chương 3 giải phẩu – sinh lý hệ tuần hoàn p2

62 1,210 2
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2014, 18:35

Figure 20.20b Figure 20.20c Figure 20.20d Figure 20.21b Figure 20.22b Figure 20.22c Figure 20.22d Figure 18.1a Figure 18.1b Figure 18.3 [...]... 18.6 Figure 18.7 Figure 18 .3 Figure 20.1ab Figure 20.1c Figure 20.2 Figure 20 .3 Figure 20 .3 Figure 20.4a Figure 20.4b Figure 20.4c Figure 20.7 Figure 20.9 Figure 20.12 Figure 20.17a Figure 20.18b • Feeding Energy Why do we need a Needs circulatory system? supplies in • fuel (sugars) digestive system • oxygen respiratory system waste out • CO2 respiratory system need to pick up & deliver... out just through diffusion all cells within easy reach of fluid Jellyfish Hydra Complex organisms • Circulatory system made up of 3 parts • organ heart • tissues & cells blood vessels » arteries » veins » capillaries blood » red blood cells » plasma Vertebrate Heart • 4-Chambered heart atria (atrium) • thin wall • collection chamber • receive blood left atrium ventricles • thick wall pump... atrium ventricles • thick wall pump • pump blood out right atrium right ventricle left ventricle Evolution of circulatory system Not everyone has a 4-chambered heart fish 2 chamber V amphibian 3 chamber reptiles 3 chamber A A V A A V A V birds & mammals 4 chamber A V A V . 20.22c Figure 20.22d Figure 18.1a Figure 18.1b Figure 18 .3 Figure 18.4a Figure 18.4b Figure 18.4c Figure 18.5 Figure 18.6 Figure 18.7 Figure 18 .3 Figure 20.1ab Figure 20.1c Figure 20.2
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 3 giải phẩu – sinh lý hệ tuần hoàn p2, chương 3 giải phẩu – sinh lý hệ tuần hoàn p2, chương 3 giải phẩu – sinh lý hệ tuần hoàn p2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay