chuyên đề bài tập tổng hợp phần hiđrocacbon

29 1,127 7
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 02:22

GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 1 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN HIĐROCACBON I) HIĐROCACBON NO Câu 1: Công thức cấu tạo CH 3 – CH(CH 3 ) – CH 2 – CH 2 – CH 3 ứng với tên gọi nào sau đây? A. neopentan. B. 2-metylpentan. C. isopentan. D. 1,1-đimetylbutan. Câu 2: Ankan có công thức cấu tạo sau: CH 3 CH 2 CH CH 2 CH 3 CH CH 3 CH 3 Tên gọi của ankan trên là A. 3-isopropylpentan. B. 2-metyl-3-etylpentan. C. 3-etyl-2-metylpentan. D. 3-etyl-4-metylpentan. Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 3,60 gam ankan X thu được 5,6 lít khí CO 2 (đktc). Công thức phân tử của X là A. C 3 H 8 . B. C 5 H 10 . C. C 5 H 12 . D. C 4 H 10 . Câu 4: Cho ankan có công thức cấu tạo sau: CH 3 – CH 2 (C 2 H 5 ) – CH 2 – CH(CH 3 ) – CH 3 . Tên IUPAC của ankan này là A. 2-etyl-4-metylpentan. B. 3,5-đimetylhexan. C. 4-etyl-2-metylpentan. D. 2,4-đimetylhexxan. Câu 5: Cho ankan có công thức cấu tạo sau: CH 3 – CH(CH 3 ) – CH(CH 3 ) – CH 2 – CH 3 . Tên gọi của ankan này là A. 2,2-đimetylpentan. B. 2,3-đimetylpentan. C. 2,2,3-trimetylpentan. D. 2,2,3-trimetylbutan. Câu 6: Clo hoá isopentan theo tỉ lệ mol 1:1 thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm thế monoclo? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 7: Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít ankan X cần dùng vừa hết 6,0 lít O 2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Số lượng dẫn xuất monoclo thu được khi cho X tác dụng với khí clo (ánh sáng) là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 8: Số đồng phân của C 4 H 10 và C 4 H 9 Cl lần lượt là A. 2 và 4. B. 3 và 5. C. 2 và 6. D. 3 và 4. Câu 9: Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam một ankan, người ta thấy sản phẩm tạo thành khối lượng CO 2 nhiều hơn khối lượng H 2 O là 2,8 gam. Ankan trên có tất cả bao nhiêu đồng phân? A. 2. B. 3. C. 5. D. 6. Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 2,86 gam hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít CO 2 (ở đktc). Số mol của octan trong hỗn hợp là A. 0,01 mol. B. 0,015 mol. C. 0,02 mol. D. 0,03 mol. Câu 11: Hỗn hợp M chứa 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng. Để đốt cháy hoàn toàn 22,20 gam M cần dùng vừa hết 54,88 lít O 2 (ở đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của ankan có khối lượng mol nhỏ là A. 77,48%. B. 22,52%. C. 34,56%. D. 52,22%. Câu 12: Hỗn hợp khí X chứa một ankan và một monoxiclo ankan. Tỉ khối của X đối với hiđro là 25,8. Đốt cháy hoàn toàn 2,58 gam X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH) 2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa. Công thức phân tử của monoankan là A. C 3 H 6 . B. C 4 H 8 . C. C 5 H 10 . D. C 6 H 12 . Câu 13: Một bình kín dung tích 11,2 lít khí có chứa 6,4 gam O 2 và 1,36 gam hỗn hợp khí X gồm 2 ankan. Nhiệt độ trong bình là 0 o C và áp suất là p 1 atm. Bật tia lửa điện trong bình kín đó thì hỗn hợp X cháy hoàn toàn. Sau phản ứng, nhiệt độ trong bình là 136,5 o C và áp suất là p 2 atm. Nếu dẫn các chất trong bình sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH) 2 lấy dư thì có 9 gam kết tủa tạo thành. Biết rằng số mol ankan có phân tử khối nhỏ gấp 1,5 lần số mol ankan có phân tử khối lớn. Giá trị p 2 và công thức phân tử của ankan có phân tử khối lớn là GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 2 A. 0,5 atm và C 2 H 6 . B. 0,5 atm và C 3 H 8 . C. 0,81 atm và C 3 H 8 . D. 0,81 atm và C 4 H 10 . Câu 14: Nhiệt phân CH 4 thu được hỗn hợp gồm C 2 H 2 , CH 4 và H 2 . Tỷ khối hơi hỗn hợp khí so với H 2 bằng 5. Hiệu suất nhiệt phân là : A. 50%. B. 60%. C. 70%. D. 80%. Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH 4 , C 3 H 8 , C 4 H 10 . Cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình (1) đựng H 2 SO 4 đặc, dư, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư. Kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình (1) tăng 3,6 gam và bình (2) thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 2,2. B. 3,57. C. 2,75. D. 3,75. Câu 16: Ankan X có công thức phân tử là C 5 H 12 khi cho tác dụng với clo theo tỉ lệ 1:1 về số mol chỉ cho một dẫn xuất. Công thức cấu tạo của X là : A. CH 3 (CH 2 ) 3 CH 3 . B. CH 3 CH(CH 3 )CH 2 CH 2 CH 3 . C. CH 3 CH 2 CH(CH 3 )CH 3 . D. C(CH 3 ) 4 . Câu 17: Crackinh 8,8 gam propan thu được hỗn hợp X gồm hiđro và các hiđrocacbon. Có M X = 23,16. Hiệu suất của phản ứng crackinh propan là : A. 60%. B. 70%. C. 80%. D. 90%. Câu 18: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C 4 H 10 (đktc) thu được hỗn hợp X gồm CH 4 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 , H 2 và C 4 H 10 dư. Đốt cháy hoàn toàn X thu được a gam CO 2 và b gam H 2 O. Giá trị của avà b tương ứng là : A. 176 và 180 B. 44 và 18 C. 44 và 72 D. 176 và 90. Câu 19: Crackinh C 4 H 10 được hỗn hợp gồm 5 hiđrocacbon có M = 36,25 đvC. Hiệu suất crackinh là : A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%. Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon mạch hở X, Y liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO 2 (đktc) và 12,6 gam H 2 O. Công thức phân tử của X, Y là A. C 2 H 6 và C 3 H 8 . B. CH 4 và C 2 H 6 . C. C 3 H 8 và C 4 H 10 . D. C 4 H 10 và C 5 H 12 . Câu 21: Đốt 5 cm 3 một hiđrocacbon no X bằng 45 cm 3 O 2 (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 32,5 cm 3 trong đó 12,5 cm 3 (các thể tích đo cùng điều kiện). X có công thức phân tử nào sau đây? A. C 3 H 8 . B. C 2 H 6 . C. C 4 H 10 . D. C 5 H 12 . Câu 22: Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí gồm CH 4 , C 2 H 6 , C 3 H 8 (đktc) thu được 44 gam CO 2 và 28,8 gam H 2 O. Giá trị của V là A. 8,96. B. 11,20. C. 13,44. D. 15,68. Câu 23: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH 4 , C 2 H 6 , C 3 H 8 (đktc) thu được 16,8 lít khí CO 2 (đktc) và x gam H 2 O. Giá trị của x là A. 6,3. B. 13,5 C. 18,0 D. 19,8. Câu 24: Thực hiện phản ứng crackinh 11,2 lít hơi isopentan thu được hỗn hợp A chỉ gồm các ankan và anken. Trong hỗn hợp A chứa 7,2 gam mà khi đốt cháy thu được 11,2 lít CO 2 và 10,8 gam H 2 O. Các thể tích đo ở đktc. Hiệu suất phản ứng crackinh là A. 80%. B. 85%. C. 90%. D. 95%. Câu 25: Hỗn hợp khí X etan và propan có tỉ khối so với H 2 bằng 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện phản ứng đề hiđro hoá. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H 2 bằng 16,2 gồm các ankan, anken và hiđro. Biết tốc độ phản ứng của etan và propan là như nhau. Hiệu suất phản ứng đề hiđro hoá là A. 25%. B. 30%. C. 40%. D. 50%. Câu 26: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7,84 lít khí CO 2 (đktc) và 9,0 gam H 2 O. Công thức phân tử của 2 ankan là A. CH 4 và C 2 H 6 . B. C 2 H 6 và C 3 H 8 . C. C 3 H 8 và C 4 H 10 . D. C 4 H 10 và C 5 H 12 . Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu được 96,8 gam CO 2 và 57,6 gam H 2 O. Công thức phân tử của A và B là A. CH 4 và C 2 H 6 . B. C 2 H 6 và C 3 H 8 . C. C 3 H 8 và C 4 H 10 . D. C 4 H 10 và C 5 H 12 . GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 3 Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH 4 , C 2 H 6 , C 3 H 8 , C 2 H 4 và C 3 H 6 , thu được 11,2 lít khí CO 2 (đktc) và 12,6 gam H 2 O. Tổng thể tích của C 2 H 4 và C 3 H 6 (đktc) trong hỗn hợp A là A. 5,60. B. 3,36 C. 4,48 D. 2,24. Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (ở 54,6 o C và 1,2 atm) hỗn hợp 2 hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng và có tỉ lệ mol lần lượt là 1:2. Sau phản ứng cho toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 25 gam kết tủa. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. CH 4 và C 2 H 6 . B. CH 4 và C 3 H 8 . C. C 2 H 6 và C 4 H 10 . D. C 2 H 4 và C 3 H 6 . Câu 30: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X người ta thu được 1,12 lít CO 2 (ở đktc) và 1,08 gam H 2 O. Biết M X = 72 và X tác dụng với clo (có ánh sáng khuếch tán) sinh ra 4 sản phẩm monoclo. Công thức phân tử và tên gọi tương ứng của X là A. C 5 H 12 , pentan. B. C 5 H 12 , isopentan. C. C 5 H 12 , neopentan. D. C 6 H 14 , hexan. Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 4,0 gam một hỗn hợp hai hiđrocacbon X kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng H 2 SO 4 đặc và bình đựng dung dịch KOH dư. Thấy khối lượng các bình tăng lần lượt là 5,4 gam và 8,8 gam. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon trong X là A. C 2 H 6 và C 3 H 8 . B. C 2 H 4 và C 3 H 6 . C. C 3 H 8 và C 4 H 10 . D. CH 4 và C 2 H 6 . Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45 gam H 2 O. Cho sản phẩm qua bình đựng Ca(OH) 2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A. 37,5 gam. B. 52,5 gam. C. 35,7 gam. D. 42,5 gam. Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn a gam 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm cháy cho qua bình (1) đựng H 2 SO 4 đặc và bình (2) đựng KOH rắn, dư. Kết thúc các phản ứng, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,6 gam và bình (2) tăng 6,6 gam. Giá trị của a là A. 2,4. B. 4,2. C. 3,2. D. 2,2. Câu 34: Một ankan tạo được dẫn xuất monoclo, trong đó hàm lượng clo bằng 55,04%. Ankan có công thức phân tử là A. CH 4 . B. C 2 H 6 . C. C 3 H 8 . D. C 4 H 10 . Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 0,15 mol Ca(OH) 2 tan trong nước. Kết thúc thí nghiệm lọc tách được 10 gam kết tủa trắng và thấy khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng giảm 2,0 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng. Công thức phân tử của hiđrocacbon X là A. C 2 H 6 . B. C 2 H 4 . C. CH 4 . D. C 2 H 2 . Câu 36: Nhận định nào sau đây là đúng? A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng. B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế. C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng. D. Một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng. Câu 37: Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây? A. Màu dung dịch không đổi. B. Màu dung dịch đậm lên. C. Màu dung dịch bị nhạt dần. D. Màu dung dịch từ không màu chuyển sang màu nâu đỏ. II) ANKEN Câu 1: Cho anken sau: CH 3 -C(CH 3 )=CH-CH 2 -CH 3 . Tên quốc tế của anken này là A. 3-metylpent-3-en. B. 2-metylpent-2-en. C. 2-metylpent-3-en. D. 4-metylpent-4-en. Câu 2: CH 3 Hợp chất CH 3 – C – CH 2 – CH = CH 2 có tên là gì? CH 3 GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 4 A. 2-đimetylpent-4-en. B. 2,2-đimetylpent-4-en. C. 4-đimetylpent-1-en. D. 4,4-đimetylpent-1-en. Câu 3: Cho anken có công thức cấu tạo là: CH 3 -CH=C(C 2 H 5 )-CH(CH 3 )-CH 3 . Tên thay thế của anken này là A. 3-etyl-4-metylpent-2-en. B. 2-metyl-3-etylpent-3-en. C. 4-metyl-3-etylpent-2-en. D. 4-metylpent-4-en. Câu 4: Anken có tên gọi quốc tế là: 2,3,3-trimetylpent-1-en. Công thức phân tử là A. C 8 H 14 . B. C 17 H 14 . C. C 8 H 16 . D. C 8 H 18 . Câu 5: Hợp chất này có tên gọi là gì? CH 3 CH 3 CH 2 C CH 2 CH 2 A. 3-metylenpentan. B. 1,1- đietyleten. C. 2-etylbut-1-en. D. 3-etylbut-3-en. Câu 6: Có các nhận xét sau: 1. Tất cả các anken đều có công thức là C n H 2n . 2. Tất cả các chất có công thức chung là C n H 2n đều là anken. 3. Tất cả các anken đều làm mất màu dung dịch brom. 4. Các chất làm mất màu dung dịch brom đều là anken. Số nhận xét đúng là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 7: Anken X có công thức cấu tạo: CH 3 CH=C(CH 3 )CH 2 CH 3 . Tên của X là A. isohexen. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en. Câu 8: Ứng với công thức phân tử C 5 H 10 có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo? A. 4. B. 5. C. 3. D. 7. Câu 9: Chất nào sau đây làm mất mầu dung dịch brom? A. butan. B. but-1-en. C. cacbon đioxit. D. metylpropan. Câu 10: Anken C 4 H 8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 11: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C 4 H 8 khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo của X là A. CH 2 =CHCH 2 CH 3 . B. CH 3 CH=CHCH 3 . C. CH 2 =C(CH 3 ) 2 . D. CH 3 CH=C(CH 3 ) 2 . Câu 12: Hai chất X, Y mạch hở có cùng công thức phân tử C 3 H 6 , C 4 H 8 và đều tác dụng được với nước brom. X và Y là A. hai anken hoặc xicloankan vòng 3 cạch. B. hai anken hoặc hai ankan. C. hai anken đồng đẳng của nhau. D. hai anken hoặc xicloankan vòng 4 cạch. Câu 13: Hợp chất X có CTPT C 3 H 6 , X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Vậy X là A. propen. B. propan. C. ispropen. D. xicloropan. Câu 14: Dẫn hỗn hợp khí X chứa eten và hiđro. Tỉ khối của X đối với hiđro là 7,5. Dẫn X đi qua chất xúc niken nung nóng thì X biến thành hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiđro là 9,0. Hiệu suất phản ứng cộng hiđro của eten là A. 20%. B. 33,33%. C. 50%. D. 66,66%. Câu 15: Hỗn hợp khí X chứa hiđro và một anken. Tỉ khối của X đối với hiđro là 6,0. Đun nóng nhẹ hỗn hợp X có mặt chất xúc tác Ni thì X biến thành hỗn hợp khí Y không làm mất mầu nước brom và có tỉ khối đối với hiđro bằng 8,0. Công thức phân tử của anken và phần trăm theo thể tích của ankan trong hỗn hợp Y lần lượt là A. C 2 H 4 và 25%. B. C 2 H 4 và 33,3%. C. C 3 H 6 và 25%. D. C 3 H 6 và 33,3%. Câu 16: Hỗn hợp khí X chứa hiđro và 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tỉ khối của X đối với hiđro là 8,26. Đun nóng nhẹ hỗn hợp khí X có mặt chất xúc tác Ni thì X biến thành hỗn hợp khí Y không làm mất mầu GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 5 nước brom và có tỉ khối hơi so với hiđro là 11,80. Công thức phân tử của 2 anken và phần trăm theo thể tích của hiđro trong hỗn hợp X là A. C 2 H 4 , C 3 H 6 và 60%. B. C 3 H 6 , C 4 H 8 và 70%. C. C 2 H 4 , C 3 H 6 và 80%. D. C 3 H 6 , C 4 H 8 và 80%. Câu 17: Hỗn hợp khí X chứa hiđro, một ankan và một anken. Dẫn 13,44 lít X đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì thu được 10,08 lít hỗn hợp khí Y. Dẫn qua bình đựng nước brom thì mầu của dung dịch nhạt đi, khối lượng của bình tăng thêm 3,15 gam. Sau thí nghiệm, còn lại 8,40 lít hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro là 17,8. Biết các thể tích được đo ở đktc và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức phân tử của ankan và anken trong hỗn hợp X là A. CH 4 và C 2 H 4 . B. C 2 H 6 và C 2 H 4 . C. C 2 H 6 và C 3 H 6 . D. C 3 H 8 và C 3 H 6 . Câu 18: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H 2 có tỉ khối so với H 2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất hiđro hoá anken bằng 75%), thu được hỗn hợp Y. Các thể tích đo ở điều kiện tiểu chuẩn. Tỉ khối của Y so với H 2 là A. 5,32. B. 5,23. C. 4,80. D. 4,60. Câu 19: Cho một lượng anken X tác dụng với H 2 O (có xúc tác H 2 SO 4 ) được chất hữu cơ Y, thấy khối lượng bình đựng nước ban đầu tăng 4,2 gam. Nếu cho một lượng X như trên tác dụng với HBr, thu được chất hữu cơ Z, thấy khối lượng Y, Z thu được khác nhau 9,45 gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. X có công thức phân tử là A. C 2 H 4 . B. C 3 H 6 . C. C 4 H 8 . D. C 5 H 10 . Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một hiđrocabon X mạch hở, sau đó dẫn sản phẩm cháy lần lượt đi qua dung dịch H 2 SO 4 đặc, dư và dung dịch Ca(OH) 2 dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình đựng dung dịch dung dịch axit tăng 5,40 gam, bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 có 30,00 gam kết tủa. Hiđrocacbon X có công thức phân tử là A. C 2 H 4 . B. C 3 H 6 . C. C 4 H 8 . D. C 5 H 10 . Câu 21: Hợp chất X có một ankan và một anken. Khối lượng hỗn hợp X là 9,00 gam và thể tích là 8,96 lít. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 13,44 lít CO 2 . Các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức phân tử của anken trong hỗn hợp X là A. C 2 H 4 . B. C 3 H 6 . C. C 4 H 8 . D. C 5 H 10 . Câu 22: Hỗn hợp khí X chứa hiđro, một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml X, thu được 210 ml khí CO 2 . Nếu đun nóng nhẹ 100 ml X có mặt chất xúc tác Ni thì còn lại 70 ml một chất khí duy nhất. Các thể tích khí đều đo ở cùng một điều kiện. Công thức phân tử của ankan, anken trong hỗn hợp X và thể tích khí O 2 dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X là A. C 2 H 6 , C 3 H 6 và 250 ml. B. C 3 H 8 , C 3 H 6 và 300 ml. C. C 3 H 8 , C 3 H 6 và 350 ml. D. C 2 H 6 , C 3 H 6 và 350 ml. Câu 23: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là A. 0,05 và 0,1 B. 0,1 và 0,05 C. 0,12 và 0,03 D. 0,03 và 0,12. Câu 24: 2,8 gam anken X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br 2 . Hiđrat hóa X chỉ thu được một ancol duy nhất. X có tên là A. etilen. B. but-2-en. C. hex-2-en. D. 2,3-dimetylbut-2-en. Câu 25: Cho H 2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua Niken đun nóng ta được hỗn hợp X. Biết tỉ khối hơi của X đối với H 2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là A. C 2 H 4 . B. C 3 H 6 . C. C 4 H 8 . D. C 5 H 10 . Câu 26: Hỗn hợp khí X gồm H 2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H 2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H 2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là A. CH 3 -CH=CH-CH 3 . B. CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 . C. CH 2 =C(CH 3 ) 2 . D. CH 2 =CH 2 . Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol nước. Giá trị của b là A. 92,4. B. 94,2. C. 80,64. D. 24,9. GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 6 Câu 28: Dẫn từ từ 8,4g hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br 2 , khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng. m có giá trị là A. 12. B. 24. C. 36. D. 48. Câu 29: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là A. 25% và 75%. B. 33,33% và 66,67%. C. 40% và 60%. D. 35% và 65%. Câu 30: Một hỗn hợp X có thể tích 11,2 lít (đktc), X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Khi cho X qua nước Br 2 dư thấy khối lượng bình Br 2 tăng 15,4 gam. Công thức phân tử của 2 anken và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X là A. 0,2 mol C 2 H 4 và 0,3 mol C 3 H 6 . B. 0,2 mol C 3 H 6 và 0,2 mol C 4 H 8 . C. 0,4 mol C 2 H 4 và 0,1 mol C 3 H 6 . D. 0,3 mol C 2 H 4 và 0,2 mol C 3 H 6 . Câu 31: Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3,33. Cho X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. Công thức phân tử của anken là A. C 2 H 4 . B. C 3 H 6 . C. C 4 H 8 . D. C 5 H 10 . Câu 32: Hiđro hoá hoàn toàn một anken thì hết 448 ml H 2 và thu được một ankan phân nhánh. Cũng lượng anken đó khi tác dụng hoàn toàn với brom thì tạo thành 4,32 gam dẫn xuất đibrom. Biết rằng hiệu suất của các phản ứng đạt 100% và các thể tích khí đo ở đktc. Công thức phân tử của anken đã cho là A. C 3 H 6 . B. C 4 H 8 . C. C 5 H 10 . D. C 6 H 12 . III) ANKIN Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Các chất trong phân tử có liên kết C≡C đều thuộc loại ankin. B. Ankin là các hiđrocabon mạch hở, trong phân tử có một liên kết C≡C. C. Liên kiết C≡C kém bền hơn liên kết C=C. D. Ankin cũng có đồng phân hình học giống như anken. Câu 2: CH 3 A. 2,2-đimetylbut-1-in. B. 2,2-đimetylbut-3-in. Chất CH 3 – C – C ≡ CH có tên là C. 3,3-đimetylbut-1-in. D. 3,3-đimetylbut-2-in. CH 3 Câu 3: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau, tên của X là : CH 3 C C CH CH 3 CH 3 A. 4-metylpent-2-in. B. 2-metylpent-3-in. C. 4-metylpent-3-in. D. 2-metylpent-4-in. Câu 4: Cho ankin: CH 3 -C(CH 3 ) 2 -C≡CH. Tên gọi của ankin này là A. 2,2-đimetylbut-1-in. B. 2,2-đimetylbut-3-in. C. 3,3-đimetylbut-1-in. D. 3,3-đimetylbut-1-in. Câu 5: Trong số các ankin có công thức phân tử C 5 H 8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 ? A. 1 chất. B. 2 chất. C. 3 chất. D. 4 chất. Câu 6: Ankin nào dưới đây không tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 ? A. axetilen. B. propin. C. pent-1-in. D. but-2-in. Câu 7: Có 4 chất metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO 3 trong amoniac tạo thành kết tủa ? GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 7 A. 4 chất. B. 3 chất. C. 2 chất. D. 1 chất. Câu 8: Công thức phân tử nào phù hợp với penten ? A. C 5 H 8 . B. C 5 H 10 . C. C 5 H 12 . D. C 3 H 6 . Câu 9: : Chất nào không tác dụng với Br 2 (trong CCl 4 )? A. But-1-in. B. But-1-en. C. Xiclobutan. D. Xiclopropan. Câu 10: Có bao nhiêu đồng phân của C 5 H 8 tạo kết tủa vàng với AgNO 3 /NH 3 ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 11: Cho hỗn hợp G gồm C 3 H 4 và một ankin X (tỉ lệ số mol là 1:1). Cho 0,3 mol hỗn hợp G tác dụng vừa đủ với 0,45 mol AgNO 3 /NH 3 . Ankin X là A. but-1-in. B. but-2-in. C. axetilen. D. 3-metylbut-1-in. Câu 12: Dẫn 5,32 lít hỗn hợp X gồm propin và etilen đi vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy còn 0,84 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là A. 2,94. B. 29,4. C. 5,12. D. 51,2. Câu 13: Hỗn hợp khí X chứa hiđro và một ankin tỉ khối của X đối với hiđro là 4,8. Đun nóng hỗn hợp X có mặt chất xúc tác Ni thì phản ứng xảy ra với hiệu suất được coi là 100%, tạo ra hỗn hợp khí Y không làm mất mầu nước brom và có tỉ khối đối với hiđro là 8,0. Công thức phân tử của ankin là A. C 2 H 2 . B. C 3 H 4 . C. C 4 H 6 . D. C 5 H 8 . Câu 14: Hỗn hợp khí X chứa C 2 H 2 và H 2 . Tỉ khối của X đối với hiđro là 5,0. Dẫn 20,16 lít X đi nhanh qua chất xúc tác Ni nung nóng thì nó biến thành 10,08 lít hỗn hợp khí Y. Dẫn hỗn hợp Y đi từ từ qua bình đựng nước brom (có dư) cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì còn lại 7,39 lít hỗn hợp khí Z. Các thể tích đo ở đktc. Khối lượng bình brom tăng là A. 2,3 gam. B. 3,3 gam. C. 4,3 gam. D. 5,3 gam. Câu 15: Hỗn hợp khí X chứa hiđro, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 90 ml X được 120 ml CO 2 . Đun nóng 90 ml X có mặt chất xúc tác Ni thì sau phản ứng 40 ml một ankan duy nhất. Các thể tích đo ở cùng một điều kiện. Công thức phân tử của ankin và thể tích khí O 2 cần dùng để đốt cháy hỗn hợp X là A. C 2 H 2 và 100 ml. B. C 2 H 2 và 200 ml. C. C 3 H 4 và 100 ml. D. C 3 H 4 và 200 ml. Câu 16: Hỗn hợp khí X chứa metan, axetilen và propen. Đốt cháy hoàn toàn 11,0 gam hỗn hợp X, thu được 12,6 gam H 2 O. Mặt khác, nếu lấy 11,2 lít hỗn hợp X (đktc) đem dẫn qua nước brom (lấy dư) thì khối lượng brom nguyên chất phản ứng tối đa là 100,0 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của axetilen trong hỗn hợp X là A. 25%. B. 50%. C. 47,3%. D. 60%. Câu 17: Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân nhanh metan thu được hỗn hợp M gồm axetilen, hiđro và một phần metan chưa phản ứng. Tỉ khối M so với hiđro bằng 5. Hiệu suất chuyển hoá metan thành axetilen là A. 40%. B. 45%. C. 50%. D. 60%. Câu 18: Một bình kín đựng hỗn hợp hiđro với axetilen và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu. Nếu cho một nửa khí trong bình sau khi nung nóng đi qua dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thì có 1,20 gam kết tủa mầu vàng nhạt. Nếu cho một nửa còn lại qua bình đựng nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 0,41 gam. Khối lượng etilen tạo thành là A. 0,56 gam. B. 0,28 gam. C. 0,42 gam. D. 0,24 gam. Câu 19: Cho 27,2 gam một ankin X phản ứng hết với 1,4 gam hiđro (t o , xt Ni) được hỗn hợp Y gồm một ankan và một anken. Cho Y từ từ qua nước brom dư thấy có 16 gam brom phản ứng. Biết X tác dụng được với dung dịch AgNO 3 /NH 3 tạo kết tủa. Số công thức cấu tạo X thoả mãn là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 20: Một bình kín dung tích 8,4 lít có chứa 4,95 gam O 2 và 1,3 gam hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocabon. Nhiệt độ trong bình là t 1 = 0 o C và áp suất trong bình là p 1 = 0,5 atm. Bật tia lửa điện trong bình kín đó thì hỗn hợp X cháy hoàn toàn. Sau phản ứng nhiệt độ trong bình là t 2 = 136,5 o C và áp suất là p 2 atm. Dẫn các chất trong bình sau phản ứng đi qua bình thứ nhất đựng dung dịch H 2 SO 4 đặc, sau đó qua bình 2 đựng dung dịch NaOH (có dư) thì khối lượng bình thứ 2 tăng 4,18 gam. Giá trị p 2 và công thức phân tử của 2 hiđrocacbon (biết 2 hiđrocacbon là một anken và ankin) là A. 0,78 atm; C 2 H 4 và C 3 H 4 . B. 0,87 atm; C 2 H 4 và C 3 H 4 . GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 8 C. 0,87 atm; C 2 H 4 và C 4 H 6 . D. 0,78 atm; C 2 H 4 và C 4 H 6 . IV) CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ HIĐROCACBON BÀI TOÁN 1: ĐỐT CHÁY HIĐROCACBON Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp gồm axetilen và một hiđrocacbon no X, thu được 4 lít CO 2 và 4 lít H 2 O (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của hiđrocacbon no X và phần trăm theo thể tích của X trong hỗn hợp là A. CH 4 và 40%. B. CH 4 và 50%. C. C 2 H 6 và 40%. D. C 2 H 6 và 50%. Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm: CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 3 H 8 và C 4 H 10 thu được 6,16 gam CO 2 và 4,14 gam H 2 O. Số mol của C 2 H 4 trong hỗn hợp X là A. 0,09. B. 0,01. C. 0,08. D. 0,02. Câu 3: Crackinh 5,8 gam C 4 H 10 thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư. Kết thúc thí nghiệm, khối lượng dung dịch thu được tăng hay giảm bao nhiêu gam so với dung dịch Ca(OH) 2 ban đầu? A. tăng 26,6 gam. B. giảm 13,4 gam. C. giảm 40,0 gam. D. giảm 22,4 gam. Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol hỗn hợp hai ankan thì thu được 0,72 gam nước. Cho sản phẩm đốt cháy đu qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là A. 0,3 gam. B. 3,0 gam. C. 0,6 gam. D. 6,0 gam. Câu 5: Để đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X cần tối thiểu 7,68 gam O 2 . Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng H 2 SO 4 đặc, dư, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư. Kết thúc thí nghiệm thấy bình (1) tăng 4,32 gam và bình (2) thu được m gam kết tủa. Công thức phân tử của X và giá trị của m lần lượt là A. C 2 H 6 và 10. B. C 2 H 4 và 11. C. C 3 H 8 và 9. D. CH 4 và 12. Câu 6: Một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, sau đó dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng H 2 SO 4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng Ba(OH) 2 dư thấy khối lượng các bình tăng lần lượt là: 16,2 gam và 30,8 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon và % về thể tích là A. C 3 H 8 : 50%; C 4 H 10 : 50%. B. CH 4 : 50%; C 2 H 6 : 50%. C. C 2 H 6 : 50%; C 3 H 8 : 50%. D. C 3 H 8 : 40%; C 4 H 10 : 60%. Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC thu được 4,48 lít CO 2 (đktc) và 5,4 gam H 2 O. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon lần lượt là A. C 2 H 4 và C 4 H 8 . B. CH 4 và C 3 H 8 . C. C 2 H 6 và C 4 H 10 . D. C 2 H 2 và C 4 H 6 . Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 7,0 mg hợp chất X thu được 11,2 ml khí CO 2 (đktc) và 9,0 mg H 2 O. Tỉ khối hơi của X so với nitơ bằng 2,5. Khi clo hoá X với tỉ lệ số mol 1:1 chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. X có tên gọi là A. metylxiclobutan. B. xiclopentan. C. 1,2-đimetylxiclopropan. D. xiclohexan. Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm propan và xiclopropan thì thu được 0,35 mol H 2 O. Thành phần trăm theo thể tích propan trong hỗn hợp X là A. 50%. B. 40%. C. 30%. D. 25%. Câu 10: Hỗn hợp X gồm hai olefin. Đốt cháy 7 thể tích X cần 31 thể tích O 2 (đktc). Biết rằng olefin chứa nhiều cacbon hơn chiếm khoảng 40% đến 50% thể tích của X. Công thức phân tử của hai olefin là A. C 2 H 4 , C 4 H 8 . B. C 2 H 4 , C 3 H 6 . C. C 3 H 6 , C 4 H 8 . D. C 2 H 4 , C 5 H 10 . Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hiđrocacbon X thu được 16,8 lít khí CO 2 (đktc) và 13,5 gam H 2 O. Tổng số đồng phân cấu tạo của X là A. 9. B. 5. C. 10. D. 11. Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm 2 olefin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, sau đó dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng CaCl 2 khan, dư, bình (2) đựng dung dịch KOH đặc, dư. Kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình (2) tăng nhiều hơn khối lượng bình (1) là 29,25 gam. Công thức phân tử của 2 olefin và phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu là A. C 2 H 4 : 25% và C 3 H 6 : 75%. B. C 3 H 6 : 20% và C 4 H 8 : 80%. GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 9 C. C 4 H 8 : 67% và C 5 H 10 : 33%. D. C 5 H 10 : 35% và C 6 H 12 : 65%. Câu 13: Đốt 8,96 lít hỗn hợp X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P 2 O 5 dư, bình (2) đựng dung dịch KOH dư. Kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng m gam, bình (2) tăng (m + 39) gam. Thành phần phần trăm thể tích anken có số nguyên tử cacbon lớn hơn trong hỗn hợp X là A. 25%. B. 40%. C. 60%. D. 75%. Câu 14: Một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp X và cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thì khối lượng bình tăng thêm 46,5 gam và có 147,75 gam kết tủa. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là A. C 2 H 2 ; C 3 H 4 . B. C 3 H 6 ; C 4 H 8 . C. C 2 H 4 ; C 3 H 6 . D. C 2 H 6 ; C 3 H 8 . Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm một ankan và một anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình (1) đựng P 2 O 5 dư và bình (2) đựng KOH rắn, dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng 4,14 gam và bình (2) tăng 6,16 gam. Số mol ankan có trong hỗn hợp là A. 0,06 mol. B. 0,09 mol. C. 0,03 mol. D. 0,045 mol. Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol hỗn hợp X gồm CH 4 , C 3 H 8 và C 2 H 4 thu được 0,17 mol CO 2 và 0,25 mol H 2 O. Số mol của anken trong hỗn hợp X là A. 0,02 mol. B. 0,09 mol. C. 0,03 mol. D. 0,08 mol. Câu 17: Trộn a mol hỗn hợp X (gồm C 2 H 6 và C 3 H 8 ) và b mol hỗn hợp Y (gồm C 3 H 6 và C 4 H 8 ) thu được 0,35 mol hỗn hợp Z rồi đem đốt cháy thu được hiệu số mol H 2 O và CO 2 là 0,2 mol. Giá trị của a và b lần lượt là A. 0,1 và 0,25. B. 0,15 và 0,2. C. 0,2 và 0,15. D. 0,25 và 0,1. Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm propan, but-2-en, axetilen thu được 47,96 gam CO 2 và 21,42 gam H 2 O. Giá trị của m là A. 15,46. B. 12,46. C. 11,52. D. 20,15. Câu 19: Dẫn hỗn hợp X gồm 0,05 mol C 2 H 2 ; 0,1 mol C 3 H 4 và 0,1 mol H 2 qua ống chứa ống chứa Ni nung nóng một thời gian, thu được hỗn hợp Y gồm 7 chất. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 700 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Z. Tổng khối lượng chất tan trong Z là A. 35,8. B. 45,6. C. 40,2. D. 38,2. Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol hỗn hợp gồm C 3 H 6 , C 2 H 2 , C 3 H 4 thì thu được 8,288 lít khí CO 2 (đktc) và 0,26 mol H 2 O. Số mol anken có trong hỗn hợp là A. 0,11 mol. B. 0,12 mol. C. 0,04 mol. D. 0,03 mol. Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan có nhánh X và một ankin Y thu được khí cacbonic và hơi nước với số mol bằng nhau. Tỉ khối của hỗn hợp M so với hiđro là 21. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là A. C 4 H 10 và C 2 H 2 . B. C 3 H 8 và C 3 H 4 . C. C 5 H 12 và C 2 H 2 . D. C 5 H 12 và C 3 H 4 . Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít gồm C 3 H 6 và C 2 H 2 thu được số mol CO 2 nhiều hơn số mol H 2 O là 0,4 mol. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp đầu là A. 50% và 50%. B. 30% và 70%. C. 70% và 30%. D. 20% và 80%. Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm C 3 H 8 , C 3 H 6 , C 3 H 4 (X có tỉ khối so với H 2 bằng 21), rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thì độ tăng khối lượng của bình là A. 4,2 gam. B. 5,4 gam. C. 13,2 gam. D. 18,6 gam. Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm một anken và một ankin rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình (1) đựng H 2 SO 4 đặc và bình (2) đựng NaOH rắn dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng thêm 3,6 gam và bình (2) tăng 15,84 gam. Số mol ankin có trong hỗn hợp là A. 0,15 mol. B. 0,16 mol. C. 0,17 mol. D. 0,18. Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở thu được 16,8 lít khí CO 2 (đktc) và 8,1 gam H 2 O. Hai hiđrocacbon trong hỗn hợp X thuộc dãy đồng đẳng nào dưới đây? A. ankađien. B. ankin. C. aren. D. ankan. Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thể tích khí thu được CO 2 và H 2 O có tổng khối lượng là 25,2 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 45 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 6,72. B. 2,24. C. 4,48. D. 3,36. Câu 27: Chia hỗn hợp hai ankin thành 2 phần bằng nhau - Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,76 gam CO 2 và 0,54 gam H 2 O. GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 10 - Phần 2: Dẫn qua dung dịch Br 2 dư. Khối lượng Br 2 đã phản ứng là A. 2,8 gam. B. 3,2 gam. C. 6,4 gam. D. 1,4 gam. Câu 28: Crackinh 11,6 gam C 4 H 10 thu được hỗn hợp khí X gồm 7 chất: C 4 H 8 , C 3 H 6 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , CH 4 , H 2 , C 4 H 10 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần tối thiểu bao nhiêu thể tích không khí ở đktc? (Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí). A. 34,944 lít. B. 145,60 lít. C. 29,12 lít. D. 174,72 lít. Câu 29: Đun nóng 11,6 gam butan một thời gian, thu được hỗn hợp X gồm H 2 , CH 4 , C 2 H 6 , C 4 H 8 , C 3 H 6 , C 2 H 4 , C 4 H 10 . Giả sử chỉ có các phản ứng: C 4 H 10 → C 4 H 8 + H 2 (1) C 4 H 10 → CH 4 + C 3 H 6 (2) C 4 H 10 → C 2 H 6 + C 2 H 4 (3) Đốt cháy hoàn toàn X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) 2 dư, thấy khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là A. 35,2. B. 53,2. C. 80,0. D. 18,0. Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen và buta-1,3-ddien. Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 100 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng giảm 39,8 gam. Giá trị của m là A. 58,75. B. 13,8. C. 37,4. D. 60,2. Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 lít (ở 273 o C và 1,3432 atm) một ankađien liên hợp X. Sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 40 ml dung dịch Ba(OH) 2 1,5M, sau phản ứng thu được 8,865 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là A. C 3 H 4 . B. C 4 H 6 . C. C 5 H 8 . D. C 6 H 10 . Câu 32: Lấy 1,12 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng H 2 SO 4 đặc, dư và qua bình (2) đựng dung dịch NaOH dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng 2,16 gam và bình (2) tăng 7,48 gam. Công thức phân tử và thành phần phần trăm theo thể tích của hiđrocacbon (có số nguyên tử cacbon ít hơn) trong X lần lượt là A. C 3 H 4 và 60%. B. C 3 H 4 và 40%. C. C 3 H 6 và 60%. D. C 2 H 2 và 60%. Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm CH 4 , C 2 H 4 và C 2 H 6 , sản phẩm thu được dẫn qua bình (1) đựng dung dịch H 2 SO 4 đặc và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư. Sau thí nghiệm, bình (2) thu được 15 gam kết tủa và khối lượng bình (2) tăng nhiều hơn khối lượng bình (1) là 2,55 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của CH 4 , C 2 H 4 và C 2 H 6 trong hỗn hợp X tương ứng là A. 45%, 30%, 25%. B. 30%, 40%, 30%. C. 50%, 25%, 25%. D. 40%, 25%, 35%. Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X (CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 4 , C 4 H 4 ) có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 17. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy thu được vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư thì khối lượng bình Ca(OH) 2 sau phản ứng tăng lên A. 11 gam. B. 3,6 gam. C. 8,8 gam. D. 14,6 gam. Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C 2 H 2 , C 4 H 4 , C 6 H 6 , C 8 H 8 trong O 2 dư rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy thu được vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam. Giá trị của m là A. 2,6. B. 3,9. C. 6,5. D. 5,2. BÀI TOÁN 2: PHẢN ỨNG THẾ, TÁCH VÀ CRACKINH Câu 1: Hai hiđrocacbon X và Y có cùng công thức phân tử C 5 H 12 tác dụng với Cl 2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì X tạo ra một dẫn xuất duy nhất còn Y thì cho bốn dẫn xuất. Tên của X, Y lần lượt là A. 2,2-đimetylpropan, 2-metylbutan. B. 2,2-đimetylpropan, pentan. C. 2-metylbutan, 2,2-đimetylpropan. D. 2-metylbutan, pentan. Câu 2: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C 6 H 6 mạch hở, không phân nhánh. Biết 1 mol X tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư tạo ra 292 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là A. CH≡C–C≡C–CH 2 –CH 3 . B. CH≡C–CH 2 –CH=C=CH 2 . C. CH≡C–CH 2 –CH 2 –C≡CH. D. CH≡C–CH 2 – C≡C–CH 3 . Câu 3: X là một hiđrocacbon mạch hở tác dụng được với dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư tạo ra kết tủa vàng. Biết rằng 0,1 mol X làm mất màu vừa hết 300 ml dung dịch Br 2 1M, tạo dẫn xuất có chứa 90,22% brom về khối lượng. Công thức cấu tạo của X là [...]... gam B tăng 40 gam C giảm 18,8 gam D giảm 21,2 gam ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP HIĐROCACBON ĐÁP ÁN PHẦN I: HIĐROCACBON NO 1) B 2) C 3) C 4) D 5) B 6) C 7) B 8) A 9) B 10) A 11) A 12) A 13) C 14) B 15) A 16) D 17) D 18) D 19) C 20) A 21) C 22) C 23) D 24) A 25) A 26) B 27) B 28) D 29) B 30) B 31) A 32) A 33) D 34) B 35) C 36) D 37) C ĐÁP ÁN PHẦN II: ANKEN 1) B 2) D 3) A 4) C 5) C 6) B 7) C 8) B 9)... Khối lượng của hỗn hợp khí Z là A 2,3 gam B 3,5 gam C 4,6 gam D 7,0 gam Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một hiđrocacbon Nung nóng 24,64 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni làm xúc tác, để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 25,2 gam hỗn hợp Y gồm các hiđrocacbon Tỉ khối của hỗn hợp Y so với H2 bằng 21 Khối lượng H2 có trong hỗn hợp X là A 2 gam B 0,5 gam C 1 gam D 3 gam Câu 13: Một hỗn hợp khí X gồm một ankin... được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với H2 là 20 Hiệu suất của phản ứng crackinh là A 70% B 50% C 80% D 30% BÀI TOÁN 3: PHẢN ỨNG CỘNG HỢP Câu 1: Đun nóng isopren với chất xúc tác thích hợp chỉ thu được một sản phẩm X Cho X tác dụng với H2 (Ni, to) được hỗn hợp Y gồm các hiđrocacbon trong đó có chất metylxiclobutan Hỗn hợp Y có thể có số hiđrocacbon no tối đa là A 3 B 2 C 4 D 5 Câu 2: Đem hỗn hợp các... không có bột sắt, mỗi trường hợp đều tạo đều tạo được một dẫn xuất monobrom duy nhất Bài 26: Đốt cháy 0,39 gam chất hữu cơ A hoặc B đều thu được 1,32 gam CO2 Tỉ khối hơi của A so với B bằng 3 a) Xác định công thức phân tử của A và B, biết chúng thuộc loại hiđrocacbon đã học b) Viết công thức cấu tạo của A, B biết A tác dụng được với brom khi đun nóng có mặt bột sắt B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Ứng với... hỗn hợp Y Công thức phân tử của X và khối lượng mol trung bình của Y có thể là A C3H2 và 42,5 B C3H6 và 46,5 C C3H4 và 42,5 D C3H2 và 52,5 V) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HIĐROCACBON Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích hiđrocacbon X cần 6 thể tích oxi sinh ra 4 thể tích khí cacbonic Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất X có thể làm mất màu dung dịch nước brom và kết hợp. .. 29) B 30) B 31) C 32) A 33) C 34) D 35) D BÀI TOÁN 2: PHẢN ỨNG THẾ, TÁCH VÀ CRACKINH 1) A 2) C 3) C 4) A 5) D 6) C 7) C 8) D 9) B 10) C 11) D 12) A 13) C 14) A 15) D 16) C 17) D 18) A 19) C 20) C 8) B 9) A 10) B BÀI TOÁN 3: PHẢN ỨNG CỘNG HỢP 1) A 2) A 3) A 4) B 5) D 6) B 7) C 11) C 12) C 13) B 14) A 15) D 16) A 17) A ĐÁN ÁN PHẦN V: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 1) A 2) C 3) A 4) C 5) B 6) B 7) A 8)... hỗn hợp khí X có xúc tác Ni để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với CH4 là 1 Công thức phân tử của ankin là A C2H2 B C3H4 C C4H6 D C5H8 Câu 14: Hỗn hợp X gồm một hiđrocacbon (ở thể khí) và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 6,7 Cho hỗn hợp đi qua Ni nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 16,75 Công thức phân tử của hiđrocacbon. .. tăng khối lượng bình (2) lớn hơn bình (1) là 39 gam Tổng số công thức cấu tạo có thể có của X là A 5 B 6 C 7 D 8 Câu 25: Hỗn hợp X gồm propin, etilen và etan - Đốt cháy hoàn toàn 15,7 gam hỗn hợp X thu được 22,5 gam nước - Mặt khác, 0,25 mol hỗn hợp X vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 28 gam Br2 Thành phần phần trăm thể tích của các chất trong hỗn hợp X theo thứ tự trên lần lượt là A 30%, 50%, 20% B... khối lượng stiren đã trùng hợp c) Polistiren có phân tử khối trung bình 312000 Tính hệ số trùng hợp trùng hợp của polime Bài 12: Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (có xúc tác là axit H2SO4 đặc) Giả sử toàn bộ lượng toluen chuyển thành 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) Tính : a) Khối lượng TNT tạo thu được b) Khối lượng axit HNO3 đã phản ứng Bài 13: Ankyl X có phần trăm khối lượng cacbon... lít, cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì còn lại 16 lít Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và O2 chiếm 1/5 không khí, còn lại là N2 Công thức phân tử của hiđrocacbon trên là A C2H6 B C2H4 C C3H8 D C2H2 Câu 42: Cho 0,5 lít hỗn hợp gồm hiđrocacbon và khí cacbonic vào 2,5 lít oxi (lấy dư) rồi đốt Thể tích của hỗn hợp thu được sau khi đốt là 3,4 lít Cho hỗn hợp qua thiết . Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 11 – LTĐH Trang 1 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN HIĐROCACBON I) HIĐROCACBON NO Câu 1: Công thức cấu tạo CH 3 – CH(CH 3 ) – CH 2 – CH 2 . C 4 H 6 . IV) CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ HIĐROCACBON BÀI TOÁN 1: ĐỐT CHÁY HIĐROCACBON Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp gồm axetilen và một hiđrocacbon no X, thu được 4 lít CO 2 và. tăng (m + 39) gam. Thành phần phần trăm thể tích anken có số nguyên tử cacbon lớn hơn trong hỗn hợp X là A. 25%. B. 40%. C. 60%. D. 75%. Câu 14: Một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề bài tập tổng hợp phần hiđrocacbon, chuyên đề bài tập tổng hợp phần hiđrocacbon, chuyên đề bài tập tổng hợp phần hiđrocacbon

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay