật quy định từ khá lâu, quyền tài sản được đem thế chấp thể là quyền đòi nợ, quyền tác giả, quyền sử dụng đất, Tài sản thế chấp thể là tài sản hình thành trong tương lai: điều này được pháp luật quy địnhtrong Nghị định số 163/NĐ – CP Bộ luật Dân sự 2005. - Thế chấp quyền đối với bất động sản  Thế chấp quyền sử dụng đất Không phải trong mọi trường hợp người sử dụng đất hợp pháp đều đương nhiên quyền thế chấp quyền sử dụng đất. Luật Đất đai năm 2003 quy định chỉ trong các trường hợp sau đây, người sử dụng đất mới quyền thế chấp quyền sử dụng đất: - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do đươc Nhà nước giao đất hoặc do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất do xử lí hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác hoặc đất không thu tiền sử dụng đất được chuyển sang hình thức giao đất thu tiền sử dụng đất; - Tổ chức kinh tế sử dụng đất do Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đất không thu tiền sử dụng đất được chuyển sang hình thức giao đất thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền đã trả cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; - Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do được Nhà nước cho thuê trước ngày 1/7/2004 mà đã trả tiền cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn ít nhất là 5 năm; - Tổ chức, cá nhân người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam sử dụng đất do được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 5 - Người Việt Nam định cư tại nước ngoài sử dụng đất do được Nhà nước Việt Nam giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp.  Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất Theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2003, người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất khi các điều kiện sau đây: Thứ nhất, người sử dụng đất phải giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1,2 5 Điều 50 Luật Đất đai 2003. Thứ hai , tại thời điểm thế chấp quyền sử dụng đất, bên thế chấp vẫn đang trong thời hạn sử dụng đất. Thứ ba, đất không tranh chấp. Thứ tư, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.  Thế chấp nhà ở Theo quy định Luật Nhà ở năm 2005: “chủ sở hữu được thế chấp nhà ở để bảo đảm thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ nếu giá trị của nhà ở đó lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ”. Với quy định trên, phần nào không phản ánh được tư duy đổi mới trong lĩnh vực pháp luật dân sự là tôn trọng sự thỏa thuận các bên khi tham gia giao dịch dân sự. Khi tham gia giao dịch dân sự, các bên được tự do, tự nguyện thể hiện ý chí trong việc cam kết, thực hiện quyền nghĩa vụ dân sự. Trong trường hợp bên nghĩa vụ dùng một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì việc thỏa thuận về giá trị tài sản bảo đảm tổng nghĩa vụ được bảo đảm là quyền của các bên, các bên thể thỏa thuận tổng nghĩa vụ được bảo đảm lớn hơn, bằng hoặc thậm chí nhỏ hơn giá trị tài sản bảo đảm. Thực tiễn cũng chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp, khi xác lập giao dịch bảo đảm, tài sản bảo đảm giá trị lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm nhưng khi xử lí tài sản bảo đảm thì giá trị tài sản bảo đảm lại nhỏ hơn nghĩa vụ được bảo đảm, khi đó phần nghĩa vụ còn lại sau khi thanh toán từ tiền xử lí tài sản bảo đảm vẫn sẽ do bên nghĩa vụ phải 6 thực hiện, nếu không thực hiện thì các tài sản khác của bên nghĩa vụ vẫn thể bị phát mại để bảo đảm lợi ích cho bên quyền. Việc nhà làm luật lo lắng thay cho các bên nhận bảo đảm là không cần thiết, không thể hiện tinh thần bình đẳng của các bên trước pháp luật. 1 .3.Quy định về bảo lãnh Theo quy định tại Điều 361 Bộ luật dân sự 2005:“Bảo lãnh là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình”. Bên thứ ba ở đây thể là tổ chức hoặc cá nhân, mục đích của bảo lãnh là nhằm tạo hội thuận lợi cho các bên tham gia quan hệ nghĩa vụ ngay cả khi người nghĩa vụ không tài sản bảo đảm. Theo quy định tại Nghị định số 163/2006/NĐ – CP, khi phát sinh căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nói trên, bên nhận bảo lãnh phải thông báo cho bên bảo lãnh về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được, bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong một thời hạn hợp lí kể từ thời điểm được thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Thực tế, khi nhận thông báo của tổ chức tín dụng yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, hầu hết các bên bảo lãnh đều không muốn thực hiện nghĩa vụ của mình như đã cam kết. Do đó, lúc gửi thông báo yêu cầu, tổ chức tín dụng khó thể thỏa thuận được với bên bảo lãnh về thời hạn thực hiện bảo lãnh. Hơn nữa, thời hạn hợp lí không được lượng hóa quy định cụ thể trong Nghị định số 163/2006/NĐ – CP các văn bản pháp luật liên quan khác. Do vậy, khi kí hợp đồng, tổ chức tín dụng cần phải thỏa thuận ngay với bên bảo lãnh về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp phát sinh căn cứ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh. 7 Mặt khác, kể từ thời điểm thông báo cho bên bảo lãnh theo quy định trên, bên nhận bảo lãnh quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản của bên bảo lãnh yêu cầu người hành vi cản trở trái pháp luật chấm dứt hành vi đó. Trên thực tế, tổ chức tín dụng không dễ dàng thực hiện được hai quyền này vì theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, khi Tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời (như kê biên tài sản, phong tỏa tài sản ), người yêu cầu phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ giá tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người yêu cầu phải bồi thường thiệt hại thực tế thể xảy ra cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba do việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng gây ra. Quy định này của pháp luật tố tụng dân sự là nhằm phòng ngừa bên nhận bảo lãnh lạm dụng quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của mình để gây khó khăn, thiệt hại về kinh tế cho bên bảo lãnh. Nhưng chính quy định trên vô hình dung hạn chế quyền của bên nhận bảo lãnh, đặc biệt là trong trường hợp bên nhận bảo lãnh đang gặp khó khăn về kinh doanh, cần thu hồi vốn từ bên được bảo lãnh để ổn định, phát triển sản xuất – kinh doanh. Trong trường hợp đó, bên nhận bảo lãnh khó thể thu xếp được một khoản tiền lớn để gửi tại một tài khoản ngân hàng theo quyết định của thẩm phán hoặc hội đồng xét xử. Mặc dù khi bảo lãnh cho bên được bảo lãnh vay vốn tại tổ chức tín dụng, bên bảo lãnh đã cam kết thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, bất kể bên được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đến hạn hay trước hạn do vi phạm hợp đồng, nhưng một sô bên bảo lãnh vẫn không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh như cam kết trong hợp đồng mà tìm cách né tránh, lẩn trốn thông báo cho nhân thân của mình (anh em, họ hàng) tìm cách ngăn cản bên nhận bảo lãnh thực hiện các thủ tục xử lí tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Do vậy, các tổ chức tín dụng cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, quan công an địa phương nơi tài sản bảo đảm để thực hiện các thủ tục xử lí tài sản bảo đảm cho phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng quy định của pháp luật. 8 Trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu cảu mình cho bên nhận bảo lãnh xử lí để thanh toán nợ thay cho bên được bảo lãnh. Các bên quyền thỏa thuận về tài sản, thời gian, địa điểm phương thức xử lí; nếu không thỏa thuận được thì bên nhận bảo lãnh quyền khởi kiện tại Tòa án. Thực tế, hiếm bên bảo lãnh nào tự nguyện đưa tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên nhận bảo lãnh xử lí để thanh toán nợ thay cho bên được bảo lãnh vì lúc đó bên bảo lãnh thường tâm lí không muốn mất tài sản chỉ vì một khoản tiền nhỏ do bên được bảo lãnh trả hoặc một khoản lợi ích khác giá trị nhỏ hơn tài sản bảo đảm. Do vậy, khi kí hợp đồng bảo lãnh với bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh cần thỏa thuận rõ với bên bảo lãnh về tài sản xử lí, phương thức xử lí giá tài sản bảo đảm cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh do bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 1.4.Hình thức bảo đảm bằng tín chấp Bảo đảm tiền vay bằng tín chấp là một biện pháp bảo đảm mới lần đầu xuất hiện trong Bộ luật Dân sự 2005, trước đó, Bộ luật dân sự 1995 vẫn chưa ghi nhận hình thức này. Đây là một hình thức bảo đảm thể hiện sự hỗ trợ của nhà nước ta cho người dân nghèo với mục đích giúp họ thoát nghèo thúc đẩy hoạt động sản xuất. Tín chấp được quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 tại Điều 372 như sau: “Tổ chức chính trị - xã hội tại sở thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ.” Về mặt kinh tế, biện pháp này điểm khá giống với biện pháp bảo lãnh tiền vay, tuy nhiên sự khác biệt của biện pháp bảo đảm này đối với các biện pháp bảo đảm khác chính là chủ thể tham gia nó. Tổ chức chính trị xã hội đóng tư cách là bên bảo đảm cho quá trình vay tiền của cá nhân, hộ gia đình nghèo. Theo Nghị định số 163/2006/NĐ – CP thì tổ chức chính trị xã hội chỉ thể là một trong số những tổ chức sau: “Điều 50. Tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp 9 Đơn vị tại sở của các tổ chức chính trị - xã hội sau đây là bên bảo đảm bằng tín chấp: 1. Hội Nông dân Việt Nam ; 2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ; 3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 5. Hội Cựu chiến binh Việt Nam ; 6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.” Cá nhân, hộ gia đình nghèo đóng vai trò là bên bảo đảm cũng những điều kiện nhất định như sau: - Phải là cá nhân, hộ gia đình nghèo. - Phải là thành viên của một trong các tổ chức tín dụng nêu trên. Pháp luật cũng quy định về hợp đồng tín chấp phải được lập thành văn bản. Tuy nhiên trong các văn bản pháp luật hiện tại về vấn đề này không hề quy địnhvề trách nhiệm của các bên, đặc biệt là việc sẽ xử lí ra sao đối với các tổ chức chính trị, xã hội trong trường hợp bên hộ gia đình nghèo không trả được nợ, vô hình chung biện pháp này “đeo vào cổ” các tổ chức tín dụng khá nhiều rủi ro thiếu chế tài giúp tổ chức tín dụng thu hồi tiền vốn. Chính vì thế, mặc dù đây là một biện pháp nhằm cụ thể hóa chủ trương chính sách nhân đạo của Đảng Nhà nước nhưng không được mặn mà lắm bởi các ngân hàng, chăng chỉ được thực hiện bởi các ngân hàng được giao các nhiệm vụ trực tiếp giúp thúc đẩy kinh tế giúp đỡ cá nhân, hộ gia đình nghèo. 2. Quy định về tài sản bảo đảm Hiện nay, pháp luật Việt Nam mà cụ thể là khoản 7 Điều 3 khoản 1 Điều 4 Nghị định 163/2006/ NĐ – CP về giao dịch bảo đảm đưa ra một định nghĩa khá hợp lí về tài sản bảo đảm: “Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm. Tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận thuộc sở hữu của bên nghĩa vụ hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà người này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm 10 [...]... 87,75% của tháng trước Điều đó cho thấy, tăng trưởng tín dụng vẫn gặp nhiều khó khăn 14 IV MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG Về đăng ký giao dịch bảo đảm: Trong giai đoạn hiện nay đã đến lúc cần thiết phải ban hành luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, Luật đăng ký giao dịch bảo đảm được ban hành sẽ tạo sở phápcho việc bảo vệ quy n lợi ích... hơn III.THỰC TẾ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 Ngân hàng nhà nước vừa công bố một số chỉ tiêu bản về tình hình hoạt động 13 của hệ thống các TCTD tính đến 30/8 /2013 Theo đó, so với thời điểm cuối tháng 7, tổng tài sản của hệ thống các TCTD đã tăng trở lại, dù vẫn còn thấp hơn thời điểm cuối tháng 6 Đặc biệt, các chỉ số cho thấy,... quy định trên mà tổ chức tín dụng đã chủ động hơn trong việc cấp tín dụng cho khách hàng bảo đảm tài sản khách hàng cũng nhiều hội hơn trong việc vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh khi giá trị bảo đảm thấp hơn vốn vay 3 Quy định về giao dịch bảo đảm 3.1 Hiệu lực của giao dịch bảo đảm Về nguyên tắc, hợp đồng bảo đảm được giao kết hợp pháp hiệu lực kể từ thời điểm giao. .. tiến hành áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay, hình thức bảo đảm thể là cho vay bảo đảm bằng tài sản hoặc không bảo đảm bằng tài sản Thông qua việc áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay giúp cho tổ chức tín dụng hoạt động ổn định, lành mạnh, đảm bảo tăng trưởng về lợi nhuận bảo đảm quy n lợi của người gửi tiền DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân... hợp pháp của các bên, đồng thời tạo sở phápcho tổ chức hoạt động của hệ thống quan đăng ký giao dịch bảo đảm, phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến giao dịch bảo đảm Về nâng cao chất lượng thông tin: Cần xây dựng hệ thống sở dữ liệu giao dịch bảo đảm thống nhất trên toàn quốc nhằm thực hiện tốt việc cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm, ... tìm hiểu thực trạng tài sản tranh 11 chấp hay không tra cứu văn bản pháp luật về điều kiện bảo hiểm đối với tài sản bảo đảm 2.2 Giá trị tài sản bảo đảm Xác định giá trị tài sản bảo đảm là một trong những nội dung bản quan trọng trong chế định bảo đảm tiền vay Trước đây, khi cho vay bảo đảm bằng tài sản, giá trị tài sản bảo đảm tiền vay luôn lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm Cho nên... hợp pháp luật quy định khác hoặc các bên thỏa thuận khác Nghị định số 163/2006/NĐ – CP quy định các trường hợp bắt buộc đăng kí giao dịch bảo đảm gồm có: thế chấp quy n sử dụng đất, thế chấp quy n sử dụng rừng, thế chấp tàu bay, tàu biển, thế chấp một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ các trường hợp pháp luật quy định khác 3.2 Quy định về đăng kí giao dịch bảo đảm 12 Nghị định. .. quy định phạm vi bảo đảm trong trường hợp một số tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ Cụ thể hóa, khoản 1 Điều 3 19 Bộ luật dân sự năm 2005: “Nghĩa vụ dân sự thể được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật; nếu không thoả thuận pháp luật không quy định phạm vi bảo đảm thì nghĩa vụ coi như được bảo đảm toàn bộ, kể cả nghĩa vụ trả lãi và. .. 163/2006/NĐ – CP quy định các trường hợp bắt buộc đăng kí giao dịch bảo đảm gồm có: thế chấp quy n sử dụng đất, thế chấp quy n sử dụng rừng, thế chấp tàu bay, tàu biển, thế chấp một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ các trường hợp pháp luật quy định khác Mục đích của công tác đăng kí giao dịch bảo đảm là nhằm tạo ra sự chắc chắn rõ ràng về mặt pháp lí để huy động các nguồn tài chính cho sự... phát triển kinh tế thông qua việc khuyến khích cho vay trên sở người đi vay cầm cố hoặc thế chấp tài sản mà không phải giao tài sản cho bên cấp tín dụng 4 Quy định về xử lí tài sản bảo đảm Quy n xử lí tài sản bảo đảmquy n của bên nhận bảo đảm được tác động trực tiếp tới vật, tiền, giấy tờ giá hoặc quy n tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Quy n xử lí tài sản bảo đảm được xác lập . về: Phân tích những nội dung cơ bản quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm cho hoạt động cấp tín dụng và thực tế áp dụng trong 9 tháng đầu năm 2013 GIẢI QUY T VẤN ĐỀ I. KHÁI QUÁT HOẠT. ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 Ngân hàng nhà nước vừa công bố một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình hoạt động 13 của hệ. hành sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, phục vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích những nội dung cơ bản quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm cho hoạt động cấp tín dụng và thực tế áp dụng trong 9 tháng đầu năm 2013, phân tích những nội dung cơ bản quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm cho hoạt động cấp tín dụng và thực tế áp dụng trong 9 tháng đầu năm 2013, phân tích những nội dung cơ bản quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm cho hoạt động cấp tín dụng và thực tế áp dụng trong 9 tháng đầu năm 2013, Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay