Kế toán quản trị với việc lập dự toán kinh doanh

10 398 3

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2013, 16:17

Kế toán quản trị với việc lập dự toán kinh doanh Giảng viên VŨ QUANG KẾT1ChươngChương77KKếếtotoáánnququảảnntrtrịịvvớớiiviviệệccllậậppddựựtotoáánnkinhkinhdoanhdoanhGiảng viên VŨ QUANG KẾT2Dự toán là mộtkế hoạchchi tiếtmôtả việcsử dụngcác nguồnlựccủatổ chứctrong mộtkỳ nhất định.Dự toán là mộtkế hoạchchi tiếtmôtả việcsử dụngcác nguồnlựccủatổ chứctrong mộtkỳ nhất định.DDựựtotoáánnSXKDSXKDGiảng viên VŨ QUANG KẾT3LLựựaachchọọnnkkỳỳddựựtotoáánnDDựựtotoáánnSXKDSXKD2009 2010 2011 2012Dự toán SXKD hàng nămcóthể chia nhỏ thànhcác dự toán quí và dự toán tháng.DDựựtotoáánnSXKD SXKD hhààngngnămnămccóóththểểchiachianhnhỏỏththàànhnhccááccddựựtotoáánnququíívvààddựựtotoáánnththáángng Giảng viên VŨ QUANG KẾT4Bắtbuộc các nhà quảnlýphảilậpkế hoạchCung cấp thông tin về các nguồnlựccóthểđượcsử dụng để trợ giúpcho việc ra quyết định.Cung cấp tiêu chuẩn để đánh giákếtquả hoạt động.Trau dồiviệcphốikếthợpgiữacácbộ phận, cá nhân trong công ty.LLợợiiííchchccủủaallậậppddựựtotoáánnGiảng viên VŨ QUANG KẾT5Kế toán trách nhiệmKKếếtotoáánntrtrááchchnhinhiệệmmKế toán trách nhiệm giao tráchnhiệmthựchiệncôngviệccủamộtbộ phậncủacôngtychocácnhà quảnlýcủabộ phận đó.Kế toán trách nhiệm giao tráchnhiệmthựchiệncôngviệccủamộtbộ phậncủacôngtychocácnhà quảnlýcủabộ phận đó.Giảng viên VŨ QUANG KẾT6Các nhà quảnlýcầnhiểurõ về các chi phí phátsinh trong bộ phậnhọphụ trách.Công việccủacácnhàquảnlýcần được đánh giátrên cơ sở chi phí hoặcdoanh thu dướisự kiểmsoát trựctiếpcủahọ.DDựựtotoáánnkhôngkhôngááppđđặặttGiảng viên VŨ QUANG KẾT7Lậpdự toán không áp đặt là mộtquátrình cho phép các cá nhân ở các cấpbậc khác nhau trong công ty tham giavào việcxácđịnh các mục tiêu củacông ty và kế hoạch để đạt đượcmụctiêu đó.Lậpdự toán không áp đặt là mộtquátrình cho phép các cá nhân ở các cấpbậc khác nhau trong công ty tham giavào việcxácđịnh các mục tiêu củacông ty và kế hoạch để đạt đượcmụctiêu đó.Dự toán không áp đặtGiảng viên VŨ QUANG KẾT8Các bộ phậnCác bộ phậnCác bộphậnCác bộphậnCác bộphậnCác bộphậnPhógiám đốcbán hàngPhógiám đốcbán hàngPhógiám đốcsảnxuấtPhógiám đốcsảnxuấtPhógiám đốctài chínhPhógiám đốctài chínhBan giám đốc& hội đồngquảntrịBan giám đốc& hội đồngquảntrịDự toán áp đặtGiảng viên VŨ QUANG KẾT9Các bộ phậnCác bộ phậnCác bộphậnCác bộphậnCác bộphậnCác bộphậnPhó giámđốc bánhàngPhó giámđốc bánhàngPhó giámđốcsảnxuấtPhó giámđốcsảnxuấtPhó giámđốctài chínhPhó giámđốctài chínhBan giám đốc& hội đồngquảntrịBan giám đốc& hội đồngquảntrịDự toán không áp đặtGiảng viên VŨ QUANG KẾT10Dự toán tổng quát (Dự toán SXKD) làtậphợpcácdự toán liên quan baotrùm các hoạt động tiêu thụ, sảnxuất, cung ứng, nhân lực, CP sảnxuấtchung, CP hành chính và các hoạtđộng tài chính.Dự toán tổng quát (Dự toán SXKD) làtậphợpcácdự toán liên quan baotrùm các hoạt động tiêu thụ, sảnxuất, cung ứng, nhân lực, CP sảnxuấtchung, CP hành chính và các hoạtđộng tài chính.Dự toán SXKDGiảng viên VŨ QUANG KẾT11DDựựtotoáánnSXKDSXKDDự toánsảnxuấtDự toánsảnxuấtDự toánCP bán hàng& QLDNDự toánCP bán hàng& QLDNDự toánCP NVLtrựctiếpDự toánCP NVLtrựctiếpDự toánCP SXchungDự toánCP SXchungDự toánCP nhân côngtrựctiếpDự toánCP nhân côngtrựctiếpDự toánTiềnDự toánTiềnDự toánTiêu thụDự toánTiêu thụDự toán các BCTCDDựựtotoáánnccááccBCTCBCTCGiảng viên VŨ QUANG KẾT12DDựựtotoáánntiêutiêuththụụDự kiếnchi tiếtvề mứctiêuthụ kỳ tớivề khốilượnghàng tiêu thụ và doanh thucó thểđạt được.CănCănccứứllậậppddựựtotoáánntiêutiêuththụụDự báo tiêu thụ: Dự báo về mứctiêu thụ trong những điềukiệnnhất định.Giảng viên VŨ QUANG KẾT13CCááccyyếếuuttốốccầầnnxemxemxxééttkhikhiddựựbbááootiêutiêuththụụ1Mức tiêu thụ củacáckỳ trước2Ước tính củabộ phận bán hàng3Điềukiệnnềnkinhtế4Hành động của đốithủ cạnh tranh5Các thay đổivề chính sách giá6Thay đổivề cơ cấusảnphẩm7Các nghiên cứuthị trường8Các kế hoạch quảngcáovàkhuyếch trươngGiảng viên VŨ QUANG KẾT14VVííddụụDDựựtotoáánntiêutiêuththụụCông ty Hoàng Gia lậpdự toán cho quí 2/2009.Dự kiếnmứctiêuthụ cho 5 tháng tớilà: Tháng 4 20,000 sp Tháng 5 50,000 sp Tháng 6 30,000 sp Tháng 7 25,000 sp Tháng 8 15,000 sp.Giá bán là 10 nghìn đồng/sp.Công ty Hoàng Gia lậpdự toán cho quí 2/2009.Dự kiếnmứctiêuthụ cho 5 tháng tớilà: Tháng 4 20,000 sp Tháng 5 50,000 sp Tháng 6 30,000 sp Tháng 7 25,000 sp Tháng 8 15,000 sp.Giá bán là 10 nghìn đồng/sp.Giảng viên VŨ QUANG KẾT15DDựựtotoáánntiêutiêuththụụTháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7SL tiêu thụ dự kiến (sp) 20,000 50,000 30,000 100,000 Giá bán đvs pTổng doanh thuGiảng viên VŨ QUANG KẾT16DDựựkikiếếnnllịịchchthuthutitiềềnnbbáánnhhààngngTấtcả doanh thu là doanh thu trả chậm.Chính sách thanh toán là: 70% thu ngay trong tháng bán hàng, 25% thu được ở tháng sau, 5% không có khả năng thu hồi.Số nợ phảithuở kháchhàng31/3 là30,000 (có khả năng thu được 100%).Tấtcả doanh thu là doanh thu trả chậm.Chính sách thanh toán là: 70% thu ngay trong tháng bán hàng, 25% thu được ở tháng sau, 5% không có khả năng thu hồi.Số nợ phảithuở khách hàng 31/3 là30,000 (có khả năng thu được 100%).Giảng viên VŨ QUANG KẾT17DDựựkikiếếnnllịịchchthuthutitiềềnnbbáánnhhààngngTháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí IINợ phải thu k/h 31/3Doanh thu tháng 4 70% x $200,000 25% x $200,000Doanh thu tháng 5 70% x $500,000 25% x $500,000Doanh thu tháng 6 70% x $300,000Tổng tiền thu trong kỳGiảng viên VŨ QUANG KẾT18DDựựtotoáánnssảảnnxuxuấấttDDựựtotoáánnssảảnnxuxuấấttDDựựtotoáánntiêutiêuththụụvvààDDựựkikiếếnnllịịchchthuthutitiềềnnCompletedXXááccđđịịnhnhssốốlưlượợngngssảảnnphphẩẩmmccầầnnssảảnnxuxuấấttđđểểđđááppứứngngnhunhuccầầuutiêutiêuththụụddựựkikiếếnnvvààmmứứccddựựtrtrữữhhààngngttồồnnkhokho Giảng viên VŨ QUANG KẾT19DDựựtotoáánnssảảnnxuxuấấttCông ty Hoàn Gia muốndự trữ sảnphẩm ởmức 20% nhu cầutiêuthụ củathángsau.Hàng tồn kho ngày 31/3 là 4,000 sảnphẩm. Hãy lậpdự toán sảnxuất.Công ty Hoàn Gia muốndự trữ sảnphẩm ởmức 20% nhu cầutiêuthụ củathángsau.Hàng tồn kho ngày 31/3 là 4,000 sảnphẩm. Hãy lậpdự toán sảnxuất.Giảng viên VŨ QUANG KẾT20Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí IISL tiêu thụ dự kiến 20,000 50,000 30,000 100,000 Cộng HTK cuối kỳ 10,000 Tổng nhu cầu 30,000 Trừ HTK đầu kỳ 4,000 SL cần sản xuất26,000 DDựựtotoáánnssảảnnxuxuấấttGiảng viên VŨ QUANG KẾT21Dự toán CP NVL TT xác định:CP NVL TT dự kiến phát sinhtrong kỳ.Khốilượng NVL cầnmuađểđáp ứng nhu cầuSX.Lịch thanh toán tiền mua NVL.Dự toán CP NVL TT xác định:CP NVL TT dự kiến phát sinhtrong kỳ.Khốilượng NVL cầnmuađểđáp ứng nhu cầuSX.Lịch thanh toán tiền mua NVL.DDựựtotoáánnCP NVL CP NVL trtrựựcctitiếếppGiảng viên VŨ QUANG KẾT22DDựựtotoáánnCP NVL CP NVL trtrựựcctitiếếppĐịnh mức tiêu hao NVL: 5kg/sp.Chính sách dự trữ NVL cuối thángnày: 10% nhu cầu tháng sau.NVL tồn kho 31/3: 13,000 kg. Đơn giá NVL: $0.40/kg.Định mức tiêu hao NVL: 5kg/sp.Chính sách dự trữ NVL cuối thángnày: 10% nhu cầu tháng sau.NVL tồn kho 31/3: 13,000 kg. Đơn giá NVL: $0.40/kg.Giảng viên VŨ QUANG KẾT23Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí IISL SX dự kiến 26,000 46,000 29,000 101,000 Định mức NVL/spNVL cần cho SXCộng NVL cuối kỳTổng nhu cầu NVLTrừ NVL đầu kỳNVL cần mua trong kỳ (kg)Đơn giá NVLGiá t r ị NVL mua trong kỳ ($)CP NVL TT p.sinh trong kỳ ($)DDựựtotoáánnCP NVL CP NVL trtrựựcctitiếếppGiảng viên VŨ QUANG KẾT24DDựựkikiếếnnllịịchchthanhthanhtotoáánntitiềềnnmuamuaNVLNVLĐơn giá NVL: $0.40/kg.Chính sách thanh toán:1/2 thanh toánngay và 1/2 thanh toán ở tháng sau.Nợ phảitrả người bán 31/3: $12,000.Đơn giá NVL: $0.40/kg.Chính sách thanh toán:1/2 thanh toánngay và 1/2 thanh toán ở tháng sau.Nợ phảitrả người bán 31/3: $12,000.Giảng viên VŨ QUANG KẾT25DDựựkikiếếnnllịịchchthanhthanhtotoáánntitiềềnnmuamuaNVLNVLTháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí IIPhảI trả ng.bán 31/3Giá trị NVL mua T4 50% x $56,000 50% x $56,000Giá trị NVL mua T5 50% x $88,600 50% x $88,600Giá trị NVL mua T6 50% x $56,800Tổng tiền thanh toánGiảng viên VŨ QUANG KẾT26Dự toán CP nhân côngtrựctiếp xác định cácnguồnlựclaođộng trựctiếp để đáp ứng nhu cầusảnxuất.Dự toán CP nhân côngtrựctiếp xác định cácnguồnlựclaođộng trựctiếp để đáp ứng nhu cầusảnxuất.DDựựtotoáánnCP CP nhânnhâncôngcôngtrtrựựcctitiếếppĐịnh mứcthời gian lao động trựctiếp: 0.05 giờ/sp.Đơn giá tiềnlương: $10/giờ lao động TT.Định mứcthời gian lao động trựctiếp: 0.05 giờ/sp.Đơn giá tiềnlương: $10/giờ lao động TT.Giảng viên VŨ QUANG KẾT27Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí IISL SX dự kiến 26,000 46,000 29,000 101,000 Định mức Tg lao động TTSố giờ lđ TT cần thiếtĐơn giá tiền lươngTổng CP nhân công TTDDựựtotoáánnCP CP nhânnhâncôngcôngtrtrựựcctitiếếppGiảng viên VŨ QUANG KẾT28DDựựtotoáánnCP CP ssảảnnxuxuấấttchungchungDự toán CPSX chung xác định các CPSX khácngoài CP NVL TT và CP NC TT dự kiến phát sinhtrong kỳ & dự kiếntiền thanh toán cho CPSX chung.- Định mức CPSX chung biến đổitại công tyHoàng Gia là $1/sp sảnxuất.- CP SX chung cốđịnh là $50,000/ tháng, trongđó bao gồm $20,000 là các CP không bằngtiềnmặt(chủ yếulàkhấu hao TSCĐ).Dự toán CPSX chung xác định các CPSX khácngoài CP NVL TT và CP NC TT dự kiến phát sinhtrong kỳ & dự kiếntiền thanh toán cho CPSX chung.- Định mức CPSX chung biến đổitại công tyHoàng Gia là $1/sp ssảảnnxuxuấấtt.- CP SX chung cốđịnh là $50,000/ tháng, trongđó bao gồm $20,000 là các CP không bằngtiềnmặt(chủ yếulàkhấu hao TSCĐ).Giảng viên VŨ QUANG KẾT29Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí IISL SP sản xuất 26,000 46,000 29,000 101,000 Đ/m cpsx chung b.đổi/spCPSX chung biến đổiCPSX chung cố địnhTổng CPSX chungTrừ CP không chi bằng tiềnTiền chi tiêu cho CPSX chungDDựựtotoáánnCPSX CPSX chungchungGiảng viên VŨ QUANG KẾT30DDựựtotoáánnCPBH & QLDNCPBH & QLDNCP BH & QLDN biến đổitại công ty HoàngGia là $0.50 /sp tiêu thụ.CP BH & QLDN cốđịnh là $70,000 / tháng.CPBH & QLDN cốđịnh bao gồm $10,000 chủ yếulà KH TSCĐ –làkhoản CP khôngchi bằng tiền.CP BH & QLDN biến đổitại công ty HoàngGia là $0.50 /sp tiêu thụ.CP BH & QLDN cốđịnh là $70,000 / tháng.CPBH & QLDN cốđịnh bao gồm $10,000 chủ yếulà KH TSCĐ –làkhoản CP khôngchi bằng tiền.Giảng viên VŨ QUANG KẾT31DDựựtotoáánnCPBH & QLDNCPBH & QLDNTháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí IISL tiêu thụ dự kiến 20,000 CPBH & QLDN biến đổi đvsp 0.50$ Tổng CPBH & QLDN biến đổi 10,000$ CPBH & QLDN cố định 70,000 Tổng CPBH & QLDN 80,000 Trừ CP không chi bằng tiền 10,000 Tiền chi tiêu cho CPBH & QLDN70,000$ ?Giảng viên VŨ QUANG KẾT32Thu tiềnChi tiềnTiềnthừa, thiếunhu cầutàichínhGồm4 phần chính:DDựựtotoáánnTiTiềềnnGiảng viên VŨ QUANG KẾT33DDựựtotoáánntitiềềnnCông ty Hoàng Gia:Dự trữ tiềntốithiểu là $30,000.Vay tiền vào ngày đầuquívàtrả vào ngàycuối quí, lãi suất 16%/năm.Trả cổ tức $49,000 vào tháng 4.Mua thiếtbị trị giá $143,700 vào tháng 5 và $48,300 vào tháng 6, thanh toán bằngtiềnmặt.Tiềntồn ngày ¼ là $40,000.Công ty Hoàng Gia:Dự trữ tiềntốithiểu là $30,000.Vay tiền vào ngày đầuquívàtrả vào ngàycuối quí, lãi suất 16%/năm.Trả cổ tức $49,000 vào tháng 4.Mua thiếtbị trị giá $143,700 vào tháng 5 và $48,300 vào tháng 6, thanh toán bằngtiềnmặt.Tiềntồn ngày ¼ là $40,000.Giảng viên VŨ QUANG KẾT34DDựựtotoáánnTiTiềềnnTháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí III.Tiền tồn đầu kỳII.Cộng Tiền thu trong kỳTổng tiềnIII.Trừ Tiền chi trong kỳ Mua NVL Nhân công trực tiếp SX chung BH & QLDN Mua thiết bị Chi trả cổ tứcTổng tiền chi trong kỳIV.Cân đối thu - chiGiảng viên VŨ QUANG KẾT35Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí IIIV. Cân đối thu - chiV. Tài chính Vay Trả gốc vay Trả lãi vayTổngVI. Tiền tồn cuối kỳTTààiichchíínhnhGiảng viên VŨ QUANG KẾT36DDựựtotoáánnBCKQKDBCKQKDCông ty Hoàng GiaDự toán Báo cáo KQKDQuí IIDoanh thuGiá vốn hàng bán Lợi nhuận gộpCPBH & QLDNCP lãi vayLợi nhuận thuầnGiảng viên VŨ QUANG KẾT37DDựựtotoáánn BCĐKT BCĐKTCông ty Hoàng Gia có các số tài khoảnsau trướckhilậpdự toán các BCTC:TSCĐ vô hình - $50,000Vốncổ phần - $200,000Lợi nhuậnchưa phân phối - $58,650TSCĐ hữu hình - $175,000Công ty Hoàng Gia có các số tài khoảnsau trướckhilậpdự toán các BCTC:TSCĐ vô hình - $50,000Vốncổ phần - $200,000Lợi nhuậnchưa phân phối - $58,650TSCĐ hữu hình - $175,000Giảng viên VŨ QUANG KẾT38Dự toá n BCĐKTNgày 30 tháng 6Tài sản ngắn hạn Tiền Phải thu ở khách hàng NVL tồn kho Thành phẩm tồn kho Tổng TSNHTài sản dài hạn TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình Tổng TS dài hạnTổng TSPhải trả người bánVốn cổ phầnLợi nhuận chưa phân phốiTổng NVGiảng viên VŨ QUANG KẾT39KKếếttththúúccchươngchương77 . NVLtrựctiếpDự toánCP NVLtrựctiếpDự toánCP SXchungDự toánCP SXchungDự toánCP nhân côngtrựctiếpDự toánCP nhân côngtrựctiếpDự toánTiềnDự toánTiềnDự toánTiêu th Dự toánTiêu. chính .Dự toán SXKDGiảng viên VŨ QUANG KẾT11DDựựtotoáánnSXKDSXKDDự toánsảnxuấtDự toánsảnxuấtDự toánCP bán hàng& QLDNDự toánCP bán hàng& QLDNDự toánCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị với việc lập dự toán kinh doanh, Kế toán quản trị với việc lập dự toán kinh doanh, Kế toán quản trị với việc lập dự toán kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay